Datblygu Proffesiynol Parhaus – Beth sydd ar gael?

Mae’r Uned Cyfoethogi Dysgu ac Addysgu’n cynnig nifer o sesiynau Datblygu Proffesiynol Parhaus (DPP) mewn amrywiaeth o bynciau. Cynigir sesiynau Cymraeg a Saesneg. Bydd y sesiynau Cymraeg yn ymddangos yn Gymraeg ar y wefan hyfforddiant staff.
Yn y blogbost hwn, byddaf yn sôn am yr amrywiaeth o sesiynau a gynigir i chi rhwng hyn a mis Ionawr, gyda phwy y dylid cysylltu i gael mwy o wybodaeth, a sut i gadw lle ar un o’r sesiynau.

Dyma sy’n cael ei gynnig dros y misoedd nesaf:

Mis Tachwedd:
• Sesiynau ar gyfer Cynorthwywyr Dysgu Graddedig, Datblygu eich Arferion Addysgu a Defnyddio MS Teams, Offer yr Ystafell Ddysgu ac Addysgu Syncronaidd (sesiynau Cymraeg a Saesneg ar gael)
• Sesiwn ar annog cymhelliant cynhenid myfyrwyr – o safbwynt damcaniaeth hunanbenderfyniad (Facilitating Intrinsic Motivation in Students – the Self Determination Theory Perspective) (Saesneg yn unig)
• Sesiynau ar Hanfodion E-ddysgu: Cyflwyniad i Blackboard, TurnitIn a Panopto (y cyntaf o’r tri yn Saesneg, yr ail a’r trydydd yn Gymraeg)
• Sesiynau ar greu deunyddiau dysgu hygyrch, amgylcheddau dysgu, a thechnegau ar gyfer dysgu pynciau gwyddonol yn ogystal â defnyddio Online Surveys Jisc (yn Saesneg i gyd)
• Cynhelir dau fforwm Academi ar Pam a Sut y Dylid Helpu Myfyrwyr i Fyfyrio ar eu Dysg, a Strategaethau er mwyn Ysgogi Ymroddiad i Ddysgu Ar-lein.

Parhau i ddarllen

Dau ganllaw: Rhestr Wirio Recordio Fideo a Chyngor ar Recordio Fideo

Wrth i fwy a mwy o ddeunyddiau fod ar gael ar-lein, gan gynnwys darlithoedd sy’n cael eu recordio ymlaen llaw, mae’n hawdd cael eich llethu: yn ogystal ag addasu deunyddiau dysgu er mwyn eu cyflwyno yn y dull gwahanol hwn a symleiddio gwybodaeth yn rhannau byrrach, gall agweddau ymarferol recordio fideos addysg fod yn dasg go frawychus. Ond peidiwch â phoeni! Mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu wedi creu dau ganllaw, Rhestr Wirio Recordio Fideo a Chyngor ar Recordio Fideo.
Mae’n bwysig cofio nad oes unrhyw un yn disgwyl sgrin werdd berffaith na swae ryngweithiol aml-ffrwd yn steil y Minority Report. Os byddwch chi’n dilyn y rhestr wirio, fydd hi ddim yn anodd i chi sicrhau bod eich fideos yn rhai o safon dda. Mae’r cyngor yn rhoi cymorth ychwanegol i chi wella eich sgiliau recordio fideos.
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill, os hoffech chi fwy o arweiniad neu eglurhad, cofiwch fod croeso i chi anfon e-bost at yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu: lteu@aber.ac.uk ac eddysgu@aber.ac.uk.

Helo gan un o’ch Arbenigwyr Dysgu Ar-lein newydd

Helo, Sioned ydw i ac rwy’n un o dri Arbenigwr Dysgu Ar-lein sydd newydd ymuno â’r Uned Gwella Dysgu ac Addysgu (UGDA) yn ddiweddar.
Sionedyn sefyll ar prom Aberystwyth
Cefais fy ngeni a’m magu yn Aberystwyth, ac rwy’n teimlo’n gyffrous iawn i ddychwelyd i’r Brifysgol, ar ôl cwblhau fy BSc, MSc a PhD yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (ADGD). Wrth gwblhau fy PhD, bûm yn ffodus iawn o gael y cyfle i ddysgu yn DGES ar amrywiaeth o fodiwlau cyfrwng Cymraeg a Saesneg a deuthum yn Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch yn 2019. Ym mis Gorffennaf 2019 cefais fy nghyflogi gan Menter a Busnes, yn y lle cyntaf i wneud gwaith ymchwil ar fesur allyriadau nwyon tŷ gwydr ar ffermydd Cymru, ac yna fel Rheolwr Datblygu a Mentora, gan roi arweiniad i arweinwyr sy’n rhedeg grwpiau trafod wyneb yn wyneb ac ar-lein gyda ffermwyr Cymru.

Edrychaf ymlaen at fanteisio ar fy mhrofiadau yn y gorffennol, gan ddysgu gan gyd-weithwyr eraill yn UGDA a chan staff ar draws y Brifysgol, i rannu arferion gorau ar ddarparu addysg o’r ansawdd uchaf ar-lein i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Fel siaradwr Cymraeg iaith gyntaf, edrychaf ymlaen yn fawr iawn i gael y cyfle i helpu i ddatblygu’r ddarpariaeth o gyrsiau hyfforddi Cymraeg ar-lein i staff y brifysgol.

Os hoffech drafod unrhyw beth sy’n ymwneud â dysgu ar-lein, mae croeso i chi gysylltu â mi yn Gymraeg neu’n Saesneg ar sil12@aber.ac.uk.

Cyfarchion oddi wrth eich Arbenigwr Dysgu Ar-lein newydd arall.

Sut mae, pawb!
Fy enw i yw Lara, ac rwyf newydd ymuno â’r Tîm Gwella Dysgu ac Addysgu am y chwe mis nesaf. Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i gyflwyno fy hun.
Rwy’n hanu’n wreiddiol o’r Almaen, Bafaria i fod yn fanwl gywir. Cefais fy magu yn yr Alpau, ac rwy’n dal i weld eisiau’r mynyddoedd o bryd i’w gilydd. Ond mae’r môr, a bryniau Cymru gystal bob tamaid.

Cadwyn o fynyddoedd dramatig ym Mafaria Uchaf. © Lara Kipp

Mynyddoedd ym Mafaria Uchaf. © Lara Kipp

Machlud haul yn Aberystwyth, yn dangos silwét o'r Pier. © Lara Kipp

Machlud haul yn Aberystwyth. © Lara Kipp

Ddes i i Aberystwyth yn 2009 i astudio gradd Anrhydedd Gyfun mewn Senograffeg a Dylunio Theatr a Drama ac Astudiaethau Theatr. Syrthiais mewn cariad ag Aberystwyth, y lle, a’r bobl. Wrth i’m hastudiaethau israddedig ddirwyn i ben, argymhellodd un o’m tiwtoriaid fy mod yn gwneud cais am y rhaglen Mynediad at Radd Meistr, felly fe wnes i. Yn anffodus, nid yw’r fenter wych hon gan yr UE yn bodoli bellach. Fel rhan o’r rhaglen hon, astudiais ar yr MA Ymarfer Theatr a Pherfformio, ac fe’m partnerwyd gyda’r Tŷ Gloÿnnod Byw yng Nghwm Rheidol. Ymgeisiais am PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth, gydag anogaeth fy ngoruchwyliwr MA, a’m helpodd i ddatblygu cynnig. Cefais gynnig yr Ysgoloriaeth Ddoethurol i Ddatblygu Gyrfa. Un wythnos ar ôl fy arholiad llafar – yr arholiad terfynol ar gyfer PhD – cefais gynnig swydd ddarlithio amser llawn ym Mhrifysgol Derby yng nghanolbarth Lloegr.
Er eu bod yn dweud na fyddwch chi byth yn gadael Aberystwyth os arhoswch chi yma am fwy na phum mlynedd, ar ôl saith mlynedd codais fy mhac a symud o lan y môr i’r lle pellaf o’r môr ym Mhrydain… ond, fel y gallwch ddyfalu o’r ffaith fy mod yn ysgrifennu hwn, fe’m denwyd yn ôl i Aber mewn dim o dro. Dychwelais i fy alma mater i ymgymryd â gwaith dysgu sesiynol a rhan-amser, gan gynnig gweithdai llawrydd, a thiwtora preifat ochr yn ochr â hynny. Dechreuais ddysgu Cymraeg, sydd wedi bod yn llawer o hwyl ac yn rhywbeth y buaswn yn ei argymell i bawb, yn enwedig y rhai sydd fel arfer mewn swydd ddysgu. Mae’n hynod ddefnyddiol rhoi ein hunain yn esgidiau dysgwyr o bryd i’w gilydd.
Rwyf wedi mwynhau dysgu erioed, ac roeddwn yn ffodus iawn fy mod wedi cael athrawon eithriadol drwy gydol fy addysg, yn enwedig ym Mhrifysgol Aberystwyth. Nawr fy mod i ar yr ochr arall, rwy’n ymdrechu’n barhaus i fod yn addysgwr o’r math hwnnw: un sy’n ennyn ymddiriedaeth eu dysgwyr ac yn eu hannog i wneud eu gorau. Ymuno â’r Uned Gwella Dysgu ac Addysgu yw’r cam nesaf i mi, i ddatblygu ffyrdd o gynorthwyo staff â’u holl anghenion addysgu a dysgu. Yn awr yn fwy nag erioed, mae hyn yn waith hanfodol, wrth i bob un ohonom ddysgu i ddygymod ag argyfwng digynsail pandemig byd-eang, ac ymdrechu i leihau ei effaith ar ein myfyrwyr.
Os oes gennych ddiddordeb yn fy ymarfer creadigol, fy ymchwil neu fy nghyhoeddiadau, mae rhagor o wybodaeth ar fy ngwefan bersonol [dim ond Saesneg].

Cyfarchion oddi wrth eich Arbenigwr Dysgu Ar-lein newydd!

Fy enw i yw Ania ac rwy’n un o’r tri Arbenigwr Dysgu Ar-lein sydd wedi ymuno â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu.

Efallai bod rhai ohonoch eisoes yn fy adnabod gan y bûm yn gweithio o’r blaen yn yr Adran Gwasanaethau Gwybodaeth fel Swyddog Cefnogi Cyfathrebu, Marchnata ac E-ddysgu. Wedi hynny, bûm yn rhan o’r Grŵp E-ddysgu lle bûm yn darparu cymorth technegol i staff ac yn goruchwylio’r arholiadau ar-lein, gan sicrhau bod popeth yn rhedeg yn llyfn. Gadewais Aberystwyth yn haf 2019 i ddilyn gradd meistr mewn Seicoleg Gadarnhaol Gymhwysol. Yn ystod fy ngradd, bûm hefyd yn gweithio i Undeb Myfyrwyr Prifysgol Anglia Ruskin fel Cydlynydd y Ganolfan Wirfoddolwyr. 

Ni chredais erioed y byddwn yn cael cyfle i ailymuno â’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu. Rwy’n hynod ddiolchgar am y cyfle i gydweithio â thîm mor gefnogol ac i gyfrannu at ymdrechion i ddatblygu rhagor ar y ddarpariaeth addysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth, sydd eisoes wedi cyrraedd safon ragorol. Mae ymroddiad a chreadigrwydd staff addysgu Prifysgol Aberystwyth wedi fy ysbrydoli drwy gydol fy nghyfnod ym Mhrifysgol Aberystwyth. Edrychaf ymlaen at ddysgu oddi wrth eich arbenigedd ac i gydweithio â phob un ohonoch i sicrhau bod ein myfyrwyr yn derbyn addysg ar-lein o ansawdd uchel. Gobeithiaf y gallaf dynnu ar ymchwil ym maes Addysg Gadarnhaol er mwyn taflu goleuni diddorol a thrawsnewidiol ar anghenion seicolegol sylfaenol myfyrwyr a’r hyn sy’n eu cymell i ddysgu. Mae’n gwbl amlwg y bydd y flwyddyn nesaf hon un heriol dros ben i fyfyrwyr ac i staff y Brifysgol fel ei gilydd, a gobeithiaf y gallaf ddarparu’r gefnogaeth a’r wybodaeth angenrheidiol er mwyn ichi ddatblygu addysg ar-lein sy’n gynaliadwy ac sy’n gydnaws â’ch dulliau chi a chydag anghenion eich myfyrwyr.

Edrychaf ymlaen at gwrdd â chi.

Mae croeso ichi gysylltu â mi os oes gennych chi unrhyw sylwadau neu gwestiynau: aeu@aber.ac.uk

Ania

Data Meincnodi Mewnwelediad Digidol 2018/19

Fel yr addawyd yn y neges flaenorol oedd yn amlinellu rhai o ddarganfyddiadau allweddol arolwg Mewnwelediad Digidol eleni i fyfyrwyr byddwn nawr yn cyflwyno’r data meincnodi o 29 o sefydliadau Addysg Uwch eraill yn y DU (14560 o ymatebion gan fyfyrwyr).

Mae cael mynediad i’r data meincnodi yn rhoi cyfle i ni weld yn union pa mor dda yr ydym yn ei wneud a phenderfynu pa faterion sy’n benodol i Aberystwyth a pha rai sy’n gyffredin i’r holl sefydliadau Addysg Uwch yn ein sector.

Yn gyffredinol, gwnaeth cryn dipyn yn fwy o fyfyrwyr yn PA nodi bod darpariaeth ddigidol y brifysgol hon (meddalwedd, caledwedd, amgylchedd dysgu) yn ‘Ardderchog’.

 

 

 

 

 

Mewn nifer o agweddau, roedd cyfraddau darpariaethau digidol PA yn uwch na’r data meincnodi, fodd bynnag, o ran gweithgareddau digidol rhyngweithiol, megis defnyddio gemau addysgol neu efelychiadau, meddalwedd pleidleisio neu weithio ar-lein gydag eraill, roedd y canlyniadau’n is.

Yn y neges nesaf yn y gyfres ‘Mewnwelediad Digidol’ byddwn yn cyflwyno enghreifftiau o apiau ac offer dysgu defnyddiol a roddwyd gan fyfyrwyr.


Gwnaeth cryn dipyn y fwy o fyfyrwyr yn PA ymateb i ddweud bod ganddynt fynediad i ‘ddarlithoedd wedi’u recordio’ yn y brifysgol pryd bynnag yr oeddent eu hangen.

 

 

 

 

 

Mae cryn dipyn yn fwy o fyfyrwyr yn PA yn cytuno bod y brifysgol yn eu cynorthwyo i gadw’n ddiogel ar-lein.

 

 

 

 

 

Mae cryn dipyn yn fwy o fyfyrwyr yn PA yn cytuno eu bod yn gallu dod o hyd i bethau’n hawdd ar yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir.

 

 

 

 

 

Mae cryn dipyn yn fwy o fyfyrwyr yn PA yn cytuno bod asesiadau ar-lein yn cael eu cyflwyno a’u rheoli’n dda.

 

 

 

 

 

Doedd cryn dipyn yn fwy o fyfyrwyr yn PA byth yn gweithio ar-lein gydag eraill yn rhan o’u cwrs.

 

 

 

 

 

Doedd cryn dipyn yn fwy o fyfyrwyr yn PA byth yn defnyddio dyfais bleidleisio na chwisiau ar-lein i roi atebion yn y dosbarth yn rhan o’u cwrs.

Darganfyddiadau arolwg Mewnwelediad Digidol a gynhaliwyd yn PA am yr eilwaith!

Y llynedd gwnaeth Prifysgol Aberystwyth gymryd rhan yng nghynllun peilot Traciwr Profiad Digidol Myfyrwyr JISC – arolwg ar-lein a gynlluniwyd gan JISC i gasglu gwybodaeth am ddisgwyliadau a phrofiadau myfyrwyr o dechnoleg. Mae peilot 2017/18 wedi arwain at wasanaeth JISC newydd nawr o’r enw Mewnwelediad Profiad Digidol.

Cynhaliwyd arolwg Mewnwelediad Digidol i fyfyrwyr yn PA ym mis Ionawr 2019. Roeddem yn gyffrous iawn ynghylch cynnal yr arolwg am yr eilwaith, oherwydd ei fod yn ein galluogi i gymharu’r darganfyddiadau â chanlyniadau’r llynedd a chadw golwg ar ein cynnydd o ran darpariaethau digidol.

Isod ceir crynodeb byr o rai o’r prif ddarganfyddiadau. Os hoffech eu trafod ymhellach neu gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â ni ar elearning@aber.ac.uk.

Fel y gwyddoch efallai, mae’r arolwg Mewnwelediad Profiad Digidol yn dod gyda data meincnodi gan sefydliadau Addysg Uwch eraill yn ein sector. Mae’r data meincnodi bellach ar gael a byddwn yn ei rannu â chi yn y neges Mewnwelediad Digidol nesaf.

Os hoffech ddarllen am brofiad PA o gynnal Mewnwelediad Digidol ym mlwyddyn academaidd 2017/18, edrychwch ar yr erthygl a gyhoeddwyd ar wefan JISC neu porwch drwy ein negeseuon blaenorol:


Mewnwelediad Profiad Digidol 2018/19

 

WiFi

Cynyddodd boddhad y myfyrwyr â’r ddarpariaeth WiFi o 7.3% o’i gymharu ag arolwg y llynedd. Er mai WiFi yw’r thema fwyaf cyffredin yn sylwadau’r myfyrwyr o hyd, mae nifer y sylwadau ynghylch WiFi wedi lleihau o 66 y llynedd i 38 eleni.

E-lyfrau ac E-gyfnodolion

Ymatebodd 7.7% yn llai o fyfyrwyr fod ganddynt fynediad i e-lyfrau ac e-gyfnodolion pan fônt eu hangen, mae’r mater hwn wedi cael ei grybwyll yn 19 o sylwadau’r myfyrwyr.

 

Blackboard

Mae’r broblem o ran llywio yn Blackboard wedi gwella mae’n ymddangos. Dim ond 3 sylw oedd am y broblem hon o’i gymharu ag 20 y llynedd a chynnydd o 8.2% yn y cwestiwn am lywio yn Blackboard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mae geiriad y cwestiwn wedi newid ers arolwg 2017/18 a allai fod wedi effeithio ar y cyfraddau.

 

Diogelwch

Mae’r myfyrwyr yn fwy bodlon â’r darpariaethau o ran materion diogelwch.

Dyfeisiau symudol

Mae defnyddio ffonau clyfar i gynorthwyo dysgu wedi cynyddu rhywfaint. Yn y sylwadau, roedd myfyrwyr yn siarad am yr angen i wasanaethau craidd megis Panopto a Blackboard fod yn addas ar gyfer teclynnau symudol ac am fudd apiau i’w helpu â’u hastudiaethau. Yn ddiddorol iawn, pan ofynnwyd iddynt a fyddai’n well ganddynt gael caniatâd i ddefnyddio eu dyfeisiau symudol eu hunain yn y dosbarth, dim ond 49% a atebodd ‘Ar unrhyw adeg’, atebodd 45.4% ‘I wneud gweithgareddau yn y dosbarth yn unig’ ac atebodd 5.6% ‘Dim o gwbl’.

 

Defnyddio technoleg

Mae yna symudiad tuag at ddefnyddio mwy o dechnoleg, roedd yna nifer o sylwadau ynghylch y ffaith bod angen i’r staff gael rhagor o hyfforddiant ar ddefnyddio technoleg ac roedd cynnydd o bron i 10% yn y myfyrwyr oedd eisiau i fwy o dechnoleg gael ei defnyddio ar eu cwrs.

 

 

 

Sut allwn ni eich helpu chi gyda’r Copi Gwag o Gyrsiau?

Bydd modiwlau Blackboard Uwchraddedig ar gyfer blwyddyn academaidd  2019/20 yn cael eu creu heb gynnwys. Yn flaenorol, roedd y cynnwys yn cael ei gopïo drosodd bob blwyddyn yn awtomatig ar gyfer holl fodiwlau Blackboard.

Bydd paratoi modiwlau Uwchraddedig ar gyfer y flwyddyn nesaf yn golygu bod cydlynwyr y modiwlau’n copïo deunydd presennol drosodd neu’n uwchlwytho deunydd newydd i’r ailadroddiad o’u modiwl. Bydd yr holl fodiwlau’n cynnwys templed o ddewislen adrannol y cytunwyd arni a bydd rhaid trefnu’r cynnwys yn unol â’r ddewislen hon.

Hoffem gynorthwyo staff i baratoi modiwlau gymaint ag y gallwn. Rydym yn fodlon dod i’r swyddfa neu i chi ddod i ymweld â ni. Os hoffech drefnu apwyntiad gydag aelod o’r Grŵp E-ddysgu, rhowch wybod i ni lle a phryd yr hoffech gwrdd.

Rydym wedi paratoi’r Cwestiynau Cyffredin hyn sydd â chanllawiau manwl ar sut i gopïo elfennau gwahanol ar Blackboard ac wedi cynhyrchu’r daflen wybodaeth sy’n cael ei harddangos ar yr ochr chwith.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos â’r holl staff a’ch cynorthwyo mewn unrhyw ffordd sy’n gyfleus i chi.

 

Defnyddio RhithRealiti ym maes Iechyd Meddwl

Er bod unigolion sy’n defnyddio rhithrealiti yn ymwybodol o’r ffaith nad yw eu profiadau’n rhai real, mae’r ymatebion corfforol a seicolegol a ysgogir ganddo yn debyg i’r rhai a brofir mewn sefyllfaoedd gwirioneddol.

Mae defnyddio triniaethau iechyd meddwl rhithrealiti yn agor posibiliadau o weithio trwy’r ymatebion i ysgogiadau problematig heb orfod eu hwynebu mewn bywyd go iawn. Mae i hyn fudd amlwg, ymarferol; er enghraifft, mae creu efelychiad o hedfan ar gyfer unigolyn sy’n brwydro â ffobia ynglŷn â hedfan yn ateb llawer haws na threfnu taith awyren i’r unigolyn.

Ar ben hyn, gall y therapydd weithio nid yn unig ar sail disgrifiad y claf ond gall wylio’u hymatebion. Gall y therapydd a’r claf ill dau reoli’r ysgogiadau a gall hynny wneud y driniaeth yn ddiogelach yn gorfforol a seicolegol.

‘Mae gan rithrealiti’r gallu i drawsnewid y ffordd o asesu, deall a thrin problemau iechyd meddwl’ (Freeman, et al., t. 2392). Cafodd ei ddefnyddio ar gyfer asesu a thrin ffobiâu, pryder, PTSD, caethiwed, paranoia, anhwylderau bwyta ac awtistiaeth. Er enghraifft, mae ap Rhithrealiti, a grëwyd yn Ysgol Gwaith Cymdeithasol Tulane yn rhwystro cleifion caeth i gyffuriau a diod rhag llithro’n ôl ‘trwy ddefnyddio sgiliau hunan-reolaeth ac ymwybyddiaeth mewn efelychiadau realistig lle mae cyffuriau a diod wrth law’ (Leatham, 2018, para.13).

Yn ddiweddar, mae Gareth Norris a Rachel Rahman o Adran Seicoleg Prifysgol Aberystwyth ar y cyd â chydweithwyr o’r Adran Cyfrifiadureg wedi cynnal prosiect ymchwil arbrofol sy’n defnyddio rhithrealiti trwy edrych ar ei bosibiliadau ar gyfer hel atgofion mewn oedolion hŷn.

Llwyddodd y Grŵp E-ddysgu i gaffael setiau pen rhithrealiti a chamera y gall staff eu defnyddio wrth addysgu ac mewn ymchwil. Gallwch greu amgylcheddau dysgu ymdrwytho neu ddefnyddio deunydd rhithrealiti sydd eisoes ar gael. Archebwch y setiau rhithrealiti a’r camera o stoc y llyfrgell.

 

Cyfeiriadaeth:

Farnsworth, B. (2018, Mai 1). The Future of Therapy – VR and Biometrics. Wedi’i adfer o https://imotions.com/blog/vr-therapy-future-biometrics/

Freeman, D. & Freeman, J. (2017, Mawrth 22). Why virtual reality could be a mental health gamechanger. Wedi’i adfer o https://www.theguardian.com/science/blog/2017/mar/22/why-virtual-reality-could-be-a-mental-health-gamechanger

Freeman, D., Reeve. S., Robinson, A., Ehlers, A., Clark, D., Spanlang, B. & Slater, M. (2017). Virtual reality in the assessment, understanding, and treatment of mental health disorders. Psychological Medicine, 47 (2393-2400).

Leatham, J. (2018, Mehefin 22). How VR is helping Children with Autism Navigate the World around Them. Wedi’i adfer o https://www.vrfitnessinsider.com/how-vr-is-helping-children-with-autism-navigate-the-world-around-them/

 

Webinar: Instilling Self-Regulation in Learners & Using Sway for Online Learning

Mae’r Academi Arddangos yn lle i rannu arferion da ymhlith staff o Aberystwyth, Bangor a sefydliadau Addysg Uwch eraill. Bob blwyddyn rydym yn cynnal dwy sesiwn gyda dau gyflwyniad ym mhob sesiwn, un o Aber ac un o Fangor. Gall unrhyw un ymuno â’r Academi Arddangos o’u peiriannau eu hunain drwy ddefnyddio’r ddolen sydd ar gael yma

Rydym yn edrych ymlaen at y cyflwyniadau eleni a gobeithio y bydd modd i rai ohonoch ymuno â ni.

 


20 Mawrth 2019 am 1yp-2yp

Instilling Self-Regulation in Learners by Dr Simon Payne (Aberystwyth)

We asked AU students and staff questions such as, “Why do students underachieve or even drop out?,” “What distractions do students face that interfere with their best intentions to study and improve?,” and “What happens to ‘turn students off’ from learning and striving to achieve?” The answers were remarkably similar from both groups, suggesting agreement on the problem and potential alignment on solutions. Self-regulation is the voluntary control of impulses which can facilitate or hinder us from achieving our goals. Hence, self-regulation includes the ability to regulate cognitive processes and activities, e.g. to plan, monitor and reflect on problem solving activities. Self-regulation also includes the control of one’s competing/conflicting motivational and emotional impulses and processes, e.g., overcoming social anxiety to contribute in class. Clearly, the development of self-regulation skills will help students achieve their objectives for entering HE. This presentation will provide techniques for tutors to help their students and tutees to be better self-regulators, and introduce and rationalise an ambitious AU-wide programme of studies that target student self-regulation ability.


Using Sway for Online Learning by Helen Munro (Bangor)

 

Cynhelir y sesiynau yn Saesneg.