[:en]Making use of the captioning and quiz function in Panopto[:cy]Defnyddio’r adnoddau sgrindeitlo a chwisiau yn Panopto[:]

[:en]

Panopto is the University’s Lecture Capture software. In summer 2018, Panopto moved to a cloud hosted environment which means that in addition to fewer instances of downtime, we also benefit from regular updates and enhancements to the software. Whilst using Panopto for lecture capture remains its primary function, we have also seen an increase in innovative uses from across the University, including using it to record assessments, using it in the creation of assignments and also in creating performances.

A scheduled Panopto update in December to version 6.0 saw the introduction of quizzes, captioning and better statistics so that you can see more information on how viewers are using your Panopto content. This blogpost is looking specifically at making use of the captioning functionality and also the use of quizzes (if you’d like more information on the increased functionality of statistics, see this blogpost and our FAQ).

Using the captioning function in Panopto

Although it’s not 100% accurate, you are able to import automatic captions for your recordings. To do this, go to the video in abercast.aber.ac.uk that you wish to get captions for and follow the guidance in this FAQ. In addition to providing transcripts for those who want to view the lecture, those who conduct interviews as part of their research or dissertation might also find the automatic captioning useful as a basis for transcription. If you’d like to record an interview, download Panopto, create a recording and import the caption.

Using the quiz function in Panopto

In addition to being able to caption recordings, Panopto now also has the ability to add quizzes so that viewers can interact with lecture recordings in a more meaningful way. There are currently three types of questions and the ability to stop a viewer progressing through the recording until they’ve answered the questions. You’ve also got the ability to download the results so that you can view progress. We see a massive increase in Panopto usage during exam time. From the end of term in December 2018 until the end of the examination period in January 2019, 768,594 minutes of recordings were viewed. This equates to 12810 hours or 534 days. Adding quizzes to Panopto recordings will mean that viewers will be able to test their knowledge as they’re watching. If you’re interested in using quizzes then we’ve got this FAQ and also this guide.

If you’ve got any questions about using captioning or quizzes in Panopto then get in touch (elearning@aber.ac.uk / 01970 62 2472). We’re also running an E-learning Enhanced Training session on Using E-learning Tools for Revision Activities on Wednesday 27th March at 3pm. You can book onto that course here.[:cy]

Panopto yw meddalwedd Cipio Darlithoedd y Brifysgol. Yn haf 2018, symudodd Panopto i’r cwmwl sy’n golygu yn ogystal â llai o amser segur, gwnaethom hefyd fanteisio ar ddiweddariadau a gwelliannau rheolaidd i’r feddalwedd. Er mai defnyddio Panopto ar gyfer cipio darlithoedd yw’r brif swyddogaeth o hyd, rydym hefyd wedi gweld cynnydd mewn defnydd arloesol ar draws y Brifysgol, gan gynnwys ei defnyddio i recordio asesiadau, ei defnyddio i greu aseiniadau a hefyd i greu perfformiadau.

Yn dilyn diweddaru Panopto ym mis Rhagfyr i fersiwn 6.0, cyflwynwyd cwisiau, sgrindeitlo a gwell ystadegau er mwyn i chi allu gweld rhagor o wybodaeth am sut mae gwylwyr yn defnyddio eich cynnwys Panopto. Mae’r neges flog hon yn edrych yn benodol ar ddefnyddio’r adnodd sgrindeitlo a hefyd defnyddio’r cwisiau (os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y gwelliannau i’r ystadegau, edrychwch ar y neges flog hon a’n Cwestiwn Cyffredin).

Defnyddio’r adnodd sgrindeitlo yn Panopto

Er nad yw’n gywir 100%, gallwch fewnforio sgrindeitlau awtomatig ar gyfer eich recordiadau. I wneud hyn, ewch i’r fideo yn abercast.aber.ac.uk yr hoffech gael sgrindeitlau ar ei gyfer a dilynwch y canllawiau yn y Cwestiwn Cyffredin hwn. Yn ogystal â darparu trawsgrifiadau i’r rhai sydd eisiau gweld y ddarlith, efallai y byddai unigolion sydd eisiau cynnal cyfweliadau yn rhan o’u hymchwil neu’u traethawd estynedig yn gweld yr adnodd sgrindeitlo awtomatig yn sail ddefnyddiol ar gyfer trawsgrifio. Os hoffech recordio cyfweliad, lawrlwythwch Panopto, crëwch recordiad a mewnforio’r capsiwn.

Defnyddio’r adnodd gwisiau yn Panopto

Yn ogystal â gallu sgrindeitlo recordiadau, mae Panopto bellach yn gallu ychwanegu cwisiau er mwyn i’r gwylwyr allu rhyngweithio â recordiadau darlith mewn ffordd fwy ystyrlon. Ar hyn o bryd mae tri chwestiwn gwahanol a’r gallu i rwystro gwyliwr rhag symud ymlaen drwy’r recordiad nes eu bod wedi ateb y cwestiynau. Gallwch hefyd lawrlwytho’r canlyniadau er mwyn i chi allu gweld cynnydd. Rydym yn gweld cynnydd enfawr yn y defnydd o Panopto yn ystod cyfnod yr arholiadau. O ddiwedd y tymor ym mis Rhagfyr 2018 tan ddiwedd cyfnod yr arholiadau ym mis Ionawr 2019, gwyliwyd 768,594 munud o recordiadau. Mae hyn yn gyfwerth â 12810 awr neu 534 diwrnod. Bydd ychwanegu cwisiau i recordiadau Panopto yn golygu y bydd modd i wylwyr brofi eu gwybodaeth wrth wylio. Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio cwisiau darllenwch y Cwestiwn Cyffredin hwn a’r canllaw hwn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio sgrindeitlo neu gwisiau yn Panopto cysylltwch â ni (eddysgu@aber.ac.uk / 01970 62 2472). Rydyn ni hefyd yn cynnal sesiwn Hyfforddiant E-ddysgu Uwch ar Ddefnyddio Offer E-ddysgu ar gyfer Gweithgareddau Adolygu ddydd Mercher 27 Mawrth am 3yp. Gallwch archebu lle ar y cwrs yma.[:]