Newidiadau i Isafswm Presenoldeb Gofynnol (IPG) Blackboard

Distance Learner Banner

Rydym ni wedi diweddaru’r IPG er mwyn ymateb i sefyllfa Covid-19. Mae’r IPG newydd yn cynnwys eitemau a fydd yn helpu i gynorthwyo myfyrwyr i ddysgu ar-lein. Fe’i datblygwyd gan yr Uned Cyfoethogi Dysgu ac Addysgu gyda chyfraniad sylweddol gan is-grwpiau’r Grŵp Cynllunio Sefyllfaoedd Posib Dysgu ac Addysgu.

Beth sy’n Newydd?

Caiff pob eitem newydd neu eitem sydd wedi ei haddasu ei hamlygu mewn ffont trwm yn yr IPG newydd. Maent yn cynrychioli rhai arferion da a ddefnyddir ar hyn o bryd yn y Brifysgol, ac yn ymateb hefyd i rai o’r ymholiadau y mae’r Uned Cyfoethogi Dysgu ac Addysgu wedi eu derbyn gan staff a myfyrwyr dros gyfnod argyfwng Covid-19. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae:

 • Recordiad Panopto o gyflwyniad i fodiwl er mwyn helpu myfyrwyr i ymgyfarwyddo â’r ffordd y bydd y modiwl yn cael ei redeg
 • Gweithgareddau cynefino – gweler isod
 • Rhoi gwybodaeth glir i fyfyrwyr ynglŷn â’r hyn y mae angen iddynt ei wneud ar-lein, sut y dylid ei wneud, a beth i’w wneud os byddant yn cael problemau.
 • Argymhellion ynglŷn â darparu deunyddiau darlithoedd drwy recordiadau Panopto byr.

Deunyddiau cynefino

Mae modiwlau Dysgu o Bell Dysgu o Bell IBERS yn defnyddio ffolder gynefino (a elwir yn Uned 0). Mae hon yn cyflwyno amrywiaeth o weithgareddau i fyfyrwyr y mae’n rhaid eu cwblhau er mwyn sicrhau bod modd i fyfyrwyr astudio ar-lein yn llwyddiannus. Rydym yn argymell defnyddio’r dull hwn ar gyfer modiwlau’r flwyddyn nesaf. Bydd y math o weithgareddau yr hoffech eu cynnwys yn amrywio o fodiwl i fodiwl ac yn dibynnu ar ba offer a dulliau a ddefnyddir yn y modiwl. Dyma rai enghreifftiau:

 • Ymarfer cyflwyno aseiniad ar Turnitin neu Blackboard er mwyn gwirio’r broses a sicrhau bod modd i fyfyrwyr weld eu hadborth
 • Gwylio recordiad Panopto a chwblhau cwis
 • Postio neges gyflwyniadol ar fforwm drafod
 • Cwblhau prawf Blackboard ffurfiannol
 • Dod o hyd i ddeunyddiau llyfrgell drwy Restr Ddarllen Aspire

Os hoffech chi gymorth neu gefnogaeth gyda’r IPG newydd, anfonwch e-bost at eddysgu@aber.ac.uk

Modiwlau Rhiant a Phlentyn

Image of Blackboard logo and parent-child

Gan fod modiwlau 2020-21 bellach ar gael i staff, gallwn eu cysylltu gyda’i gilydd ar gais cydgysylltydd y modiwl. Cyfeirir at y drefn hon fel trefn rhiant a phlentyn. Mae cysylltu modiwlau gyda’i gilydd yn ffordd effeithiol o drafod modiwlau ar wahân a chanddynt yr un cynnwys er mwyn osgoi uwchlwytho deunyddiau ar gyfer dau neu ragor o wahanol fodiwlau.

Yn ôl y drefn hon, bydd un modiwl yn rhiant, a’r modiwl(au) arall/eraill yn blentyn. Ni chyfyngir ar nifer y modiwlau plentyn ond ni ellir cael mwy nag un rhiant.

Os ydych yn gydgysylltydd modiwlau ac os hoffech gysylltu eich modiwlau yn ôl y drefn hon, cysylltwch ag eddysgu@aber.ac.uk gan roi’r codau modiwl ar gyfer y modiwlau rhiant a phlentyn.

Parhau i ddarllen

Mwy o sesiynau hyfforddi ar gael

Distance Learner BannerMae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu wedi trefnu mwy o hyfforddiant Symud i Ddysgu Ar-lein a Defnyddio Microsoft Teams ar gyfer Gweithgareddau Dysgu. Cewch gadw eich lle ar-lein ac fe wnawn ni anfon gwahoddiad Calendr Teams i chi er mwyn i chi gael mynychu’r sesiynau hyfforddi.

Yn y sesiwn Symud i Ddysgu Ar-lein, rydym ni’n cyflwyno rhywfaint o ganllawiau cyffredinol ar sut i gynllunio a pharatoi ar gyfer dysgu ar-lein. Rydym ni’n edrych ar yr amrywiol offer rhyngweithiol sydd ar gael yn Blackboard ac yn cynnig cyngor ar y ffordd orau i’w ddefnyddio wrth ddysgu. Rydym yn cynnig canllawiau hefyd ar yr adnoddau e-asesu sydd ar gael i chi, canllawiau ar sut i deilwra eich recordiadau Panopta er mwyn eu cyflwyno ar-lein, a sut i gynllunio a pharatoi ar gyfer sesiynau cynadledda fideo ar-lein. Gorffennir gyda chanllawiau ar sut i ddefnyddio meddalwedd trydydd parti i gefnogi dysgu.

Yn y sesiwn Defnyddio Microsoft Teams ar gyfer Gweithgareddau Dysgu, rydym ni’n ymhelaethu ar ein cyngor ar gynnal sesiynau dysgu ar-lein i fyfyrwyr ac yn mynd drwy’r nodweddion sydd ar gael i chi mewn cyfarfodydd Teams.

Egwyddorion Dysgu Gweithredol a Hygyrchedd sy’n sail i’r sesiynau hyn a bydd yr egwyddorion yn helpu eich myfyrwyr i ddysgu ar-lein yn effeithiol.

Byddwn yn datblygu ein rhaglen DPP dros yr haf er mwyn ymateb i anghenion staff. Os ydych chi’n dymuno trafod unrhyw agwedd ar ddysgu, anfonwch e-bost at udda@aber.ac.uk. I gael unrhyw ganllawiau technegol, anfonwch e-bost at eddysgu@aber.ac.uk.

Gwobr Cwrs Eithriadol

Exemplary Course Award imageMae Dr Lara Kipp, o Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, wedi ennill Gwobr Cwrs Eithriadol am fodiwl TP22320: Principles of Scenography. Cymeradwyodd y panel y modiwl hwn oherwydd cynllun arloesol ei ddull asesu a’r gefnogaeth, y deunyddiau dysgu clir a drefnwyd yn rhesymegol, defnyddio cyhoeddiadau mewn modd gwreiddiol, a chynnig amryw ffyrdd i fyfyrwyr gael bod yn rhan o’r gweithgareddau dysgu.

Yn ogystal, cafodd y modiwl canlynol statws Canmoliaeth Uchel:

 • Dr Rhianedd Jewell o Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd am fodiwl CY25620 / CY35620: Y Gymraeg yn y Gweithle

Mae’r amrywiaeth eang o ddulliau dysgu a welir yng ngheisiadau eleni yn adlewyrchiad o’r gwaith arloesol sy’n digwydd ym mhob rhan o’r sefydliad.

Nod y Wobr Cwrs Eithriadol, a sefydlwyd saith mlynedd yn ôl, yw rhoi cydnabyddiaeth i’r arferion dysgu gorau. Mae’n rhoi cyfle i aelodau staff rannu eu gwaith gyda’u cydweithwyr, gwella eu modiwlau presennol ar Blackboard, a chael adborth er mwyn gwella.

Caiff modiwlau eu hasesu ar draws 4 maes: cynllun y cwrs, rhyngweithio a chydweithio, asesu, a chymorth i ddysgwyr. Mae natur y wobr, sy’n seiliedig ar hunanasesiad, yn rhoi cyfle i’r aelodau staff ystyried eu cyrsiau a gwella agweddau ar eu modiwlau cyn i banel asesu bob cais yn erbyn y cyfarwyddyd.

Hoffai’r panel a’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu ddiolch i’r holl  ymgeiswyr am yr amser a’r ymdrech a roddwyd i’r ceisiadau ac i’r modiwlau eleni.

Rydym yn edrych ymlaen at gael mwy o geisiadau ar gyfer y flwyddyn nesaf a llongyfarchiadau mawr i enillwyr gwobr eleni.

Awgrymiadau ynglŷn â defnyddio’r Bwrdd Trafod

Distance Learner Banner

Un o’r offerynnau rhyngweithiol sydd ar gael yn y Blackboard yw’r Bwrdd Trafod. Wrth drosglwyddo i ddysgu ar-lein, rydym ni wedi gweld staff yn dechrau defnyddio byrddau trafod i gyfathrebu â’u myfyrwyr a myfyrwyr yn eu defnyddio i gyfathrebu â’u cyd-fyfyrwyr.

Yn y blogbost hwn, byddwn yn rhoi rhai awgrymiadau ar y ffordd orau o ddefnyddio’r byrddau trafod i gynllunio gweithgareddau dysgu a rhai strategaethau er mwyn eu rhoi ar waith wrth ddysgu. Wrth i ni drosglwyddo i ddysgu ar-lein, mae’n bwysig cofio bod hyn yn newydd i’r myfyrwyr yn ogystal â’r staff. Bydd gweithgaredd dysgu ar-lein sydd wedi ei gynllunio’n effeithiol i helpu i sicrhau llai o straen i fyfyrwyr a llai o ymholiadau i staff.

Mae un o’r ymholiadau mwyaf cyffredin a gawn gan staff yn ymwneud â’r ffordd y mae’r myfyrwyr yn defnyddio’r amrywiol offerynnau e-ddysgu. Mae’r defnydd yn dibynnu ar y ffordd y cynllunnir y gweithgaredd dysgu a’r ffordd y mae’n bwydo i weddill y modiwl a’r broses ddysgu.

Y cwestiwn cyntaf y dylech ei ystyried wrth ddechrau defnyddio byrddau trafod yw beth yw ei ddiben? Beth hoffech chi i’ch myfyrwyr ei wneud neu allu ei wneud ar ôl gwneud y gweithgaredd? Ar ôl i chi sefydlu mai’r bwrdd trafod yw’r offeryn mwyaf addas ar gyfer y gweithgaredd (cofiwch roi blaenoriaeth i’r anghenion dysgu), cewch ddechrau ei gynllunio.

Mae blogbost diweddar gan Slobodan Tomic, Ellen Roberts, Jane Lund o Brifysgol Efrog yn nodi rhai awgrymiadau ar y ffordd orau o gynnwys Fforymau Trafod yn eich gwaith dysgu.  Maent yn cynnig cyfres o 5 cwestiwn a fydd yn gymorth i chi egluro pwrpas penodol eich bwrdd trafod ar gyfer eich gweithgaredd dysgu:

 

1.       Beth yw’r gweithgaredd? Trafodaeth (gellir cyfeirio at adnodd penodol neu beidio)

Dadl

Myfyrio ar brofiad personol

Cyflwyniad a grëir ar y cyd

Rhannu adnoddau

2.       Beth yw diben y drafodaeth neu’r gweithgaredd? Rhoi myfyrwyr mewn sefyllfa i:

·       Trin a beirniadu darlleniad

·       Ffurfio dadl

·       Profi/herio damcaniaeth

·       Gweithio mewn parau/timau

·       Datblygu sgiliau (e.e. chwilio am adnoddau a’u rhannu)

 

3.       Beth sydd angen i fyfyrwyr ei wneud ac erbyn pa bryd? Am ba hyd y bydd y gweithgaredd yn cael ei gynnal?

A ddylai myfyrwyr bostio unwaith, neu fwy nag unwaith?

A ddylai myfyrwyr ymateb i un post arall o leiaf?

A oes angen iddynt gyfathrebu y tu allan i’r platfform er mwyn cwblhau’r dasg?

A ddylai myfyrwyr enwebu cofnodwr?

Erbyn pa bryd mae angen cwblhau pob rhan o’r dasg?

4.       Beth fydd swyddogaeth y tiwtor, a pha mor aml y bydd y tiwtor yn ‘bresennol’ (gweler isod)? A fydd tiwtoriaid yn hwyluso’r drafodaeth?

Ynteu a fyddant yn cadw llygad ond yn peidio â gwneud sylwadau hyd at bwynt penodol?

A fydd y tiwtoriaid yn taro golwg bob dydd? Pob ychydig o ddyddiau? Ar ddiwedd y dasg os yw’n dasg a arweinir gan y myfyrwyr?

5.       Beth ddylai’r myfyrwyr ei wneud os byddant yn cael unrhyw broblemau? Sut y dylid cyfleu hyn?

Yn y fforwm?

Trwy e-bost?

Mae llawer o awgrymiadau defnyddiol eraill yn y blogbost hwn felly mae’n werth ei ddarllen.

Ar ôl sefydlu pwrpas priodol y bwrdd trafod, cewch ddechrau meddwl am y ffordd orau o’i gynnwys yn eich gwaith dysgu.

Dylai’r awgrymiadau canlynol helpu i annog cysylltiad:

 1. Paratoi:
  1. Ydych chi wedi paratoi’r myfyrwyr ar gyfer y gweithgaredd?
  2. Ydych chi wedi egluro’n union yr hyn yr ydych yn ei ddisgwyl gan y myfyrwyr?
  3. Ydych chi wedi rhoi canllawiau i’r myfyrwyr ynglŷn ag ymwneud â’r byrddau trafod.
  4. Ydych chi wedi rhoi gwybod i’r myfyrwyr beth yw’r ffordd orau i gyfathrebu â chi?
 2. Eglurhad:
  1. Ydych chi wedi rhoi gwybod i’r myfyrwyr beth yw manteision cymryd rhan yn y gweithgaredd?
  2. Ydy eich myfyrwyr yn gwybod pam mae angen iddynt gymryd rhan yn y gweithgaredd?
  3. Ydych chi wedi egluro i’r myfyrwyr pam rydych wedi trefnu’r gweithgaredd mewn modd penodol?
 3. Ymateb:
  1. Ydych chi wedi ymateb i bostiadau ar y bwrdd trafod yn rheolaidd (os yw hynny wedi ei gynllunio yn rhan o’r gweithgaredd dysgu)?
  2. Ydych chi wedi ymateb i bostiadau mewn gweithgareddau dysgu eraill?
  3. Os ydych chi’n cynnal rhith-seminarau, ydych chi wedi cyfeirio at eu cynnwys yn y postiadau?
 4. Enghreifftiau:
  1. Ydych chi wedi rhoi enghreifftiau o bostiadau’r fforwm drafod i fyfyrwyr?
  2. Os ydych chi’n disgwyl i fyfyrwyr gyfrannu at bostiadau eraill ar y fforwm drafod, ydych chi wedi rhoi enghreifftiau o’r mathau o bostiadau y dylent fod yn eu cyfrannu?

Efallai y cewch Fodel Pum Cyfnod Gilly Salmon yn ddefnyddiol.  Nid yw’r model yn newydd ond fe’i cynlluniwyd i helpu i roi strwythur i drafodaeth myfyrwyr ar-lein.

Gobeithio y bydd yr awgrymiadau hyn yn gymorth i chi gynllunio eich gweithgaredd dysgu gyda byrddau trafod. Ar ôl i chi gynllunio’r gweithgaredd, fe gewch yr holl gymorth fydd ei angen er mwyn ei roi ar waith ar gael ar y dudalen cwestiynau cyffredin. https://faqs.aber.ac.uk/index.php?search=discussion.

Rydym ni’n awyddus bob amser i glywed gan bobl sy’n defnyddio offer e-ddysgu yn llwyddiannus yn eu gwaith dysgu. Os ydych chi wedi bod yn defnyddio’r Bwrdd Trafod yn llwyddiannus, rhowch wybod inni. Anfonwch e-bost. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â defnyddio’r offer hwn, mae croeso i chi gysylltu â ni. eddysgu@aber.ac.uk.

Cyfeiriadau

Tomic, S., Roberts, E., Lund, J. 2020. Cynllunio dysgu ar-lein: swyddogaeth fforymau trafod. [Ar-lein]. Ar gael yn: https://www.advance-he.ac.uk/news-and-views/designing-learning-and-teaching-online-role-discussion-forums. Dyddiad cyrchu diwethaf: 30.04.2020.

Salmon, G. n.d. Five Stage Model. [Ar-lein]. Ar gael yn: https://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html. Dyddiad cyrchu dierthaf: 30.04.2020.

Profion Blackboard – Creu Gweithgaredd Asesu Ar-lein i’ch Myfyrwyr

Gellir creu profion a chwisiau ar-lein i’ch myfyrwyr trwy ddefnyddio adnodd profion (Tests) Blackboard. Gallwch ddarparu profion i fod yn ddull ffurfiannol o asesu, yn ddull hunanasesu i fyfyrwyr, neu’n ddull mwy ffurfiol o asesu perfformiad myfyriwr.

Yn ddiweddar, mae’r Uned Cyfoethogi Dysgu ac Addysgu wedi diweddaru ein canllaw ynglŷn â phrofion Blackboard, er mwyn cefnogi staff sy’n darparu gweithgaredd asesu ar-lein i fyfyrwyr.

Pam defnyddio Profion Blackboard yn fy modiwl?
Manteision i Fyfyrwyr

 • Atgyfnerthu’r dysgu. Mae ymchwil wedi dangos bod profion a chwisiau yn adnoddau grymus i hybu dulliau o ddwyn ffeithiau i gof, i gynorthwyo wrth adolygu ac i wella’r dysgu.
 • Adborth gwerthfawr. Gall profion Blackboard roi cyfleoedd ychwanegol ac amrywiol i fyfyrwyr i roi adborth.
 • Darparu cynnwys o’r cyfryngau. Mae modd cynnwys clipiau fideo, delweddau a dolenni at recordiadau ac adnoddau allanol yn y cwestiynau a’r atebion.
  Parhau i ddarllen
 • Dysgu ar-lein? Sut i wneud Gweithgareddau Blackboard yn fwy rhyngweithiol gyda Rhyddhau Deunyddiau’n Ymaddasol

  Distance Learner Banner

  Yn sgil symud i ddysgu ar-lein, bwriad y blogbost hwn yw rhoi rhai syniadau i chi ynglŷn â sut i wneud eich Safle Cwrs Blackboard yn fwy rhyngweithiol i fyfyrwyr. Yn y gyntaf o’r gyfres hon o flogbostiadau, byddwn yn edrych yn benodol ar nodwedd o’r enw Rhyddhau Ymaddasol.

  Mae symud i ddysgu ar-lein, os rhywbeth, yn dangos i ni fod Blackboard yn adnodd dysgu pwerus y gellir ei ddefnyddio am amrywiaeth eang o weithgareddau dysgu, nid dim ond fel lle i ddod o hyd i ddeunyddiau, gwylio darlithoedd, a chyflwyno aseiniadau. Un o’r elfennau allweddol wrth gynllunio dysgu ar-lein a digidol yw ystyried pa weithgareddau yr hoffech i’ch myfyrwyr eu gwneud yn ogystal â pha adnoddau y bydd eu hangen arnynt.

  Un o’r adnoddau mwyaf pwerus, ond sydd ddim yn cael ei ddefnyddio ddigon yn Blackboard yw Rhyddhau Ymaddasol. Mae Rhyddhau Ymaddasol yn rhoi cyfle i chi ryddhau deunydd ar sail cyfres o reolau. Y mwyaf cyffredin o’r rhain yw cyfyngu mynediad at ddeunydd ar sail dyddiadau ac amserau neu ar gyfer defnyddiwr neu grŵp o fyfyrwyr, ond gallwch hefyd ddefnyddio Rhyddhau Ymaddasol i ryddhau deunydd ar ôl i fyfyrwyr gwblhau gweithgaredd penodol neu ar ôl iddynt weld deunyddiau penodol.

  Er enghraifft, os oes gennych ddwy ddarlith y mae’n rhaid i fyfyrwyr eu gweld, ond nad ydych am iddynt fynd ymlaen yn syth i’r ail ddarlith cyn i chi asesu eu dealltwriaeth o’r ddarlith gyntaf. Yn ogystal â hyn, gallai dealltwriaeth y myfyrwyr o ddeunydd yr ail ddarlith ddibynnu ar y deunydd a drafodwyd yn y ddarlith gyntaf.  

  Os hoffech roi cyfyngiad i atal myfyrwyr rhag symud ymlaen i’r ail ddarlith:

  Mae Rhyddhau Ymaddasol fel yn y sefyllfa uchod yn gysylltiedig â Gradd yn y Ganolfan Raddau. Mae nifer o reolau y gallwch eu defnyddio. Er enghraifft, fe allech osod rheol bod rhaid i fyfyrwyr gael marc penodol yn y prawf cyn bod modd iddynt weld y deunydd, i ddangos eu bod yn ei ddeall.

  Yn y sefyllfa hon, gallwch sicrhau bod gan fyfyrwyr wybodaeth a dealltwriaeth ddigonol o’r deunydd, a chreu amgylchedd sy’n ymateb yn uniongyrchol i’w gweithgarwch ar yr un pryd.  

  Monitro Ymgysylltu Myfyrwyr wrth ddysgu ar lein

  Distance Learner BannerNod y post hwn yw cyflwyno gwybodaeth ichi am offer defnyddiol yn Blackboard all eich helpu ichi fonitro ymgysylltu â myfyrwyr. Fe’i paratowyd yn wreiddiol ar gyfer fforwm Dysgu o bell ond mae’r offer a drafodir yn berthnasol i ddysgu ar lein. Yn ogystal â rhoi peth cyfarwyddyd i ddefnyddio offer Blackboard, ceir hefyd ambell adnodd ar ymgysylltu â myfyrwyr a dysgu ar lein ar ddiwedd y ddogfen hon.

  Olrhain Ystadegau

  Mae Olrhain Ystadegau yn ffordd ddefnyddiol o fonitro sawl un o’ch myfyrwyr sydd wedi ymgysylltu â’ch deunyddiau cwrs. Mae’r offer ar gael yn Blackboard.
  Sut mae cadw golwg ar ddefnydd myfyrwyr o eitemau yn fy modiwl Blackboard? https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=628

  Review Status

  Mae’r Statws Adolygu yn gofyn i’r myfyrwyr farcio pa eitemau cynnwys y maent wedi’u hadolygu. Bydd hyn yn eich galluogi i weld cynnydd myfyrwyr o ran y modiwlau a’r eitemau. Mae defnyddio Statws Adolygu yn rhoi’r pwyslais ar roi eu statws adolygu eu hunain i fyfyrwyr.
  Beth yw’r Statws Adolygu yn Blackboard? https://faqs.aber.ac.uk/index.php?search=2869

  Rhyddhau’n Ymaddasol

  Mae rhyddhau deunyddiau’n ymaddasol yn rhoi dull hyblyg i diwtoriaid reoli pa eitemau mewn cwrs Blackboard sydd ar gael i fyfyrwyr. Gallwch addasu llwybrau trwy’ch deunydd i fodloni gofynion grwpiau neu fyfyrwyr unigol. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol os oes gennych ddeunyddiau craidd ac atodol. Er enghraifft, efallai yr hoffech ryddhau deunydd atodol i’r myfyrwyr hynny sy’n cael marciau gwael mewn asesiad yn unig, ond nid i’r holl ddosbarth. Gallwch osod llwybr o ragofynion amodol, megis na chaiff myfyrwyr weld deunydd uwch nes eu bod wedi edrych ar y deunydd rhagarweiniol. Gallwch sicrhau bod deunydd ond ar gael am y cyfnod y mae’n berthnasol, megis cyn neu ar ôl gwers ymarferol yn y labordy. Efallai yr hoffech hefyd sicrhau bod deunydd ond ar gael i grŵp penodol o fyfyrwyr am bwnc prosiect eu grŵp.
  Sut mae rheoli pryd y mae eitemau yn Blackboard ar gael i’m myfyrwyr? https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=582
  Irwin, B. et al. 2013. ‘Engaging students with feedback through adaptive release’. Innovations in Education and Teaching International. 50: 1. DOI: 10.1080/14703297.2012.748333. Pp. 51-61. Last Accessed 21.10.2019. Mae’r erthygl hon yn ystyried effaith defnyddio rhyddhau’n ymaddasol ar gyfer rhyddhau adborth i fyfyrwyr. Pwrpas gwneud hyn oedd annog myfyrwyr i dalu mwy o sylw i’w hadborth. Gellir hefyd ddefnyddio rhyddhau’n ymaddasol yn y ffordd yma i ennyn diddordeb myfyrwyr yn eu tasgau dysgu.

  Gallwch ddefnyddio rhyddhau’n ymaddasol drwy’r ganolfan raddio a chwblhau prawf neu gwis, er enghraifft, i ryddhau’r uned nesaf i fyfyrwyr. A gallwch hefyd ei ddefnyddio i guddio’r cynnwys ar ôl iddi gael ei gwblhau.

  Adnoddau ar Ymgysylltu â Myfyrwyr

  Blessinger, P. & C. Wankel. Ed. 2013. Increasing Student Engagement and Retention in e-Learning Environments: Web 2.0 and Blended Learning Technologies. Bradford: Emerald Publishing Limited. Cyrchwyd ddiwethaf: 18.10.2019.

  Yn enwedig:

  Starr-Glass, D. 2013. ‘From Connectivity to Connected Learners: Transactional Distance and Social Presence.’ Pp. 113-143

   

  Mae’r cyhoeddiad hwn yn ystyried sut y gellir defnyddio technoleg i ymgysylltu â myfyrwyr. Mae’r casgliad golygedig yn darparu llawer o gyfarwyddyd ynghylch technolegau dysgu mewn addysgu.

   

  Fel y noda’r golygyddion, ‘ni all unrhyw dechnoleg, newydd neu soffistigedigrwydd technegol yn unig warantu bod dysgwyr yn ymgysylltu. Dylid defnyddio’r technolegau hyn mewn ffordd bwrpasol ac integredig ac o fewn i fframwaith damcaniaethol priodol sy’n berthnasol i’r cyd-destun dysgu ac addysgu’ (2013: 5-6).

   

  Un bennod i’w nodi yw Starr-Glass (Tt. 113-143) sy’n pwysleisio meithrin cymuned ddysgu a chynnig cyfleoedd i gydweithredu fel ffordd o ymgysylltu â myfyrwyr sy’n astudio o bell.

  Mae Starr-Glass yn defnyddio damcaniaeth Michael Moore o wahaniaeth rhyngweithredol i ystyried goblygiadau gwahanu’r dysgwr oddi wrth ei gymheiriaid a’i hyfforddwyr. Mae’r awdur yn annog dysgwyr i ddibynnu ar fwy na thechnoleg yn unig. Ystyrir Dysgu o Bell hefyd yn ffurf gynnar ar weithgareddau sy’n canolbwyntio ar y dysgwr.

  Mae Starr-Glass yn dadlau ein bod bellach yn Bumed Genhedlaeth o Ddysgu o Bell (2005- ) – Y model dysgu hyblyg deallus [The intelligent flexible learning model (2013: 118)]. Nodweddir hyn drwy fynediad at amgylcheddau technoleg lle mae ‘dysgwyr yn cael eu hystyried yn wybodus, yn hunanhyderus, ac yn gallu cael mynediad at rwydweithiau anffurfiol’ (ibid.). Archwilir hefyd gyfleoedd ar gyfer creu cymunedau ymhlith cymheiriaid.

  Krull, G. & J. M Duart. 2019. ‘Supporting seamless learners: exploring patterns of multiple device use in an open and distance learning context’. Research in Learning Technology. 2017. http://dx.doi.org/10.25304/rlt.v27.2215. Pp. 1-13. Last Accessed: 18.10.2019. 

  Meddyliwn yn aml am gynnwys cyrsiau Dysgu o Bell ond nid ydym o reidrwydd yn meddwl am sut mae ein myfyrwyr yn cael gafael ar eu cynnwys. Yn yr erthygl hon, mae Greig Krull a Joseph Duart yn edrych ar sut mae myfyrwyr yn defnyddio mwy nag un dyfais. Defnyddiwyd cyfweliadau rhannol-strwythuredig i ddadansoddi eu canfyddiadau.

  Awgryma eu canfyddiadau fod myfyrwyr sy’n astudio trwy ddysgu o bell yn tueddu i weithio mewn sawl lleoliad (preifat a chyhoeddus) ‘sy’n dangos potensial dysgu di-dor’ (4).

  Canfu’r astudiaeth hefyd fod y myfyrwyr yn gallu defnyddio rhwng 2 a 5 dyfais ddigidol ar gyfer dysgu. Ar gyfartaledd, roedd myfyrwyr yn defnyddio 3 dyfais ar gyfer dysgu (4).

  Fel y mae’r awduron yn dangos, ‘un maes ar gyfer gwaith ymchwil yn y dyfodol yw sut gall addysgwyr gefnogi’n well eu myfyrwyr sy’n defnyddio mwy nag un dyfais a sut i leihau toriadau posib yn eu profiadau dysgu’ (10).

  Meyer, K. 2014. Student Engagement Online: What works and why. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. Last Accessed 21.10.2019.
  Mae Meyer yn archwilio dysgu ar lein yng nghyd-destun cadw myfyrwyr yn Addysg Uwch. Mae’n debyg mai’r adran fwyaf diddorol fydd yr  Ddysgu drwy Brofiad a Dysgu Gweithredol (t. 28).

  Mae Meyer hefyd yn trafod pwysigrwydd meithrin cymuned ar-lein ymhlith dysgwyr er mwyn annog ymgysylltu ag adnoddau.

  Mae’r monograff yn benthyca’r Arolwg Cenedlaethol o Ymgysylltu â Myfyrwyr (NSSE) er mwyn ystyried sut gallech ennyn diddordeb myfyrwyr wrth ddysgu ar lein.

  Mae’n cynnwys:

  1.       Lefel yr her academaidd

  2.       Dysgu gweithredol a chydweithredol

  3.       Rhyngweithio rhwng myfyrwyr a’r gyfadran

  4.       Cyfoethogi’r profiad addysgol

  5.       Amgylchedd campws (ar-lein) cefnogol

  7-8

   

  Awgrymiadau Dysgu at Gysondeb Ddysgu ac Addysgu

  Distance Learner Banner

  Pwyntiau Cyffredinol

  • Rhowch gyfarwyddiadau clir a diamwys. Bydd hyn yn lleihau’r nifer o negeseuon ebost ac ymholiadau y byddwch yn eu cael.
  • Defnyddiwch y dechnoleg yr ydych chi a’ch myfyrwyr yn gyfarwydd â hi ac yn gallu ei defnyddio. Cofiwch y gallwch gynnwys dolenni i’n cwestiynau cyffredin yn eich cwrs Blackboard er mwyn cynorthwyo eich myfyrwyr.
  • Os ydych chi’n defnyddio eich cyfrifiadur eich hun, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gallu gwneud popeth y bydd angen ichi allu ei wneud. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau gallwch gysylltu ag eddysgu@aber.ac.uk  Bydd y cwestiynau cyffredin hyn yn eich helpu:
  • Adnoddau pellach: Mynnwch gip ar y set ragorol o adnoddau sydd ar gael ym mhecyn cymorth dysgu ar-lein ACUE:

  Rheoli eich cynnwys dysgu yn effeithiol

  • Dysgu gweithredol o bell: Ystyriwch y tasgau dysgu y mae arnoch eisiau i’r myfyrwyr eu cyflawni, nid dim ond y cynnwys sy’n cael ei gwmpasu. Gwnewch yn siŵr bod y tasgau’n cael eu hegluro’n iawn i’r myfyrwyr. Os yw’r dasg ddysgu’n glir, bydd yn hybu dysgu gweithredol, hyd yn oed o bell.
  • HygyrcheddDefnyddiwch egwyddorion arfer hygyrchedd da yn eich dogfennau Powerpoint a Word ac mewn deunyddiau eraill.
   • Rhowch dagiau ‘alt’ ar gyfer y delweddau mewn unrhyw ddeunyddiau.
   • Sicrhewch fod nodiadau’r siaradwr wedi’u cynnwys yn eich ffeiliau Powerpoint, a llwythwch y ffeil PPT i Blackboard. Peidiwch â llwytho PDF yn unig. Mae hyn yn rhoi cyfrwng arall i fyfyrwyr allu cael yr holl wybodaeth y mae arnoch eisiau iddynt ei chael.
   • Defnyddiwch iaith syml i’r graddau y mae hynny’n bosibl. Os nad yw eich myfyrwyr yn deall rhywbeth yn dda, ni fyddant yn gallu gofyn cwestiynau ichi yn ystod y ddarlith.
   • Gwnewch yn siŵr ei bod yn rhwydd iddynt lywio eu ffordd o amgylch eich cwrs Blackboard. Dylent allu canfod y deunydd perthnasol ar gyfer pob wythnos yn rhwydd ac yn gyflym.
  • Deunyddiau darllen: Sicrhewch fod yr holl ddeunydd darllen ar gael trwy Blackboard. Defnyddiwch restrau darllen Aspire. Os mai dim ond mewn print y mae rhai deunyddiau ar gael (e.e. llyfrau yn y llyfrgell), dewch o hyd i e-lyfrau neu ffynonellau ar-lein amgen y gallant eu defnyddio yn eu lle.
  • Rhyddhau Addasol: Gallwch ddefnyddio Rhyddhau Addasol fel bod eich deunyddiau’n ymddangos ar adegau penodol. Ceisiwch osgoi gormod o reolau rhyddhau addasol cymhleth gan y gallant fod yn anodd i’w datrys os ydych yn ceisio darganfod pam nad yw myfyriwr yn gallu gweld dogfennau.
  • Mae Box of Broadcasts yn adnodd rhagorol ar gyfer deunydd teledu a radio. Gallwch drefnu recordiadau o ddeunyddiau sydd i ddod neu ddefnyddio rhaglenni sydd wedi’u darlledu o’r blaen.

  Enghraifft o dasg ddysgu sydd braidd yn amwys fyddai darllen tair erthygl.
  Tasg ddysgu fwy gweithredol fyddai darllen y tair erthygl a gwerthuso eu dadleuon o’u cymharu â’i gilydd, neu ddadansoddi data o sawl ffynhonnell i geisio canfod patrymau ac ati. 

  Defnyddio Profion ac Arolygon Blackboard ar gyfer asesu ffurfiannol

  Mae profion yn ffordd wych i fyfyrwyr wirio eu dealltwriaeth o bwnc ac maent yn gymorth i chi wybod mwy am eu cynnydd.

  • Cofiwch gynnwys adborth ar atebion cywir ac anghywir, fel y gall eich myfyrwyr ddysgu o’r cwis ffurfiannol.
  • Nid oes rhaid ichi roi’r ateb cywir ond gallwch roi dolenni i waith darllen, neu adnoddau pellach i’w helpu i ddysgu’r deunydd.
  • Ysgrifennwch gwestiynau sy’n helpu eich myfyrwyr i ymwneud â’r deunydd, yn hytrach na dim ond cofio ffeithiau. Gallwch ysgrifennu cwestiynau a fydd yn golygu bod rhaid iddynt ddadansoddi deunyddiau, gweithio gyda sefyllfaoedd a gwneud cyfrifiadau.

  Galluogi i’r myfyrwyr ymwneud â chi ac â’ch gilydd trwy gyfrwng bwrdd trafod

  Mae byrddau trafod yn ffordd wych o gynnal seminar o bell. Maent yn galluogi myfyrwyr i ymwneud â’r dysgu pan fo modd iddynt, ac mae’r myfyrwyr hefyd yn gyfarwydd â’u defnyddio.

  • Gweithgareddau: Darparwch weithgareddau i’r myfyrwyr ymwneud â hwy ar y byrddau trafod – gosodwch gwestiynau cychwynnol y mae angen iddynt ymwneud yn weithredol â hwy, megis dadansoddi data, cymharu erthyglau, crynhoi eu gwaith darllen a chreu cwestiynau ar sail y deunyddiau y maent wedi eu darllen.
  • Canllawiau ar ymwneud: Rhowch ganllawiau i’r myfyrwyr ynghylch sut y mae arnoch eisiau iddynt ymwneud â’r byrddau trafod.
   • Er enghraifft, gallech ofyn iddynt ysgrifennu eu postiadau eu hunain a rhoi sylwadau ar bostiadau pobl eraill.
   • Dywedwch wrth y myfyrwyr pa mor aml y mae arnoch eisiau iddynt ymwneud â’r bwrdd trafod, a pha mor aml y byddwch chithau’n ymwneud ag ef.
   • Os ydych chi’n cynnal edefyn ar gyfer pob seminar, efallai y bydd arnoch eisiau parhau â’r drafodaeth am wythnos ac yna dechrau un newydd ar adeg benodol.
  • Canllawiau ar ysgrifennu:
   • A oes arnoch eisiau iddynt ysgrifennu’n ffurfiol ynteu’n anffurfiol?
   • A ddylent gyfeirio at eu gwaith darllen?
   • Mae postiadau byrion yn well na thraethodau – nod y byrddau trafod yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ryngweithio yn hytrach na dim ond rhoi eu traethodau cyfan ar-lein.

  Defnyddio Blogiau, Wicis a Dyddlyfrau er mwyn rhoi cyfle i fyfyrwyr fyfyrio a chydweithio

  Mae Blogiau a Dyddlyfrau yn ffordd dda i fyfyrwyr gofnodi proses neu arfer sy’n parhau – dyddlyfr darllen, er enghraifft. Gall myfyrwyr ddefnyddio testun, delweddau, fideos ac ati. Gall holl aelodau’r dosbarth weld blogiau, tra bod dyddlyfrau’n breifat rhwng y myfyriwr a’r hyfforddwr.

  Mae wicis yn dda ar gyfer gwaith grŵp. Gall y dosbarth cyfan eu defnyddio, neu gallwch rannu’n grwpiau a gall pob grŵp gael wici. Gall myfyrwyr ddefnyddio testun, delweddau a fideos, a gallwch weld cyfraniad pob myfyriwr.

  • Rhowch gyfarwyddiadau clir i’r myfyrwyr ynghylch sut i ddefnyddio blogiau, wicis neu ddyddlyfrau. Dywedwch wrthynt beth yr ydych yn ei ddisgwyl: pa mor aml y mae arnoch eisiau iddynt gyfrannu a pha mor aml y byddwch yn ymwneud â hwy.
  • Gall enghreifftiau o gyfraniadau fod yn ddefnyddiol i helpu myfyrwyr ddeall yr hyn yr ydych yn ei ddisgwyl.
  • Gallwch wneud sylwadau ar bostiadau er mwyn rhoi adborth.
  • Gellir graddio pob un o’r tri math o weithgaredd os oes arnoch eisiau eu defnyddio fel dull asesu.

  Gwneud recordiad Panopto

  Mae recordiadau Panopto yn ffordd dda o gyflwyno gwybodaeth i’ch myfyrwyr, ynghyd â sleidiau PowerPoint. Gallwch ailddefnyddio recordiadau yr ydych wedi’u gwneud eisoes, ond os ydych yn gwneud recordiadau newydd yn benodol at ddibenion dilyniant, cadwch y pethau canlynol mewn cof:

  • Gwnewch eich fideos yn fyrrach na darlith arferol. Bydd myfyrwyr yn ei chael hi’n haws canolbwyntio ar fideos byrrach.
  • Cysylltwch y recordiad â gweithgaredd dysgu ar gyfer eich myfyrwyr. Anogwch ddysgu gweithredol trwy gyfrwng cwestiynau neu weithgareddau eraill.
  • Sicrhewch fod y PowerPoint a nodiadau’r siaradwr (os ydych yn eu defnyddio) ar gael ar Blackboard.

  Ychwanegu cwisiau at eich recordiad Panopto

  Mae cwisiau’n ffordd dda o gyflwyno amrywiaeth i’ch recordiad, yn debyg i’r modd y byddech yn defnyddio cwestiynau mewn darlith

  • Ysgrifennwch gwestiynau clir a fydd o gymorth i’ch myfyrwyr ymwneud yn weithredol â’r recordiad

  Parhad Dysgu ac Addysgu

  Distance Learner BannerMae’r Cwestiynau Cyffredin hyn yn amlinellu’r offer e-ddysgu sydd ar gael i staff i sicrhau bod y gwaith dysgu yn parhau yn ddi-dor. 

  Gallwch ddod o hyd i ganllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth ar weithio gartref yn y Cwestiynau Cyffredin yma

  Gallwch ddod o hyd i ganllawiau Adnoddau Dynol (AD) ar weithio gartref ar wefan AD yma

  Argymhellwn bod staff a myfyrwyr yn defnyddio porwyr gwe Google Chrome neuMozilla Firefox

  Blackboard fel Amgylchedd Dysgu

  Beth alla i ei wneud?

  Sut mae gwneud hynny?

  Ymgyfarwyddwch â Blackboard Gweler ein Canllaw ar sut i ddefnyddio Blackboard

  Os nad ydych yn gweld eich holl fodiwlau gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i gofrestru staff ar fodiwlau

  Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am Blackboard

  Rheolwch eich deunydd dysgu yn effeithiol Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am uwchlwytho ffeiliau a deunydd i Blackboard

  Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i reoli eich dolenni a’ch ffolder

  Gweler ein Rhestr wirio ar gyfer creu dogfennau hygyrch

  Defnyddiwch Gyhoeddiadau yn Blackboard i gyfathrebu â’r myfyrwyr ar eich modiwl Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i ychwanegu cyhoeddiad yn Blackboard
  Gadewch i’ch myfyrwyr wybod sut i gysylltu â chi drwy ychwanegu manylion cyswllt i’ch proffil Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i ychwanegu gwybodaeth am staff i fodiwl ar Blackboard
  Defnyddiwch brofion ac arolygon yn Blackboard ar gyfer asesiadau ffurfiannol Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i greu prawf neu arolwg yn Blackboard

  Gweler ein canllaw ar brofion ac arolygon

  Galluogi myfyrwyr i gysylltu â chi ac â’i gilydd trwy gyfrwng bwrdd trafod Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i ychwanegu bwrdd trafod i’ch modiwl ar Blackboard

  Gweler eincanllaw ar fyrddau trafod

  Defnyddiwch flogiau, cyfnodolion a wicis y gall myfyrwyr eu hystyried a chydweithio arnynt. Gweler ein canllaw ar flogiau

  Gweler ein canllaw ar wicis

  Gweler ein canllaw ar gyfnodolion

  E-gyflwyno

  Beth alla i ei wneud?

  Sut mae gwneud hynny?

  Ymgyfarwyddwch â defnyddio Turnitin ar gyfer E-gyflwyno Gweler ein Canllaw Cyflym i Turnitin

  Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am Turnitin

  Creu mannau cyflwyno Turnitin y gall eich myfyrwyr eu defnyddio i gyflwyno eu haseiniadau Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am greu mannau cyflwyno Turnitin
  Marcio gwaith a gyflwynir trwy Turnitin a darparu adborth ar-lein Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am farcio aseiniadau yn Turnitin

  Recordio Darlithoedd

  Beth alla i ei wneud?

  Sut mae gwneud hynny?

  Gosodwch Panopto ar eich cyfrifiadur fel bod modd i chi wneud recordiadau o ble bynnag yr ydych yn gweithio Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i osod Panopto ar eich cyfrifiadur
  Gwnewch yn siŵr bod eich meicroffon yn gweithio Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i wneud yn siŵr bod eich meicroffon yn gweithio
  Gwneud recordiad gan ddefnyddio Panopto Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i wneud recordiad gan ddefnyddio Panopto
  Ychwanegwch gwisiau i’ch recordiad Panopto Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i ychwanegu cwisiau i’ch recordiad Panopto

  Cyfarfodydd Rhithwir

  Beth alla i ei wneud?

  Sut mae gwneud hynny?

  Ymgyfarwyddwch â defnyddio Skype for Business i gynnal cyfarfodydd rhithwir. Gweler ein Canllaw ar ddefnyddio Skype for Business

  Gweler ein Skype for Business Guide for Learning and Teaching Activities. 

  Gosodwch Skype for Business ar eich cyfrifiadur Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i osod Skype for Business (Windows)

  Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i osod Skype for Business (Android)

  Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i osod Skype for Business (Mac)

  Trefnwch gyfarfod neu sesiwn ddysgu rithwir Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i gynnal cyfarfod neu fideo-gynhadledd gan ddefnyddio Skype for Business

   

  I gael rhagor o gymorth ac arweiniad gweler y tudalennau E-ddysgu a’n tudalen Canllawiau a Dogfennau