Awgrymiadau ar gyfer addysgu gydag Ystafelloedd Trafod

Distance Learner Banner

Awgrymiadau ar gyfer addysgu gydag Ystafelloedd Trafod

Rhag ofn na welsoch ein blog blaenorol, mae ystafelloedd trafod nawr ar gael yn Microsoft Teams. I baratoi ar gyfer addysgu yn semester 2, a chynnydd yn yr addysgu ar-lein, rydym am roi rhai awgrymiadau i chi ar sut i wneud y defnydd gorau o’r Ystafelloedd Trafod. Gellir eu defnyddio’n effeithiol iawn i gynorthwyo a hybu dysgu’r myfyrwyr, yn ogystal â rhoi’r dewis i chi rannu grwpiau mawr o fyfyrwyr i grwpiau trafod haws eu trin.

Yn yr un modd â’n holl gyngor ynghylch dysgu ar-lein, meddyliwch beth yr hoffech i’ch myfyrwyr ei wneud cyn, yn ystod, ac ar ôl y gweithgaredd.

Cyn dechrau’r Ystafelloedd Trafod:

 1. Ymgyfarwyddwch â sut mae’r ystafelloedd trafod yn gweithio. Gellir ond cychwyn ystafelloedd trafod ar ôl i’r cyfarfod ddechrau. I greu ystafelloedd trafod, mae’n rhaid i chi fod wedi trefnu’r cyfarfod.
 2. Cynlluniwch y dasg ar gyfer y myfyrwyr a rhowch wybod iddynt beth ydyw o flaen llaw. Holwch eich hun beth yr hoffech i’r myfyrwyr allu ei wneud ar ôl cymryd rhan yn y gweithgaredd? A hoffech iddynt gynhyrchu unrhyw beth yn ystod yr ystafell drafod? A ydych eisiau iddynt gyflwyno unrhyw beth pan ddônt yn ôl i’r brif ystafell?
 3. Sicrhewch fod eich myfyrwyr yn deall beth sydd angen iddynt ei wneud cyn iddynt fynd i’r ystafelloedd trafod. Hefyd, rhowch strategaeth iddynt ar gyfer cysylltu â chi os oes ganddynt unrhyw gwestiynau. Gellir gwneud hyn drwy ddefnyddio’r nodwedd sgwrsio yn y brif ystafell. Neu gall myfyriwr ailymuno â’r prif gyfarfod eto.
 4. Rhowch wybod i’r myfyrwyr faint o amser sydd ganddynt yn yr ystafell drafod cyn y bydd yn rhaid iddynt ddod yn ôl i’r brif ystafell.

Parhau i ddarllen

Sut alla i wirio dealltwriaeth wrth addysgu ar-lein?

Mae gwirio dealltwriaeth myfyrwyr yn chwarae rhan hollbwysig yn y broses ddysgu ac addysgu a gall gadarnhau i’r darlithydd beth sy’n cael ei ddysgu tra hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fyfyrio ar eu dysgu eu hunain. Gwirio dealltwriaeth yw un o’r heriau mwyaf wrth addysgu ac mae gorfod gwneud hynny mewn ystafell ddosbarth rithwir hyd yn oed yn fwy heriol nag yn yr ystafell ddysgu draddodiadol lle addysgir wyneb-yn-wyneb! Fodd bynnag, mae sawl nodwedd ddefnyddiol o fewn MS Teams y gellir eu defnyddio i’ch helpu i wirio dealltwriaeth. Dyma ychydig o awgrymiadau ar sut i wneud y mwyaf o’r nodweddion hyn:

Y nodwedd sgwrsio (chat).
Gallwch ddefnyddio’r nodwedd sgwrsio mewn amrywiaeth o ffyrdd i wirio dealltwriaeth. Mae rhai syniadau’n cynnwys gofyn i’r myfyrwyr grynhoi cysyniad neu syniad, neu aralleirio damcaniaeth mewn ychydig o frawddegau a phostio hynny yn y nodwedd sgwrsio. Gall y nodwedd hon hefyd fod yn werthfawr iawn i wirio dealltwriaeth myfyrwyr tawelach sydd efallai’n dymuno peidio ag ymateb ar lafar i’ch cwestiynau. Dyma rai awgrymiadau ar sut i reoli’r sgwrs yn effeithiol yn MS Teams.

Emojis.
I godi bach o hwyl yn yr ystafell ddosbarth ac fel ffordd o osgoi ymatebion “ie/na”, gallech ofyn i’ch myfyrwyr ymateb i’ch sylw yn y sgwrs i fynegi sut maen nhw’n teimlo am bwnc neu gysyniad. Er enghraifft:
Screenshot showing reactions to a post in the chat

Nodwedd codi eich llaw.
Mae’r nodwedd codi eich llaw o fewn Teams yn caniatáu i ddefnyddwyr hysbysu’r darlithydd fod ganddynt gwestiwn neu sylw i’w wneud, ond gallech hefyd ei ddefnyddio i wirio dealltwriaeth. Beth am ofyn i fyfyrwyr ddefnyddio’r nodwedd mewn ymateb i gwestiwn? Er enghraifft, “codwch eich llaw os ydych am i mi ddangos i chi sut i wneud hynny eto“.
Gallech hefyd ddefnyddio’r nodwedd i annog myfyrwyr i ymhelaethu ar eu hatebion yn y sgwrs, er enghraifft “codwch eich llaw os gallwch ddweud mwy wrthyf am hynny“. Os yw’r myfyrwyr yn bryderus am ymateb ar lafar, gallwch eu hannog i ymateb gydag ymhelaethu yn ysgrifenedig yn y sgwrs.

Parhau i ddarllen

Sesiynau galw heibio: Offer e-ddysgu

Hoffem gynnig cyfle i staff y Brifysgol ymuno â ni yn ein sesiynau galw heibio ar ddefnyddio offer e-ddysgu (Blackboard, Panopto, Turnitin a MS Teams) ar gyfer gweithgareddau dysgu ac addysgu. Bydd y rhain yn gyfle anffurfiol i chi siarad â’n Harbenigwyr Dysgu Ar-lein ac i fynd i’r afael ag unrhyw broblemau sydd gyda chi.

Cynhelir pob sesiwn galw heibio drwy MS Teams ac nid oes angen archebu lle, dim ond clicio ar y dolenni isod. *Noder y bydd sesiynau gyda seren (*) yn sesiynau dwyieithog, a bydd pob sesiwn heb seren yn cael ei rhedeg fel sesiynau cyfrwng Saesneg.

Bydd y sesiynau galw heibio hyn yn cael eu cynnal ar:

19.01.2021 (10:00-11:00):Ymunwch â Chyfarfod MS Teams*
21.01.2021 (14:00-15:00):Ymunwch â Chyfarfod MS Teams
26.01.2021 (10:00-11:00):Ymunwch â Chyfarfod MS Teams*
28.01.2021 (14:00-15:00):Ymunwch â Chyfarfod MS Teams
02.02.2021 (10:00-11:00):Ymunwch â Chyfarfod MS Teams*
04.02.2021 (14:00-15:00):Ymunwch â Chyfarfod MS Teams

Gobeithiwn y bydd y sesiynau hyn yn rhoi cyfle i chi gael atebion i unrhyw gwestiynau am eich anghenion addysgu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch udda@aber.ac.uk.

Nodwedd NEWYDD – Ystafelloedd Trafod yn MS Teams

Mae un o’r nodweddion mwyaf disgwyliedig MS Teams wedi cyrraedd o’r diwedd…. Ystafelloedd Trafod (Breakout Rooms)! Mae ystafelloedd trafod yn caniatáu i drefnwyr cyfarfodydd greu ac enwi hyd at 50 o ystafelloedd ar wahân, mewn cyfarfodydd sydd wedi’u hamserlennu ac o fewn cyfarfodydd ‘meet now’. Gall trefnwyr yna benodi mynychwyr i’r ystafelloedd hynny naill ai’n awtomatig neu â llaw.

Byddwn yn rhyddhau canllawiau ar sut i greu a rheoli ystafelloedd trafod (i staff) a sut i gymryd rhan o fewn ystafelloedd trafod (i fyfyrwyr) yr wythnos nesaf. Am y tro, dyma ganllaw gan Microsoft ar sut i greu a rheoli ystafelloedd trafod o fewn Teams.

Sut mae’r eicon ar gyfer ystafelloedd trafod yn edrych?
Mae’r eicon ar gyfer ystafelloedd trafod wedi’i arddangos fel dau flwch (fel y nodir isod o fewn y blwch glas). Dylai hyn ymddangos ar eich bar rheoli.
Breakout Room Icon
Pam na allaf weld yr eicon hwn?
Os na allwch weld yr eicon hwn, mae dau reswm tebygol:

  1. Dim ond trefnwyr cyfarfodydd all greu a rheoli ystafelloedd trafod. Os nad chi yw trefnydd y cyfarfod, yna ni fyddwch yn gallu creu a rheoli ystafelloedd trafod o fewn Teams ac ni fyddwch chwaith yn gallu gweld yr eicon yn ystod y cyfarfod hwnnw.
  2. Efallai fod MS Teams heb ddiweddaru’n awtomatig. I wneud hyn eich hun, cliciwch ar eich delwedd yng nghornel dde uchaf y sgrin (gweler y blwch melyn ar y ddelwedd isod) ac yna dewiswch ‘Check for Updates‘ (gweler y blwch oren).

Settings bar in Teams
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am sut i ddefnyddio Teams, cysylltwch â Gwasanaethau Gwybodaeth (gg@aber.ac.uk).

NEWYDD: Nodwedd Cyfarfodydd MS Teams sy’n ailddigwydd yn Blackboard

Heddiw, mae nodwedd newydd ar gael yn Blackboard sy’n eich galluogi i greu cyfarfodydd MS Teams sy’n ailddigwydd.

Mae’r nodwedd newydd hon yn gweithio yn yr un modd â’r opsiynau ailddigwydd sydd ar gael yn Outlook. Fel y gwelir yn y ddelwedd isod, gallwch bellach drefnu cyfarfodydd MS Teams drwy Blackboard yn seiliedig ar ba mor aml yr ydych am iddynt ddigwydd; ar ba ddyddiau yr ydych am iddynt ailddigwydd; a phryd yr hoffech i’r ailadrodd ddod i ben.

Dylid annog myfyrwyr i ychwanegu’r ddolen hon at eu calendrau gan y bydd hyn yn ychwanegu’r gyfres gyfan at eu calendrau yn awtomatig.

Llun yn dangos pa ddewisiadau sydd yn y nodwedd newydd

Wrth drefnu eich cyfarfod sy’n ailadrodd, sicrhewch eich bod yn cynnwys gwybodaeth glir am ba sesiynau y dylai’r myfyrwyr ymuno â drwy’r ddolen yr ydych newydd ei greu.

Tabl yn dangos pa sesiynau sy'n gysylltiedig a'r ddolen Teams

I gael rhagor o wybodaeth am sut i ddefnyddio’r nodwedd newydd hon, ewch i’n ‘Cwestiynau a Holir yn Aml’.

Cyngor ynghylch monitro’r blwch sgwrs mewn sesiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb

Distance Learner BannerYn y blogbost hwn, byddwn yn edrych ar rai awgrymiadau ar gyfer monitro blwch sgwrs Teams pan fo pobl yn bresennol yn yr ystafell yn ogystal ag ar-lein.

Bydd swyddogaeth y blwch sgwrs yn cael ei sefydlu yn sgil y gwaith o gynllunio gweithgaredd y bydd pawb yn ei wneud ar yr un pryd, a’r hyn yr hoffech chi i’ch myfyrwyr allu ei wneud ar ôl cymryd rhan. Gofynnwch i chi’ch hun: beth fydd swyddogaeth y blwch sgwrs yn eich sesiwn ddysgu?

Er enghraifft, ydych chi eisiau defnyddio’r blwch sgwrs fel ffordd i’r myfyrwyr sy’n ymuno ar-lein fynegi eu syniadau? Ydych chi eisiau ei ddefnyddio fel cyfle iddynt sgwrsio gyda’i gilydd? Ydych chi eisiau i’r cyfraniadau a wneir yn y blwch sgwrs gael eu rhannu gyda’r rhai sy’n bresennol yn yr ystafell?

Parhau i ddarllen

Sesiynau Galw Heibio MS Teams Ychwanegol

Yn dilyn llwyddiant ein sesiynau galw heibio ar ddefnyddio MS Teams ar gyfer Gweithgareddau Dysgu ac Addysgu, rydym wedi penderfynu cynnal y sesiynau hyn drwy gydol mis Hydref.

Bydd y rhain yn gyfle anffurfiol i chi siarad â’n Harbenigwyr Dysgu Ar-lein ac i fynd i’r afael ag unrhyw ymholiadau a allai fod wedi codi yn ystod wythnosau cyntaf y tymor. Mae croeso i chi ofyn i ni am gyngor ar unrhyw agweddau sy’n ymwneud â defnyddio MS Teams – o gyngor technegol i gyngor ar ddefnyddio MS Teams ar gyfer myfyrwyr sydd ddim yn gallu ymuno â sesiynau wyneb yn wyneb.

*Noder y bydd sesiynau gyda seren (*) yn sesiynau dwyieithog, a bydd pob sesiwn heb seren yn cael ei rhedeg fel sesiynau cyfrwng Saesneg.

Bydd y sesiynau galw heibio hyn yn cael eu cynnal ar:

09.10.2020 (10:00-11:00):Ymunwch â Chyfarfod MS Teams *

13.10.2020 (10:00-11:00): Ymunwch â Chyfarfod MS Teams *

14.10.2020 (14:00-15:00):Ymunwch â Chyfarfod MS Teams

16.10.2020 (10:00-11:00):Ymunwch â Chyfarfod MS Teams *

20.10.2020 (10:00-11:00): Ymunwch â Chyfarfod MS Teams *

21.10.2020 (14:00-15:00): Ymunwch â Chyfarfod MS Teams

23.10.2020 (10:00-11:00): Ymunwch â Chyfarfod MS Teams *

27.10.2020 (10:00-11:00): Ymunwch â Chyfarfod MS Teams *

28.10.2020 (14:00-15:00): Ymunwch â Chyfarfod MS Teams

30.10.2020 (10:00-11:00): Ymunwch â Chyfarfod MS Teams *

MS Teams: Sesiynau Galw Heibio

Hoffem gynnig cyfle i staff y Brifysgol ymuno â ni yn ein sesiynau galw heibio ar ddefnyddio MS Teams ar gyfer Gweithgareddau Dysgu ac Addysgu. Bydd y rhain yn gyfle anffurfiol i chi siarad â’n Harbenigwyr Dysgu Ar-lein ac i fynd i’r afael ag unrhyw broblemau a allai fod wedi codi yn ystod wythnosau cyntaf y tymor.

Cynhelir pob sesiwn galw heibio drwy MS Teams ac nid oes angen archebu lle, dim ond clicio ar y dolenni isod.

Bydd y sesiynau galw heibio hyn yn cael eu cynnal ar:
06.10.2020 (10:00-11:00): Ymunwch â Chyfarfod MS Teams

07.10.2020 (14:00-15:00): Ymunwch â Chyfarfod MS Teams

09.10.2020 (10:00-11:00): Ymunwch â Chyfarfod MS Teams

13.10.2020 (10:00-11:00): Ymunwch â Chyfarfod MS Teams

14.10.2020 (14:00-15:00): Ymunwch â Chyfarfod MS Teams

16.10.2020 (10:00-11:00): Ymunwch â Chyfarfod MS Teams

Gobeithiwn y bydd y sesiynau hyn yn rhoi cyfle i chi gael atebion i unrhyw gwestiynau am eich anghenion addysgu.

MS Teams: 10 Cwestiwn Cyffredin

Yn dilyn sesiynau hyfforddi a gynhaliwyd gennym yn ystod yr wythnosau diwethaf ar ddefnyddio MS Teams ar gyfer gweithgareddau dysgu ac addysgu, dyma atebion i 10 cwestiwn cyffredin. Ceir rhagor o wybodaeth ar ddefnyddio MS Teams yn ein hadran cwestiynau cyffredin, ac mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach (udda@aber.ac.uk).

C1: Os ydw i’n rhannu fy sgrin alla i weld y chat o hyd?
A1: Yn anffodus, oni bai fod gennych ddwy sgrin yna ni fydd hyn yn bosibl. Gallech naill ai ofyn i fyfyriwr neu gydweithiwr fonitro’r chat i chi neu gallech roi’r gorau i rannu eich sgrin o bryd i’w gilydd i wirio beth sydd wedi’i bostio yn y chat. Mae rhai opsiynau rhannu sgrin uwch yn bodoli a allai eich galluogi i weld y chat mewn rhai achosion, ac rydym yn hapus i drafod y rhain gyda chi ymhellach.

C2: Hoffwn ychwanegu unigolyn allanol o’r tu allan i Brifysgol Aberystwyth at un o’m timau, a yw hyn yn bosibl?
A2: Mae’n bosibl ychwanegu unigolion allanol sydd â chyfrif Office 365 gyda pharth ac.uk, ond bydd angen i unrhyw unigolyn allanol sydd heb gyfrif ac.uk gael mynediad yna bydd yn rhaid i chi i lenwi ffurflen gais er mwyn iddynt gael mynediad at Teams Prifysgol Aberystwyth. Fel arall, gallech sefydlu cyfarfodydd gydag unigolion allanol drwy MS Teams heb orfod gofyn am fynediad.

C3: Ar ôl cofnodi cyfarfod, sut byddwn i’n cael gafael ar y recordiad a pha mor hir bydd ar gael?
A3: Ar ôl dod â chyfarfod i ben bydd y recordiad yn ymddangos yn y chat a bydd hwn ar gael i’w lawrlwytho am 22 diwrnod. Mae’n syniad da eich bod yn ymgyfarwyddo â Pholisi Cipio Darlithoedd y Brifysgol am fanylion am ba fath o sesiynau mae’n briodol eu recordio. Parhau i ddarllen

Newidiadau i Ystafelloedd Dysgu

Practice Modules

Diben y canllaw hwn yw eich cyflwyno i’r amrywiol sefyllfaoedd yr hoffech eu rhoi ar waith, o bosibl, mewn Ystafelloedd Dysgu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ebostiwch gg@aber.ac.uk.

Dyma’r newidiadau a wnaed i’r ystafelloedd dysgu:

 • Ceir bellach ddwy sgrin yn yr ystafell ddysgu. Sgrin 1 (yr un â’r gwe-gamera arni) yw’r brif sgrin. Mae Sgrin 2 wedi’i chysylltu’n uniongyrchol â’r taflunydd. Defnyddiwch Sgrin 2 i arddangos deunyddiau i’ch dosbarth ac i’w rhannu â’r rhai sy’n cymryd rhan trwy gyfrwng Teams.
 • Mae Microsoft Teams wedi’i osod a cheir llwybr byr iddo ar bob bwrdd gwaith.
 • Mae microffonau newydd wedi’u gosod ar y ddesg, a chafwyd gwared ar y microffonau llabed.

Os ydych mewn ystafell ddysgu a bod angen cymorth technegol arnoch, codwch y ffôn ac aros. Bydd yn deialu’r tîm Cymorth Technegol yn awtomatig.  

Dyma’r hyn y cynghorwn eich bod yn ei wneud cyn bob sesiwn:

 1. Creu cyfarfod Teams ar gyfer yr unigolion hynny na allant ymuno â’r sesiwn wyneb yn wyneb (Sut mae gwneud hynny?)
 2. Bod â’r deunyddiau dysgu wrth law yn rhwydd – rydym yn argymell eich bod yn defnyddio OneDrive ac yn copïo eich deunyddiau i’r bwrdd gwaith cyn dechrau’r sesiwn. Dylech osgoi dod â chof bach/USB ac ati i’r ystafell ddysgu. (Sut mae defnyddio OneDrive?)
 3. Rhoi gwybod i unrhyw fyfyrwyr sy’n ymuno trwy Teams sut y byddant yn rhan o’r sesiwn a sut y byddwch yn ymdrin â chwestiynau ganddynt.

Parhau i ddarllen