Sut allwn ni eich helpu chi gyda’r Copi Gwag o Gyrsiau?

Bydd modiwlau Blackboard Uwchraddedig ar gyfer blwyddyn academaidd  2019/20 yn cael eu creu heb gynnwys. Yn flaenorol, roedd y cynnwys yn cael ei gopïo drosodd bob blwyddyn yn awtomatig ar gyfer holl fodiwlau Blackboard.

Bydd paratoi modiwlau Uwchraddedig ar gyfer y flwyddyn nesaf yn golygu bod cydlynwyr y modiwlau’n copïo deunydd presennol drosodd neu’n uwchlwytho deunydd newydd i’r ailadroddiad o’u modiwl. Bydd yr holl fodiwlau’n cynnwys templed o ddewislen adrannol y cytunwyd arni a bydd rhaid trefnu’r cynnwys yn unol â’r ddewislen hon.

Hoffem gynorthwyo staff i baratoi modiwlau gymaint ag y gallwn. Rydym yn fodlon dod i’r swyddfa neu i chi ddod i ymweld â ni. Os hoffech drefnu apwyntiad gydag aelod o’r Grŵp E-ddysgu, rhowch wybod i ni lle a phryd yr hoffech gwrdd.

Rydym wedi paratoi’r Cwestiynau Cyffredin hyn sydd â chanllawiau manwl ar sut i gopïo elfennau gwahanol ar Blackboard ac wedi cynhyrchu’r daflen wybodaeth sy’n cael ei harddangos ar yr ochr chwith.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos â’r holl staff a’ch cynorthwyo mewn unrhyw ffordd sy’n gyfleus i chi.

 

Ni fydd Quizdom Virtual Remote (QVR) ar gael ar ôl mis Rhagfyr 2018

Mae’r drwydded ar gyfer Qwizdom Virtual Remote (QVR) sy’n galluogi i fyfyrwyr ddefnyddio eu dyfeisiau symudol eu hunain i bleidleisio yn y dosbarth yn dod i ben ym mis Rhagfyr 2018 ac ni fydd ar gael wedi hynny.

Rydym yn ymwybodol bod rhai ohonoch yn ei ddefnyddio yn eich sesiynau, felly hoffem eich annog i barhau i ddefnyddio gweithgareddau rhyngweithiol yn eich cwrs ac ystyried un o’r dewisiadau isod:

  • Er na fydd hi bellach yn bosibl defnyddio’r fersiwn o bell o Qwizdom sy’n galluogi i fyfyrwyr bleidleisio o’u dyfeisiau symudol eu hunain, bydd modd i chi ddefnyddio pedwar set o offer Qwizdom sydd â chyfanswm o 118 set law. Yn hytrach na defnyddio eu dyfeisiau symudol eu hunain bydd rhaid i’r myfyrwyr bleidleisio gan ddefnyddio’r setiau llaw. Os hoffech archebu’r setiau e-bostiwch gg@aber.ac.uk gan gynnwys y dyddiad(au) a’r amser yr hoffech ddefnyddio’r offer a sawl set yr hoffech eu defnyddio.
  • Mae’r Grŵp E-ddysgu wedi bod yn arolygu’r nifer gynyddol o offer pleidleisio ar-lein sydd ar gael. Mae’n rhaid talu am y rhan fwyaf ohonynt ac mae pecynnau gwahanol ar gael gan ddibynnu ar yr offer, maint y dosbarth ac ati. Ond, mae gan bron iawn bob un opsiwn rhad ac am ddim o’r gwasanaeth y mae’n rhaid talu amdano. Mae’r holl wasanaethau yr ydym wedi edrych arnynt yn seiliedig mewn cwmwl – nid oes ganddynt feddalwedd i’w lawrlwytho, ond rydych chi’n creu eich cyflwyniadau drwy dudalen we ac yna cânt eu cadw a’u rhedeg o bell.

Some of the polling software we recommend:

PollEverywhere

  • 40 cyfranogwr, nifer anghyfyngedig o gwestiynau, 23 math o gwestiwn, integreiddio PowerPoint

Mentimeter

  • nifer anghyfyngedig o gyfranogwyr, 7 cwestiwn am bob cyflwyniad (5 cwis a 2 math arall), 10 math o gwestiwn, integreiddio PowerPoint

Socrative

  • 50 cyfranogwr, nifer anghyfyngedig o gwestiynau, 3 math o gwestiwn, adroddiadau ar gael

Noder y byddwch yn dal i allu defnyddio’r QVR yn ystod semester cyntaf 2018.

Cysylltwch â’r Grŵp E-ddysgu os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu hyfforddiant ar ddefnyddio’r gwahanol ddulliau o bleidleisio yn y dosbarth.

 

Dathlu rhagoriaeth mewn addysgu: Gwobrau Cwrs Eithriadol Blackboard PA

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd enillwyr Gwobrau Cwrs Eithriadol Blackboard yn derbyn eu gwobrau yn ystod seremonïau graddio’r wythnos hon.

Bydd Adam Vellender, Catherine O’Hanlon, Daniel Low a Stephen Chapman, enillwyr Gwobrau Cwrs Eithriadol 2017-2018 yn derbyn eu gwobrau yn ystod seremoni raddio eu hadran. Dangosodd yr holl fodiwlau buddugol safon uchel y dysgu a’r addysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth a gwnaethant ysbrydoli eraill i arloesi ac ymgysylltu’r myfyrwyr ag addysgu gweithredol ac roeddent yn cynnwys nifer o arferion eithriadol.Roedd modiwlau’r enillwyr yn cynnwys nifer o arferion eithriadol a chawsant Wobrau Cymeradwyaeth Uchel.

Bellach yn eu pumed flwyddyn, mae’r Gwobrau Cwrs Eithriadol yn cydnabod rhagoriaeth mewn dylunio cyrsiau, rhyngweithio a chydweithio, asesu a chefnogi dysgwyr. “Mae’r Gwobrau Cwrs Effeithiol yn rhoi cyfle arbennig i staff rannu eu gwaith gyda chydweithwyr eraill, myfyrio ar eu defnydd o offer megis Blackboard, a chael adborth am eu gweithgareddau addysgu gan eu cyfoedion. Rydym yn llongyfarch ein staff Cymeradwyaeth Uchel eleni ac yn annog staff eraill i ystyried cyflwyno eu modiwlau yn y dyfodol. Mae’r Grŵp E-ddysgu’n hapus i roi cyngor a chymorth i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cael gwybod mwy am y Gwobrau Cwrs Eithriadol.” Kate Wright, Rheolwr y Grŵp E-ddysgu

I gael rhagor o wybodaeth gweler.