Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 30/6/2020

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd - Dysgu ac Addysgu

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd – Dysgu ac Addysgu

Fel darlithydd ym maes dysgu ac addysgu sy’n gyfrifol am y TUAAU, rwy’n cadw llygad am adnoddau newydd i gynorthwyo ein staff i ddysgu’n effeithiol ar-lein. Mae hyn yn cynnwys gweminarau allanol, pecynnau cymorth, cyhoeddiadau ac adnoddau eraill. Oherwydd bod dysgu gweithredol yn cael blaenoriaeth ar agenda’r Brifysgol, rwy’n hynod o awyddus i rannu canllawiau ar gyfer symud dysgu gweithredol ar-lein.  

Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth.

Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Defnyddio’r Bwrdd Gwyn yn Microsoft Teams

Yn y blogbost hwn, byddwn yn edrych ar offeryn sydd ar gael i wneud y dasg o ddysgu mewn sesiwn Microsoft Teams yn fwy rhyngweithiol. Mae’r Bwrdd Gwyn yn lle i chi a’ch myfyrwyr allu cydweithio.

Gellir defnyddio’r bwrdd gwyn ar gyfer y canlynol:

 1. I fyfyrwyr gael rhannu syniadau neu safbwyntiau
 2. I egluro diagram cymhleth i’ch myfyrwyr
 3. I wneud mapiau meddwl ar gyfer syniadau neu gysyniadau
 4. I rannu neu fapio proses gymhleth

Mae fideo ardderchog ar ddefnyddio’r Bwrdd Gwyn yn Teams gan The Virtual Training Team: https://www.youtube.com/watch?v=qDqtWRu0rTA

Parhau i ddarllen

Mwy o sesiynau hyfforddi ar gael

Distance Learner BannerMae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu wedi trefnu mwy o hyfforddiant Symud i Ddysgu Ar-lein a Defnyddio Microsoft Teams ar gyfer Gweithgareddau Dysgu. Cewch gadw eich lle ar-lein ac fe wnawn ni anfon gwahoddiad Calendr Teams i chi er mwyn i chi gael mynychu’r sesiynau hyfforddi.

Yn y sesiwn Symud i Ddysgu Ar-lein, rydym ni’n cyflwyno rhywfaint o ganllawiau cyffredinol ar sut i gynllunio a pharatoi ar gyfer dysgu ar-lein. Rydym ni’n edrych ar yr amrywiol offer rhyngweithiol sydd ar gael yn Blackboard ac yn cynnig cyngor ar y ffordd orau i’w ddefnyddio wrth ddysgu. Rydym yn cynnig canllawiau hefyd ar yr adnoddau e-asesu sydd ar gael i chi, canllawiau ar sut i deilwra eich recordiadau Panopta er mwyn eu cyflwyno ar-lein, a sut i gynllunio a pharatoi ar gyfer sesiynau cynadledda fideo ar-lein. Gorffennir gyda chanllawiau ar sut i ddefnyddio meddalwedd trydydd parti i gefnogi dysgu.

Yn y sesiwn Defnyddio Microsoft Teams ar gyfer Gweithgareddau Dysgu, rydym ni’n ymhelaethu ar ein cyngor ar gynnal sesiynau dysgu ar-lein i fyfyrwyr ac yn mynd drwy’r nodweddion sydd ar gael i chi mewn cyfarfodydd Teams.

Egwyddorion Dysgu Gweithredol a Hygyrchedd sy’n sail i’r sesiynau hyn a bydd yr egwyddorion yn helpu eich myfyrwyr i ddysgu ar-lein yn effeithiol.

Byddwn yn datblygu ein rhaglen DPP dros yr haf er mwyn ymateb i anghenion staff. Os ydych chi’n dymuno trafod unrhyw agwedd ar ddysgu, anfonwch e-bost at udda@aber.ac.uk. I gael unrhyw ganllawiau technegol, anfonwch e-bost at eddysgu@aber.ac.uk.

Defnyddio Meddalwedd Trydydd Parti ar gyfer Dysgu ac Addysgu

Distance Learner BannerWrth i ni symud tuag at gynllunio a darparu dysgu ar-lein, mae angen i ni fod yn greadigol wrth ddefnyddio ein hadnoddau.

Er mai’r cyngor hyd yma yw i ddefnyddio technolegau yr ydych chi a’ch myfyrwyr yn gyfarwydd â hwy, gallai fod rheswm da dros roi cynnig ar lwyfan gwahanol nad yw’n cael ei gefnogi na’i gynnal gan y Brifysgol.

Os ydych chi’n ystyried defnyddio llwyfan gwahanol, cofiwch ystyried datganiadau preifatrwydd y cwmni dan sylw, a gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth maen nhw’n ei wneud â data personol (eich data personol chi a’ch myfyrwyr). Er enghraifft, mae meddalwedd fideo-gynadledda Zoom yn cynnwys nifer o nodweddion gwych, yn enwedig o ran creu ystafelloedd i grwpiau llai (breakout rooms). Serch hynny, mae eu datganiad preifatrwydd yn nodi eu bod yn casglu amrywiaeth eang o wybodaeth ynglŷn â threfnydd y cyfarfod yn ogystal â’r cyfranogwyr.

Mae’r un egwyddorion yn berthnasol i feddalwedd pleidleisio trydydd parti. Mewn blogbost blaenorol, nodwyd ei fod yn bwysig bod yn ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd i’ch data chi a data eich myfyrwyr. Wrth ddewis llwyfan trydydd parti dylech ystyried:

 • pa ddata personol y mae’r cwmni o dan sylw yn ei gasglu amdanoch chi;
 • pa ddata personol y gallai fod gofyn i’ch myfyrwyr ei ddarparu;
 • sut y caiff eich cyflwyniadau eu storio;
 • sut y caiff eich data ei gadw, ac ymhle.

Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau’n sicrhau ei fod yn hawdd dod o hyd i’w Polisi Preifatrwydd. Ar y rhan fwyaf o safleoedd, gallwch ddod o hyd i ddolen ar waelod yr hafan o dan y pennawd Preifatrwydd.

Rydym ar gael i’ch helpu chi a’ch myfyrwyr i symud i ddysgu ar-lein. Byddwch yn ymwybodol bod ein harbenigedd yn seiliedig ar gefnogi’r technolegau yr ydym yn eu cynnal yma ym Mhrifysgol Aberystwyth, felly efallai y bydd yn cymryd ychydig yn hirach i’ch cynorthwyo os oes gennych ymholiadau am lwyfannau eraill. Mae llawer o’r egwyddorion a’r arferion gorau o ran dysgu â thechnoleg yn berthnasol pa bynnag lwyfan a ddefnyddiwch, a byddwn yn fwy na pharod i’ch helpu gyda hyn.

Nid dweud na ddylech ddefnyddio’r llwyfannau hyn yr ydym ni, ond yn hytrach rydym am i chi ystyried y goblygiadau o ran eich data chi a data eich myfyrwyr cyn i chi wneud hynny, fel bod modd i chi wneud dewis gwybodus ynghylch sut i ddarparu dysgu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â dysgu ar-lein, cysylltwch â ni ar elearning@aber.ac.uk / 01970 622472.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn a diogelu data a defnyddio meddalwedd trydydd parti, gan gynnwys achosion posibl o dorri rheoliadau diogelu data personol, cysylltwch â’r Rheolwr Rheoli Gwybodaeth ar infocompliance@aber.ac.uk.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Barhad Dysgu ac Addysgu ar ein gwe-ddalennau yn ogystal â’n Cwestiynau Cyffredin.

Monitro Ymgysylltu Myfyrwyr wrth ddysgu ar lein

Distance Learner BannerNod y post hwn yw cyflwyno gwybodaeth ichi am offer defnyddiol yn Blackboard all eich helpu ichi fonitro ymgysylltu â myfyrwyr. Fe’i paratowyd yn wreiddiol ar gyfer fforwm Dysgu o bell ond mae’r offer a drafodir yn berthnasol i ddysgu ar lein. Yn ogystal â rhoi peth cyfarwyddyd i ddefnyddio offer Blackboard, ceir hefyd ambell adnodd ar ymgysylltu â myfyrwyr a dysgu ar lein ar ddiwedd y ddogfen hon.

Olrhain Ystadegau

Mae Olrhain Ystadegau yn ffordd ddefnyddiol o fonitro sawl un o’ch myfyrwyr sydd wedi ymgysylltu â’ch deunyddiau cwrs. Mae’r offer ar gael yn Blackboard.
Sut mae cadw golwg ar ddefnydd myfyrwyr o eitemau yn fy modiwl Blackboard? https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=628

Review Status

Mae’r Statws Adolygu yn gofyn i’r myfyrwyr farcio pa eitemau cynnwys y maent wedi’u hadolygu. Bydd hyn yn eich galluogi i weld cynnydd myfyrwyr o ran y modiwlau a’r eitemau. Mae defnyddio Statws Adolygu yn rhoi’r pwyslais ar roi eu statws adolygu eu hunain i fyfyrwyr.
Beth yw’r Statws Adolygu yn Blackboard? https://faqs.aber.ac.uk/index.php?search=2869

Rhyddhau’n Ymaddasol

Mae rhyddhau deunyddiau’n ymaddasol yn rhoi dull hyblyg i diwtoriaid reoli pa eitemau mewn cwrs Blackboard sydd ar gael i fyfyrwyr. Gallwch addasu llwybrau trwy’ch deunydd i fodloni gofynion grwpiau neu fyfyrwyr unigol. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol os oes gennych ddeunyddiau craidd ac atodol. Er enghraifft, efallai yr hoffech ryddhau deunydd atodol i’r myfyrwyr hynny sy’n cael marciau gwael mewn asesiad yn unig, ond nid i’r holl ddosbarth. Gallwch osod llwybr o ragofynion amodol, megis na chaiff myfyrwyr weld deunydd uwch nes eu bod wedi edrych ar y deunydd rhagarweiniol. Gallwch sicrhau bod deunydd ond ar gael am y cyfnod y mae’n berthnasol, megis cyn neu ar ôl gwers ymarferol yn y labordy. Efallai yr hoffech hefyd sicrhau bod deunydd ond ar gael i grŵp penodol o fyfyrwyr am bwnc prosiect eu grŵp.
Sut mae rheoli pryd y mae eitemau yn Blackboard ar gael i’m myfyrwyr? https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=582
Irwin, B. et al. 2013. ‘Engaging students with feedback through adaptive release’. Innovations in Education and Teaching International. 50: 1. DOI: 10.1080/14703297.2012.748333. Pp. 51-61. Last Accessed 21.10.2019. Mae’r erthygl hon yn ystyried effaith defnyddio rhyddhau’n ymaddasol ar gyfer rhyddhau adborth i fyfyrwyr. Pwrpas gwneud hyn oedd annog myfyrwyr i dalu mwy o sylw i’w hadborth. Gellir hefyd ddefnyddio rhyddhau’n ymaddasol yn y ffordd yma i ennyn diddordeb myfyrwyr yn eu tasgau dysgu.

Gallwch ddefnyddio rhyddhau’n ymaddasol drwy’r ganolfan raddio a chwblhau prawf neu gwis, er enghraifft, i ryddhau’r uned nesaf i fyfyrwyr. A gallwch hefyd ei ddefnyddio i guddio’r cynnwys ar ôl iddi gael ei gwblhau.

Adnoddau ar Ymgysylltu â Myfyrwyr

Blessinger, P. & C. Wankel. Ed. 2013. Increasing Student Engagement and Retention in e-Learning Environments: Web 2.0 and Blended Learning Technologies. Bradford: Emerald Publishing Limited. Cyrchwyd ddiwethaf: 18.10.2019.

Yn enwedig:

Starr-Glass, D. 2013. ‘From Connectivity to Connected Learners: Transactional Distance and Social Presence.’ Pp. 113-143

 

Mae’r cyhoeddiad hwn yn ystyried sut y gellir defnyddio technoleg i ymgysylltu â myfyrwyr. Mae’r casgliad golygedig yn darparu llawer o gyfarwyddyd ynghylch technolegau dysgu mewn addysgu.

 

Fel y noda’r golygyddion, ‘ni all unrhyw dechnoleg, newydd neu soffistigedigrwydd technegol yn unig warantu bod dysgwyr yn ymgysylltu. Dylid defnyddio’r technolegau hyn mewn ffordd bwrpasol ac integredig ac o fewn i fframwaith damcaniaethol priodol sy’n berthnasol i’r cyd-destun dysgu ac addysgu’ (2013: 5-6).

 

Un bennod i’w nodi yw Starr-Glass (Tt. 113-143) sy’n pwysleisio meithrin cymuned ddysgu a chynnig cyfleoedd i gydweithredu fel ffordd o ymgysylltu â myfyrwyr sy’n astudio o bell.

Mae Starr-Glass yn defnyddio damcaniaeth Michael Moore o wahaniaeth rhyngweithredol i ystyried goblygiadau gwahanu’r dysgwr oddi wrth ei gymheiriaid a’i hyfforddwyr. Mae’r awdur yn annog dysgwyr i ddibynnu ar fwy na thechnoleg yn unig. Ystyrir Dysgu o Bell hefyd yn ffurf gynnar ar weithgareddau sy’n canolbwyntio ar y dysgwr.

Mae Starr-Glass yn dadlau ein bod bellach yn Bumed Genhedlaeth o Ddysgu o Bell (2005- ) – Y model dysgu hyblyg deallus [The intelligent flexible learning model (2013: 118)]. Nodweddir hyn drwy fynediad at amgylcheddau technoleg lle mae ‘dysgwyr yn cael eu hystyried yn wybodus, yn hunanhyderus, ac yn gallu cael mynediad at rwydweithiau anffurfiol’ (ibid.). Archwilir hefyd gyfleoedd ar gyfer creu cymunedau ymhlith cymheiriaid.

Krull, G. & J. M Duart. 2019. ‘Supporting seamless learners: exploring patterns of multiple device use in an open and distance learning context’. Research in Learning Technology. 2017. http://dx.doi.org/10.25304/rlt.v27.2215. Pp. 1-13. Last Accessed: 18.10.2019. 

Meddyliwn yn aml am gynnwys cyrsiau Dysgu o Bell ond nid ydym o reidrwydd yn meddwl am sut mae ein myfyrwyr yn cael gafael ar eu cynnwys. Yn yr erthygl hon, mae Greig Krull a Joseph Duart yn edrych ar sut mae myfyrwyr yn defnyddio mwy nag un dyfais. Defnyddiwyd cyfweliadau rhannol-strwythuredig i ddadansoddi eu canfyddiadau.

Awgryma eu canfyddiadau fod myfyrwyr sy’n astudio trwy ddysgu o bell yn tueddu i weithio mewn sawl lleoliad (preifat a chyhoeddus) ‘sy’n dangos potensial dysgu di-dor’ (4).

Canfu’r astudiaeth hefyd fod y myfyrwyr yn gallu defnyddio rhwng 2 a 5 dyfais ddigidol ar gyfer dysgu. Ar gyfartaledd, roedd myfyrwyr yn defnyddio 3 dyfais ar gyfer dysgu (4).

Fel y mae’r awduron yn dangos, ‘un maes ar gyfer gwaith ymchwil yn y dyfodol yw sut gall addysgwyr gefnogi’n well eu myfyrwyr sy’n defnyddio mwy nag un dyfais a sut i leihau toriadau posib yn eu profiadau dysgu’ (10).

Meyer, K. 2014. Student Engagement Online: What works and why. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. Last Accessed 21.10.2019.
Mae Meyer yn archwilio dysgu ar lein yng nghyd-destun cadw myfyrwyr yn Addysg Uwch. Mae’n debyg mai’r adran fwyaf diddorol fydd yr  Ddysgu drwy Brofiad a Dysgu Gweithredol (t. 28).

Mae Meyer hefyd yn trafod pwysigrwydd meithrin cymuned ar-lein ymhlith dysgwyr er mwyn annog ymgysylltu ag adnoddau.

Mae’r monograff yn benthyca’r Arolwg Cenedlaethol o Ymgysylltu â Myfyrwyr (NSSE) er mwyn ystyried sut gallech ennyn diddordeb myfyrwyr wrth ddysgu ar lein.

Mae’n cynnwys:

1.       Lefel yr her academaidd

2.       Dysgu gweithredol a chydweithredol

3.       Rhyngweithio rhwng myfyrwyr a’r gyfadran

4.       Cyfoethogi’r profiad addysgol

5.       Amgylchedd campws (ar-lein) cefnogol

7-8

 

Awgrymiadau Dysgu at Gysondeb Ddysgu ac Addysgu

Distance Learner Banner

Pwyntiau Cyffredinol

 • Rhowch gyfarwyddiadau clir a diamwys. Bydd hyn yn lleihau’r nifer o negeseuon ebost ac ymholiadau y byddwch yn eu cael.
 • Defnyddiwch y dechnoleg yr ydych chi a’ch myfyrwyr yn gyfarwydd â hi ac yn gallu ei defnyddio. Cofiwch y gallwch gynnwys dolenni i’n cwestiynau cyffredin yn eich cwrs Blackboard er mwyn cynorthwyo eich myfyrwyr.
 • Os ydych chi’n defnyddio eich cyfrifiadur eich hun, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gallu gwneud popeth y bydd angen ichi allu ei wneud. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau gallwch gysylltu ag eddysgu@aber.ac.uk  Bydd y cwestiynau cyffredin hyn yn eich helpu:
 • Adnoddau pellach: Mynnwch gip ar y set ragorol o adnoddau sydd ar gael ym mhecyn cymorth dysgu ar-lein ACUE:

Rheoli eich cynnwys dysgu yn effeithiol

 • Dysgu gweithredol o bell: Ystyriwch y tasgau dysgu y mae arnoch eisiau i’r myfyrwyr eu cyflawni, nid dim ond y cynnwys sy’n cael ei gwmpasu. Gwnewch yn siŵr bod y tasgau’n cael eu hegluro’n iawn i’r myfyrwyr. Os yw’r dasg ddysgu’n glir, bydd yn hybu dysgu gweithredol, hyd yn oed o bell.
 • HygyrcheddDefnyddiwch egwyddorion arfer hygyrchedd da yn eich dogfennau Powerpoint a Word ac mewn deunyddiau eraill.
  • Rhowch dagiau ‘alt’ ar gyfer y delweddau mewn unrhyw ddeunyddiau.
  • Sicrhewch fod nodiadau’r siaradwr wedi’u cynnwys yn eich ffeiliau Powerpoint, a llwythwch y ffeil PPT i Blackboard. Peidiwch â llwytho PDF yn unig. Mae hyn yn rhoi cyfrwng arall i fyfyrwyr allu cael yr holl wybodaeth y mae arnoch eisiau iddynt ei chael.
  • Defnyddiwch iaith syml i’r graddau y mae hynny’n bosibl. Os nad yw eich myfyrwyr yn deall rhywbeth yn dda, ni fyddant yn gallu gofyn cwestiynau ichi yn ystod y ddarlith.
  • Gwnewch yn siŵr ei bod yn rhwydd iddynt lywio eu ffordd o amgylch eich cwrs Blackboard. Dylent allu canfod y deunydd perthnasol ar gyfer pob wythnos yn rhwydd ac yn gyflym.
 • Deunyddiau darllen: Sicrhewch fod yr holl ddeunydd darllen ar gael trwy Blackboard. Defnyddiwch restrau darllen Aspire. Os mai dim ond mewn print y mae rhai deunyddiau ar gael (e.e. llyfrau yn y llyfrgell), dewch o hyd i e-lyfrau neu ffynonellau ar-lein amgen y gallant eu defnyddio yn eu lle.
 • Rhyddhau Addasol: Gallwch ddefnyddio Rhyddhau Addasol fel bod eich deunyddiau’n ymddangos ar adegau penodol. Ceisiwch osgoi gormod o reolau rhyddhau addasol cymhleth gan y gallant fod yn anodd i’w datrys os ydych yn ceisio darganfod pam nad yw myfyriwr yn gallu gweld dogfennau.
 • Mae Box of Broadcasts yn adnodd rhagorol ar gyfer deunydd teledu a radio. Gallwch drefnu recordiadau o ddeunyddiau sydd i ddod neu ddefnyddio rhaglenni sydd wedi’u darlledu o’r blaen.

Enghraifft o dasg ddysgu sydd braidd yn amwys fyddai darllen tair erthygl.
Tasg ddysgu fwy gweithredol fyddai darllen y tair erthygl a gwerthuso eu dadleuon o’u cymharu â’i gilydd, neu ddadansoddi data o sawl ffynhonnell i geisio canfod patrymau ac ati. 

Defnyddio Profion ac Arolygon Blackboard ar gyfer asesu ffurfiannol

Mae profion yn ffordd wych i fyfyrwyr wirio eu dealltwriaeth o bwnc ac maent yn gymorth i chi wybod mwy am eu cynnydd.

 • Cofiwch gynnwys adborth ar atebion cywir ac anghywir, fel y gall eich myfyrwyr ddysgu o’r cwis ffurfiannol.
 • Nid oes rhaid ichi roi’r ateb cywir ond gallwch roi dolenni i waith darllen, neu adnoddau pellach i’w helpu i ddysgu’r deunydd.
 • Ysgrifennwch gwestiynau sy’n helpu eich myfyrwyr i ymwneud â’r deunydd, yn hytrach na dim ond cofio ffeithiau. Gallwch ysgrifennu cwestiynau a fydd yn golygu bod rhaid iddynt ddadansoddi deunyddiau, gweithio gyda sefyllfaoedd a gwneud cyfrifiadau.

Galluogi i’r myfyrwyr ymwneud â chi ac â’ch gilydd trwy gyfrwng bwrdd trafod

Mae byrddau trafod yn ffordd wych o gynnal seminar o bell. Maent yn galluogi myfyrwyr i ymwneud â’r dysgu pan fo modd iddynt, ac mae’r myfyrwyr hefyd yn gyfarwydd â’u defnyddio.

 • Gweithgareddau: Darparwch weithgareddau i’r myfyrwyr ymwneud â hwy ar y byrddau trafod – gosodwch gwestiynau cychwynnol y mae angen iddynt ymwneud yn weithredol â hwy, megis dadansoddi data, cymharu erthyglau, crynhoi eu gwaith darllen a chreu cwestiynau ar sail y deunyddiau y maent wedi eu darllen.
 • Canllawiau ar ymwneud: Rhowch ganllawiau i’r myfyrwyr ynghylch sut y mae arnoch eisiau iddynt ymwneud â’r byrddau trafod.
  • Er enghraifft, gallech ofyn iddynt ysgrifennu eu postiadau eu hunain a rhoi sylwadau ar bostiadau pobl eraill.
  • Dywedwch wrth y myfyrwyr pa mor aml y mae arnoch eisiau iddynt ymwneud â’r bwrdd trafod, a pha mor aml y byddwch chithau’n ymwneud ag ef.
  • Os ydych chi’n cynnal edefyn ar gyfer pob seminar, efallai y bydd arnoch eisiau parhau â’r drafodaeth am wythnos ac yna dechrau un newydd ar adeg benodol.
 • Canllawiau ar ysgrifennu:
  • A oes arnoch eisiau iddynt ysgrifennu’n ffurfiol ynteu’n anffurfiol?
  • A ddylent gyfeirio at eu gwaith darllen?
  • Mae postiadau byrion yn well na thraethodau – nod y byrddau trafod yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ryngweithio yn hytrach na dim ond rhoi eu traethodau cyfan ar-lein.

Defnyddio Blogiau, Wicis a Dyddlyfrau er mwyn rhoi cyfle i fyfyrwyr fyfyrio a chydweithio

Mae Blogiau a Dyddlyfrau yn ffordd dda i fyfyrwyr gofnodi proses neu arfer sy’n parhau – dyddlyfr darllen, er enghraifft. Gall myfyrwyr ddefnyddio testun, delweddau, fideos ac ati. Gall holl aelodau’r dosbarth weld blogiau, tra bod dyddlyfrau’n breifat rhwng y myfyriwr a’r hyfforddwr.

Mae wicis yn dda ar gyfer gwaith grŵp. Gall y dosbarth cyfan eu defnyddio, neu gallwch rannu’n grwpiau a gall pob grŵp gael wici. Gall myfyrwyr ddefnyddio testun, delweddau a fideos, a gallwch weld cyfraniad pob myfyriwr.

 • Rhowch gyfarwyddiadau clir i’r myfyrwyr ynghylch sut i ddefnyddio blogiau, wicis neu ddyddlyfrau. Dywedwch wrthynt beth yr ydych yn ei ddisgwyl: pa mor aml y mae arnoch eisiau iddynt gyfrannu a pha mor aml y byddwch yn ymwneud â hwy.
 • Gall enghreifftiau o gyfraniadau fod yn ddefnyddiol i helpu myfyrwyr ddeall yr hyn yr ydych yn ei ddisgwyl.
 • Gallwch wneud sylwadau ar bostiadau er mwyn rhoi adborth.
 • Gellir graddio pob un o’r tri math o weithgaredd os oes arnoch eisiau eu defnyddio fel dull asesu.

Gwneud recordiad Panopto

Mae recordiadau Panopto yn ffordd dda o gyflwyno gwybodaeth i’ch myfyrwyr, ynghyd â sleidiau PowerPoint. Gallwch ailddefnyddio recordiadau yr ydych wedi’u gwneud eisoes, ond os ydych yn gwneud recordiadau newydd yn benodol at ddibenion dilyniant, cadwch y pethau canlynol mewn cof:

 • Gwnewch eich fideos yn fyrrach na darlith arferol. Bydd myfyrwyr yn ei chael hi’n haws canolbwyntio ar fideos byrrach.
 • Cysylltwch y recordiad â gweithgaredd dysgu ar gyfer eich myfyrwyr. Anogwch ddysgu gweithredol trwy gyfrwng cwestiynau neu weithgareddau eraill.
 • Sicrhewch fod y PowerPoint a nodiadau’r siaradwr (os ydych yn eu defnyddio) ar gael ar Blackboard.

Ychwanegu cwisiau at eich recordiad Panopto

Mae cwisiau’n ffordd dda o gyflwyno amrywiaeth i’ch recordiad, yn debyg i’r modd y byddech yn defnyddio cwestiynau mewn darlith

 • Ysgrifennwch gwestiynau clir a fydd o gymorth i’ch myfyrwyr ymwneud yn weithredol â’r recordiad

Arowlg profiad mewnwelediad digidol 2019-20: Beth yw eich barn am dechnoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cymryd rhan yn y prosiect Profiad Mewnwelediad Digidol sy’n ceisio ymchwilio i brofiadau ein myfyrwyr o dechnoleg. Mae’r prosiect yn seiliedig ar arolygon ar-lein a gynlluniwyd gan Jisc ac a ddefnyddir gan sefydliadau gwahanol ledled y DU.

Mae’n galluogi inni gael gwell syniad o sut mae myfyrwyr yn defnyddio technoleg a meincnodi ein canlyniadau yn erbyn sefydliadau Addysg Uwch eraill yn ein sector.

Byddem yn gwerthfawrogi eich cymorth i hyrwyddo’r arolwg hwn i’r holl fyfyrwyr.

Cynhadledd Fer: Gwaith Grŵp ac Asesiad Grŵp, Dydd Llun 16 Rhagfyr, 10.30yb

Rhaglen yr Cynhadledd Fer

Mini Conference Logo

Ddydd Llyn 16  Rhagfyr, ar 10.30yb, bydd yr Uned Datblygu Dyscu ac Addysgu’n cynnal Cynhadledd Fer yr Academi eleni.

Mae’r Gynhadledd Fer yn fersiwn llai o’n Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol sy’n ein galluogi i gasglu ynghyd gyfres o gyflwyniadau a gweithdai sy’n ymwneud â phwnc dysgu ac addysgu penodol.

Thema’r Gynhadledd Fer eleni yw Gwaith Grŵp ac Asesiad Grŵp.

Mae’n bleser gennym gadarnhau ein rhaglen:

 • Yr Athro John Traxler, Professor of Digital Learning, University of Wolverhampton: Working (Groups) in the Digital Age
 • Dr Jennifer Wood & Roberta Sartoni (Ieithoedd Modern): Group Work as an Active-Learning Tool in Translation Classes
 • Janet Roland & John Harrington (Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr): Supporting students who find group work challenging
 • Dr Gareth Llŷr Evans (Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu): Prosesau Creadigol Agored ac Asesu Grwpiau Bach
 • Dr Ian Archer (Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu): Learning Environments and your personality preferences
 • Mary Jacob (Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu): Designing and Assessing Group Work

Gobeithio y bydd modd i chi ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad hwn. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael yn y Gynhadledd Fer felly archebwch le drwy’r dudalen archebu hon.

Newidiadau i Beiriannau Dysgu

Dros yr haf, mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth wedi gwneud rhai newidiadau i’r offer yn yr ystafelloedd dysgu:

 • Cipio bwrdd gwyn gyda chamerâu Crestron Airboard
 • Dull Cyflwynydd PowerPoint gydag adlewyrchu sgrin
 • Byrddau gwyn rhyngweithiol gyda sgriniau CleverTouch

Mae’r offer hyn ar gael mewn detholiad o ystafelloedd ledled y campws.

Crestron Airboard

Bydd cipio bwrdd gwyn yn taflunio popeth yr ydych yn ei ysgrifennu ar y sgrin. Gallwch hefyd ei ddefnyddio i recordio eich nodiadau bwrdd gwyn.

Mae cipio bwrdd gwyn ar gael yn:

 • IBERS 0.30,
 • IBERS 0.31,
 • Edward Llwyd 3.34
 • Hugh Owen E3
 • Hugh Owen C22

Ar ôl mewngofnodi i’r cyfrifiadur:

 1. Cliciwch ar yr eicon Crestron Airboard ar y bwrdd gwaith
 2. Mae uned Crestron ar wal ger y bwrdd gwyn.
 3. Pan fydd y botwm ar yr uned yn fflachio’n las, pwyswch y botwm

Bydd tudalen Crestron wedyn yn ymddangos ar y sgrin ac yn dangos eich llawysgrifen ar y sgrin. Gallwch rannu dolen i’r dudalen hon â’ch myfyrwyr. Bydd modd iddynt weld eich llawysgrifen ar liniadur, llechen neu ffôn symudol.

Os hoffech recordio’r llawysgrifen gyda Panopto, bydd angen i chi wneud yn siŵr eich bod yn dewis cipio i sgrin y cyfrifiadur yn ogystal ag unrhyw PowerPoint yr ydych yn ei ddefnyddio wrth ddechrau eich recordiad. Bydd angen i chi wneud yn siŵr mai gweddalen Crestron yw’r brif ffenestr sydd ar agor ar y cyfrifiadur pan fyddwch yn ysgrifennu ar y bwrdd.

Dull Cyflwynydd

Gallwch ddefnyddio’r Dull Cyflwynydd i ddangos eich sleidiau PowerPoint i fyfyrwyr, a gweld nodiadau’r siaradwr eich hun o’r peiriant yn yr ystafell ddysgu.

Ar gael yn:

 • Edward Llwyd 3.34
 • IBERS 0.30
 • IBERS 0.31
 • IBERS 0.32
 • Labordai Iaith Hugh Owen (BA8 a BA9)
 • Hugh Owen C22 (bob amser yn y dull cyflwynydd gyda dau fonitor)
 • Pob ystafell ddysgu yn Penbryn 5.

Pan fyddwch yn mewngofnodi i’r cyfrifiadur bydd yn mynd yn awtomatig i adlewyrchu sgrin. Golyga hyn y bydd yr hyn a ddangosir ar y monitor yr un fath â’r hyn a ddangosir ar y sgrin taflunio. Os hoffech ddefnyddio Dull Cyflwynydd PowerPoint (nodiadau siaradwr ar y monitor a sleidiau ar y sgrin):

 1. Cliciwch ar Extend Display ar y bwrdd gwaith
 2. I recordio’r sleidiau ond nid y nodiadau, gosodwch Panopto i gipio Ail Sgrin ac nid y Brif Sgrin.
 3. Gallwch symud ffenestri o’ch prif sgrin (monitor) i’r Ail Sgrin (sgrin) drwy ei lusgo i ochr chwith y monitor
 4. I fynd yn ôl i’r wedd arferol, cliciwch ar Mirror Display

Byrddau Gwyn Rhyngweithiol

Ar gael yn:

 • Yr holl ystafelloedd dysgu yn Penbryn 5.

I ddefnyddio’r byrddau CleverTouch fel bwrdd gwyn:

 1. Tapiwch ar waelod y sgrin > dewiswch Lux
 2. Tapiwch ar y saeth chwith neu dde > dewiswch Note

Bydd hyn wedyn yn agor rhaglen bwrdd gwyn a gallwch ei anodi. Byddwch yn ymwybodol nad yw’n bosibl recordio’r sgriniau hyn gyda Panopto.

I fynd yn ôl i’r cyfrifiadur tapiwch ar waelod y sgrin a dewis HDMI.

I anodi PowerPoint ac ati ar y cyfrifiadur (dull HDMI)

 1. Cliciwch ar y saeth chwith neu dde ar y bwrdd
 2. Cliciwch ar yr eicon beiro
 3. Bydd hyn yn rhoi llun o’r sgrin, ni fyddwch yn gallu rhyngweithio â’r sgrin ond gallwch ysgrifennu arni.
 4. I symud ymlaen i’r sleid nesaf, cliciwch ar y saeth chwith neu dde ar y bwrdd
 5. Cliciwch ar yr eicon croes

Bydd hyn yn colli eich anodiadau. Noder y bydd eich anodiadau’n diflannu pan fyddwch yn symud i’r sgrin nesaf. Hefyd, ni chaiff anodiadau eu cipio gyda Panopto.

Fforwm Newydd Dysgu o Bell

Distance Learner BannerRydyn ni’n gyffrous iawn i allu cyhoeddi Fforwm newydd Dysgu o Bell i staff. Anelir y Fforymau hyn yn benodol at rai sy’n addysgu ar gyrsiau Dysgu o Bell neu’n ystyried darparu cynnwys o’r fath yn y dyfodol.

Cafodd y Fforwm Dysgu o Bell ei sefydlu eleni yn y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu. Archebwch eich lle ar y cyrsiau ar-lein isod.

Eleni, cynhelir 3 Fforwm Dysgu o Bell:

Fforwm Dysgu o Bell 1: Strategaeth i Fonitro Ymgysylltiad Myfyrwyr

Dydd Mawrth 22 Hydref 2019, 1pm-2pm, Ystafell Hyfforddi E-ddysgu E3

Yn y cyntaf o’r Fforymau Dysgu o Bell byddwn yn edrych sut i fesur y graddau y mae myfyrwyr yn ymgysylltu â gweithgareddau dysgu yn Blackboard. Mae llawer o wahanol fathau o gyfleoedd a gweithgareddau dysgu ar Blackboard. Yn y sesiwn hon, byddwn yn edrych sut i fesur y graddau y mae myfyrwyr yn ymgysylltu â Blackboard i fyfyrwyr Dysgu o Bell.

Fforwm Dysgu o Bell 2: Creu Podlediad

Dydd Mawrth 18 Hydref 2020, 1pm-2pm, Ystafell Hyfforddi E-ddysgu E3

Yn yr ail o’r Fforymau Dysgu o Bell byddwn yn ystyried sut i Greu Podlediad. Mae podlediad yn ffordd dda iawn o ennyn diddordeb eich myfyrwyr yn y cynnwys rydych yn ei greu, yn ogystal â rhoi cyfleoedd iddynt adeiladu gweithgareddau i mewn i’r podlediad. Fe edrychwn ar bodlediad a ddyluniwyd yn llwyddiannus, yn ogystal ag ystyried elfennau ymarferol creu podlediad a’i ymgorffori yn eich cwrs Blackboard.

Fforwm Dysgu o Bell 3: Mesur Barn Myfyrwyr o Bell

Dydd Mawrth 26 Mai 2020, 1pm-2pm, Ystafell Hyfforddi E-ddysgu E3

Yn y trydydd o’r Fforymau Dysgu o Bell, byddwn yn ystyried sut mae modd mesur barn myfyrwyr o bellter. Bydd strategaethau yn cael eu trafod a’u cyflwyno ar gyfer gwneud i fyfyrwyr dysgu o bell deimlo’n rhan o gymuned a hefyd i ddysgu oddi wrth ei gilydd. Fe gyflwynwn weithgareddau y gellir eu gwneud ar Blackboard i gynorthwyo hyn, yn ogystal â thechnolegau eraill, er enghraifft pleidlais ar-lein a ‘Skype for Business’.

Gobeithio y gallwch ddod i’r fforymau hyn. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau.