[:en]Jisc Digi Tracker: findings from students in UK further and higher education[:cy]Traciwr Digidol Jisc: canfyddiadau myfyrwyr addysg bellach ac addysg uwch yn y DU[:]

[:en]

Take a look at the full report of the findings from all the institutions that participated in the 2018 Digital Experience Tracker. Many of the key messages included in the report correspond to findings from Digital Tracker at Aber.

Consistency in the VLE

We have repeatedly received feedback from students asking for VLE navigation to be more intuitive and the organization of content to be more consistent across modules. Findings from the Digital Tracker at Aber and the benchmarking data from UK emphasise this issue. Students would like all the materials for their courses to be available on the VLE in a timely manner and possibly in the same location in all modules so that they can navigate easily to the content that they need.

Engage students in class using technology

Can we use technology to make lectures more engaging? Our results in the digital course activities section of the tracker were lower than the benchmarking scores. Students have also asked for their sessions to be more interactive in the open text comments:

Make lectures more interactive and able to include the students to interact more. There’s an online website where you can join to get the right answer which gets people competing and learning.’

We are happy to support any members of staff who would like to enhance their teaching with digital course activities. Contact us to discuss your ideas and possibilities or come to one of our E-learning Enhanced: What can I do with Blackboard? Sessions.

Digital skills for life

Although most students use technology on a daily basis, they are not necessarily aware what these essential digital skills are and how important digital skills are for their employability. Less than a half of AU Digital Tracker respondents don’t feel that the university prepares them for the digital workplace.

You may notice that the report is called Digital Experience Insights rather than Digital Experience Tracker. The Digital Experience Tracker 2018 was a pilot study which led to a new service now called Digital Experience Insights. We believe that the participation in this project helped us to more effectively meet digital expectations’ of our students. We hope to share examples of good practise in this area on our blog.

If you wish to share your experiences of supporting students digitally as a guest blogger, please contact us: elearning@aber.ac.uk

Read:

 

 

 

 [:cy]

Cymerwch gipolwg ar yr adroddiad llawn ar ganfyddiadau’r holl sefydliadau a gymerodd ran yn arolwg Traciwr Profiad Digidol 2018. Mae llawer o’r negeseuon allweddol a geir yn yr adroddiad yn cyd-fynd â chanfyddiadau o’r Traciwr Digidol yn Aber.

Cysondeb yn yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir

Rydym wedi derbyn adborth oddi wrth fyfyrwyr droeon yn gofyn inni ei wneud yn haws i ddod o hyd i bethau ar yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir ac i sicrhau bod mwy o gysondeb ar draws y modiwlau o ran trefn y cynnwys. Mae canfyddiadau o’r Traciwr Digidol yn Aber a’r data meincnodi o’r DU yn pwysleisio’r mater hwn. Hoffai’r myfyrwyr i’r holl ddeunyddiau ar gyfer eu cyrsiau fod ar gael ar yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir yn brydlon ac o bosib yn yr un lleoliad ar gyfer pob modiwl, fel bod modd iddynt ddod o hyd i’r cynnwys y maent ei angen yn ddidrafferth.

Defnyddio technoleg i ennyn diddordeb myfyrwyr yn y dosbarth

A allwn ddefnyddio technoleg i wneud darlithoedd yn fwy difyr? Roedd ein canlyniadau yn adran gweithgareddau cwrs digidol y Traciwr yn is na’r sgorau meincnodi. Mae’r myfyrwyr hefyd wedi gofyn am sesiynau mwy rhyngweithiol yn y sylwadau testun agored:

Gwnewch y darlithoedd yn fwy rhyngweithiol fel bod modd cynnwys y myfyrwyr a chynnig mwy o gyfle i ryngweithio. Mae yna wefan ar-lein lle y gallwch ymuno i gael yr ateb cywir, ac mae hyn yn annog pobl i gystadlu a dysgu.’

Rydym yn hapus i gefnogi unrhyw aelodau o staff sydd am gyfoethogi eu dysgu trwy ddefnyddio gweithgareddau cwrs digidol. Cysylltwch â ni i drafod eich syniadau neu dewch i un o’n sesiynau E-ddysgu wedi’i Gyfoethogi: Beth alla i ei wneud gyda Blackboard?

Sgiliau digidol am oes

Er bod y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn defnyddio technoleg bob dydd, nid ydynt o reidrwydd yn ymwybodol beth yw’r sgiliau digidol hanfodol hyn na pha mor bwysig yw sgiliau digidol o ran eu cyflogadwyedd. Roedd llai na hanner o’r myfyrwyr a ymatebodd i arolwg Traciwr Digidol Prifysgol Aberystwyth yn teimlo nad oedd y brifysgol yn eu paratoi ar gyfer y gweithle digidol.

Efallai eich bod wedi sylwi mai Digital Experience Insights yw enw’r adroddiad yn hytrach na Digital Experience Tracker. Astudiaeth beilot oedd y Digital Experience Tracker 2018 a arweiniodd at wasanaeth newydd sydd bellach yn dwyn yr enw Digital Experience Insights. Rydym yn credu bod cymryd rhan yn y prosiect hwn wedi ein helpu i gwrdd â disgwyliadau digidol ein myfyrwyr yn fwy effeithiol. Gobeithiwn rannu enghreifftiau o arferion da yn y maes hwn ar ein blog.

Os hoffech rannu eich profiadau am gefnogi ein myfyrwyr yn ddigidol fel blogiwr gwadd, cysylltwch â ni: elearning@aber.ac.uk

Darllenwch wch:

 [:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *