Darganfyddiadau arolwg Mewnwelediad Digidol a gynhaliwyd yn PA am yr eilwaith!

Y llynedd gwnaeth Prifysgol Aberystwyth gymryd rhan yng nghynllun peilot Traciwr Profiad Digidol Myfyrwyr JISC – arolwg ar-lein a gynlluniwyd gan JISC i gasglu gwybodaeth am ddisgwyliadau a phrofiadau myfyrwyr o dechnoleg. Mae peilot 2017/18 wedi arwain at wasanaeth JISC newydd nawr o’r enw Mewnwelediad Profiad Digidol.

Cynhaliwyd arolwg Mewnwelediad Digidol i fyfyrwyr yn PA ym mis Ionawr 2019. Roeddem yn gyffrous iawn ynghylch cynnal yr arolwg am yr eilwaith, oherwydd ei fod yn ein galluogi i gymharu’r darganfyddiadau â chanlyniadau’r llynedd a chadw golwg ar ein cynnydd o ran darpariaethau digidol.

Isod ceir crynodeb byr o rai o’r prif ddarganfyddiadau. Os hoffech eu trafod ymhellach neu gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â ni ar elearning@aber.ac.uk.

Fel y gwyddoch efallai, mae’r arolwg Mewnwelediad Profiad Digidol yn dod gyda data meincnodi gan sefydliadau Addysg Uwch eraill yn ein sector. Mae’r data meincnodi bellach ar gael a byddwn yn ei rannu â chi yn y neges Mewnwelediad Digidol nesaf.

Os hoffech ddarllen am brofiad PA o gynnal Mewnwelediad Digidol ym mlwyddyn academaidd 2017/18, edrychwch ar yr erthygl a gyhoeddwyd ar wefan JISC neu porwch drwy ein negeseuon blaenorol:


Mewnwelediad Profiad Digidol 2018/19

 

WiFi

Cynyddodd boddhad y myfyrwyr â’r ddarpariaeth WiFi o 7.3% o’i gymharu ag arolwg y llynedd. Er mai WiFi yw’r thema fwyaf cyffredin yn sylwadau’r myfyrwyr o hyd, mae nifer y sylwadau ynghylch WiFi wedi lleihau o 66 y llynedd i 38 eleni.

E-lyfrau ac E-gyfnodolion

Ymatebodd 7.7% yn llai o fyfyrwyr fod ganddynt fynediad i e-lyfrau ac e-gyfnodolion pan fônt eu hangen, mae’r mater hwn wedi cael ei grybwyll yn 19 o sylwadau’r myfyrwyr.

 

Blackboard

Mae’r broblem o ran llywio yn Blackboard wedi gwella mae’n ymddangos. Dim ond 3 sylw oedd am y broblem hon o’i gymharu ag 20 y llynedd a chynnydd o 8.2% yn y cwestiwn am lywio yn Blackboard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mae geiriad y cwestiwn wedi newid ers arolwg 2017/18 a allai fod wedi effeithio ar y cyfraddau.

 

Diogelwch

Mae’r myfyrwyr yn fwy bodlon â’r darpariaethau o ran materion diogelwch.

Dyfeisiau symudol

Mae defnyddio ffonau clyfar i gynorthwyo dysgu wedi cynyddu rhywfaint. Yn y sylwadau, roedd myfyrwyr yn siarad am yr angen i wasanaethau craidd megis Panopto a Blackboard fod yn addas ar gyfer teclynnau symudol ac am fudd apiau i’w helpu â’u hastudiaethau. Yn ddiddorol iawn, pan ofynnwyd iddynt a fyddai’n well ganddynt gael caniatâd i ddefnyddio eu dyfeisiau symudol eu hunain yn y dosbarth, dim ond 49% a atebodd ‘Ar unrhyw adeg’, atebodd 45.4% ‘I wneud gweithgareddau yn y dosbarth yn unig’ ac atebodd 5.6% ‘Dim o gwbl’.

 

Defnyddio technoleg

Mae yna symudiad tuag at ddefnyddio mwy o dechnoleg, roedd yna nifer o sylwadau ynghylch y ffaith bod angen i’r staff gael rhagor o hyfforddiant ar ddefnyddio technoleg ac roedd cynnydd o bron i 10% yn y myfyrwyr oedd eisiau i fwy o dechnoleg gael ei defnyddio ar eu cwrs.

 

 

 

Webinar: Instilling Self-Regulation in Learners & Using Sway for Online Learning

Mae’r Academi Arddangos yn lle i rannu arferion da ymhlith staff o Aberystwyth, Bangor a sefydliadau Addysg Uwch eraill. Bob blwyddyn rydym yn cynnal dwy sesiwn gyda dau gyflwyniad ym mhob sesiwn, un o Aber ac un o Fangor. Gall unrhyw un ymuno â’r Academi Arddangos o’u peiriannau eu hunain drwy ddefnyddio’r ddolen sydd ar gael yma

Rydym yn edrych ymlaen at y cyflwyniadau eleni a gobeithio y bydd modd i rai ohonoch ymuno â ni.

 


20 Mawrth 2019 am 1yp-2yp

Instilling Self-Regulation in Learners by Dr Simon Payne (Aberystwyth)

We asked AU students and staff questions such as, “Why do students underachieve or even drop out?,” “What distractions do students face that interfere with their best intentions to study and improve?,” and “What happens to ‘turn students off’ from learning and striving to achieve?” The answers were remarkably similar from both groups, suggesting agreement on the problem and potential alignment on solutions. Self-regulation is the voluntary control of impulses which can facilitate or hinder us from achieving our goals. Hence, self-regulation includes the ability to regulate cognitive processes and activities, e.g. to plan, monitor and reflect on problem solving activities. Self-regulation also includes the control of one’s competing/conflicting motivational and emotional impulses and processes, e.g., overcoming social anxiety to contribute in class. Clearly, the development of self-regulation skills will help students achieve their objectives for entering HE. This presentation will provide techniques for tutors to help their students and tutees to be better self-regulators, and introduce and rationalise an ambitious AU-wide programme of studies that target student self-regulation ability.


Using Sway for Online Learning by Helen Munro (Bangor)

 

Cynhelir y sesiynau yn Saesneg.

 

Meddalwedd pleidleisio: Mentimeter a Poll Everywhere

Mae’r Grŵp E-ddysgu’n edrych ar sut y gellir defnyddio meddalwedd pleidleisio mewn darlithoedd a seminarau. Mae meddalwedd pleidleisio’n ffordd wych o gynyddu ymgysylltiad y dosbarth oherwydd mae’n darparu cyflwyniadau sy’n amrywio o gwestiynau amlddewis i gymylau geiriau byw. Gyda’u dyfeisiau personol (megis ffonau symudol, llechi ac ati), bydd modd i fyfyrwyr ateb cwestiynau, pleidleisio a gofyn cwestiynau, a fydd yn ymddangos ar sleidiau’r cyflwyniad. Dangosodd yr arolwg Mewnwelediad Digidol diweddar, a oruchwyliwyd gan y Gwasanaethau Gwybodaeth, bod hanner cant y cant o ddarlithoedd eisoes yn defnyddio rhyw fath o feddalwedd pleidleisio yn y dosbarth.

Dyma rai enghreifftiau o sylwadau cadarnhaol gan fyfyrwyr:

 “Darparu adborth cyflym ar ba ddarlith yr oedd arnom angen cymorth gyda hi”

“Pleidlais ar-lein, am rannau o’r pwnc yn gofyn i’r dosbarth faint oeddent yn ei ddeall. Roedd hyn yn golygu bod pobl yn gallu dweud yn union sut yr oeddent yn teimlo heb orfod siarad yn y dosbarth”

“Mae pleidleisio mewn darlithoedd yn cadw diddordeb y myfyrwyr”

“Roedd hi’n hwyl y llynedd pan wnaethon ni gwisiau ar-lein yn y ddarlith, rhyngweithio â’n gilydd, ac yna mynd dros yr atebion fesul cwestiwn ar y sgrin fawr”

“Dull o adolygu yn pennu deunydd darllen”

Mae’r Grŵp E-ddysgu wedi canfod bod Mentimeter a Poll Everywhere yn arbennig o hygyrch a dibynadwy:

 • Mae Mentimeter yn well ar gyfer darlithoedd sydd â chynulleidfaoedd mawr oherwydd nad oes cyfyngiad ar gyfranogwyr. Gyda Mentimeter gallwch greu cwisiau amlddewis, cymylau geiriau a siartiau i’ch cynulleidfa ryngweithio â hwy. Fodd bynnag, gyda’r fersiwn rhad ac am ddim dim ond dau gwestiwn a phump cwis y cewch eu creu. Nid oes cyfyngiad ar nifer y sleidiau sylfaenol.
 • Mae Poll Everywhere yn capio’r gynulleidfa ar bump ar hugain felly mae’n gweithio orau mewn seminarau a gweithdai. Mae Poll Everywhere yn darparu’r rhan fwyaf o bethau y mae Mentimeter yn ei wneud gyda’r fantais o beidio â chael cyfyngiad ar nifer y cwestiynau/actifadau.

Mae canllawiau  i greu cyflwyniadau gyda Mentimeter a Poll Everywhere ar gael ar ein tudalennau gwe.

Traciwr Digidol: Manteision a beth fyddwn ni’n ei wneud gyda’r canfyddiadau?

Read Jisc Digi Tracker and Traciwr Digidol Jisc: prif gasgliadau’r

What benefits came out from the project?

 • Clear directions for improvements.
 • The benchmarking data helped us to reflect on AU strengths and weaknesses in comparison to other institutions.
 • As a valued participant in the pilot Student Tracker we were the only Welsh university invited to take part in the pilot Staff Tracker and we’ve worked closely with JISC and the Aberystwyth University Translation Unit to provide a Welsh language version of the survey.
 • Aberystwyth was asked to be part of a series of 10 Institutional vignettes on how the digital experience tracker has supported our practice. The vignettes will be published by Jisc in September.
 • In March, we were chosen to give a presentation at the national conference, Digifest 2018.

What next:

 • Full sets of benchmarking data will be available in mid-September
 • Taking the findings to TELG
 • Consulting SU on communicating the findings to students
 • Provide training sessions that address the areas for development
 • Presenting the findings on this year’s Learning and Teaching Conference

We would like to hear your thoughts on this project and seek advice on how to best take the findings forward and communicate them to students.

Please leave a comment or contact elearning@aber.ac.uk

Next post from the series on DigiTracker:

Experience of using the tracker – Aberystwyth Univeristy vignette prepared by Jisc

Traciwr Digidol Jisc: prif gasgliadau’r

Darllenwch wch Traciwr Digidol Jisc

Prif gasgliadau’r traciwr:

Beth oedd yn arbennig o ddiddorol?

Rydym yn gwybod bod myfyrwyr yn defnyddio cyfarpar symudol, ond mae’r ffaith bod bron yr un cyfartaledd o fyfyrwyr yn cefnogi eu dysgu trwy ddefnyddio ffonau clyfar (30%) yn hytrach na defnyddio gliniaduron (33.1%), yn annisgwyl. Roedd yn ddefnyddiol cael data o’r fath i bwysleisio’r newidiadau yn arferion myfyrwyr a chadarnhau mor bwysig ydyw.

Teimlai 62% yr hoffent weld technolegau digidol yn cael eu defnyddio i’r un graddau ag y maent yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd, yn hytrach na mwy. Mae yna dueddiad i feddwl ‘rydyn ni wedi gwneud rhywbeth, gadewch i ni weld sut y gallwn wthio i gyflawni’r peth nesaf/rhywbeth gwahanol’. Efallai bod angen i ni ganolbwyntio ar y pethau rydym yn eu gwneud ar hyn o bryd sy’n dda iawn, a gwella’r pethau hynny, yn hytrach na cheisio cyflwyno gwasanaethau newydd.

Roedd hefyd yn ddiddorol gweld beth roedd y myfyrwyr yn eu hystyried yn dechnolegau cynorthwyol. Doedden ni ddim yn siŵr a oedd y myfyrwyr wedi camddeall y cwestiwn, neu a oedd eu dealltwriaeth o’r cwestiwn yn wahanol. Ni fyddem yn ystyried llawer o’r pethau a nodwyd gan y myfyrwyr yn dechnolegau cynorthwyol (e.e. ap myfyrwyr, google, end note). Rydym yn tueddi i feddwl am dechnoleg gynorthwyol fel rhywbeth sy’n eich helpu os oes gennych angen penodol – efallai bod myfyrwyr yn gweld technoleg gynorthwyol fel ‘rhywbeth sy’n fy helpu’.

Y neges nesaf o’r gyfres ar DigiTracker:

Manteision rhedeg y traciwr a beth fyddwn ni’n ei wneud gyda’r canfyddiadau?

 

Jisc Traciwr Digidol

Traciwr Profiad Digidol Myfyrwyr

Eleni, cymerodd Prifysgol Aberystwyth ran am y tro cyntaf yn Nhraciwr Profiad Digidol Myfyrwyr JISC – arolwg ar-lein a luniwyd gan JISC i gasglu gwybodaeth am ddisgwyliadau a phrofiadau myfyrwyr wrth ddefnyddio technoleg.

Pam benderfynon ni gymryd rhan yn y prosiect?

 • Mae’r Traciwr yn offeryn syml sydd wedi’i ddylunio’n dda. Mae’n ganddo hygrededd ledled y sector ac mae’r fethodoleg yn ddibynadwy.
 • Mae’n cynnwys data meincnodi gan sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach yn ein sector.
 • Dyma’r unig arolwg sy’n canolbwyntio’n llwyr ar y profiad dysgu digidol.
 • Cafodd y sefydliadau a gymerodd ran yn y prosiect gryn dipyn o gymorth gan JISC i addasu, hyrwyddo a dadansoddi’r arolwg.
 • Ac yn bwysig dros ben – roedd eisoes wedi’i gyfieithu i’r Gymraeg.

Byddwn yn rhannu’r manteision o gymryd rhan yn y prosiect a rhai canfyddiadau allweddol o’r dadansoddiad data ar lefel sefydliadol ac ar lefel y sector yn y negeseuon nesaf 🙂

Y neges nesaf o’r gyfres ar DigiTracker:

Canfyddiadau allweddol a beth oedd yn arbennig o ddiddorol.