Mewnwelediad Digidol 2018: Offer digidol ac apiau defnyddiol ar gyfer dysgu

In Digital Insights 2018/19 survey, we asked students to give an example of a digital tool or app they find really useful for learning. We thought we will share some of the examples on our blog.

Access AU core e-learning services

 

Research

 • Endnote – reference management software (free to download for AU students and staff)
 • Mendeley – reference management software & researcher network

 

Organize & monitor your progress

 • ApAber– check your timetable, find available computers on campus, see your Aber Card balance, look at local bus timetables and much more
 • GradeHub – a tool to track your progress and predict what marks you need to achieve your degree
 • Asana – is a web and mobile application designed to help teams organize, track, and manage their work
 • MyStudyLife – unfortunately this service is shutting down but try myHomework (app) instead, it will help you to organize your workload

 

Taking notes

 

Study better

 • Forest App – is an app helping you stay away from your smartphone and stay focused on your work
 • GetRevising – revision tools
 • Anki – software for making flashcards
 • Study Blue – online flashcards, homework help & textbook solutions
 • Quora – a platform to ask questions and connect with people who contribute unique insights and quality answers
 • Memrise – a language platform which uses flashcards as memory aids, but also offers user-generated content on a wide range of other subjects
 • GeoGebra – an interactive geometry, algebra, statistics and calculus application
 • KhanAcademy – free online courses, lessons & practice
 • Tomato Timers – ‘Pomodoro Technique’ is a time management method, the technique uses a timer to break down work into intervals, traditionally 25 minutes in length, separated by short breaks

 

 

Data Meincnodi Mewnwelediad Digidol 2018/19

Fel yr addawyd yn y neges flaenorol oedd yn amlinellu rhai o ddarganfyddiadau allweddol arolwg Mewnwelediad Digidol eleni i fyfyrwyr byddwn nawr yn cyflwyno’r data meincnodi o 29 o sefydliadau Addysg Uwch eraill yn y DU (14560 o ymatebion gan fyfyrwyr).

Mae cael mynediad i’r data meincnodi yn rhoi cyfle i ni weld yn union pa mor dda yr ydym yn ei wneud a phenderfynu pa faterion sy’n benodol i Aberystwyth a pha rai sy’n gyffredin i’r holl sefydliadau Addysg Uwch yn ein sector.

Yn gyffredinol, gwnaeth cryn dipyn yn fwy o fyfyrwyr yn PA nodi bod darpariaeth ddigidol y brifysgol hon (meddalwedd, caledwedd, amgylchedd dysgu) yn ‘Ardderchog’.

 

 

 

 

 

Mewn nifer o agweddau, roedd cyfraddau darpariaethau digidol PA yn uwch na’r data meincnodi, fodd bynnag, o ran gweithgareddau digidol rhyngweithiol, megis defnyddio gemau addysgol neu efelychiadau, meddalwedd pleidleisio neu weithio ar-lein gydag eraill, roedd y canlyniadau’n is.

Yn y neges nesaf yn y gyfres ‘Mewnwelediad Digidol’ byddwn yn cyflwyno enghreifftiau o apiau ac offer dysgu defnyddiol a roddwyd gan fyfyrwyr.


Gwnaeth cryn dipyn y fwy o fyfyrwyr yn PA ymateb i ddweud bod ganddynt fynediad i ‘ddarlithoedd wedi’u recordio’ yn y brifysgol pryd bynnag yr oeddent eu hangen.

 

 

 

 

 

Mae cryn dipyn yn fwy o fyfyrwyr yn PA yn cytuno bod y brifysgol yn eu cynorthwyo i gadw’n ddiogel ar-lein.

 

 

 

 

 

Mae cryn dipyn yn fwy o fyfyrwyr yn PA yn cytuno eu bod yn gallu dod o hyd i bethau’n hawdd ar yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir.

 

 

 

 

 

Mae cryn dipyn yn fwy o fyfyrwyr yn PA yn cytuno bod asesiadau ar-lein yn cael eu cyflwyno a’u rheoli’n dda.

 

 

 

 

 

Doedd cryn dipyn yn fwy o fyfyrwyr yn PA byth yn gweithio ar-lein gydag eraill yn rhan o’u cwrs.

 

 

 

 

 

Doedd cryn dipyn yn fwy o fyfyrwyr yn PA byth yn defnyddio dyfais bleidleisio na chwisiau ar-lein i roi atebion yn y dosbarth yn rhan o’u cwrs.

Darganfyddiadau arolwg Mewnwelediad Digidol a gynhaliwyd yn PA am yr eilwaith!

Y llynedd gwnaeth Prifysgol Aberystwyth gymryd rhan yng nghynllun peilot Traciwr Profiad Digidol Myfyrwyr JISC – arolwg ar-lein a gynlluniwyd gan JISC i gasglu gwybodaeth am ddisgwyliadau a phrofiadau myfyrwyr o dechnoleg. Mae peilot 2017/18 wedi arwain at wasanaeth JISC newydd nawr o’r enw Mewnwelediad Profiad Digidol.

Cynhaliwyd arolwg Mewnwelediad Digidol i fyfyrwyr yn PA ym mis Ionawr 2019. Roeddem yn gyffrous iawn ynghylch cynnal yr arolwg am yr eilwaith, oherwydd ei fod yn ein galluogi i gymharu’r darganfyddiadau â chanlyniadau’r llynedd a chadw golwg ar ein cynnydd o ran darpariaethau digidol.

Isod ceir crynodeb byr o rai o’r prif ddarganfyddiadau. Os hoffech eu trafod ymhellach neu gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â ni ar elearning@aber.ac.uk.

Fel y gwyddoch efallai, mae’r arolwg Mewnwelediad Profiad Digidol yn dod gyda data meincnodi gan sefydliadau Addysg Uwch eraill yn ein sector. Mae’r data meincnodi bellach ar gael a byddwn yn ei rannu â chi yn y neges Mewnwelediad Digidol nesaf.

Os hoffech ddarllen am brofiad PA o gynnal Mewnwelediad Digidol ym mlwyddyn academaidd 2017/18, edrychwch ar yr erthygl a gyhoeddwyd ar wefan JISC neu porwch drwy ein negeseuon blaenorol:


Mewnwelediad Profiad Digidol 2018/19

 

WiFi

Cynyddodd boddhad y myfyrwyr â’r ddarpariaeth WiFi o 7.3% o’i gymharu ag arolwg y llynedd. Er mai WiFi yw’r thema fwyaf cyffredin yn sylwadau’r myfyrwyr o hyd, mae nifer y sylwadau ynghylch WiFi wedi lleihau o 66 y llynedd i 38 eleni.

E-lyfrau ac E-gyfnodolion

Ymatebodd 7.7% yn llai o fyfyrwyr fod ganddynt fynediad i e-lyfrau ac e-gyfnodolion pan fônt eu hangen, mae’r mater hwn wedi cael ei grybwyll yn 19 o sylwadau’r myfyrwyr.

 

Blackboard

Mae’r broblem o ran llywio yn Blackboard wedi gwella mae’n ymddangos. Dim ond 3 sylw oedd am y broblem hon o’i gymharu ag 20 y llynedd a chynnydd o 8.2% yn y cwestiwn am lywio yn Blackboard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mae geiriad y cwestiwn wedi newid ers arolwg 2017/18 a allai fod wedi effeithio ar y cyfraddau.

 

Diogelwch

Mae’r myfyrwyr yn fwy bodlon â’r darpariaethau o ran materion diogelwch.

Dyfeisiau symudol

Mae defnyddio ffonau clyfar i gynorthwyo dysgu wedi cynyddu rhywfaint. Yn y sylwadau, roedd myfyrwyr yn siarad am yr angen i wasanaethau craidd megis Panopto a Blackboard fod yn addas ar gyfer teclynnau symudol ac am fudd apiau i’w helpu â’u hastudiaethau. Yn ddiddorol iawn, pan ofynnwyd iddynt a fyddai’n well ganddynt gael caniatâd i ddefnyddio eu dyfeisiau symudol eu hunain yn y dosbarth, dim ond 49% a atebodd ‘Ar unrhyw adeg’, atebodd 45.4% ‘I wneud gweithgareddau yn y dosbarth yn unig’ ac atebodd 5.6% ‘Dim o gwbl’.

 

Defnyddio technoleg

Mae yna symudiad tuag at ddefnyddio mwy o dechnoleg, roedd yna nifer o sylwadau ynghylch y ffaith bod angen i’r staff gael rhagor o hyfforddiant ar ddefnyddio technoleg ac roedd cynnydd o bron i 10% yn y myfyrwyr oedd eisiau i fwy o dechnoleg gael ei defnyddio ar eu cwrs.

 

 

 

PA Arolwg mewnwelediadau profiad digidol ar gyfer staff addysgu 2018-19 bellach yn agored

Yn ddiweddar, rydym wedi cau’r arolygon Profiad Mewnwelediad Digidol ar gyfer myfyrwyr lle gwnaethom ofyn am eu profiadau o ddysgu digidol a gwasanaethau digidol. Hoffem hefyd wybod sut mae staff addysgu’n profi’r gwasanaethau hyn.

Dim ond tua 20 o gwestiynau sydd yna, yn holi am eich dulliau addysgu digidol a’ch profiad o’n darpariaeth ddigidol. Gofynnir i chi roi deng munud i ddweud eich dweud er mwyn i ni allu gwella’r profiad digidol i’n staff a’n myfyrwyr.

https://staffinsights2019.onlinesurveys.ac.uk/prifysgol-aberystwyth

Arowlg profiad mewnwelediad digidol 2018-19: Beth yw eich barn am dechnoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Am yr eildro mae Aberystwyth yn cymryd rhan yn y prosiect Profiad Mewnwelediad Digidol sy’n ceisio ymchwilio i brofiadau ein myfyrwyr o dechnoleg. Mae’r prosiect yn seiliedig ar arolygon ar-lein a gynlluniwyd gan Jisc ac a ddefnyddir gan sefydliadau gwahanol ledled y DU.

Mae’n galluogi inni gael gwell syniad o sut mae myfyrwyr yn defnyddio technoleg a meincnodi ein canlyniadau yn erbyn sefydliadau Addysg Uwch eraill yn ein sector.

Byddem yn gwerthfawrogi eich cymorth i hyrwyddo’r arolwg hwn i’r holl fyfyrwyr.

Traciwr Digidol Jisc: canfyddiadau myfyrwyr addysg bellach ac addysg uwch yn y DU

Cymerwch gipolwg ar yr adroddiad llawn ar ganfyddiadau’r holl sefydliadau a gymerodd ran yn arolwg Traciwr Profiad Digidol 2018. Mae llawer o’r negeseuon allweddol a geir yn yr adroddiad yn cyd-fynd â chanfyddiadau o’r Traciwr Digidol yn Aber.

Cysondeb yn yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir

Rydym wedi derbyn adborth oddi wrth fyfyrwyr droeon yn gofyn inni ei wneud yn haws i ddod o hyd i bethau ar yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir ac i sicrhau bod mwy o gysondeb ar draws y modiwlau o ran trefn y cynnwys. Mae canfyddiadau o’r Traciwr Digidol yn Aber a’r data meincnodi o’r DU yn pwysleisio’r mater hwn. Hoffai’r myfyrwyr i’r holl ddeunyddiau ar gyfer eu cyrsiau fod ar gael ar yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir yn brydlon ac o bosib yn yr un lleoliad ar gyfer pob modiwl, fel bod modd iddynt ddod o hyd i’r cynnwys y maent ei angen yn ddidrafferth.

Defnyddio technoleg i ennyn diddordeb myfyrwyr yn y dosbarth

A allwn ddefnyddio technoleg i wneud darlithoedd yn fwy difyr? Roedd ein canlyniadau yn adran gweithgareddau cwrs digidol y Traciwr yn is na’r sgorau meincnodi. Mae’r myfyrwyr hefyd wedi gofyn am sesiynau mwy rhyngweithiol yn y sylwadau testun agored:

Gwnewch y darlithoedd yn fwy rhyngweithiol fel bod modd cynnwys y myfyrwyr a chynnig mwy o gyfle i ryngweithio. Mae yna wefan ar-lein lle y gallwch ymuno i gael yr ateb cywir, ac mae hyn yn annog pobl i gystadlu a dysgu.’

Rydym yn hapus i gefnogi unrhyw aelodau o staff sydd am gyfoethogi eu dysgu trwy ddefnyddio gweithgareddau cwrs digidol. Cysylltwch â ni i drafod eich syniadau neu dewch i un o’n sesiynau E-ddysgu wedi’i Gyfoethogi: Beth alla i ei wneud gyda Blackboard?

Sgiliau digidol am oes

Er bod y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn defnyddio technoleg bob dydd, nid ydynt o reidrwydd yn ymwybodol beth yw’r sgiliau digidol hanfodol hyn na pha mor bwysig yw sgiliau digidol o ran eu cyflogadwyedd. Roedd llai na hanner o’r myfyrwyr a ymatebodd i arolwg Traciwr Digidol Prifysgol Aberystwyth yn teimlo nad oedd y brifysgol yn eu paratoi ar gyfer y gweithle digidol.

Efallai eich bod wedi sylwi mai Digital Experience Insights yw enw’r adroddiad yn hytrach na Digital Experience Tracker. Astudiaeth beilot oedd y Digital Experience Tracker 2018 a arweiniodd at wasanaeth newydd sydd bellach yn dwyn yr enw Digital Experience Insights. Rydym yn credu bod cymryd rhan yn y prosiect hwn wedi ein helpu i gwrdd â disgwyliadau digidol ein myfyrwyr yn fwy effeithiol. Gobeithiwn rannu enghreifftiau o arferion da yn y maes hwn ar ein blog.

Os hoffech rannu eich profiadau am gefnogi ein myfyrwyr yn ddigidol fel blogiwr gwadd, cysylltwch â ni: elearning@aber.ac.uk

Darllenwch wch:

 

Traciwr Digidol: Manteision a beth fyddwn ni’n ei wneud gyda’r canfyddiadau?

Read Jisc Digi Tracker and Traciwr Digidol Jisc: prif gasgliadau’r

What benefits came out from the project?

 • Clear directions for improvements.
 • The benchmarking data helped us to reflect on AU strengths and weaknesses in comparison to other institutions.
 • As a valued participant in the pilot Student Tracker we were the only Welsh university invited to take part in the pilot Staff Tracker and we’ve worked closely with JISC and the Aberystwyth University Translation Unit to provide a Welsh language version of the survey.
 • Aberystwyth was asked to be part of a series of 10 Institutional vignettes on how the digital experience tracker has supported our practice. The vignettes will be published by Jisc in September.
 • In March, we were chosen to give a presentation at the national conference, Digifest 2018.

What next:

 • Full sets of benchmarking data will be available in mid-September
 • Taking the findings to TELG
 • Consulting SU on communicating the findings to students
 • Provide training sessions that address the areas for development
 • Presenting the findings on this year’s Learning and Teaching Conference

We would like to hear your thoughts on this project and seek advice on how to best take the findings forward and communicate them to students.

Please leave a comment or contact elearning@aber.ac.uk

Next post from the series on DigiTracker:

Experience of using the tracker – Aberystwyth Univeristy vignette prepared by Jisc

Traciwr Digidol Jisc: prif gasgliadau’r

Darllenwch wch Traciwr Digidol Jisc

Prif gasgliadau’r traciwr:

Beth oedd yn arbennig o ddiddorol?

Rydym yn gwybod bod myfyrwyr yn defnyddio cyfarpar symudol, ond mae’r ffaith bod bron yr un cyfartaledd o fyfyrwyr yn cefnogi eu dysgu trwy ddefnyddio ffonau clyfar (30%) yn hytrach na defnyddio gliniaduron (33.1%), yn annisgwyl. Roedd yn ddefnyddiol cael data o’r fath i bwysleisio’r newidiadau yn arferion myfyrwyr a chadarnhau mor bwysig ydyw.

Teimlai 62% yr hoffent weld technolegau digidol yn cael eu defnyddio i’r un graddau ag y maent yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd, yn hytrach na mwy. Mae yna dueddiad i feddwl ‘rydyn ni wedi gwneud rhywbeth, gadewch i ni weld sut y gallwn wthio i gyflawni’r peth nesaf/rhywbeth gwahanol’. Efallai bod angen i ni ganolbwyntio ar y pethau rydym yn eu gwneud ar hyn o bryd sy’n dda iawn, a gwella’r pethau hynny, yn hytrach na cheisio cyflwyno gwasanaethau newydd.

Roedd hefyd yn ddiddorol gweld beth roedd y myfyrwyr yn eu hystyried yn dechnolegau cynorthwyol. Doedden ni ddim yn siŵr a oedd y myfyrwyr wedi camddeall y cwestiwn, neu a oedd eu dealltwriaeth o’r cwestiwn yn wahanol. Ni fyddem yn ystyried llawer o’r pethau a nodwyd gan y myfyrwyr yn dechnolegau cynorthwyol (e.e. ap myfyrwyr, google, end note). Rydym yn tueddi i feddwl am dechnoleg gynorthwyol fel rhywbeth sy’n eich helpu os oes gennych angen penodol – efallai bod myfyrwyr yn gweld technoleg gynorthwyol fel ‘rhywbeth sy’n fy helpu’.

Y neges nesaf o’r gyfres ar DigiTracker:

Manteision rhedeg y traciwr a beth fyddwn ni’n ei wneud gyda’r canfyddiadau?

 

Jisc Traciwr Digidol

Traciwr Profiad Digidol Myfyrwyr

Eleni, cymerodd Prifysgol Aberystwyth ran am y tro cyntaf yn Nhraciwr Profiad Digidol Myfyrwyr JISC – arolwg ar-lein a luniwyd gan JISC i gasglu gwybodaeth am ddisgwyliadau a phrofiadau myfyrwyr wrth ddefnyddio technoleg.

Pam benderfynon ni gymryd rhan yn y prosiect?

 • Mae’r Traciwr yn offeryn syml sydd wedi’i ddylunio’n dda. Mae’n ganddo hygrededd ledled y sector ac mae’r fethodoleg yn ddibynadwy.
 • Mae’n cynnwys data meincnodi gan sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach yn ein sector.
 • Dyma’r unig arolwg sy’n canolbwyntio’n llwyr ar y profiad dysgu digidol.
 • Cafodd y sefydliadau a gymerodd ran yn y prosiect gryn dipyn o gymorth gan JISC i addasu, hyrwyddo a dadansoddi’r arolwg.
 • Ac yn bwysig dros ben – roedd eisoes wedi’i gyfieithu i’r Gymraeg.

Byddwn yn rhannu’r manteision o gymryd rhan yn y prosiect a rhai canfyddiadau allweddol o’r dadansoddiad data ar lefel sefydliadol ac ar lefel y sector yn y negeseuon nesaf 🙂

Y neges nesaf o’r gyfres ar DigiTracker:

Canfyddiadau allweddol a beth oedd yn arbennig o ddiddorol.