Fy mhrofiad gyda Code First Girls 馃捇

Blogbost gan Jia Ping Lee (Cydlynydd Datblygu Sgiliau a Galluoedd Digidol)

Rwy’n cofio dod ar draws Code First Girls trwy eu cyfryngau cymdeithasol yn ystod haf 2023, ac yna nes i ddysgu am bartneriaeth newydd Prifysgol Aberystwyth gyda nhw. Er nad oedd gen i unrhyw brofiad blaenorol o godio ac nad oedd gennyf lawer o wybodaeth am fyd technoleg, cefais fy synnu pa mor hawdd oedd hi i edrych trwy’r cyrsiau yr oedd Code First Girls yn eu cynnig ac ni waeth pa lefel o godio sydd gennych – mae cwrs priodol ar gael i chi.

Gan fy mod yn ddechreuwr llwyr gyda ieithoedd codio, cefais gipolwg ar eu cyrsiau rhagarweiniol o’r enw MOOC (cyrsiau ar-lein agored enfawr Code First Girls). Cynlluniwyd y cyrsiau hyn i gyflwyno a darparu sgiliau technoleg lefel dechreuwyr a helpu i feithrin hyder mewn maes o’ch dewis. Yr hyn yr oeddwn i鈥檔 meddwl oedd yn wych am y cyrsiau hyn oedd sut yr oeddent yn cael eu trefnu a’u cyflwyno. Gyda MOOC Sprints, roeddent yn rhedeg dros 4 wythnos gydag 1 sesiwn fyw awr o hyd yr wythnos ac ar 么l i’r Sprint ddod i ben, roedd cyfle i brofi eich gwybodaeth a phrofi datrys problemau’r byd go iawn gyda Heriau MOOC a chael tystysgrif cwblhau ar 么l pasio cwisiau鈥檙 sesiwn. Profais amrywiaeth o’r cyrsiau cyflwyno a gynigir gan gynnwys codio, datblygu gwe a datrys problemau gyda Python. Gan fy mod yn gallu adolygu’r hyn a ddysgais ar fy nghyflymdra fy hun ar 么l dosbarthiadau, nid oedd mor llethol ag yr oeddwn i’n ei feddwl i ddechrau, ac roedd tiwtoriaid y cwrs bob amser ar gael i gysylltu 芒 nhw pe bai angen cymorth neu arweiniad ychwanegol arnaf.

Ar 么l mwynhau cymryd y camau cyntaf tuag at feithrin rhywfaint o hyder technolegol, rwy’n edrych ymlaen at ddatblygu’r sgiliau rwyf wedi’u dysgu o’r cyrsiau rhagarweiniol a symud ymlaen i’r lefel nesaf. Rwy’n credu mai’r wers bwysicaf yr wyf wedi’i dysgu o鈥檙 profiad hwn yw peidio byth 芒 bod ofn rhoi cynnig ar rywbeth newydd sydd y tu allan i’ch cilfan gysurus. I ddechrau, gall y byd codio ymddangos yn frawychus ac yn anodd ei ddeall, yn enwedig os nad ydych wedi dysgu amdano o’r blaen. Ond gyda Code First Girls, maen nhw yma i helpu i’n harwain a’n cefnogi i gyflawni’r sgiliau gorau sydd eu hangen arnom i gael cyfleoedd cyffrous yn y dyfodol!

Cymerwch olwg ar y blogbost hyn lle dewch o hyd i 5 reswm pam y dylech fanteisio ar bartneriaeth Prifysgol Aberystwyth gyda Code First Girls. Gallwch hefyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth am yr holl gyfleoedd ar wefan Code First Girls.

Nodwch fod Code First Girls yn agored i fenywod a phobl anneuaidd. Os nad ydych yn gymwys i ymgymryd 芒’r cyrsiau a gynigir trwy Code First Girls, mae llawer o gyfleoedd eraill am ddim ar gael, gan gynnwys heriau a chyrsiau codio gyda CoderPad a GitHub yn LinkedIn Learning.

TipDigidol 30 – Creu ffolderi ar eich ff么n i鈥檆h helpu i gadw trefn 馃搧

Ydych chi’n aml yn cael eich llethu gan yr holl annibendod ac apiau nad ydynt yn cael eu defnyddio sy’n adeiladu ar eich ff么n?

Gyda Tip Digidol 30, gallwn edrych ar sut i greu ffolderi ar eich ff么n a chategoreddio eich apiau yn 么l math i鈥檆h helpu i gadw trefn. Gallai categor茂au ffolder enghreifftiol gynnwys teithio, cyllid, ffordd o fyw, adloniant, cyfryngau cymdeithasol a llawer mwy!

Gwyliwch y fideos isod am arddangosiad byr:

D.S. Bydd y fideos yn cynnwys enghraifft ar gyfer dyfeisiau IOS ac enghraifft ar gyfer dyfeisiau Android.

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i鈥檔 Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

TipDigidol 28: Sut i ychwanegu sylwadau mewn dogfennau cydweithredol ar-lein 馃搩

Ydych chi’n bwriadu gweithio ar brosiect gr诺p cydweithredol gyda’ch cyfoedion neu a ydych chi am i gydweithiwr roi sylwadau i chi heb olygu’r ddogfen yn barhaol?

Heddiw, byddwn yn edrych ar sut i ychwanegu sylwadau mewn dogfennau cydweithredol ar-lein y gall nifer o bobl eu golygu. Trwy ddefnyddio’r nodwedd sylwadau, gall eraill ddeall eich syniadau y tu 么l i unrhyw newidiadau, gofyn unrhyw gwestiynau a chynnig dewisiadau amgen heb effeithio ar y brif ddogfen.

Gyda’r nodwedd sylwadau, mae yna amryw o nodweddion y gallwch chi fanteisio arnynt – ateb sylwadau, ymateb i sylwadau, a’u datrys trwy鈥檙 adnodd marcio newidiadau.

Gwyliwch y fideo isod am arddangosiad byr:

D.S. Recordiwyd y fideo hwn yn Microsoft SharePoint. Fodd bynnag, mae’r broses gyda SharePoint a OneDrive yn debyg iawn i’w gilydd.

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i鈥檔 Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

TipDigidol 25 – Defnyddio Rheolwr Tasgau 馃枼锔

Beth yw Rheolwr Tasgau ar gyfer cyfrifiaduron? Pam mae鈥檔 bwysig?

Gall Rheolwr Tasgau (a elwir hefyd yn Fonitor Gweithgaredd ar gyfer systemau macOS) ddangos i chi pa raglenni a chymwysiadau sy’n rhedeg ar eich cyfrifiadur ar y pryd.

Os yw’ch cyfrifiadur yn llusgo o ran cyflymder neu berfformiad cyffredinol, neu efallai fod angen datrys rhywfaint o broblemau ar raglen, gallwch ddefnyddio’r Rheolwr Tasgau i adolygu’r hyn sy’n digwydd yn y cefndir a hyd yn oed atal ap nad yw wedi bod yn ymateb, heb orfod ailgychwyn eich cyfrifiadur!

Ar gyfer systemau gweithredu Windows, gallwch ddilyn y llwybr byr hwn i gael mynediad at Reolwr Tasgau Windows:

 • Ctrl + Shift + Esc

Ar gyfer systemau gweithredu macOS, gallwch ddilyn y llwybr byr hwn i gael mynediad at y rhaglen Monitor Gweithgaredd:

 • CMD + ALT + ESC

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i鈥檔 Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

TipDigidol 22 – Pinio eich hoff wefan ar eich porwr gwe 馃搶

Ydych chi’n aml yn teimlo’n rhwystredig wrth orfod sgrolio’n 么l trwy hanes eich porwr i ddod o hyd i’ch hoff dab? Neu hyd yn oed yn cau’r tab yn ddamweiniol a methu cofio’r wefan?

Gyda TipDigidol 22, gallwch nawr binio eich hoff dabiau ar y rhyngrwyd a’i gael yn barod i chi pan fyddwch chi’n agor eich porwr nesaf.

Ar gyfer porwyr rhyngrwyd megis Chrome a Firefox, gallwch ddilyn y camau hyn:

 • Agorwch eich porwr rhyngrwyd a theipio eich URL dewisol
 • Cliciwch fotwm de鈥檙 llygoden ar eich tab URL a dewiswch yr opsiwn “Pin

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i鈥檔 Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

TipDigidol 19 – Camau Cyflym yn Outlook鈿

Ydych chi eisiau gallu arbed amser wrth ddefnyddio Outlook trwy redeg tasgau lluosog yn effeithlon?

Gyda TipDigidol 19, byddwn yn edrych ar sut i osod eich Camau Cyflym. Pan ddaw e-bost i’ch mewnflwch, gydag un clic yn unig, gallwch farcio eich bod wedi鈥檌 ddarllen, ei symud i ffolder benodol, anfon ateb yn awtomatig a llawer fwy o opsiynau arall.

Gwyliwch y fideo isod am arddangosiad byr:

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i鈥檔 Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

Edrychwch ar adnoddau G诺yl Sgiliau Digidol 2023!

Hoffem ddiolch yn fawr i’r holl siaradwyr a chyfranogwyr a fynychodd 糯yl Sgiliau Digidol gyntaf Prifysgol Aberystwyth ym mis Tachwedd 2023.

Gyda 28 o wahanol ddigwyddiadau digidol yn cael eu cynnal dros 5 diwrnod, roedd yn wych gallu cynnig amrywiaeth o sesiynau yn amrywio o gyflwyniad ar ddysgu sut i godio i ddeall pwysigrwydd ein lles digidol a’n hunaniaeth ddigidol.

O’n gwefan G诺yl Sgiliau Digidol, gallwch bellach gyrchu’r holl recordiadau ac adnoddau o’r sesiynau yn ystod yr wythnos felly cymerwch gipolwg os hoffech loywi eich gwybodaeth am yr hyn a ddysgwyd neu os nad oeddech yn gallu bod yn bresennol.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi gyd eto yng Ng诺yl Sgiliau Digidol y flwyddyn nesaf yn 2024!

TipDigi 16 – Lleihau straen llygaid gyda hidlydd golau glas聽馃憮

Ydych chi’n aml yn cael llygaid blinedig ar 么l edrych ar eich dyfais am gyfnod rhy hir? Yn TipDigi 16, byddwn yn edrych ar sut i ddefnyddio gosodiad hidlo golau glas, i leihau faint o olau glas a allyrrir o sgrin eich dyfais.

Ar ddyfeisiau Windows, dilynwch y gosodiadau system isod i ysgogi “Night light”:

 • Dewiswch Start ar eich bar tasgau Windows a theipiwch Settings yn y blwch chwilio
 • O Settings, dewiswch System cyn dod o hyd i’r opsiwn Display
 • Unwaith y byddwch wedi dewis yr opsiwn Display dewiswch Night light
 • Gyda “Night light” wedi’i droi ymlaen, bydd lliwiau cynhesach yn cael eu defnyddio ar eich sgrin i helpu i rwystro golau glas
 • I bersonoli pryd y bydd “Night light” yn cael ei ddefnyddio ar eich dyfais, dewiswch yr opsiwn Schedule night light lle gallwch ddewis naill ai Sunset to sunrise neu Set hours i ddewis eich amseroedd eich hun iddo ddechrau a gorffen cyn cau’r ffenestr

Ar ddyfeisiau MacOS, dilynwch y gosodiadau system isod i ysgogi “Night Shift”:

 • Ewch i’r ddewislen Apple i agor yr opsiwn System Preferences
 • Trwy鈥檙 System Preferences, dewiswch yr eicon Displays eicon
 • Ar frig y ffenestr, cliciwch ar y tab Night shift
 • Dewiswch y gwymplen Schedule cyn dewis Custom
 • I bersonoli pryd y bydd ‘Night Shift’ yn cael ei ddefnyddio ar eich dyfais, gallwch ddewis naill ai Sunset to sunrise neu Custom i ddewis eich amseroedd eich hun iddo ddechrau a gorffen cyn clicio Done

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i鈥檔 Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

Ail-ymweld 芒’n holl TipiauDigi o Semester 1!

Croeso i ddechrau 2024 a gobeithio eich bod chi i gyd wedi cael gwyliau Nadolig gwych!

O fis Medi 2023, mae’r T卯m Sgiliau Digidol wedi bod yn cyhoeddi TipiauDigi byr a fydd, gobeithio, yn eich helpu i fanteisio i鈥檙 eithaf ar dechnoleg 鈥 gan amrywio o ofalu am eich lles meddyliol gyda’r ap Finch hunanofal i allu trafod syniadau newydd gyda’r bwrdd gwyn yn MS Teams!

Gan ddechrau o ddydd Mawrth 9 Ionawr, byddwn yn parhau i bostio TipiauDigi wythnosol am bopeth digidol ac os hoffech edrych ar unrhyw un o’n TipiauDigi blaenorol, gallwch gael mynediad atynt o鈥檙 dudalen hon.

TipDigi 15 – 3 nodwedd ddefnyddiol i ddysgu yn Microsoft Teams聽馃挰

Dilynwch y camau hyn i osod eich sgyrsiau blaenoriaeth ar frig eich rhestr: 

 • Ar ochr chwith eich ffenestr Teams, rhowch eich cyrchwr dros y sgwrs yr hoffech roi pin arni 
 • Cliciwch fotwm de鈥檙 llygoden unwaith ar y sgwrs a chliciwch ar Pin
 • Bydd eich sgwrs flaenoriaeth yn cael ei gosod ar frig eich rhestr sgwrsio ddiweddar 

Dilynwch y camau hyn i ddistewi hysbysiadau o’ch sgwrs ddewisol: 

 • Ar ochr chwith eich ffenestr Teams, rhowch eich cyrchwr dros y sgwrs yr hoffech ei distewi 
 • Cliciwch fotwm de鈥檙 llygoden ar y sgwrs a chliciwch ar Mute
 • Bydd hysbysiadau sy’n dod i mewn yn cael eu distewi ar gyfer y sgwrs benodol hon 

Gwyliwch y fideo isod neu dilynwch y cyfarwyddiadau hyn ar gyfer cadw negeseuon i edrych arnynt yn ddiweddarach: 

 • Agorwch y sgwrs yr hoffech gadw鈥檙 neges(euon) sydd ynddi 
 • Cliciwch fotwm de鈥檙 llygoden ar y neges a chliciwch ar Save this message
 • Rhowch eich cyrchwr ar eich eicon Teams a chliciwch arno 
 • Dewiswch yr opsiwn Saved yn y ddewislen

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i鈥檔 Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!