TipDigidol 22 – Pinio eich hoff wefan ar eich porwr gwe 📌

Ydych chi’n aml yn teimlo’n rhwystredig wrth orfod sgrolio’n ôl trwy hanes eich porwr i ddod o hyd i’ch hoff dab? Neu hyd yn oed yn cau’r tab yn ddamweiniol a methu cofio’r wefan?

Gyda TipDigidol 22, gallwch nawr binio eich hoff dabiau ar y rhyngrwyd a’i gael yn barod i chi pan fyddwch chi’n agor eich porwr nesaf.

Ar gyfer porwyr rhyngrwyd megis Chrome a Firefox, gallwch ddilyn y camau hyn:

 • Agorwch eich porwr rhyngrwyd a theipio eich URL dewisol
 • Cliciwch fotwm de’r llygoden ar eich tab URL a dewiswch yr opsiwn “Pin

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

TipDigidol 19 – Camau Cyflym yn Outlook⚡

Ydych chi eisiau gallu arbed amser wrth ddefnyddio Outlook trwy redeg tasgau lluosog yn effeithlon?

Gyda TipDigidol 19, byddwn yn edrych ar sut i osod eich Camau Cyflym. Pan ddaw e-bost i’ch mewnflwch, gydag un clic yn unig, gallwch farcio eich bod wedi’i ddarllen, ei symud i ffolder benodol, anfon ateb yn awtomatig a llawer fwy o opsiynau arall.

Gwyliwch y fideo isod am arddangosiad byr:

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

Edrychwch ar adnoddau Gŵyl Sgiliau Digidol 2023!

Hoffem ddiolch yn fawr i’r holl siaradwyr a chyfranogwyr a fynychodd Ŵyl Sgiliau Digidol gyntaf Prifysgol Aberystwyth ym mis Tachwedd 2023.

Gyda 28 o wahanol ddigwyddiadau digidol yn cael eu cynnal dros 5 diwrnod, roedd yn wych gallu cynnig amrywiaeth o sesiynau yn amrywio o gyflwyniad ar ddysgu sut i godio i ddeall pwysigrwydd ein lles digidol a’n hunaniaeth ddigidol.

O’n gwefan Gŵyl Sgiliau Digidol, gallwch bellach gyrchu’r holl recordiadau ac adnoddau o’r sesiynau yn ystod yr wythnos felly cymerwch gipolwg os hoffech loywi eich gwybodaeth am yr hyn a ddysgwyd neu os nad oeddech yn gallu bod yn bresennol.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi gyd eto yng Ngŵyl Sgiliau Digidol y flwyddyn nesaf yn 2024!

TipDigi 16 – Lleihau straen llygaid gyda hidlydd golau glas 👓

Ydych chi’n aml yn cael llygaid blinedig ar ôl edrych ar eich dyfais am gyfnod rhy hir? Yn TipDigi 16, byddwn yn edrych ar sut i ddefnyddio gosodiad hidlo golau glas, i leihau faint o olau glas a allyrrir o sgrin eich dyfais.

Ar ddyfeisiau Windows, dilynwch y gosodiadau system isod i ysgogi “Night light”:

 • Dewiswch Start ar eich bar tasgau Windows a theipiwch Settings yn y blwch chwilio
 • O Settings, dewiswch System cyn dod o hyd i’r opsiwn Display
 • Unwaith y byddwch wedi dewis yr opsiwn Display dewiswch Night light
 • Gyda “Night light” wedi’i droi ymlaen, bydd lliwiau cynhesach yn cael eu defnyddio ar eich sgrin i helpu i rwystro golau glas
 • I bersonoli pryd y bydd “Night light” yn cael ei ddefnyddio ar eich dyfais, dewiswch yr opsiwn Schedule night light lle gallwch ddewis naill ai Sunset to sunrise neu Set hours i ddewis eich amseroedd eich hun iddo ddechrau a gorffen cyn cau’r ffenestr

Ar ddyfeisiau MacOS, dilynwch y gosodiadau system isod i ysgogi “Night Shift”:

 • Ewch i’r ddewislen Apple i agor yr opsiwn System Preferences
 • Trwy’r System Preferences, dewiswch yr eicon Displays eicon
 • Ar frig y ffenestr, cliciwch ar y tab Night shift
 • Dewiswch y gwymplen Schedule cyn dewis Custom
 • I bersonoli pryd y bydd ‘Night Shift’ yn cael ei ddefnyddio ar eich dyfais, gallwch ddewis naill ai Sunset to sunrise neu Custom i ddewis eich amseroedd eich hun iddo ddechrau a gorffen cyn clicio Done

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

Ail-ymweld â’n holl TipiauDigi o Semester 1!

Croeso i ddechrau 2024 a gobeithio eich bod chi i gyd wedi cael gwyliau Nadolig gwych!

O fis Medi 2023, mae’r Tîm Sgiliau Digidol wedi bod yn cyhoeddi TipiauDigi byr a fydd, gobeithio, yn eich helpu i fanteisio i’r eithaf ar dechnoleg – gan amrywio o ofalu am eich lles meddyliol gyda’r ap Finch hunanofal i allu trafod syniadau newydd gyda’r bwrdd gwyn yn MS Teams!

Gan ddechrau o ddydd Mawrth 9 Ionawr, byddwn yn parhau i bostio TipiauDigi wythnosol am bopeth digidol ac os hoffech edrych ar unrhyw un o’n TipiauDigi blaenorol, gallwch gael mynediad atynt o’r dudalen hon.

TipDigi 15 – 3 nodwedd ddefnyddiol i ddysgu yn Microsoft Teams 💬

Dilynwch y camau hyn i osod eich sgyrsiau blaenoriaeth ar frig eich rhestr: 

 • Ar ochr chwith eich ffenestr Teams, rhowch eich cyrchwr dros y sgwrs yr hoffech roi pin arni 
 • Cliciwch fotwm de’r llygoden unwaith ar y sgwrs a chliciwch ar Pin
 • Bydd eich sgwrs flaenoriaeth yn cael ei gosod ar frig eich rhestr sgwrsio ddiweddar 

Dilynwch y camau hyn i ddistewi hysbysiadau o’ch sgwrs ddewisol: 

 • Ar ochr chwith eich ffenestr Teams, rhowch eich cyrchwr dros y sgwrs yr hoffech ei distewi 
 • Cliciwch fotwm de’r llygoden ar y sgwrs a chliciwch ar Mute
 • Bydd hysbysiadau sy’n dod i mewn yn cael eu distewi ar gyfer y sgwrs benodol hon 

Gwyliwch y fideo isod neu dilynwch y cyfarwyddiadau hyn ar gyfer cadw negeseuon i edrych arnynt yn ddiweddarach: 

 • Agorwch y sgwrs yr hoffech gadw’r neges(euon) sydd ynddi 
 • Cliciwch fotwm de’r llygoden ar y neges a chliciwch ar Save this message
 • Rhowch eich cyrchwr ar eich eicon Teams a chliciwch arno 
 • Dewiswch yr opsiwn Saved yn y ddewislen

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

TipDigi 13 – Trefnu ac oedi anfon eich negeseuon e-bost yn Outlook 📨

Gan ddibynnu ar bwy yr hoffech gyfathrebu â nhw, weithiau mae’n fwy cyfleus i amserlennu ac oedi anfon eich negeseuon e-bost tan amser arall. Mae hyn yn rhoi mwy o amser i chi ail-olygu cynnwys eich e-bost eto os oes angen a gallwch leihau straen i’r dyfodol os gallwch baratoi eich e-byst ymlaen llaw! 

Gwyliwch y fideo isod neu dilynwch y cyfarwyddiadau hyn: 

 • Agorwch neges e-bost newydd wag yn Outlook 
 • Ysgrifennwch yr e-bost a sicrhau eich bod wedi cynnwys derbynnydd a llinell bwnc 
 • Cliciwch ar y tab Ffeil (File) sydd i’w weld ar gornel chwith uchaf y ffenestr e-bost 
 • Dewiswch Priodweddau (Properties)  
 • Sicrhewch fod yr opsiwn Peidio â danfon cyn (Do not deliver before) wedi’i dicio  
 • Dewiswch yr amser a’r dyddiad yr hoffech i’r e-bost gael ei anfon 
 • Cliciwch ar Cau (Close) ac yna Anfon (Send) 

Mae’n werth nodi bod yn rhaid i Outlook fod ar agor i e-bost a oedwyd gael ei anfon allan. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi dewis amser anfon pan fyddwch chi’n gwybod y bydd eich Outlook ymlaen. 

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

TipDigi 7 – Dysgwch sgiliau digidol newydd am ddim gyda’n casgliadau sgiliau digidol o LinkedIn Learning 💻

Ydych chi eisiau dysgu neu ddatblygu eich sgiliau digidol ond ddim yn siŵr ble i ddechrau? Gyda’n casgliadau sgiliau digidol LinkedIn Learning, gallwch bellach ddatblygu eich sgiliau digidol ymhellach gyda chyrsiau a fideos hawdd eu deall sydd wedi’u teilwra’n fwy penodol i’r hyn yr ydych chi’n chwilio amdano. Gydag amrywiaeth o gynnwys i ddewis ohonynt yn LinkedIn Learning, rydym wedi datblygu 30 casgliad newydd (15 i fyfyrwyr a 15 i staff) i’ch cynorthwyo ym Mhrifysgol Aberystwyth i ddod o hyd i’r cynnwys mwyaf priodol sy’n addas ar gyfer yr hyn yr hoffech ddysgu amdano. Mae pob casgliad yn cynnwys 9 o adnoddau, a gall yr adnoddau hyn amrywio o fideos byr 3 munud i gyrsiau mwy manwl.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y casgliadau LinkedIn Learning hyn, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk).  

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

TipDigi 4 – Cyfle i wella eich cynhyrchiant wrth helpu’r blaned, gyda’r Forest App 🌱

Ydych chi eisiau cynyddu eich cynhyrchiant wrth helpu’r blaned? Bydd y Forest App yn helpu i leihau oedi ac amhariadau a rhoi’r cymhelliant ychwanegol i chi aros yn gynhyrchiol, trwy dyfu coed ac ennill darnau arian rhithwir i ddatgloi planhigion newydd gan ddibynnu ar ba mor hir yr ydych chi wedi aros yn gynhyrchiol.

Wrth i’ch coedwig dyfu, gallwch weld sut olwg sydd ar eich dosbarthiad amser penodol dros amser, gyda siartiau manwl amrywiol wedi’u cynnwys yn yr ap. 

Gyda’r Forest App yn partneru â sefydliad plannu coed go iawn, pan fydd defnyddwyr yn gwario eu darnau arian rhithwir ar blannu coed newydd, gall tîm Forest App roi cyfraniad i’r sefydliad plannu coed go iawn i greu archebion plannu!

Gallwch lawrlwytho’r Forest App drwy’r Storfa Apiau ar ddyfeisiau iOS ac Android.

Am ragolwg cyflym, edrychwch ar y sgrin luniau uchod i weld sut gall yr Forest App edrych ar eich dyfais symudol.

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

Hyfforddiant Sgiliau Digidol: Semester 1 ’23-24

A oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu pa adnoddau sydd ar gael i’ch helpu i asesu a datblygu eich sgiliau digidol? Neu, efallai bod diddordeb gennych chi mewn dysgu mwy am sut y gallwch gefnogi’ch myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau digidol?

Byddwn ni’n cynnal nifer o sesiynau hyfforddi i staff drwy gydol Semester 1. Os nad oes modd ichi fynychu’r sesiynau, mae croeso mawr i chi e-bostio digi@aber.ac.uk a gallwn drefnu sgwrs i chi ag aelod o’n tîm.

Sesiynau cyfrwng Cymraeg:

Sesiynau cyfrwng Saesneg: