Sut allwn ni eich helpu chi gyda’r Copi Gwag o Gyrsiau?

Bydd modiwlau Blackboard Uwchraddedig ar gyfer blwyddyn academaidd  2019/20 yn cael eu creu heb gynnwys. Yn flaenorol, roedd y cynnwys yn cael ei gopïo drosodd bob blwyddyn yn awtomatig ar gyfer holl fodiwlau Blackboard.

Bydd paratoi modiwlau Uwchraddedig ar gyfer y flwyddyn nesaf yn golygu bod cydlynwyr y modiwlau’n copïo deunydd presennol drosodd neu’n uwchlwytho deunydd newydd i’r ailadroddiad o’u modiwl. Bydd yr holl fodiwlau’n cynnwys templed o ddewislen adrannol y cytunwyd arni a bydd rhaid trefnu’r cynnwys yn unol â’r ddewislen hon.

Hoffem gynorthwyo staff i baratoi modiwlau gymaint ag y gallwn. Rydym yn fodlon dod i’r swyddfa neu i chi ddod i ymweld â ni. Os hoffech drefnu apwyntiad gydag aelod o’r Grŵp E-ddysgu, rhowch wybod i ni lle a phryd yr hoffech gwrdd.

Rydym wedi paratoi’r Cwestiynau Cyffredin hyn sydd â chanllawiau manwl ar sut i gopïo elfennau gwahanol ar Blackboard ac wedi cynhyrchu’r daflen wybodaeth sy’n cael ei harddangos ar yr ochr chwith.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos â’r holl staff a’ch cynorthwyo mewn unrhyw ffordd sy’n gyfleus i chi.

 

Webinar: Instilling Self-Regulation in Learners & Using Sway for Online Learning

Mae’r Academi Arddangos yn lle i rannu arferion da ymhlith staff o Aberystwyth, Bangor a sefydliadau Addysg Uwch eraill. Bob blwyddyn rydym yn cynnal dwy sesiwn gyda dau gyflwyniad ym mhob sesiwn, un o Aber ac un o Fangor. Gall unrhyw un ymuno â’r Academi Arddangos o’u peiriannau eu hunain drwy ddefnyddio’r ddolen sydd ar gael yma

Rydym yn edrych ymlaen at y cyflwyniadau eleni a gobeithio y bydd modd i rai ohonoch ymuno â ni.

 


20 Mawrth 2019 am 1yp-2yp

Instilling Self-Regulation in Learners by Dr Simon Payne (Aberystwyth)

We asked AU students and staff questions such as, “Why do students underachieve or even drop out?,” “What distractions do students face that interfere with their best intentions to study and improve?,” and “What happens to ‘turn students off’ from learning and striving to achieve?” The answers were remarkably similar from both groups, suggesting agreement on the problem and potential alignment on solutions. Self-regulation is the voluntary control of impulses which can facilitate or hinder us from achieving our goals. Hence, self-regulation includes the ability to regulate cognitive processes and activities, e.g. to plan, monitor and reflect on problem solving activities. Self-regulation also includes the control of one’s competing/conflicting motivational and emotional impulses and processes, e.g., overcoming social anxiety to contribute in class. Clearly, the development of self-regulation skills will help students achieve their objectives for entering HE. This presentation will provide techniques for tutors to help their students and tutees to be better self-regulators, and introduce and rationalise an ambitious AU-wide programme of studies that target student self-regulation ability.


Using Sway for Online Learning by Helen Munro (Bangor)

 

Cynhelir y sesiynau yn Saesneg.

 

Ni fydd Quizdom Virtual Remote (QVR) ar gael ar ôl mis Rhagfyr 2018

Mae’r drwydded ar gyfer Qwizdom Virtual Remote (QVR) sy’n galluogi i fyfyrwyr ddefnyddio eu dyfeisiau symudol eu hunain i bleidleisio yn y dosbarth yn dod i ben ym mis Rhagfyr 2018 ac ni fydd ar gael wedi hynny.

Rydym yn ymwybodol bod rhai ohonoch yn ei ddefnyddio yn eich sesiynau, felly hoffem eich annog i barhau i ddefnyddio gweithgareddau rhyngweithiol yn eich cwrs ac ystyried un o’r dewisiadau isod:

  • Er na fydd hi bellach yn bosibl defnyddio’r fersiwn o bell o Qwizdom sy’n galluogi i fyfyrwyr bleidleisio o’u dyfeisiau symudol eu hunain, bydd modd i chi ddefnyddio pedwar set o offer Qwizdom sydd â chyfanswm o 118 set law. Yn hytrach na defnyddio eu dyfeisiau symudol eu hunain bydd rhaid i’r myfyrwyr bleidleisio gan ddefnyddio’r setiau llaw. Os hoffech archebu’r setiau e-bostiwch gg@aber.ac.uk gan gynnwys y dyddiad(au) a’r amser yr hoffech ddefnyddio’r offer a sawl set yr hoffech eu defnyddio.
  • Mae’r Grŵp E-ddysgu wedi bod yn arolygu’r nifer gynyddol o offer pleidleisio ar-lein sydd ar gael. Mae’n rhaid talu am y rhan fwyaf ohonynt ac mae pecynnau gwahanol ar gael gan ddibynnu ar yr offer, maint y dosbarth ac ati. Ond, mae gan bron iawn bob un opsiwn rhad ac am ddim o’r gwasanaeth y mae’n rhaid talu amdano. Mae’r holl wasanaethau yr ydym wedi edrych arnynt yn seiliedig mewn cwmwl – nid oes ganddynt feddalwedd i’w lawrlwytho, ond rydych chi’n creu eich cyflwyniadau drwy dudalen we ac yna cânt eu cadw a’u rhedeg o bell.

Some of the polling software we recommend:

PollEverywhere

  • 40 cyfranogwr, nifer anghyfyngedig o gwestiynau, 23 math o gwestiwn, integreiddio PowerPoint

Mentimeter

  • nifer anghyfyngedig o gyfranogwyr, 7 cwestiwn am bob cyflwyniad (5 cwis a 2 math arall), 10 math o gwestiwn, integreiddio PowerPoint

Socrative

  • 50 cyfranogwr, nifer anghyfyngedig o gwestiynau, 3 math o gwestiwn, adroddiadau ar gael

Noder y byddwch yn dal i allu defnyddio’r QVR yn ystod semester cyntaf 2018.

Cysylltwch â’r Grŵp E-ddysgu os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu hyfforddiant ar ddefnyddio’r gwahanol ddulliau o bleidleisio yn y dosbarth.

 

Rhagolwg ar 6ed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu PA: Mynd â Dysgu Myfyrwyr i’r Lefel Nesaf, 11 – 13 Medi

Rydym yn falch o gyhoeddi’r newyddion cyffrous mai’r Athro Jonathan Shaw, Lauren Heywood ac Oliver Wood o Disruptive Media Learning Lab (DMLL) Prifysgol Coventry fydd yn rhoi’r prif anerchiad a darparu gweithdai i’r gynhadledd Dysgu ac Addysgu eleni. Cyfarwyddwr y DMLL, yr Athro Jonathan Shaw, fydd yn rhoi’r prif anerchiad, a Lauren Heywood ac Oliver Wood, Cynhyrchwyr Arloesol a Chymunedol y DMLL fydd yn darparu gweithdai rhyngweithiol.

Nod DMLL Prifysgol Coventry yw “torri ac ail-wneud y dulliau presennol o ddarparu addysg uwch” ac maent wedi ymrwymo i ysbarduno gwaith arloesol a mabwysiadu dulliau arloesol o gynllunio cwricwla ac ymarfer, a mentrau technoleg addysg. Maent hefyd yn pwysleisio gwerth chwarae yn “rhan bwysig o ddysgu!” Maent yn cynnig cronfa o strategaethau ar gyfer cynyddu rhyngweithio, cynorthwyo â sgiliau datrys problemau ac ysbrydoli dadleuon. Mae eu cronfa i’w chael yma ac mae fideos o’u gwaith i’w gweld yma.

Rydym yn awyddus i glywed y trafodaethau, y syniadau a’r hwyl a gynhyrchir gan Disruptive Media Learning Lab, a gobeithio y byddant yn cynnig inni ddulliau arloesol y gallwn eu rhoi ar waith yn uniongyrchol yn ein dysgu.

Cewch gofrestru am y gynhadledd yma. Gweler ein blog am y newyddion diweddaraf am y gynhadledd. Ceir drafft o amserlen y gynhadledd eleni, a fydd yn canolbwyntio ar Fynd â Dysgu Myfyrwyr i’r Lefel Nesaf ar ein gwefannau cyn hir.

Llun drwy garedigrwydd Disruptive Media Learning Lab, Prifysgol Coventry.

Mae Cyfarwyddwr DMLL, yr Athro Jonathan Shaw, yn ysbarduno gwaith arloesol wrth gynllunio cwricwla, mannau dysgu ac yn arwain ar “roi mentrau technoleg addysg blaengar ar waith”.

Arweinir y gweithdai gan Gynhyrchwyr Arloesol a Chymunedol DMLL Prifysgol Coventry.

Mae Oliver a Lauren yn hybu dysgu gwrthdro a chwareus fel y bydd pobl yn gallu ailystyried y dulliau traddodiadol o ddysgu. Cydweithiant â staff dysgu er mwyn eu helpu i greu “profiadau addysgol newydd, cyffrous a chyfoethog” https://dmll.org.uk/about/.

Croeso i flog E-Ddysgu Aber!

Mae’r Grŵp E-ddysgu’n helpu staff a myfyrwyr trwy’r Brifysgol i ddefnyddio technoleg i wella dysgu, addysgu ac asesu. Yn ddiweddar dyfarnwyd gwobr Aur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA) i Brifysgol Aberystwyth a chafodd y ddarpariaeth E-ddysgu ei chrybwyll fel un o gryfderau’r sefydliad. I’r holl rai sydd â diddordeb mewn gwybod sut y gall technoleg wneud dysgu ac addysgu’n fwy effeithiol dilynwch ein blog. Bydd pob aelod o’r Grŵp E-ddysgu’n ysgrifennu blogiau am eu harbenigeddau a’u diddordebau. Rydym yn croesawu eich sylwadau a’ch awgrymiadau!

Pwy yw’r Grŵp E-ddysgu yn Aber?

 

Kate Wright, Rheolwr y Grŵp E-ddysgu

Fi yw Rheolwr y Grŵp E-ddysgu, ac rwyf wedi gweithio ym maes e-ddysgu ers 2003. Yn ystod y cyfnod hwn rwyf wedi gweld llawer o newidiadau; pan ddechreuais, roedd Blackboard yn cael ei ddefnyddio’n wirfoddol gan staff oedd â diddordeb ac roeddem yn treulio llawer o amser yn egluro i fyfyrwyr nad oedd modd iddynt weld modiwlau yn Blackboard oherwydd nad oedd eu darlithwyr yn ei ddefnyddio. Ers hynny rwyf wedi gweithio ar nifer o brosiectau newid i gynyddu nifer y bobl sy’n ymwneud ag e-ddysgu, gan gynnwys cyflwyno isafswm presenoldeb gofynnol Blackboard, e-gyflwyno ac e-adborth, a chipio darlithoedd. Mae gennyf ddiddordeb penodol mewn asesu ar-lein, ac rwyf wedi chwarae rhan fawr yn y defnydd o Questionmark Perception yn y brifysgol.

Rwyf wedi bod yn rhan o nifer o brosiectau a gyllidir yn allanol gan gynnwys Meincnodi E-ddysgu HEA, prosiect Gwella CCAUC, Grant Bach Technoleg ar gyfer Dysgu JISC RSC Cymru, Traciwr Profiad Digidol Staff a Myfyrwyr JISC. Rwyf wedi gwneud cyflwyniadau mewn nifer o gynadleddau rhyngwladol, fi yw cadeirydd Grŵp Defnyddwyr Blackboard Cymru, ac rwyf wedi cyhoeddi erthygl ar y cyd yn y British Journal of Educational Technology.

 

Dr. James Woolley, Arweinydd Thema, Gwella ac Ymgysylltu E-ddysgu

Helo, Jim ydw i, a fi yw’r Arweinydd Thema Gwella ac Ymgysylltu E-ddysgu. Ymunais â’r Grŵp E-ddysgu ym mis Chwefror 2018 ar ôl cwblhau PhD, 3 blynedd fel llyfrgellydd a rhai blynyddoedd cyn hynny fel Cynorthwyydd Dysgu Uwchraddedig, y cyfan yma ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae fy swydd yn golygu gweithio gyda chydweithwyr academaidd i ddarparu’r cymorth gorau posibl wrth ddefnyddio ein portffolio o wasanaethau. Rwy’n trefnu ein cynllun hyfforddi E-ddysgu a’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol. Hoffwn glywed gennych os ydych chi’n gwneud rhywbeth arloesol gyda thechnoleg a dysgu neu os hoffech arbrofi gyda thechnoleg newydd. Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda staff ar brosiectau i ehangu’r ddarpariaeth E-ddysgu. Mae gennyf ddiddordeb penodol yn y modd y mae darpariaeth E-ddysgu’n cynorthwyo dulliau mwy cydweithrediadol o ddysgu.

Os oes sesiwn hyfforddi yr ydych chi’n credu y dylem ni ei drefnu neu os hoffech gwrdd â ni, anfonwch e-bost atom.

 

Robert Francis, Swyddog Cymorth E-ddysgu

Rwy’n cefnogi defnydd ymarferol o amrywiaeth eang o offer TEL ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn ogystal â Blackboard mae hyn yn cynnwys; Panopto, Turnitin ar gyfer asesu a Questionmark ar gyfer arholiadau ar-lein. Rwy’n ymwneud yn uniongyrchol â darparu cymorth technegol a datrysiadau i Staff a Myfyrwyr sy’n defnyddio’r feddalwedd hon. Rwy’n cynorthwyo’r Brifysgol i weithredu ei strategaeth o ran dysgu trwy gyfrwng technoleg, hygyrchedd, darparu hyfforddiant, ymgynghori, deunyddiau cymorth a chymorth technegol.

Mae gen i gefndir mewn dysgu Hanes a Saesneg yn y DU a thramor. Rwy’n mwynhau arbrofi gyda thechnoleg newydd. Rwyf wedi gweithio yn y sector Addysg Uwch yn darparu cymorth technegol ers 2010.

Rwy’n siaradwr Cymraeg ail-iaith ac rwy’n frwdfrydig ynghylch siarad yr iaith.

 

Susan Ferguson, Cynorthwyydd Hyfforddi E-ddysgu

Fel Cynorthwyydd Hyfforddi E-ddysgu rwy’n cynorthwyo staff a myfyrwyr sy’n defnyddio offer e-ddysgu, megis Blackboard, Questionmark Perception, Turnitin, Panopto, a Qwizdom ymhlith eraill, dros y ffôn, ar e-bost ac wyneb i wyneb. Mae hyn yn cynnwys cynorthwyo staff i ddefnyddio’r offer yn yr ystafelloedd dysgu, darparu sesiynau hyfforddi, ymchwilio i offer a meddalwedd newydd, a chreu canllawiau i ddefnyddwyr.

 

Anna Udalowska, Swyddog Cymorth E-ddysgu

Dechreuais weithio gyda’r Grŵp E-ddysgu yn 2017 fel myfyriwr graddedig dan hyfforddiant. Roedd yr elfen datrys problemau ac arloesedd y swydd yn apelio ac felly fe ymgeisiais am swydd Swyddog Cymorth E-Ddysgu, sef fy swydd bresennol.

Dros y misoedd diwethaf rwyf wedi bod yn gweithio ar yr ymgyrch hyrwyddo a dadansoddi darganfyddiadau’r Traciwr Profiad Digidol Myfyrwyr a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth am y tro cyntaf. Ynghyd â Rheolwr y Grŵp E-ddysgu, Kate Wright, rwyf wedi cyflwyno darganfyddiadau Traciwr Digidol PA mewn cynhadledd genedlaethol o’r enw DigiFest18 a drefnwyd gan JISC. Rwyf hefyd wedi bod yn gweithio ar weithredu’r Offer Trosglwyddo Marciau Cydrannol.

Fel rhan o’r Grŵp E-ddysgu rwy’n cynorthwyo staff a myfyrwyr sy’n defnyddio Panopto, Blackboard a Turnitin yn ogystal â goruchwylio bod yr arholiadau ar-lein yn rhedeg yn esmwyth gan ddefnyddio’r system Question Mark Perception. Mae gennyf ddiddordeb penodol yn y modd y mae technoleg yn helpu i ddarparu dulliau gwahanol, dynamig a chynhwysol o gyfathrebu, dysgu ac addysgu.