Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 22/6/2020

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd - Dysgu ac Addysgu

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd – Dysgu ac Addysgu

Fel darlithydd ym maes dysgu ac addysgu sy’n gyfrifol am y TUAAU, rwy’n cadw llygad am adnoddau newydd i gynorthwyo ein staff i ddysgu’n effeithiol ar-lein. Mae hyn yn cynnwys gweminarau allanol, pecynnau cymorth, cyhoeddiadau ac adnoddau eraill. Oherwydd bod dysgu gweithredol yn cael blaenoriaeth ar agenda’r Brifysgol, rwy’n hynod o awyddus i rannu canllawiau ar gyfer symud dysgu gweithredol ar-lein.  

Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.

Galw staff @PrifAber. Ydych chi’n defnyddio darlithoedd byr neu gwisiau Panopto wrth ddysgu ar-lein? Rydyn ni’n chwilio am enghreifftiau ar gyfer ein modiwl arferion da newydd. E-bostiwch udda@aber.ac.uk os hoffech rannu eich deunydd â ni.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth.

Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Mwy o sesiynau hyfforddi ar gael

Distance Learner BannerMae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu wedi trefnu mwy o hyfforddiant Symud i Ddysgu Ar-lein a Defnyddio Microsoft Teams ar gyfer Gweithgareddau Dysgu. Cewch gadw eich lle ar-lein ac fe wnawn ni anfon gwahoddiad Calendr Teams i chi er mwyn i chi gael mynychu’r sesiynau hyfforddi.

Yn y sesiwn Symud i Ddysgu Ar-lein, rydym ni’n cyflwyno rhywfaint o ganllawiau cyffredinol ar sut i gynllunio a pharatoi ar gyfer dysgu ar-lein. Rydym ni’n edrych ar yr amrywiol offer rhyngweithiol sydd ar gael yn Blackboard ac yn cynnig cyngor ar y ffordd orau i’w ddefnyddio wrth ddysgu. Rydym yn cynnig canllawiau hefyd ar yr adnoddau e-asesu sydd ar gael i chi, canllawiau ar sut i deilwra eich recordiadau Panopta er mwyn eu cyflwyno ar-lein, a sut i gynllunio a pharatoi ar gyfer sesiynau cynadledda fideo ar-lein. Gorffennir gyda chanllawiau ar sut i ddefnyddio meddalwedd trydydd parti i gefnogi dysgu.

Yn y sesiwn Defnyddio Microsoft Teams ar gyfer Gweithgareddau Dysgu, rydym ni’n ymhelaethu ar ein cyngor ar gynnal sesiynau dysgu ar-lein i fyfyrwyr ac yn mynd drwy’r nodweddion sydd ar gael i chi mewn cyfarfodydd Teams.

Egwyddorion Dysgu Gweithredol a Hygyrchedd sy’n sail i’r sesiynau hyn a bydd yr egwyddorion yn helpu eich myfyrwyr i ddysgu ar-lein yn effeithiol.

Byddwn yn datblygu ein rhaglen DPP dros yr haf er mwyn ymateb i anghenion staff. Os ydych chi’n dymuno trafod unrhyw agwedd ar ddysgu, anfonwch e-bost at udda@aber.ac.uk. I gael unrhyw ganllawiau technegol, anfonwch e-bost at eddysgu@aber.ac.uk.

Awgrymiadau Dysgu at Gysondeb Ddysgu ac Addysgu

Distance Learner Banner

Pwyntiau Cyffredinol

 • Rhowch gyfarwyddiadau clir a diamwys. Bydd hyn yn lleihau’r nifer o negeseuon ebost ac ymholiadau y byddwch yn eu cael.
 • Defnyddiwch y dechnoleg yr ydych chi a’ch myfyrwyr yn gyfarwydd â hi ac yn gallu ei defnyddio. Cofiwch y gallwch gynnwys dolenni i’n cwestiynau cyffredin yn eich cwrs Blackboard er mwyn cynorthwyo eich myfyrwyr.
 • Os ydych chi’n defnyddio eich cyfrifiadur eich hun, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gallu gwneud popeth y bydd angen ichi allu ei wneud. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau gallwch gysylltu ag eddysgu@aber.ac.uk  Bydd y cwestiynau cyffredin hyn yn eich helpu:
 • Adnoddau pellach: Mynnwch gip ar y set ragorol o adnoddau sydd ar gael ym mhecyn cymorth dysgu ar-lein ACUE:

Rheoli eich cynnwys dysgu yn effeithiol

 • Dysgu gweithredol o bell: Ystyriwch y tasgau dysgu y mae arnoch eisiau i’r myfyrwyr eu cyflawni, nid dim ond y cynnwys sy’n cael ei gwmpasu. Gwnewch yn siŵr bod y tasgau’n cael eu hegluro’n iawn i’r myfyrwyr. Os yw’r dasg ddysgu’n glir, bydd yn hybu dysgu gweithredol, hyd yn oed o bell.
 • HygyrcheddDefnyddiwch egwyddorion arfer hygyrchedd da yn eich dogfennau Powerpoint a Word ac mewn deunyddiau eraill.
  • Rhowch dagiau ‘alt’ ar gyfer y delweddau mewn unrhyw ddeunyddiau.
  • Sicrhewch fod nodiadau’r siaradwr wedi’u cynnwys yn eich ffeiliau Powerpoint, a llwythwch y ffeil PPT i Blackboard. Peidiwch â llwytho PDF yn unig. Mae hyn yn rhoi cyfrwng arall i fyfyrwyr allu cael yr holl wybodaeth y mae arnoch eisiau iddynt ei chael.
  • Defnyddiwch iaith syml i’r graddau y mae hynny’n bosibl. Os nad yw eich myfyrwyr yn deall rhywbeth yn dda, ni fyddant yn gallu gofyn cwestiynau ichi yn ystod y ddarlith.
  • Gwnewch yn siŵr ei bod yn rhwydd iddynt lywio eu ffordd o amgylch eich cwrs Blackboard. Dylent allu canfod y deunydd perthnasol ar gyfer pob wythnos yn rhwydd ac yn gyflym.
 • Deunyddiau darllen: Sicrhewch fod yr holl ddeunydd darllen ar gael trwy Blackboard. Defnyddiwch restrau darllen Aspire. Os mai dim ond mewn print y mae rhai deunyddiau ar gael (e.e. llyfrau yn y llyfrgell), dewch o hyd i e-lyfrau neu ffynonellau ar-lein amgen y gallant eu defnyddio yn eu lle.
 • Rhyddhau Addasol: Gallwch ddefnyddio Rhyddhau Addasol fel bod eich deunyddiau’n ymddangos ar adegau penodol. Ceisiwch osgoi gormod o reolau rhyddhau addasol cymhleth gan y gallant fod yn anodd i’w datrys os ydych yn ceisio darganfod pam nad yw myfyriwr yn gallu gweld dogfennau.
 • Mae Box of Broadcasts yn adnodd rhagorol ar gyfer deunydd teledu a radio. Gallwch drefnu recordiadau o ddeunyddiau sydd i ddod neu ddefnyddio rhaglenni sydd wedi’u darlledu o’r blaen.

Enghraifft o dasg ddysgu sydd braidd yn amwys fyddai darllen tair erthygl.
Tasg ddysgu fwy gweithredol fyddai darllen y tair erthygl a gwerthuso eu dadleuon o’u cymharu â’i gilydd, neu ddadansoddi data o sawl ffynhonnell i geisio canfod patrymau ac ati. 

Defnyddio Profion ac Arolygon Blackboard ar gyfer asesu ffurfiannol

Mae profion yn ffordd wych i fyfyrwyr wirio eu dealltwriaeth o bwnc ac maent yn gymorth i chi wybod mwy am eu cynnydd.

 • Cofiwch gynnwys adborth ar atebion cywir ac anghywir, fel y gall eich myfyrwyr ddysgu o’r cwis ffurfiannol.
 • Nid oes rhaid ichi roi’r ateb cywir ond gallwch roi dolenni i waith darllen, neu adnoddau pellach i’w helpu i ddysgu’r deunydd.
 • Ysgrifennwch gwestiynau sy’n helpu eich myfyrwyr i ymwneud â’r deunydd, yn hytrach na dim ond cofio ffeithiau. Gallwch ysgrifennu cwestiynau a fydd yn golygu bod rhaid iddynt ddadansoddi deunyddiau, gweithio gyda sefyllfaoedd a gwneud cyfrifiadau.

Galluogi i’r myfyrwyr ymwneud â chi ac â’ch gilydd trwy gyfrwng bwrdd trafod

Mae byrddau trafod yn ffordd wych o gynnal seminar o bell. Maent yn galluogi myfyrwyr i ymwneud â’r dysgu pan fo modd iddynt, ac mae’r myfyrwyr hefyd yn gyfarwydd â’u defnyddio.

 • Gweithgareddau: Darparwch weithgareddau i’r myfyrwyr ymwneud â hwy ar y byrddau trafod – gosodwch gwestiynau cychwynnol y mae angen iddynt ymwneud yn weithredol â hwy, megis dadansoddi data, cymharu erthyglau, crynhoi eu gwaith darllen a chreu cwestiynau ar sail y deunyddiau y maent wedi eu darllen.
 • Canllawiau ar ymwneud: Rhowch ganllawiau i’r myfyrwyr ynghylch sut y mae arnoch eisiau iddynt ymwneud â’r byrddau trafod.
  • Er enghraifft, gallech ofyn iddynt ysgrifennu eu postiadau eu hunain a rhoi sylwadau ar bostiadau pobl eraill.
  • Dywedwch wrth y myfyrwyr pa mor aml y mae arnoch eisiau iddynt ymwneud â’r bwrdd trafod, a pha mor aml y byddwch chithau’n ymwneud ag ef.
  • Os ydych chi’n cynnal edefyn ar gyfer pob seminar, efallai y bydd arnoch eisiau parhau â’r drafodaeth am wythnos ac yna dechrau un newydd ar adeg benodol.
 • Canllawiau ar ysgrifennu:
  • A oes arnoch eisiau iddynt ysgrifennu’n ffurfiol ynteu’n anffurfiol?
  • A ddylent gyfeirio at eu gwaith darllen?
  • Mae postiadau byrion yn well na thraethodau – nod y byrddau trafod yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ryngweithio yn hytrach na dim ond rhoi eu traethodau cyfan ar-lein.

Defnyddio Blogiau, Wicis a Dyddlyfrau er mwyn rhoi cyfle i fyfyrwyr fyfyrio a chydweithio

Mae Blogiau a Dyddlyfrau yn ffordd dda i fyfyrwyr gofnodi proses neu arfer sy’n parhau – dyddlyfr darllen, er enghraifft. Gall myfyrwyr ddefnyddio testun, delweddau, fideos ac ati. Gall holl aelodau’r dosbarth weld blogiau, tra bod dyddlyfrau’n breifat rhwng y myfyriwr a’r hyfforddwr.

Mae wicis yn dda ar gyfer gwaith grŵp. Gall y dosbarth cyfan eu defnyddio, neu gallwch rannu’n grwpiau a gall pob grŵp gael wici. Gall myfyrwyr ddefnyddio testun, delweddau a fideos, a gallwch weld cyfraniad pob myfyriwr.

 • Rhowch gyfarwyddiadau clir i’r myfyrwyr ynghylch sut i ddefnyddio blogiau, wicis neu ddyddlyfrau. Dywedwch wrthynt beth yr ydych yn ei ddisgwyl: pa mor aml y mae arnoch eisiau iddynt gyfrannu a pha mor aml y byddwch yn ymwneud â hwy.
 • Gall enghreifftiau o gyfraniadau fod yn ddefnyddiol i helpu myfyrwyr ddeall yr hyn yr ydych yn ei ddisgwyl.
 • Gallwch wneud sylwadau ar bostiadau er mwyn rhoi adborth.
 • Gellir graddio pob un o’r tri math o weithgaredd os oes arnoch eisiau eu defnyddio fel dull asesu.

Gwneud recordiad Panopto

Mae recordiadau Panopto yn ffordd dda o gyflwyno gwybodaeth i’ch myfyrwyr, ynghyd â sleidiau PowerPoint. Gallwch ailddefnyddio recordiadau yr ydych wedi’u gwneud eisoes, ond os ydych yn gwneud recordiadau newydd yn benodol at ddibenion dilyniant, cadwch y pethau canlynol mewn cof:

 • Gwnewch eich fideos yn fyrrach na darlith arferol. Bydd myfyrwyr yn ei chael hi’n haws canolbwyntio ar fideos byrrach.
 • Cysylltwch y recordiad â gweithgaredd dysgu ar gyfer eich myfyrwyr. Anogwch ddysgu gweithredol trwy gyfrwng cwestiynau neu weithgareddau eraill.
 • Sicrhewch fod y PowerPoint a nodiadau’r siaradwr (os ydych yn eu defnyddio) ar gael ar Blackboard.

Ychwanegu cwisiau at eich recordiad Panopto

Mae cwisiau’n ffordd dda o gyflwyno amrywiaeth i’ch recordiad, yn debyg i’r modd y byddech yn defnyddio cwestiynau mewn darlith

 • Ysgrifennwch gwestiynau clir a fydd o gymorth i’ch myfyrwyr ymwneud yn weithredol â’r recordiad

Parhad Dysgu ac Addysgu

Distance Learner BannerMae’r Cwestiynau Cyffredin hyn yn amlinellu’r offer e-ddysgu sydd ar gael i staff i sicrhau bod y gwaith dysgu yn parhau yn ddi-dor. 

Gallwch ddod o hyd i ganllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth ar weithio gartref yn y Cwestiynau Cyffredin yma

Gallwch ddod o hyd i ganllawiau Adnoddau Dynol (AD) ar weithio gartref ar wefan AD yma

Argymhellwn bod staff a myfyrwyr yn defnyddio porwyr gwe Google Chrome neuMozilla Firefox

Blackboard fel Amgylchedd Dysgu

Beth alla i ei wneud?

Sut mae gwneud hynny?

Ymgyfarwyddwch â Blackboard Gweler ein Canllaw ar sut i ddefnyddio Blackboard

Os nad ydych yn gweld eich holl fodiwlau gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i gofrestru staff ar fodiwlau

Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am Blackboard

Rheolwch eich deunydd dysgu yn effeithiol Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am uwchlwytho ffeiliau a deunydd i Blackboard

Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i reoli eich dolenni a’ch ffolder

Gweler ein Rhestr wirio ar gyfer creu dogfennau hygyrch

Defnyddiwch Gyhoeddiadau yn Blackboard i gyfathrebu â’r myfyrwyr ar eich modiwl Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i ychwanegu cyhoeddiad yn Blackboard
Gadewch i’ch myfyrwyr wybod sut i gysylltu â chi drwy ychwanegu manylion cyswllt i’ch proffil Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i ychwanegu gwybodaeth am staff i fodiwl ar Blackboard
Defnyddiwch brofion ac arolygon yn Blackboard ar gyfer asesiadau ffurfiannol Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i greu prawf neu arolwg yn Blackboard

Gweler ein canllaw ar brofion ac arolygon

Galluogi myfyrwyr i gysylltu â chi ac â’i gilydd trwy gyfrwng bwrdd trafod Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i ychwanegu bwrdd trafod i’ch modiwl ar Blackboard

Gweler eincanllaw ar fyrddau trafod

Defnyddiwch flogiau, cyfnodolion a wicis y gall myfyrwyr eu hystyried a chydweithio arnynt. Gweler ein canllaw ar flogiau

Gweler ein canllaw ar wicis

Gweler ein canllaw ar gyfnodolion

E-gyflwyno

Beth alla i ei wneud?

Sut mae gwneud hynny?

Ymgyfarwyddwch â defnyddio Turnitin ar gyfer E-gyflwyno Gweler ein Canllaw Cyflym i Turnitin

Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am Turnitin

Creu mannau cyflwyno Turnitin y gall eich myfyrwyr eu defnyddio i gyflwyno eu haseiniadau Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am greu mannau cyflwyno Turnitin
Marcio gwaith a gyflwynir trwy Turnitin a darparu adborth ar-lein Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am farcio aseiniadau yn Turnitin

Recordio Darlithoedd

Beth alla i ei wneud?

Sut mae gwneud hynny?

Gosodwch Panopto ar eich cyfrifiadur fel bod modd i chi wneud recordiadau o ble bynnag yr ydych yn gweithio Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i osod Panopto ar eich cyfrifiadur
Gwnewch yn siŵr bod eich meicroffon yn gweithio Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i wneud yn siŵr bod eich meicroffon yn gweithio
Gwneud recordiad gan ddefnyddio Panopto Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i wneud recordiad gan ddefnyddio Panopto
Ychwanegwch gwisiau i’ch recordiad Panopto Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i ychwanegu cwisiau i’ch recordiad Panopto

Cyfarfodydd Rhithwir

Beth alla i ei wneud?

Sut mae gwneud hynny?

Ymgyfarwyddwch â defnyddio Skype for Business i gynnal cyfarfodydd rhithwir. Gweler ein Canllaw ar ddefnyddio Skype for Business

Gweler ein Skype for Business Guide for Learning and Teaching Activities. 

Gosodwch Skype for Business ar eich cyfrifiadur Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i osod Skype for Business (Windows)

Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i osod Skype for Business (Android)

Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i osod Skype for Business (Mac)

Trefnwch gyfarfod neu sesiwn ddysgu rithwir Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i gynnal cyfarfod neu fideo-gynhadledd gan ddefnyddio Skype for Business

 

I gael rhagor o gymorth ac arweiniad gweler y tudalennau E-ddysgu a’n tudalen Canllawiau a Dogfennau

Newidiadau i’r Drefn o Drosglwyddo Marciau

Y llynedd, fe gyflwynwyd Trosglwyddo Marciau, sef trefn o drosglwyddo marciau o Ganolfan Raddau Blackboard i gofnod y modiwl ar AStRA.

Ers hynny, rydym wedi bod wrthi’n gweithio i wella’r drefn, sydd wedi arwain at ambell newid. Bydd y rhan fwyaf o’r syniad o Drosglwyddo Marciau yn aros yr un peth. I’r rheiny yn eich plith sy’n defnyddio Trosglwyddo Marciau, fe welwch fod rhyngwyneb y system newydd ychydig yn wahanol wrth fapio’r colofnau a throsglwyddo’r graddau. Byddwn yn defnyddio Apex, offeryn cymwysiadau ar-lein, i fapio, cadarnhau, a throsglwyddo’r marciau i AStRA.

Byddwch yn gallu defnyddio’r offeryn Trosglwyddo Marciau yn yr un ffordd ag o’r blaen drwy fewngofnodi i Blackboard, canfod y modiwl, ehangu’r Offerynnau Cwrs o dan Reoli’r Cwrs a dewis AStRA::Map Columns. Fel ag o’r blaen, rhaid ichi fod yn Weinyddwr Adrannol neu’n Hyfforddwr ar y modiwlau y dymunwch eu trosglwyddo.

Mae’r gwelliannau yn cynnwys:

 • Mapio colofnau i amryfal fodiwlau. Gallu mapio’r un golofn i fodiwl gwahanol fydd yn caniatáu i fodiwlau Rhiant a Phlentyn gael eu mapio.
 • Gweld y marciau cyn ichi eu trosglwyddo. Mae’r rhyngwyneb newydd yn cynnwys rhagolwg fydd yn caniatáu ichi gadarnhau eich bod wedi mapio’r golofn gywir cyn cadarnhau eu bod yn gywir.
 • Gwiriadau amlwg ar gyfer 0 marc. Yn ogystal â’r rhagolwg, bydd neges weledol wrth ymyl marciau o 0 er mwyn ichi gadarnhau bod pob dim yn gywir.

Er mwyn eich helpu gyda’r newid hwn, byddwn yn cynnal ein sesiynau E-learning Essential: Introduction to Component Marks ar:

 • 03.12.2019, 10yb-11yb
 • 06.01.2020, 2yp-3yp
 • 13.01.2020, 11yb-12yp
 • 06.05.2020, 2yp-3yp
 • 19.05.2020, 11yb-12yp

Gellir archebu lle ar gyfer y sesiynau hyn ar lein. Yn y sesiynau hyn, byddwn yn trafod y syniad o drosglwyddo marciau yn ogystal â’ch cyflwyno a’ch arwain trwy’r rhyngwyneb newydd.

Diweddarwyd ein canllawiau Trosglwyddo Marciau ar lein i gynnwys y rhyngwyneb newydd ac maen nhw i’w gweld ar ein tudalennau gwe.

Yn ogystal â’r hyfforddiant, rydym yn fodlon cynnig hyfforddiant pwrpasol i grwpiau o 5 neu ragor o gyd-weithwyr. Os hoffech drefnu sesiwn hyfforddiant arbennig, anfonwch e-bost at eddysgu@aber.ac.uk.  

Os oes gennych gwestiynau am y drefn hon, cysylltwch ag eddysgu@aber.ac.uk / 01970 62 2472.

Canllawiau ar gyfer defnyddio Adborth Clywedol yn Turnitin

Banner for Audio Feedback

Rhagair

Meddalwedd e-gyflwyno yw Turnitin a ddefnyddir gan fyfyrwyr wrth gyflwyno eu gwaith a chan aelodau o staff wrth farcio. Caiff y marcio ei wneud trwy Stiwdio Adborth Turnitin, sy’n cynnwys llawer o nodweddion, megis cyfarwyddiadau, ffurflenni gradd, Quick Marks, crynodebau adborth, a sylwadau y gellir eu mewnosod. Yn y canllaw hwn, byddwn yn edrych yn benodol ar Adborth Clywedol, nodwedd sy’n caniatáu i hyfforddwyr recordio eu crynodebau adborth, a myfyrwyr i wrando yn ôl arnynt.

Mae defnyddio Adborth Clywedol yn cynnig llawer o fanteision, ac rydym yn gweld bod cydweithwyr ar draws y sector yn defnyddio’r nodwedd hon. Mewn astudiaeth ddiweddar ar effaith Adborth Clywedol, a gynhaliwyd gan gydweithwyr ym Mhrifysgol Lerpwl, nodwyd bod ‘ansawdd adborth a boddhad myfyrwyr […] yn uwch ar gyfer adborth clywedol nag ar gyfer adborth ysgrifenedig’ (Voelkel & Mello, 2014.: 29). Yn ogystal â hyn, dangosodd yr astudiaeth nad oes unrhyw wahaniaeth, o ran cynnydd a chyrhaeddiad, rhwng y myfyrwyr a gafodd adborth clywedol a’r rhai a gafodd adborth ysgrifenedig. Serch hynny, amlygodd yr astudiaeth fod myfyrwyr yn fwy tebygol o ailymweld ag adborth ysgrifenedig nag adborth clywedol.

Er mwyn cefnogi’r defnydd cynyddol o Adborth Clywedol, rydym wedi creu’r adnodd hwn i helpu staff i ddarparu adborth effeithiol i’w myfyrwyr. Os gennych ddiddordeb mewn defnyddio adborth clywedol, mae ein tudalennau E-gyflwyno yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â sut i greu mannau cyflwyno aseiniadau a darparu adborth ar Turnitin.

Polisïau ac Ymarfer Gorau

Yma ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae gennym bolisi sy’n ymdrin ag adborth ar asesiadau (3.2.17) sydd i’w gael o dan Asesu Cynlluniau trwy Gwrs yn y Llawlyfr Ansawdd Academaidd.  Mae’r egwyddorion sy’n ymwneud ag adborth yn berthnasol i adborth ysgrifenedig yn ogystal ag adborth clywedol. Nid yw adborth clywedol nac adborth ysgrifenedig yn cael eu trin yn wahanol o dan y polisïau hyn. Dylid strwythuro adborth clywedol yn yr un modd ag adborth ysgrifenedig, neu mewn modd tebyg, gan nodi cryfderau, gwendidau a phwyntiau i’w gwella.  

Yn ogystal â hyn, efallai y bydd y crynodeb o’r cyflwyniad gan Dr Gareth Norris, Dr Heather Norris ac Alexandra Brooks o’r Adran Seicoleg, o’r enw ‘Delivering Feedback through Audio Commentary’ a roddwyd yng Nghynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu 2018, yn ddefnyddiol i chi. Mae recordiad cryno o’r cyflwyniad hwnnw ar gael ar-lein.

Cyngor ar ddefnyddio Adborth Clywedol

1.      Cynlluniwch eich adborth

Rydym ni i gyd yn gwybod pa mor bwysig yw adborth i fyfyrwyr, yn enwedig o safbwynt rhoi arweiniad ar sut i wella eu perfformiad mewn aseiniadau yn y dyfodol. Os nad ydych wedi defnyddio Adborth Clywedol o’r blaen, efallai yr hoffech gynllunio’r hyn rydych yn bwriadu ei ddweud – trwy ddefnyddio pwyntiau bwled ar gyfer prif rannau eich adborth, bydd modd i chi gadw’ch ffocws wrth recordio eich adborth.  Yn wahanol i adborth ysgrifenedig, mae’r amser sydd gennych i recordio wedi’i gyfyngu i 3 munud, ac fe all fynd yn eithaf cyflym felly cynlluniwch ymlaen llaw i sicrhau eich bod yn cynnwys eich prif bwyntiau i gyd. Yn yr un modd ag adborth ysgrifenedig, mae’n bwysig bod yr adborth clywedol yn mynd i’r afael â meini prawf yr aseiniad. Gweler y pwynt ynglŷn â chynllunio, ond dylech hefyd nodi’n glir yn eich adborth clywedol pa rannau o’r meini prawf y mae eich adborth yn mynd i’r afael â hwy.

2.      Ystyriwch dôn eich llais

Bydd ychwanegu elfen glywedol i’ch adborth yn golygu y bydd angen i chi ystyried tôn eich llais. Yn aml, wrth roi adborth ar lafar, wyneb-yn-wyneb, gallwn gyfleu mwy o ystyr i’r unigolion, yn ogystal â sylwi ar arwyddion gweledol gan y myfyriwr sy’n derbyn yr adborth. Gydag adborth clywedol, mae’n bwysig cofio y bydd y myfyriwr yn gwrando ar yr adborth ar ei ben ei hun. Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi agweddau cadarnhaol y gwaith, yn ogystal â rhannau y gellir eu datblygu.

3.      Gwrandewch yn ôl ar eich adborth clywedol

Mae bob amser yn rhyfedd gwrando yn ôl arnoch chi’ch hun yn siarad, ond am yr ychydig droeon cyntaf y byddwch yn defnyddio adborth clywedol, gallwch gael teimlad o sut mae’r adborth yn swnio. Bydd gwrando’n ôl ar yr adborth yn caniatáu i chi sicrhau bod yr adborth yn gysylltiedig â’r meini prawf asesu. Yn anffodus, nid oes adnodd golygu ar gyfer adborth clywedol, ond gallwch bob amser ei ddileu a’i ail-recordio. Bydd gwrando’n ôl ar yr adborth hefyd yn caniatáu i chi ystyried a yw’r adborth yn mynd i’r afael â’r meini prawf. Yn ogystal â hyn, bydd modd i chi wneud yn siŵr nad ydych chi wedi recordio unrhyw beth nad oeddech am ei recordio, fel ci yn cyfarth neu larwm tân yn seinio.

4.      Gwnewch yn siŵr bod myfyrwyr yn gwybod sut i gael gafael ar eu hadborth

Er bod myfyrwyr yn aml yn defnyddio Turnitin i gyflwyno eu haseiniadau ac i gael adborth, mae’n bwysig rhoi gwybod i’r myfyrwyr y byddant yn cael adborth clywedol ar eu haseiniadau. Er ein bod yn gweld cynnydd yn nifer y staff sy’n defnyddio adborth clywedol, mae’n bwysig cofio y gallai myfyrwyr fod yn defnyddio’r nodwedd hon am y tro cyntaf. I glywed yr adborth clywedol, bydd rhaid i’r myfyrwyr ddod o hyd i’w haseiniad, ei agor, a chlicio ar y botwm chwarae yn ffenestr y crynodeb adborth:

Fel ag unrhyw adborth arall, gwnewch yn siŵr bod myfyrwyr yn gwybod sut i gysylltu â chi os oes ganddynt unrhyw ymholiadau ynglŷn â’u hadborth.

Dyma rai awgrymiadau technegol i’ch helpu i ddefnyddio’r nodwedd adborth clywedol:

 • Defnyddiwch Chrome neu Firefox i gael mynediad i Turnitin
 • Bydd neges yn ymddangos yn gofyn a ydych chi am gadw’r adborth – gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hyn trwy glicio ar yr eicon cadw
 • Peidiwch â thoglo rhwng aseiniadau a chofiwch gau’r aseiniad ar ôl i chi orffen ei farcio

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â defnyddio adborth clywedol, mae croeso i chi gysylltu â’r Uned Cyfoethogi Dysgu ac Addysgu.

Cyfeiriadau

Prifysgol Aberystwyth. 2019. ‘Adran 3: Asesu Cynlluniau trwy Gwrs’ Llawlyfr Ansawdd Academaidd. Ar gael ar-lein: https://www.aber.ac.uk/en/media/departmental/academicregistry/admissions/academicqualityhandbook/partb-rulesregs/chapterpdfx27s/01.-ALL-IN-ONE—Chapter-3—v3-Sept-2019.pdf. Dyddiad cyrchu diwethaf: 05.11.2019.

Voelkel, S. & Mello, L. 2014.   ‘Audio Feedback – Better Feedback?’ yn Bioscience Education . 22: 1. https://doi.org/10.11120/beej.2014.00022 Tud. 16-30. Dyddiad cyrchu diwethaf: 04.11.2019.

4ydd Diwrnod Gweithredu Rhyngwladol yn erbyn Twyllo ar Gontract

Turnitin icon

Heddiw, 16 Hydref 2019, yw’r 4ydd Diwrnod Gweithredu Rhyngwladol yn erbyn Twyllo ar Gontract.

Yn y blogiad arbennig hwn, byddwn yn rhoi crynodeb o sut mae Twyllo ar Gontract yn effeithio ar Addysg Uwch. Ym Mhrydain, mae Twyllo ar Gontract yn golygu defnyddio melinau traethodau. Mae’r gwasanaethau hyn wedi cael mwyfwy o sylw yn y blynyddoedd diwethaf, ac yn ôl adroddiad a wnaed ym Mhrifysgol Abertawe, mae un ym mhob saith o raddedigion diweddar wedi cyfaddef iddynt dalu rhywun i wneud eu gwaith drostynt (Newton, 2018).  Er mwyn tynnu sylw at y mater hwn, mae’r Ganolfan Ryngwladol dros Uniondeb Academaidd yn yr Unol Daleithiau wedi sefydlu’r Diwrnod Gweithredu Rhyngwladol yn erbyn Twyllo ar Gontract. Yng ngwledydd Prydain, yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (ASA) sy’n darparu arweiniad ar Dwyllo ar Gontract.

Yn 2018, ysgrifennodd penaethiaid mwy na 40 o brifysgolion ym Mhrydain at yr Ysgrifennydd Addysg gan ofyn am wahardd melinau traethodau. Mae hefyd achosion cyfreithiol yn dal i fynd yn eu blaen yn erbyn yr arfer hwn. Yma ym Mhrifysgol Aberystwyth mae defnyddio melinau traethodau yn dod o dan y rheoliadau Ymddygiad Academaidd Annerbyniol.

Myfyrwyr – pwy all helpu?

O safbwynt myfyrwyr, mae sawl rheswm a all esbonio pam rydych yn credu mai Twyllo ar Gontract yw’r unig ateb. Efallai nad ydych wedi gadael digon o amser i gwblhau’ch aseiniad. Efallai nad ydych yn deall cwestiwn yr aseiniad neu’ch bod chi’n ei chael hi’n anodd deall cysyniad cymhleth. Efallai hefyd eich bod yn pryderu am eich marciau ac yn awyddus i wneud yn well. Beth bynnag fo’r rheswm, mae digonedd o bobl o gwmpas a all eich helpu i wneud eich gorau glas â’ch aseiniadau.

Y peth cyntaf i’w wneud ar ddechrau’r semester yw sicrhewch eich bod yn cynllunio’ch amser yn ofalus. Rhowch ddigon o amser i chi’ch hunan i edrych drwy’r wybodaeth am yr aseiniad a’r modiwl. Sicrhewch eich bod yn cael gwybod pob un o’ch dyddiadau cau i’ch modiwlau a’ch bod yn eu rhoi ar eich calendr ar-lein. Os gwnewch hynny, fe fyddwch yn gwybod pryd y bydd angen i chi baratoi’ch gwahanol aseiniadau a phryd y byddwch yn debygol o fod ar eich prysuraf. Mae hynny hefyd yn rhoi digon o amser i chi i ddeall eich aseiniad a’r hyn y disgwylir i chi ei wneud.

Sicrhewch eich bod chi’n gofyn am gymorth. Os na ddeallwch gwestiwn yr aseiniad neu gysyniad, siaradwch â’ch darlithydd neu’ch tiwtor a gofynnwch am gymorth. Gofynnwch gwestiynau penodol – pa ran yn union o’r ddamcaniaeth neu gysyniad na ddeallwch? Edrychwch ar y deunydd sydd ar gael i chi drwy ‘Blackboard’ megis nodiadau darlithoedd, sleidiau PowerPoint, neu recordiadau o’ch darlithoedd, a’u defnyddio i’ch helpu i wneud penderfyniad am eich aseiniad ar sail gwybodaeth gadarn. Siaradwch â’ch cyd-fyfyrwyr hefyd ac efallai y gallwch ystyried sefydlu grŵp astudio i drafod materion penodol.  Gallwch hefyd gael cyngor gan Lyfrgell y Brifysgol, gan gynnwys cyngor am gadw cyfeiriadau rydych wedi dod ar eu traws a’r feddalwedd sydd ar gael i’ch helpu i reoli a fformatio’ch cyfeirnodau. 

Rhowch ddigon o amser i chi’ch hun i edrych ar yr adborth a gawsoch o’ch aseiniadau blaenorol ac i ystyried yr adborth hwnnw. Ystyriwch y meysydd rydych wedi gwneud yn dda ynddynt, yn ogystal â’r hyn y gallwch ei wella. Yn eich aseiniad nesaf, ceisiwch wella’r elfennau hynny sydd wedi’u nodi yn rhai i’w gwella. Does dim modd defnyddio Melin Draethodau i wneud hynny – dim ond chi sy’n adnabod eich gwaith eich hun a pha elfennau mae angen i chi ganolbwyntio arnynt. Gallwch weld yr holl adborth rydych wedi’i gael o’ch aseiniadau drwy fewngofnodi i Blackboard.

Yn y newyddion

Newyddion y BBC. 2018. ‘Essay cheating: how common is it?’. Newyddion y BBC.. [ar-lein]. https://www.bbc.co.uk/news/education-43975508. Dyddiad cyrchu diwethaf: 02.10.2019.

Newyddion y BBC. 2018. ‘Essay mills: ‘One in seven’ paying for university essays. Newyddion y BBC.. [ar-lein]. https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-45358185. Dyddiad cyrchu diwethaf: 02.10.2019.

Husbands, C. 2019. ‘Essay mills prey on vulnerable students – let’s stamp them out’. The Guardian. 20 Mawrth. [ar-lein]. Ar gael yn: https://www.theguardian.com/education/2019/mar/20/essay-mills-prey-on-vulnerable-students-lets-stamp-them-out. Dyddiad cyrchu diwethaf: 01.10.2019. 

Cyfeiriadau

Newton, P. 2018. ‘How common is Commercial Contract Cheating in Higher Education and is it increasing? A systematic review’. Frontiers in Education. 30 Awst. [ar-lein]. Ar gael yn: https://doi.org/10.3389/feduc.2018.00067. Dyddiad cyrchu diwethaf: 02.10.2019. 

ASA. 2017. Contracting to Cheat in Higher Education: How to Address Contract Cheating, the Use of Third-Party Services and Essay Mills. [ar-lein]. Ar gael yn: https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-code/contracting-to-cheat-in-higher-education.pdf?sfvrsn=f66af681_10. Dyddiad cyrchu diwethaf: 01.10.2019.

Croeso i fyfyrwyr newydd (a chroeso’n ôl i bawb sy’n dychwelyd) – awgrymiadau ar sut i ddefnyddio ein systemau E-ddysgu

Croeso i'n holl fyfyrwyr newydd

Hoffem groesawu’r holl fyfyrwyr newydd a dweud ‘croeso’n ôl’ wrth y rheini ohonoch sy’n ymuno â ni eto am flwyddyn arall. Gan fod y tymor bellach ar gychwyn, dyma rywfaint o gyngor ac awgrymiadau ichi o ran defnyddio ein systemau E-ddysgu. Yn y blogbost hwn, byddwn yn cyflwyno ein prif wasanaethau i chi. Mae cefnogaeth a chyngor ar e-ddysgu yn cael eu darparu gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu o fewn y Gwasanaethau Gwybodaeth.

Dyma rai o’n hawgrymiadau gorau i’ch helpu i ddechrau defnyddio ein systemau.

 • Defnyddiwch Chrome neu Firefox i gael mynediad i’n systemau
 • Gwnewch yn siŵr fod eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Aberystwyth wrth law gennych
 • Dros yr wythnosau nesaf, treuliwch amser yn ymgyfarwyddo â’r systemau hyn fel eich bod yn barod i’w defnyddio

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â gwasanaethau TG neu’r llyfrgell, ebostiwch gg@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 62 2400.

Yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir

Blackboard Logo

Blackboard yw amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol. Gallwch ddod o hyd i Blackboard trwy fynd i blackboard.aber.ac.uk. Bydd arnoch angen eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Aberystwyth er mwyn mewngofnodi. Bydd eich dewis iaith ar gyfer defnyddio Blackboard yn seiliedig ar eich dewis iaith yn eich cofnod myfyriwr (Cymraeg neu Saesneg). Bydd gan bob modiwl y byddwch yn ei astudio ei safle Blackboard ei hun.  Yma, cewch adnoddau a fydd yn cefnogi eich dysgu a’ch addysgu.  Byddwch hefyd yn gallu cael gafael ar recordiadau o’ch darlithoedd a chyflwyno eich aseiniadau yn electronig. Gallwch lywio eich ffordd i wahanol rannau o fodiwl trwy glicio ar y ddewislen ar y chwith.

Yn ogystal â chael gafael ar eich adnoddau dysgu, efallai y bydd eich darlithydd yn gofyn ichi wneud gweithgareddau eraill yn Blackboard megis profion neu gwisiau, wicis, blogiau, neu ddyddiaduron myfyriol. Bydd gennych hefyd safleoedd Adrannol a fydd yn cynnwys gwybodaeth bwysig am eich aseiniadau a’r gefnogaeth bellach y gallwch ei chael.

E-gyflwyno

Turnitin logo

Bydd pob darn o waith testun sydd wedi’i lunio ar raglen prosesu geiriau yn cael ei gyflwyno’n electronig trwy gyfrwng Blackboard yn ystod eich cyfnod yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Byddwch hefyd yn cael eich marciau a’ch adborth yn electronig. Mae dau wahanol fath o gyflwyno electronig ar gael: Turnitin a Blackboard Assignment. Mae gennym gyngor penodol ar gyflwyno trwy gyfrwng Turnitin a hefyd trwy gyfrwng Blackboard Assignment yn ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml. Gweler isod ein hawgrymiadau pennaf ar sut i gyflwyno eich gwaith yn electronig:

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi digon o amser i chi’ch hun gyflwyno’r aseiniad cyn y dyddiad cau
 • Bydd y rhan fwyaf o’r gwaith y byddwch yn ei gyflwyno yn cael ei farcio’n ddienw, felly peidiwch ag ysgrifennu eich enw ar eich aseiniad
 • Cadwch eich aseiniad dan enw sy’n ystyrlon i chi
 • Gwiriwch ddwywaith eich bod yn cyflwyno’r gwaith i’r modiwl cywir
 • Edrychwch ar eich ebost wedi ichi gyflwyno er mwyn gwneud yn siŵr eich bod wedi cael derbynneb ebost
 • Treuliwch amser yn darllen eich adborth yn ofalus ar ôl i chi gael eich marciau

Recordio Darlithoedd

Panopto logo

Mae Prifysgol Aberystwyth yn defnyddio meddalwedd recordio darlithoedd o’r enw Panopto. Mae hyn yn golygu y gallwch gael gafael ar recordiadau o’ch darlithoedd trwy Blackboard. Mae gan Nordmann et al (2018) ffeithlun da ar sut i wneud y defnydd gorau o recordiadau o ddarlithoedd er mwyn cefnogi eich dysgu. Dyma grynodeb o’u cyngor:

Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd i’ch darlithoedd. Er bod recordiadau o ddarlithoedd ar gael ichi, ni ddylid eu defnyddio yn hytrach na bod yn bresennol yn y sesiwn ddysgu ei hun. Bryd hynny, cewch gyfleoedd i ofyn cwestiynau ac i ddysgu hefyd gan eich cyfoedion. Meddyliwch am y recordiad o’r ddarlith fel rhywbeth sy’n atodol i’r sesiynau dysgu byw. Yn eich darlithoedd, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud nodiadau a cheisiwch grynhoi’r trafodaethau yn eich geiriau eich hun.

Wrth ailwylio’r darlithoedd, byddwch yn benodol ac ewch yn ôl i’r rhannau nad ydych yn eu deall neu nad ydych yn eu cofio. Peidiwch â gwylio’r ddarlith gyfan – yn ddelfrydol dylech wneud hyn o fewn ychydig ddyddiau i’r ddarlith er mwyn gweld faint yr ydych yn ei gofio. Gwnewch yn siŵr fod eich nodiadau o’r ddarlith wrth law gennych fel y gallwch ychwanegu atynt.

Os na allwch fynd i’r ddarlith am resymau dilys, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwylio’r recordiad o fewn wythnos fel y byddwch yn ymwybodol o’r cynnwys diweddaraf – peidiwch â chadw’r holl ddarlithoedd tan ddiwedd y semester a’u gwylio i gyd un ar ôl y llall bryd hynny. Os byddwch yn defnyddio’r recordiad, gwyliwch ef ar y cyflymder arferol heb ei gyflymu er mwyn symud ymlaen. Rhowch eich sylw’n llawn i’r recordiad a pheidiwch â gwneud tasgau eraill. Ewch yn ôl at y rhannau nad ydych yn eu deall a’u hailwylio.  Gallwch ganfod yr erthygl lawn ar-lein.

Cyfeiriadau

Nordmann, E., Kuepper-Tetzel, C. E., Robson, L., Phillipson, S., Lipan, G., & Mcgeorge, P. (2018). Lecture capture: Practical recommendations for students and lecturers. [ar-lein]. https://doi.org/10.31234/osf.io/sd7u4. Cyrchwyd ddiwethaf: 03.10.2019.

Gwirio’r sillafu yn eich adborth yn Turnitin

Os ydych chi’n rhywbeth tebyg i ni, sef braidd yn gaeth i Line of Duty yn ddiweddar (dim ‘sbwylio’ yma) ac felly’n deall sut y gallai camsillafu’r gair ‘definately’ arwain at ganlyniadau trychinebus – ac rydym yn awyddus iawn i sicrhau na fydd neb yn cael eu cyhuddo o weithio i OCGs.

Rydym ni wedi dod o hyd i ffordd o ychwanegu geiriadur at y porwr rydych yn ei ddefnyddio wrth farcio er mwyn gallu gwirio sillafu’ch adborth. Rydym yn rhoi cyfarwyddiadau fesul cam isod ar gyfer Chrome a Firefox (fel y gwyddoch, dyna’r porwyr rydym yn eu hargymell er mwyn defnyddio ein hoffer e-ddysgu).

Gosod yr Ategyn Gwirio Sillafu yn Chrome

Os Chrome yw’ch dewis borwr, dyma sut mae gosod yr offer gwirio sillafu:

 1. Agor Chrome
 2. Cliciwch ar y tri smotyn yn y gornel ar y dde ar frig y sgrin:
 3. Dewiswch Settings a bydd ffenest newydd yn agor
 4. Cliciwch ar y tri smotyn yn y gornel ar y chwith ar frig y ffenest wrth ymyl: Settings
 5. Cliciwch ar Advanced a dewis Languages
 6. Gallwch ychwanegu ieithoedd (Welsh-Cymraeg ac English UK) drwy glicio ar Add languages
 7. Wedyn gallwch ddewis ym mha ieithoedd yr hoffech wirio sillafu drwy eu dewis (byddant yn cael eu lliwio’n las)
 8. Wedyn byddwch yn barod i fynd

Gosod yr Ategyn Gwirio Sillafu yn Firefox

Os Firefox yw’ch dewis borwr, dyma sut mae gosod yr offer gwirio sillafu:

 1. Agor Firefox
 2. Cliciwch ar y tair llinell yn y gornel ar y dde ar frig y sgrin:
 3. Dewiswch Ychwanegion/Add-ons
 4. Dewiswch Ategion/Get Add-ons
 5. Yn y blwch chwilio, rhowch Geiriadur Cymraeg neu British English Dictionary a dewiswch y geiriadur perthnasol
 6. Cliciwch Add to Firefox
 7. Wedyn byddwch yn barod i fynd

Gan eu bod wedi’u seilio ar y porwr, bydd rhaid i chi eu hychwanegu at bob porwr a ddefnyddiwch wrth farcio, ond ar ôl iddynt gael eu gosod fe fyddwch yn hollol rydd o unrhyw amheuaeth mai chi yw ‘H’.

Canolfan Raddau Blackboard

Mae’n debyg mai’r Ganolfan Raddau yw’r elfen fwyaf grymus o fodiwl Blackboard, ac eto nid yw’n cael ei ddefnyddio llawer. Mae Canolfan Raddau ar gyfer pob modiwl Blackboard, ond pa mor aml fyddwch chi’n ei defnyddio ac a ydych yn cael budd digonol ohoni elwa ohoni? Rwy’n ffan enfawr o Ganolfan Raddau Blackboard felly rwy’n defnyddio’r gyfres hon o bostiadau ar fy mlog i’ch cyflwyno chi i rai o’r nodweddion cudd a allai wneud eich gwaith marcio ac asesu yn haws.

Mae’r postiad cyntaf yn ymwneud â sefydlu’r Ganolfan Raddau. Fel llawer o bethau, deuparth y gwaith yw ychydig bach o feddwl a chynllunio cyn ichi ddechrau. Bydd ychydig o waith trefnu ymlaen llaw yn gwneud eich gwaith yn dipyn haws yn y tymor hir.

Felly, pa fath o bethau ddylech chi eu hystyried?

 1. Trefnu cyn creu. Ychwanegir rhai nodweddion fel categorïau a Chyfnodau Graddio at y colofnau wrth ichi eu creu. Mae’n ddefnyddiol i sefydlu’r rhain yn gyntaf, yn hytrach na mynd yn ôl a golygu wedyn (er bod hynny yn bosib).
  1. Categorïau Ceir categorïau mewnol ar gyfer mathau o offer (e.e. Profion, Aseiniadau) a.y.y.b. sy’n cael eu rhoi ar waith yn awtomatig wrth ichi eu creu. Ond gallwch hefyd greu eich categorïau eich hun. Er enghraifft, efallai y byddwch yn dymuno cael categori ar gyfer Arholiadau neu Gyflwyniadau. Gallwch hefyd wneud cyfrifiadau ar sail categori colofn gan ddefnyddio dewisiadau’r Golofn Gyfrifiedig. Help Blackboard ar Gategorïau.
  2. Cyfnodau Graddio. Cyfnodau marcio’r gwaith yw’r rhain. Byddai hyn yn ddefnyddiol os ydych yn cyflwyno marciau’n uniongyrchol i’r Ganolfan Raddau ar gyfer modiwl hir a thenau. Gallech gael cyfnod graddio Semester 1 a Semester 2 ac yna hidlo yn ôl y rhain er mwyn i chi weld y colofnau perthnasol yn unig. Help Blackboard ar Gyfnodau Marcio.
 2. A oes angen colofnau ychwanegol arnoch? Mae unrhyw beth y gallwch ei raddio yn Blackboard yn cynhyrchu Canolfan Raddio wrth ichi ei greu. Felly, os oes gennych Aseiniad Turnitin, Cylch Trafod graddedig neu Wici, bydd gennych eisoes golofn yn y Ganolfan Raddau. Os hoffech storio marciau ar gyfer cyflwyniadau, arholiadau, profion dosbarth, arholiadau llafar, a.y.y.b., gallwch greu eich colofnau eich hun. Help Blackboard ar Greu Colofnau.
 3. Meddyliwch yn ofalus wrth roi enw i’ch colofnau (colofnau wedi’u creu gennych chi, neu’r rhai sy’n cael eu creu wrth osod Turnitin a.y.y.b.). Dylent fod yn ystyrlon ac yn hawdd i ddeall pa elfen asesu maent yn perthyn iddi. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth fapio elfennau ar gyfer trosglwyddo marciau. Problem gyffredin yw fod gennych ddau bwynt e-gyflwyno a’r ddau yn dwyn yr enw Traethawd; gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio teitlau sy’n gwneud synnwyr fel Traethawd 1 a Thraethawd 2 neu Traethawd Maeth a Thraethawd Ymarfer Corff.
 4. A hoffech wneud cyfrifiadau neu gyfuno marciau? Mae AStRA yn pwysoli eich aseiniadau wrth gyfrifo’r marc cyffredinol ar ddiwedd y modiwl, ond efallai y byddwch yn dymuno grwpio aseiniadau bach ynghyd i wneud cyfrifiadau neu i ddangos i’r myfyrwyr. Er enghraifft, efallai bod gennych set o brofion wythnosol sy’n ffurfio un elfen o’r asesu ar gyfer y modiwl. I wneud hyn, gallwch greu un o’r colofnau cyfrifiedig. Help Blackboard ar Golofnau Cyfrifiedig.
 5. Beth hoffech chi i’r myfyrwyr ei weld? Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod eich bod yn gallu cuddio colofnau’r Ganolfan Raddau rhag y myfyrwyr, ond a oeddech yn gwybod bod Prif Arddangosiad ac Arddangosiad Eilaidd? Mae hyn yn golygu y gallwch ddangos llythyren i’r myfyrwyr, neu ddangos bod y gwaith wedi’i farcio, heb ddangos y radd. Dyma ffordd o roi adborth cyn rhyddhau marc.
 6. Gwylio a hidlo. Ceir nifer o ffyrdd o drefnu eich Canolfan Raddau i’ch helpu i weld y pethau y dymunwch eu gweld yn unig. Gan ddibynnu ar sawl colofn sydd gennych a’r hyn sydd angen ei wneud, efallai bydd un o’r isod yn ddefnyddiol:
  1. Golygon Call ac Ychwanegu fel Ffefryn. Chi’n gwybod am yr eitemau Angen eu Marcio ac Aseiniadau yn y Ganolfan Raddau Gyflawn yn eich dewislen? Llwybrau byrion yw’r rhain sy’n eich cysylltu â golygon hidledig o’r Ganolfan Raddau. A wyddech chi eich bod yn gallu ychwanegu eich llwybrau byrion eich hun yma, gan ddefnyddio categorïau neu grwpiau o fyfyrwyr fel y meini prawf? Help Blackboard ar Golygon Call.
  2. Hidlo. Fel taenlenni Excel, mae’n bosib hidlo eich golwg o’r Ganolfan Raddau, i ddangos setiau penodol o wybodaeth yn unig. Help Blackboard ar Hidlo.
 7. Codio lliw. Dyma fy ffefryn personol i. Gallwch roi cod lliw i’r Ganolfan Raddau i ddangos yn sydyn pa fyfyrwyr sy’n cael marciau uchel iawn, a pha fyfyrwyr y gallai fod angen rhagor o help arnynt. Mae’n ddefnyddiol iawn ar gyfer profion sy’n cael eu marcio’n awtomatig ac efallai na byddwch yn gweld y canlyniadau’n syth. Mae’n ffordd weledol sydyn o weld pwy allai fod angen rhagor o help. Help Blackboard ar godio lliw.

Bydd rhifyn nesaf y gyfres hon yn trafod marcio ac ymdrin â graddau. Os hoffech gymorth i sefydlu eich Canolfan Raddau, cysylltwch â mi a gallwn drafod eich gofynion a mynd ati i’w rhoi ar waith.