Defnyddio Podlediadau i Ddysgu

Roedd ail sesiwn y Fforwm Academi eleni yn canolbwyntio ar greu podlediadau yn Panopto. Roedd y drafodaeth yn pwysleisio potensial unigryw podlediadau i greu ymdeimlad o gysylltiad. Mae podlediadau, sy’n seiliedig fel arfer ar fonologau anffurfiol, cyfweliadau a thrafodaethau, yn rhoi cyfle i’w defnyddwyr wrando ar fyfyrdodau a sgyrsiau heb eu strwythuro. Fel yr eglurir gan Street (2014) mae adrodd storïau’n creu partneriaeth rhwng y dychymyg a’r cof, gan sbarduno ymateb unigryw a phersonol iddo (dyfynnir yn McHugh, 2014, t.143). Gall podlediadau fod yn gwmni inni; yn wahanol i fideos neu destun ysgrifenedig, gallwn wrando arnynt wrth barhau gyda gweithgareddau dyddiol eraill. 

Mae’r nodweddion unigryw hyn yn golygu bod potensial mawr ar gyfer defnyddio podlediadau mewn addysg. Creodd Prifysgol Caergrawnt gasgliad o bodlediadau byr ar amrywiol feysydd pwnc. Defnyddir podlediadau hefyd gan addysgwyr unigol. Mae gan Ian Wilson, Uwch Ddarlithydd Addysg ym Mhrifysgol York St John, gyfres o bodlediadau i gefnogi dysgwyr ar leoliadau. Roedd ei bodlediad yn canolbwyntio ar roi cyfarwyddiadau i fyfyrwyr ar yr hyn y dylent fod yn ei wneud yr wythnos ganlynol, yn ateb unrhyw gwestiynau oedd ganddynt a rhoi cyngor i’w hysgogi. Er nad podlediadau o reidrwydd yw’r ffordd orau o gyflwyno deunydd dysgu allweddol, fel y trafodwyd yn ystod sesiwn y Fforwm Academi, gall ategu eich arferion dysgu presennol drwy feithrin myfyrdod, gwella ymroddiad y dysgwr a meithrin ymdeimlad o gymuned. 

Parhau i ddarllen

Fforwm Academi 2020/21


Mae’r Fforwm Academi yn darparu llwyfan i rannu arferion da o ran dysgu ac addysgu. Mae’r Fforwm yn agored i aelodau o gymuned y Brifysgol: mae croeso i staff dysgu, tiwtoriaid uwchraddedig, staff cynorthwyol, a myfyrwyr. Bydd pob fforwm yn ystod 2020/21 yn cael eu cynnal ar-lein a gallwch glicio yma i archebu eich lle.

Y Fforymau Academi ar gyfer y flwyddyn 2020/21 yw:

07.10.2020 (14:00-15:30): Creating a Learning and Teaching Community

19.10.2020 (11:00-12:30): Creating Podcasts in Panopto

19.11.2020 (10:00-11:30): Why and how to help students to reflect on their learning?

30.11.2020 (14:00-15:30): Motivation strategies for Online Learning Engagement

27.01.2021 (15:00-16:30): How can I plan online and in person activities?

19.02.2021 (10:00-11:30): How can I make my teaching more inclusive?

Gobeithio y gallwch ymuno â ni ar gyfer y fforymau. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau (udda@aber.ac.uk).

Fforwm Dysgu o Bell Ychwanegol

Distance Learner Banner

Yn sgil eich sylwadau, rydym wedi penderfynu cynnal Fforwm Dysgu o Bell ychwanegol.

Goruchwylio o Bell

Dyddiad: 11.03.2020

Amser: 14:00-15:30

Lleoliad: E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu

Mae’r fforwm hwn yn cynnig cyfle i bobl drafod yr arfer dda ar draws y Brifysgol ar sawl cynllun a modiwl dysgu o bell. I’r rhai ohonoch sydd eisoes yn goruchwylio o bell, gobeithiwn y byddwch yn gallu rhannu eich arbenigedd a’ch gwybodaeth â’r rhai sy’n llai cyfarwydd â’r broses. 

Archebu lle ar-lein: https://stafftraining.bis.aber.ac.uk/sd/list_courses.php

Cynhadledd Fer: Gwaith Grŵp ac Asesiad Grŵp, Dydd Llun 16 Rhagfyr, 10.30yb

Rhaglen yr Cynhadledd Fer

Mini Conference Logo

Ddydd Llyn 16  Rhagfyr, ar 10.30yb, bydd yr Uned Datblygu Dyscu ac Addysgu’n cynnal Cynhadledd Fer yr Academi eleni.

Mae’r Gynhadledd Fer yn fersiwn llai o’n Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol sy’n ein galluogi i gasglu ynghyd gyfres o gyflwyniadau a gweithdai sy’n ymwneud â phwnc dysgu ac addysgu penodol.

Thema’r Gynhadledd Fer eleni yw Gwaith Grŵp ac Asesiad Grŵp.

Mae’n bleser gennym gadarnhau ein rhaglen:

 • Yr Athro John Traxler, Professor of Digital Learning, University of Wolverhampton: Working (Groups) in the Digital Age
 • Dr Jennifer Wood & Roberta Sartoni (Ieithoedd Modern): Group Work as an Active-Learning Tool in Translation Classes
 • Janet Roland & John Harrington (Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr): Supporting students who find group work challenging
 • Dr Gareth Llŷr Evans (Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu): Prosesau Creadigol Agored ac Asesu Grwpiau Bach
 • Dr Ian Archer (Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu): Learning Environments and your personality preferences
 • Mary Jacob (Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu): Designing and Assessing Group Work

Gobeithio y bydd modd i chi ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad hwn. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael yn y Gynhadledd Fer felly archebwch le drwy’r dudalen archebu hon.

Cynhadledd Fer Cyweirnod: Gwaith (Grŵp) yn yr Oes Ddigidol

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi mai’r Athro John Traxler fydd y prif siaradwr yn ein Cynhadledd Fer.

Bydd y gynhadledd fer yn canolbwyntio ar Waith Grŵp ac Asesiad Grŵp ac fe’i cynhelir ddydd Llun 16 Rhagfyr, 10:30yb-4yp yn B.03,Canolfan Ddelweddu.

Gallwch archebu lle ar y digwyddiad ar-lein

Cynhadledd Fer Cyweirnod: Gwaith (Grŵp) yn yr Oes Ddigidol

Ers troad y ganrif, gwelsom dechnolegau digidol yn esblygu o fod yn ddrud, bregus, prin, tila ac anodd, ac yn aml ddim ond yn sefydliadol, i fod yn rymus, yn hollbresennol, hawdd, rhad a chadarn, a phersonol a chymdeithasol. Yn y cyfnod hwn, maent wedi newid natur y nwyddau, asedau, trafodion a threfniadaeth sy’n creu ein bywydau economaidd; wedi herio agweddau sicr materion, ymlyniadau a phrosesau gwleidyddol; mewn ieithoedd, daeth geirfaoedd, ffurfiau, a thafodieithoedd newydd i’r golwg; maent wedi bwydo braw moesol a chreu dulliau newydd o niweidio, sarhau a chamymddwyn.

Ar ben hynny, maent wedi rhoi i fyfyrwyr y modd a’r cyfle i greu, rhannu, trawsnewid, trafod a chael gafael ar syniadau, delweddau, hunaniaethau a gwybodaeth ac, wrth wneud hynny, wedi rhoi o fewn eu gafael y gallu i fygwth proffesiynau, sefydliadau a dulliau addysg sefydledig, i newid perchnogaeth a rheolaeth yr hyn sy’n wybyddus, pwy sy’n ei wybod a’r ffordd i gaffael yr wybodaeth.

Hwn felly yw’r byd y mae graddedigion yn mynd iddo, byd gwaith wedi’i drawsnewid a phopeth arall mewn bywyd yn ddi-ddiffiniad. Mae Prifysgolion yn mynd â hwy o strwythur a diogelwch yr ysgol i fydoedd lle nad yw’r naill na’r llall ar gael. Sut y gall furfiau pedagogaidd megis asesu a gwaith grŵp gefnogi’r trawsnewid hwn?

Crynodeb o’r Gynhadledd Fach ar Addysg Gynhwysol: Rhan 2

Dyma’r ail bostiad blog yn trafod ein Cynhadledd Fach ar Addysg Gynhwysol a gynhaliwyd yn ddiweddar gan y Grŵp E-ddysgu. Am drosolwg o’r hanner cyntaf, gweler y postiad blog hwn.

Agorodd ail hanner y gynhadledd gyda Neil MacKintosh a Meirion Roberts o gynllun BioArloesi Cymru IBERS yn trafod ehangu mynediad i’w modiwlau. Yn ddiweddar, mae’r tîm wedi ceisio mynd i’r afael â’r prinder sgiliau lefel uchel a thechnegol mewn busnesau bio-seiliedig, gan gynnwys Bwyd-Amaeth. Un o amcanion y rhaglen yw i edrych ar ffyrdd o ddarparu cwrs dysgu o bell ar gyfer graddedigion sy’n gweithio ym myd diwydiant ar hyn o bryd ac nad oes ganddynt amser, o bosib, i wneud gradd ôl-raddedig. Gobeithir y bydd y cynllun yn cynyddu cynhyrchiant yng Nghymru trwy bwysleisio’r berthynas gilyddol rhwng diwydiant ac ymchwil. Mae cynllun BioArloesi Cymru yn gweithio’n agos â phartneriaid diwydiannol i ddarparu llwybr hyblyg i’r rhai hynny sydd mewn swyddi i ennill cymwysterau ôl-raddedig. Rhoddodd Neil gyflwyniad ar y cynllun cyn trosglwyddo’r awenau i’w gydweithiwr, Meirion Roberts. Mae Meirion yn ddarlithydd cyswllt yn BioArloesi Cymru ac mae’n gyfrifol am ddarparu profiad dysgu dwyieithog ar gyfer y modiwlau dysgu o bell uwchraddedig. Cyflwynir y cyrsiau BioArloesi ar-lein yn unig trwy ddefnyddio Blackboard ynghyd â llu o  wahanol ddeunyddiau dysgu. Ar hyn o bryd gall myfyrwyr sydd wedi’u cofrestru ar y cwrs fanteisio ar adnoddau yn Gymraeg a Saesneg. Un o’r tasgau cyntaf i Meirion ar ôl dechrau gweithio gydag uned BioArloesi Cymru oedd creu rhyngwyneb, deunydd a darlithoedd dwyieithog ar gyfer y cwrs. Mae’r modiwlau hyn yn defnyddio fforymau ar Blackboard fel dull asesu. Un o’r heriau sy’n codi wrth ddarparu’r modiwlau hyn yn ddwyieithog yw sut i gymedroli a hwyluso fforymau dwyieithog. Yn dilyn trafodaeth rhwng y cynadleddwyr, teimlwyd mai un ffordd ymlaen fyddai annog y rhai sy’n defnyddio’r fforymau i bostio eu hymatebion yn Gymraeg a Saesneg, yn hytrach na bod angen cyfieithu ymatebion Cymraeg i’r Saesneg. Pe gosodid cynsail i bostio yn y ddwy iaith teimlwyd y byddai hyn yn ddull mwy cynhwysol o greu amgylchedd dysgu dwyieithog. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â defnyddio fforymau a asesir, mae gwybodaeth am raddio’r bwrdd trafod ar gael yma

Ar ôl y cyflwyniad hwn, rhoddodd Mary Jacob, darlithydd mewn Dysgu ac Addysgu yn y GDSYA, a Nicky Cashman, cynghorydd hygyrchedd yn y Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, gyflwyniad ar Greu Deunyddiau Dysgu Cynhwysol a Hygyrch. Nod y cyflwyniad oedd rhoi cyngor ymarferol i staff ar sut i greu adnoddau mwy hygyrch i fyfyrwyr, gan gynnwys eitemau y gellir eu lawrlwytho o’r Amgylchedd Dysgu Rhithwir. I roi ychydig o gyd-destun, mae 16% o Boblogaeth Myfyrwyr Aberystwyth wedi datgelu anabledd, sydd ychydig yn uwch na chyfartaledd y sector sef 12%. Trafododd Mary a Nicky y pynciau canlynol:

 • Offer Gwirio Hygyrchedd Microsoft – offeryn sydd wedi’i ymgorffori yn Word
 • Defnyddio arddulliau yn Word i wneud strwythur eich deunydd yn glir i fyfyrwyr
 • Sut i drosi eich dogfen Word yn ffeil PDF
 • Pa liwiau yw’r rhai mwyaf addas i’w defnyddio?

Yn ogystal â hyn, rhannodd Mary a Nicky adnodd a grëwyd gan Brifysgol Hull ar gyfer dylunio deunydd i ddysgwyr amrywiol. Mae’r adnodd hwn ar gael ar-lein a gellir dod o hyd iddo yma. Hefyd, dosbarthwyd taflen o’r enw ‘The Universal Design for Learning Guidelines’ a grëwyd gan CAST ac sydd i’w gael yma. Mae Mary hefyd yn cynnal Bwrdd Trello sy’n cynnwys llawer o adnoddau defnyddiol ar gyfer gweithgareddau dysgu ac addysgu. Mae yna garden ar y bwrdd Trello yn arbennig ar gyfer Creu Deunyddiau Dysgu Hygyrch, o dan yr adran Prosiectau/ meysydd diddordeb.

Rhoddwyd y cyflwyniad olaf gan Dr Jennifer Wood o’r Adran Ieithoedd Modern. Mae Dr Wood yn dysgu Sbaeneg a myfyriodd ar ei defnydd o Brofion Blackboard yn ei dysgu. Nod y profion hyn yw profi dealltwriaeth myfyrwyr sy’n dysgu Sbaeneg y tu allan i’r ystafell ddosbarth. Mae defnyddio Profion Blackboard yn galluogi Dr Wood i ryddhau amser yn ei gwersi wyneb yn wyneb a’i horiau cyswllt â’i myfyrwyr. Cyn defnyddio profion ar-lein, neilltuwyd amser gwerthfawr yn y sesiynau dysgu ar gyfer asesiadau dosbarth. Rhoddodd Dr Wood gyd-destun ychwanegol i’r cyflwyniad hefyd trwy drafod pryder ynghylch ieithoedd tramor (Foreign Language Anxiety) a sut y gall Profion Blackboard helpu i leddfu hyn oherwydd bod modd eu sefyll (a’u hailsefyll) ar amser sy’n siwtio’r myfyriwr ac mewn amgylchedd lle y maent yn teimlo’n gysurus. Un o fanteision defnyddio profion Blackboard yw bod modd eu hallforio, eu mewnforio a’u hail-ddefnyddio mewn modiwlau gwahanol ar ôl i chi eu llunio. Yn ogystal â hyn, gellir marcio profion yn awtomatig a rhoi adborth i’r myfyrwyr ar ôl iddynt gwblhau’r prawf. Gan ddibynnu ar yr angen dysgu, gall profion fod naill ai’n ffurfiannol neu’n grynodol a gellir eu cysylltu’n uniongyrchol â’r ganolfan raddau. Ond yn ogystal â’r manteision sy’n deillio o ddefnyddio profion, gall beri rhai heriau hefyd. Gall gymryd amser i lunio a chreu’r profion. Serch hynny gallwch eu creu ar amser sy’n gyfleus i chi, a gallwch eu mewnforio a’u defnyddio yn y modiwl sydd gennych dan sylw. Mantais hyn yw y bydd gennych adnodd y gallwch ei ddefnyddio o flwyddyn i flwyddyn. Os sylwch chi fod cwestiwn yn anghywir, gallwch ailddyrannu’r marciau, newid y graddau neu olygu’r cwestiwn ar gyfer pawb sydd wedi sefyll y prawf. Mae sawl math o gwestiynau y gellir eu defnyddio mewn cwisiau Blackboard. Gweler yma am restr lawn o’r mathau o gwestiynau sydd ar gael ar gyfer profion Blackboard (sylwch y bydd y math o gwestiwn a ddewiswch yn penderfynu a oes modd ei farcio’n awtomatig ai peidio). Mae rhagor o wybodaeth am brofion ar gael yma. Mae’r Grŵp E-ddysgu bob amser yn hapus i weithio gyda’n cydweithwyr academaidd i’ch helpu i gynllunio a chreu eich profion, a’u rhoi ar waith. Mae gennym gryn dipyn o arbenigedd yn y maes hwn. 

Ein Cynhadledd Fach eleni oedd ein prysuraf hyd yma o ran nifer y bobl a fynychodd. Blwyddyn nesaf efallai y bydd yn rhaid i ni ystyried symud i ystafell arall. Os hoffech awgrymu pwnc ar gyfer Cynhadledd Fach y flwyddyn nesaf mae croeso i chi gysylltu â ni. Hoffwn eich atgoffa hefyd bod ein Galwad am Gynigion ar agor ar gyfer ein Cynhadledd Fer. Gallwch gyflwyno cynnig trwy lenwi’r ffurflen ar-lein hon. Hoffem ddiolch i’r holl gyflwynwyr am roi o’u hamser ac am rannu eu harferion â phawb a fynychodd y gynhadledd.  

E-learning Group Image

Crynodeb o’r Gynhadledd Fach ar Addysg Gynhwysol: Rhan 1

Ar 10 Ebrill, croesawodd y Grŵp E-ddysgu 26 aelod o staff o bob rhan o’r Brifysgol i’r Gynhadledd Fach eleni. Thema’r Gynhadledd eleni oedd Addysg Gynhwysol a chafwyd chwe chyflwyniad yn amrywio o ganllawiau ymarferol ar sut i greu dogfennau hygyrch, i weithio gyda myfyrwyr niwroamrywiol. Oherwydd yr amrywiaeth eang o bynciau a drafodwyd, rhannwyd y crynodeb hwn yn ddwy ran, gyda rhan 1 yn trafod y tri chyflwyniad cyntaf. Darperir crynodeb o’r tri chyflwyniad olaf yn y postiad blog nesaf.

Agorodd y gynhadledd gyda chyflwyniad wedi’i recordio gan Dr Rob Grieve. Mae Dr Grieve yn uwch ddarlithydd mewn Ffisiotherapi ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste. Yn ogystal â’i ymchwil academaidd, mae Dr Grieve hefyd yn cynnal gweithdai o’r enw Stand Up and Be Heard. Mae’r gweithdai hyn yn canolbwyntio ar helpu myfyrwyr y mae arnynt ofn siarad yn gyhoeddus, a bod hynny’n effeithio ar asesiadau sy’n cynnwys elfen gyflwyno. Ategodd Dr Grieve ei gyflwyniad gydag ymchwil a gynhaliwyd gan Marinho et al (2017) a nododd fod gan 64% o fyfyrwyr israddedig (allan o sampl o 1,135) ofn siarad yn gyhoeddus, ac y byddai 89% ohonynt wedi hoffi cael arweiniad a chymorth ychwanegol gan eu sefydliadau ar siarad yn gyhoeddus. Wrth gloi ei gyflwyniad, eglurodd Dr Grieve strategaethau i staff a fyddai’n helpu i gynorthwyo myfyrwyr â siarad yn gyhoeddus a chyflwyniadau asesedig. Awgrymodd y dylid:

 1. Cydnabod bod ar lawer o fyfyrwyr ofn siarad yn gyhoeddus ar gyfer asesiadau modiwl, ac yn gyffredinol
 2. Heblaw am ein rôl yn dysgu pwnc, gallwn gynorthwyo myfyrwyr (neu eu cyfeirio ymlaen) […] i leihau eu hofn o siarad yn gyhoeddus
 3. Mae rhoi cyflwyniadau a siarad yn gyhoeddus yn sgiliau bywyd trosglwyddadwy sy’n gwneud myfyrwyr yn fwy cyflogadwy; nid dim ond ar gyfer asesiadau y’u defnyddir

Yn ogystal â hyn, nododd Dr Grieve nad oes rhaid i gyflwyniadau fod yn berffaith. Y neges allweddol i’w chyfleu i fyfyrwyr yw i fod yn nhw eu hunain wrth wneud cyflwyniadau, ac i fod yn awthentig. Bu’r gweithdai a gynhaliodd Rob yn hynod lwyddiannus i fyfyrwyr, yn enwedig y rhai a oedd yn mynd ymlaen i roi cyflwyniadau asesedig. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y gweithdai yma.

Presentation from Rob Grieve

Yn dilyn ymlaen o gyflwyniad Dr Grieve, cafwyd cyflwyniad gan Dr Debra Croft ar y gwaith y mae’r Ganolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol wedi’i wneud i ymgorffori Sgiliau Craidd yn eu cwricwlwm yn y Brifysgol Haf. Cyflwynir y modiwl Sgiliau Craidd yn Wythnos 1 y cwrs yn bennaf, ac mae’n fodiwl yn ei rhinwedd ei hun. Nod y modiwl yw rhoi i fyfyrwyr y sgiliau astudio a’r sgiliau bywyd y bydd eu hangen arnynt yn ystod gweddill eu hamser yn y Brifysgol Haf a thu hwnt. O ystyried cyfyngiadau amser rhaglen y Brifysgol Haf, nid oes modd ymgorffori’r sgiliau craidd yn y cwricwlwm pwnc-benodol, felly mae angen i’r holl fyfyrwyr gymryd y modiwl Sgiliau Craidd.

Aeth y tîm ati i ddiwygio’r modiwl yn llwyr yn 2016-17, ar sail yr adborth a ddarparwyd gan fyfyrwyr a staff, a’i sgôr isel o ran boddhad myfyrwyr. O ganlyniad, cynyddodd cyfradd boddhad y modiwl Sgiliau Craidd i 80% yn 2016, 80au% uchel yn 2017, a 94% yn 2018. Priodolwyd llwyddiant y modiwl i’r newidiadau a wnaed gan y tîm dysgu. Y gwahaniaeth mwyaf yn 2018 oedd y newid i’r modd y cyflwynwyd y modiwl. Defnyddiwyd grwpiau caeedig ar Facebook i gyfathrebu â myfyrwyr amrywiol, gan wneud defnydd llawn o Blackboard a Turnitin ar gyfer aseiniadau. Rhoddai’r modiwl Sgiliau Craidd bwyslais ar yr elfen gynhwysol a gwahaniaethau dysgu, gan alluogi tiwtoriaid i ymgorffori gofynion yn eu dysgu. Mae’r asesiadau wedi’u safoni ac wedi’u cynllunio i fod yn gynhwysol o’r cychwyn sy’n golygu bod pawb yn gwneud yr un asesiad. Maent hefyd yn defnyddio cwisiau Blackboard sy’n cael eu marcio’n awtomatig ar gyfer sgiliau hyfforddi a TG. Ceir rhagor o wybodaeth am waith y Ganolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol yma.

Cyflwynwyd y drydedd a’r olaf o sesiynau hanner hwn y gynhadledd gan Janet Roland a Caroline White o’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd. Nod eu cyflwyniad, Teaching for Everyone: Neurodiversity and Inclusive Practices, oedd darparu’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i greu gweithgareddau dysgu ac addysgu ar gyfer myfyrwyr niwroamrywiol. Agorodd y gweithdy gydag ymarfer i dorri’r iâ. Mewn parau, gofynnwyd i’r cyfranogwyr labelu eu hunain ‘A’ a ‘B’. Yn gyntaf, gofynnwyd i bob ‘A’ siarad am eu gwyliau diwethaf am 1 munud gyda ‘B’. Wedyn, gofynnwyd i bob ‘B’ siarad am eu gwyliau diwethaf gydag ‘A’, ond heb ddefnyddio unrhyw air sy’n cynnwys y llythyren ‘E’. Yna, rhoddwyd amlen i’r cyfranogwyr yn cynnwys termau am ymddygiad niwroamrywiol a’u nodweddion, a gofynnwyd iddynt baru’r labeli â’r nodweddion perthnasol. Bu’r cyflwyniad hwn gyfle i’r cyfranogwyr ystyried y gwahanol broffiliau niwroamrywiol a strategaethau y gellir eu defnyddio i greu profiad dysgu mwy cynhwysol. 

Cyfeiriadau

Marinho, ACF., de Madeiros, AM., Gama, AC and Teixeira, LC. 2017. Fear of Public Speaking: Perception of College Students and Correlates. Journal of Voice. 31: 1. DOI: 10.1016/j.jvoice.2015.12.012.

Galwad am Gynigion – Gwaith Grŵp ac Asesiad Grŵp

Mini Conference Logo

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi y cynhelir y cyntaf o Gynadleddau Byr yr Academi eleni ar ddydd Llun 16 Rhagfyr 2019. Bydd y Gynhadledd Fer hon yn ymchwilio i natur fanteisiol a chymhleth gwaith grŵp, yn y dosbarth a’r tu allan iddo, ac fel dull o asesu.

Rydym yn chwilio am ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r Brifysgol i roi cyflwyniadau, arddangosiadau, gweithdai a thrafodaethau ar sut y maent yn mynd i’r afael ag addysgu grwpiau. Os hoffech gyflwyno cynnig i’r gynhadledd fer eleni, llenwch y ffurflen hon ar-lein cyn dydd Llun 18 Tachwedd. 

Dyma rai o’r pynciau posibl:

 • Dylunio a marcio asesiad grŵp (gan gynnwys marcio gan gyfoedion)
 • Dulliau o fewnosod gwaith grŵp i’ch addysgu (addysgu mawr a bach)
 • Defnyddio technoleg mewn gwaith grŵp
 • Rheoli a chynorthwyo dynameg grŵp gwahanol

Gallwch gofrestru i ddod i’r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, e-bostiwch udda@aber.ac.uk.   

Fforwm Academi 2019/20

Ymunwch â ni ar gyfer Fforwm Academi cynta’r flwyddyn yn E3, Ystafell Hyfforddi E-ddysgu, Llyfrgell Hugh Owen ar 29 Hydref, 10-11yb. Cliciwch fan hyn i archebu eich lle.

Yn y Fforwm Academi cyntaf hwn byddwn yn rhoi trosolwg o’r Traciwr Digidol Myfyrwyr JISC.

Y Fforymau Academi ar gyfer y flwyddyn yw:

Dydd

Amser

Teitl

Ystafell

06.12.2019 11yb-12yp Engaging with Seminar Reading Hermann Ethé (Llyfrgell Hugh Owen)
05.02.2020 2yp-3yp Using Technology in Small Group Teaching B20, Llandinam
17.03.2020 10yb-11yb Using Technology in Large Group Teaching E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu
21.05.2020 11yb-12yp Using Technology for Group Work E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu

Fforwm Newydd Dysgu o Bell

Anelir y Fforymau hyn yn benodol at rai sy’n addysgu ar gyrsiau Dysgu o Bell neu’n ystyried darparu cynnwys o’r fath yn y dyfodol.

Dydd

Amser

Teitl

Ystafell

22.10.2019 1yp-2yp Strategies for Monitoring Student Engagement E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu
18.02.2020 1yp-2yp Creating a Podcast E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu
26.05.2020 1yp-2yp Gauging Opinion from a Distance E3, Ystafell Hyfforddiant E-ddysgu

Gobeithio y gallwch ddod i’r fforymau hyn. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Myfyrdodau’r Grŵp E-ddysgu ar y Gynhadledd Fach ddiweddar

E-learning GroupYn dilyn y Gynhadledd Fach ddiweddar ar Addysg Gynhwysol, rydym wedi bod yn myfyrio ar ein profiad o’r digwyddiad. Mae pob aelod o’r Grŵp E-ddysgu wedi ysgrifennu darn byr ar un agwedd ar y Gynhadledd Fach.

Niwroamrywiaeth

Roedd sesiwn Janet a Caroline yn ddiddorol o ran y pwnc a’r ffordd y cafodd ei gyflwyno. Fel hyfforddwr, rwy’n chwilio byth a hefyd am syniadau newydd a ffyrdd newydd o gyflwyno gwybodaeth, ac roedd llawer yn y sesiwn hwn. O ymarferion paru i waith grŵp, roedd hwn yn gyflwyniad arbennig o weithredol.

Yn ogystal â helpu i ddeall bod ymennydd pawb yn gweithio’n wahanol iawn, a bod y rheiny â chyflwr niwroamrywiaeth yn aml yn gorfod gweithio’n galed iawn i gyflawni tasgau y byddai pobl niwronodweddiadol yn eu cymryd yn ganiataol. Er y gallai hyn arwain at fwy o straen a llwyth gwaith, y mae hefyd yn fanteisiol gan y gall pobl â niwroamrywiaeth hefyd fod yn gryf, yn greadigol a chanfod ffyrdd newydd ac arloesol o weithio er mwyn cyrraedd eu deilliannau.

Roedd y sesiwn yn amlygu’r ffaith fod llawer o arwyddion allanol niwroamrywiaeth yn debyg iawn, ac y gall newidiadau bach i’r ffordd yr ydym yn addysgu fod o gymorth.

Cyflwynodd Janet a Caroline eu sesiwn mewn ffordd ryngweithiol oedd yn ennyn diddordeb – a byddaf yn sicr yn cofio’r ymarfer lle gwnaethom geisio egluro gwyliau heb ddefnyddio’r llythyren e! Rhowch gynnig arni … bydd yn rhoi syniad sydyn i chi o sut mae gweithio o gwmpas rhywbeth y mae pawb yn ei gymryd yn ganiataol yn arwain at waith caled iawn, a cham-gychwyn dro ar ôl tro – ond hefyd ffordd newydd a gwahanol o fynegi eich hun.

Gwirydd Hygyrchedd

O ganlyniad i’r sesiwn, mae gennyf bellach agwedd newydd tuag at yr offerynnau a ddefnyddiaf a’r deunyddiau a luniaf ar gyfer fy myfyrwyr fel addysgwr.
Byddaf yn gwneud ymdrech i beidio â meddwl am fyfyrwyr ag anghenion dysgu penodol fel unigolion y mae’n rhaid imi greu deunyddiau pwrpasol personol ar eu cyfer. Nid oes gan fyfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol arddull ddysgu unigryw. Maen nhw’n gwneud dewis fel ag y mae gweddill y myfyrwyr i ryw raddau. Mae’n well meddwl y gall eu harddulliau dysgu neu ddewisiadau penodol fod o fudd i’r holl fyfyrwyr.

Byddaf yn defnyddio offerynnau cynwysedig fel y gwirydd hygyrchedd yn Word. Nid oes angen anfon fy ngwaith at arbenigwr neu ddefnyddio rhaglenni cymhleth. Po fwyaf syml yw’r deunyddiau a gynhyrchaf,  gorau oll yw hynny ar gyfer cydweddu â thechnoleg gynorthwyol. Nid yw hygyrchedd yn golygu bod yn rhaid imi ddefnyddio ffont ‘comic sans’ ar gyfer pob dim. Pethau bach fel ychwanegu testun amgen ar gyfer llun, defnyddio teitlau a phenawdau’n gywir yn hytrach na chwarae gyda ffontiau. Nid oes disgwyl i bob dim a gynhyrchaf gyfateb i lawysgrif euraidd. Rhaid iddo fod yn ymarferol er mwyn iddo ateb y gofyn o gyflwyno gwybodaeth, sef yr hyn a wnaf wrth addysgu beth bynnag.

Beth hoffech chi ei wneud yn wahanol (1)?

Defnyddio Profion Blackboard i ehangu mynediad i ddysgu

Mae Profion Blackboard yn ffordd wych o greu adnodd dysgu i fyfyrwyr. Fel technolegydd dysgu a rhywun sy’n aml ond yn gweld ochr dechnegol profion, roedd yn ddefnyddiol iawn i glywed Jennifer Wood yn cyflwyno ei phrofiad ei hun o’r manteision niferus o ddefnyddio’r offeryn hwn. Mae Jennifer yn addysgu Sbaeneg yn yr Adran Ieithoedd Modern ac mae defnyddio profion wedi galluogi Jennifer i ryddhau amser gwerthfawr yn y dosbarth i ganolbwyntio ar drafodaethau mwy defnyddiol. Cyn defnyddio Profion Blackboard, byddai myfyrwyr yn treulio cyfran o’u hamser yn y dosbarth yn gwneud profion. Bellach gall myfyrwyr brofi eu gwybodaeth a’u dysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth mewn amgylchedd y maen nhw’n teimlo’n gyfforddus ynddo. Gan ddibynnu ar y math o gwestiwn a ddewiswch (ceir llawer o fathau o gwestiynau), gall y profion gael eu marcio’n awtomatig a gall yr adborth gael ei ryddhau i’r myfyrwyr ar ôl iddynt sefyll y prawf.  Wrth gwrs, mae’n rhaid gwneud peth gwaith ar gyfer profion a rhaid ichi sicrhau eich bod yn gwybod pam y dymunwch ddefnyddio’r prawf er mwyn iddo fod yn ddefnyddiol i chi a’ch myfyrwyr.

Fel trwch cynnwys Blackboard, ceir llawer o osodiadau y gallwch eu defnyddio i baru’r prawf i’ch anghenion a’ch gofynion dysgu. Mae’r Grŵp E-ddysgu yn wastad yn barod i wirio prawf, edrych drwy’r gosodiadau neu hefyd gynorthwyo wrth ddewis y math cywir o gwestiwn ar gyfer eich gweithgarwch dysgu. Beth am greu prawf i helpu’ch myfyrwyr â’u gwaith adolygu?

Beth hoffech chi ei wneud yn wahanol (2)?

Siarad Cyhoeddus a mynediad i sgiliau craidd

Fe wnaeth sgwrs Rob Grieve fy helpu i werthfawrogi faint o broblem yw siarad cyhoeddus i rai unigolion. Roedd y cyngor am fod yn ‘siaradwr diffuant’ yn arbennig o ddefnyddiol i mi. Peidio â blaenoriaethu arddull dros sylwedd, canolbwyntio ar y wybodaeth y dymunaf ei chyflwyno a cheisio siarad mewn ffordd sy’n naturiol i mi yw’r strategaethau y bwriadaf eu defnyddio i wella fy ngallu i siarad yn gyhoeddus.

Cefais f’ysbrydoli hefyd gan gyflwyniad Debra Croft ar y Brifysgol Haf. Dyma brosiect sy’n rhoi cyfle amhrisiadwy i’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan. Gwnaeth amrywiaeth y pynciau a drafodir yn ystod 6 wythnos yn unig, gan gynnwys sgiliau bywyd yn ogystal â phynciau academaidd, argraff fawr arnaf. Roedd cynllun hyblyg a chreadigol y gweithgareddau a’r asesiadau wedi’u teilwra ar gyfer anghenion y myfyrwyr yr un mor drawiadol.  Dangosodd y cyflwyniad hwn sut gall darparu ar gyfer y gwahaniaethau gael effaith sylweddol ar fywydau pobl.

Cyflwyno cynnig ar gyfer y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol eleni

Gan fod cynifer o awgrymiadau a myfyrdodau defnyddiol, roedd dewis un ar gyfer pob un ohonom yn dipyn o dasg! Gallwch weld adroddiad llawn am y gynhadledd fach wedi’i rannu yn ddau bostiad blog (Rhan 1 a Rhan 2). Fe’ch atgoffir bod Galwad am Gynigion ar gyfer ein prif Gynhadledd Dysgu ac Addysgu ar gael yma a’n bod yn croesawu cynigion o bob ardal yn y Brifysgol.

Beth hoffech chi ei wneud yn wahanol (3)?