The Exemplary Course Award – Streamlined Application Process

Annually, the Learning and Teaching Enhancement Unit run the Exemplary Course Award, which recognises the very best practice in using Blackboard. This blog post details changes we have made to the process, when dedicated training sessions will be run, how and why to apply, and when the deadline for applications is.
To get an idea of what an ECA-winning module might look like, you can view last year’s winners’ module walk-throughs here (Lara Kipp, in English only, and Rhianedd Jewell, in Welsh and English).

Recognising the particular challenges of this academic year, we have put our heads together to streamline the process in the hopes that even more applicants submit their modules for consideration. The process is still rigorous and detailed, but we have made some key changes to encourage as wide a range of applications as possible.

What has changed?
• You can now submit in two different formats: either a written narrative of up to 500 words, or a Panopto recording up to 4 minutes in length.
• We have streamlined the form in such a way that applicants only need to tick whether a criterion is fulfilled or not – no need to agonise over how many points to award yourself.
• We have integrated the criteria weighting into the form, meaning applicants do not need to calculate scores anymore.

Continue reading

[:en]Exemplary Course Award: Winners[:cy]Gwobr Cwrs Nodedig: Enillwyr[:]

[:en]

We are pleased to announce this year’s recipient of the Exemplary Course Award run by the E-learning Group. Come and see the winners present their modules at next week’s Learning and Teaching Conference. Further information here.

Alison Pierse, Lifelong Learning Tutor in Art, has been awarded the Exemplary Course Award for the module XA15220 Figuratively Speaking: The History of Western Figurative Sculpture. The panel commended this module for its innovative approach to co-design with students as well as its ability to create a 3 dimensional learning experience for students who might not be studying on campus, in addition to ensuring all aspects of this module was fully accessible.

In addition to the winner, the following modules achieved Highly Commended:

  • IBERS Distance Learning Team for BDM0120 Research Methods
  • Stephen Chapman for BDM1320 The Future of Packaging
  • Alexandros Koutsoukis for IP12620 Behind the Headlines
  • Jennifer Wood for SP10740 Spanish Language (Beginners)

The diverse range of teaching and learning styles evidenced in this year’s applications reflects the innovative work that is taking place across the institution.

The aim of the Exemplary Course Award, now in its sixth year, is to recognise the very best learning and teaching practices by giving staff members the opportunity to share their work with colleagues, enhance their current modules in Blackboard, and receive feedback on their modules. Modules are assessed across 4 areas: course design, interaction and collaboration, assessment, and learner support. The self-assessed nature of the award gives staff the opportunity to reflect on their course and enhance aspects of their module before a panel assesses each application against the rubric.

The panel and the E-learning Group would like to thank all of the applicants for the time and effort that they have put into their applications and modules this year.

We’re looking forward to receiving more applications next year and many congratulations to the recipients of this year’s award.[:cy]Mae’n bleser gennyf gyhoeddi enillydd y Wobr Cwrs Nodedig, dan arweiniad y Grŵp E-ddysgu, ar gyfer eleni. Gwelwch ein enillwyr ar y Cynhadledd Dysgu ac Addysgu.  Cewch archebu’ch lle yma.

Dyfarnwyd y Wobr Cwrs Nodedig i Alison Pierse, Tiwtor Dysgu Gydol Oes ym maes Celf, ar gyfer y modiwl XA15220 Figuratively Speaking: The History of Western Figurative Sculpture. Cafodd y modiwl hwn ei ganmol gan y panel am ei ffordd arloesol o ddylunio ar y cyd â’r myfyrwyr, yn ogystal â’i allu i greu profiad dysgu 3 dimensiwn ar gyfer myfyrwyr nad ydynt, o bosibl, yn astudio ar y campws, a sicrhau hefyd bod pob agwedd ar y modiwl yn gwbl hygyrch.

Yn ychwanegol at yr enillydd, cafodd y modiwlau canlynol Ganmoliaeth Uchel:

  • Tîm Dysgu o Bell IBERS ar gyfer BDM0120 Research Methods
  • Stephen Chapman ar gyfer BDM1320 The Future of Packaging
  • Alexandros Koutsoukis ar gyfer IP12620 Behind the Headlines
  • Jennifer Wood ar gyfer SP10740 Spanish Language (Beginners)

Mae’r ystod amrywiol o arddulliau dysgu ac addysgu a welwyd yn y ceisiadau eleni yn adlewyrchu’r gwaith arloesol sy’n cael ei wneud ledled y sefydliad.

Nod y Wobr Cwrs Nodedig, sydd ar ei chweched flwyddyn bellach, yw cydnabod yr arferion dysgu ac addysgu gorau oll trwy roi cyfle i aelodau o staff rannu eu gwaith â chyd-weithwyr, gwella eu modiwlau presennol yn Blackboard, a chael adborth ar eu modiwlau. Mae’r modiwlau’n cael eu hasesu mewn 4 maes: dyluniad y cwrs, rhyngweithio a chydweithio, asesu, a chymorth i ddysgwyr. Mae natur y wobr, sy’n seiliedig ar hunanasesu, yn rhoi’r cyfle i staff fyfyrio ar eu cwrs a gwella agweddau ar eu modiwl cyn y bydd panel yn asesu pob cais ar sail y gyfeireb.

Hoffai’r panel a’r Grŵp E-ddysgu ddiolch i’r holl ymgeiswyr am yr amser a’r ymdrech a roddwyd ganddynt i’w ceisiadau a’u modiwlau eleni.

Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn mwy o geisiadau y flwyddyn nesaf, a llongyfarchiadau lu i enillwyr y wobr eleni.[:]