Cyfres Proffil Sgiliau Digidol Graddedigion PA – Beth nawr?

Blogbost gan Laurie Stevenson (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Mae hynny’n cloi hanner cyntaf y cyfweliadau â graddedigion yn ein Cyfres o Broffiliau Sgiliau Digidol a bydd yr ail hanner yn cael ei ryddhau yn Semester 2 felly cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol GG am ddiweddariadau!

Yn y cyfamser, o ddarllen yr hyn y mae ein graddedigion yn dweud yr hoffent fod wedi’i ddysgu cyn graddio, efallai eich bod yn meddwl tybed beth sydd ar gael i chi fel myfyriwr PA i wella eich sgiliau digidol? Dyma rhai o’r prif adnoddau sydd ar gael i chi:

Sefydliad Blackboard ‘Sut mae eich sgiliau digidol?’

Rydym wedi datblygu sefydliad Blackboard newydd sy’n rhoi arweiniad cam wrth gam i chi ar sut i ddefnyddio’r holl adnoddau a grybwyllir isod, gan gynnwys Offeryn Darganfod Digidol Jisc a LinkedIn Learning.

Offeryn Darganfod Digidol Jisc

Mae Offeryn Darganfod Digidol Jisc yn adnodd dwyieithog sy’n galluogi chi i hunanasesu eich hyder â thechnoleg. Bydd yn eich galluogi i nodi eich cryfderau yn ogystal â thynnu sylw at gyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau digidol ymhellach.

LinkedIn Learning

Mae’r platfform dysgu ar-lein hwn ar gael am ddim i bob myfyriwr PA ac mae’n cynnwys dros 16,000 o gyrsiau am ddim ar bopeth o olygu lluniau a fideo, codio, sut i chwarae offeryn, cyrsiau celf a chymaint mwy! Os oes gennych ddiddordeb arbennig mewn datblygu eich sgiliau digidol, gallwch hefyd ymweld â’n casgliadau sgiliau digidol yn y platfform. Ysgogwch eich cyfrif heddiw!

Llyfrgell Sgiliau Digidol

Archwiliwch y Llyfrgell Sgiliau Digidol, lle dewch o hyd i adnoddau i’ch helpu i ddatblygu ystod o sgiliau digidol newydd a phresennol o fewn chwe chategori.

Blog Sgiliau Digidol

Yn ogystal â’r gyfres hon, mae gennym ddigonedd o gynnwys diddorol ac addysgiadol ar ein tudalen flog o driciau ar gyfer meddalwedd Microsoft, ein Tipiau Digi wythnosol, i’n Cyfres Lles Digidol.

SgiliauAber

Mae SgiliauAber yn cynnwys ystod eang o adnoddau a gwybodaeth am sesiynau 1-2-1 a gweithdai i’ch helpu i ddatblygu ystod o sgiliau astudio, sgiliau cyflogadwyedd a llawer mwy. Os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu eich hyder gyda meddalwedd penodol, gallwch ymweld â’r adran Defnyddio Technoleg yn Aber.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw yn o’r adnoddau a restrwyd uchod, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk).

Cyfres Proffil Sgiliau Digidol Graddedigion PA – Wythnos 4 (Myfyriwr Ffiseg Raddedig)

Ein proffil olaf ar gyfer y semester hwn yw myfyriwr Ffiseg raddedig sydd wedi cael gyrfa gyffrous ers gadael Prifysgol Aberystwyth yn 2002 ac sydd bellach yn dysgu rhaglennu cyfrifiadurol ac yn gobeithio dod o hyd i yrfa newydd yn y maes hwnnw.

Ym Mhrifysgol Aberystwyth mae gennym lawer o adnoddau i’ch helpu i ddysgu pethau newydd fel rhaglennu cyfrifiadurol, er enghaifft yr heriau CoderPad yn LinkedIn Learning. Yn ogystal â hyn, wythnos nesaf byddwn yn cyhoeddi blog dilynol a fydd yn rhoi manylion yr holl adnoddau sydd ar gael i chi i wella’ch sgiliau digidol felly cadwch lygad am hynny! 

*Cliciwch yma i ddarllen yr holl blogbyst eraill yn ein Cyfres Proffil Sgiliau Digidol Graddedigion PA*

Read More

Cyfres Proffil Sgiliau Digidol Graddedigion PA – Wythnos 3 (Stephanie Mogridge)

Wythnos 3 yw ein cyfweliad â Stephanie sy’n gweithio i Fanc TSB yn yr adran Gwasanaethu Morgeisi. Er ei bod yn teimlo ei bod wedi cael gafael eithaf da ar lythrennedd data yn ystod ei chyfnod ym Mhrifysgol Aberystwyth, hoffai petai wedi dysgu mwy am ei lles a hunaniaeth ddigidol.

Os hoffech ddysgu mwy am eich hunaniaeth a’ch lles ddigidol eich hun, beth am ymuno â dwy o’n sesiynau fel rhan o’r Ŵyl Sgiliau Digidol (6-10 Tachwedd ’23), Improving your digital footprint and your online shadow a Exploring your digital wellbeing.

*Cliciwch yma i ddarllen yr holl blogbyst eraill yn ein Cyfres Proffil Sgiliau Digidol Graddedigion PA*

Read More

Cyfres Proffil Sgiliau Digidol Graddedigion PA – Wythnos 2 (Korneliusz Smalec)

Korneliusz yw ein hail fyfyriwr graddedig yn ein cyfres o Broffiliau Sgiliau Digidol. Mae Korneliusz wedi bod yn gweithio ar bortffolio o waith ar gyfer gyrfa ar ôl ei radd Gwneud Ffilm ym Mhrifysgol Aberystwyth. Byddai wedi hoffi cael dod yn fwy ymwybodol o bwysigrwydd ei ôl troed digidol pan oedd yn y brifysgol a’r wythnos nesaf ar Ddydd Mercher 9 Tachwedd mae gennym ddigwyddiad yn ymdrin â Gwella eich Ôl-troed Digidol a’ch Cysgod Ar-lein fel rhan o’n Gŵyl Sgiliau Digidol (6-10 Tachwedd 2023). I gael mwy o wybodaeth ac i gofrestru eich lle ar unrhyw ddigwyddiadau yn yr ŵyl, ewch i edrych ar y rhaglen

*Cliciwch yma i ddarllen yr holl blogbyst eraill yn ein Cyfres Proffil Sgiliau Digidol Graddedigion PA*

Read More

Cyfres Proffil Sgiliau Digidol Graddedigion PA – Wythnos 1 (Francesca Hughes)

Post blog gan Laurie Stevenson (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

*Darllenwch fy mlog cyntaf i ddysgu mwy am ein Cyfres Proffil Sgiliau Digidol Graddedigion*

Francesca yw ein myfyriwr graddedig cyntaf i gael ei chyfweld ac mae hi bellach yn gweithio fel ysgrifennydd cynorthwyol o fewn y GIG a byddai wedi hoffi gwella ei gwybodaeth a’i medrusrwydd o ran defnyddio MS Excel cyn iddi raddio. 

Mae dau ddigwyddiad yn ein Gŵyl Sgiliau Digidol (6-10 Tachwedd 2023) ar ddefnyddio Excel at ddefnydd bob dydd yn ogystal â gweithio gyda setiau mwy cymhleth o ddata. I gael mwy o wybodaeth ac i gofrestru eich lle ar unrhyw ddigwyddiadau yn yr ŵyl, ewch i edrych ar y rhaglen

Read More

Cyflwyno ein cyfres newydd o ‘Broffiliau Sgiliau Digidol Graddedigion PA’! 

Blog bost gan Laurie Stevenson (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Fel rhan o brosiect a drefnir gan y Pencampwyr Digidol Myfyrwyr, byddwn yn cyhoeddi cyfres wythnosol o gyfweliadau â graddedigion Prifysgol Aberystwyth am eu defnydd o sgiliau digidol yn eu bywydau ers graddio, boed hynny yn eu swydd bresennol, astudiaeth ôl-raddedig neu ar lwybr eu gyrfa. Byddwn hefyd yn clywed am y sgiliau yr hoffent fod wedi eu datblygu cyn iddynt adael Prifysgol Aberystwyth. 

Byddwn yn rhyddhau pedwar proffil y tymor hwn, un yr wythnos ar ddydd Iau, a bydd yr hanner arall yn cael ei ryddhau yn Semester 2. Bydd y proffil cyntaf yn cael ei gyhoeddi ddiwedd yr wythnos a bydd ar gael o’r dudalen hon ar y Blog Sgiliau Digidol, ond yn y cyfamser edrychwch ar Fframwaith Galluoedd Digidol JISC, sef y fframwaith rydym yn ei ddilyn yma ym Mhrifysgol Aberystwyth, i ddysgu beth yw sgiliau digidol a pham eu bod yn bwysig i chi. 

Cofiwch ymweld â’r blog Ddydd Iau i ddarllen ein proffil cyntaf!