Crynodeb Wythnosol o Adnoddau 15/06/2020

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd - Dysgu ac Addysgu

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd – Dysgu ac Addysgu

Fel darlithydd ym maes dysgu ac addysgu sy’n gyfrifol am y TUAAU, rwy’n cadw llygad am adnoddau newydd i gynorthwyo ein staff i ddysgu’n effeithiol ar-lein. Mae hyn yn cynnwys gweminarau allanol, pecynnau cymorth, cyhoeddiadau ac adnoddau eraill. Oherwydd bod dysgu gweithredol yn cael blaenoriaeth ar agenda’r Brifysgol, rwy’n hynod o awyddus i rannu canllawiau ar gyfer symud dysgu gweithredol ar-lein.  

Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.

Galw staff @PrifAber. Ydych chi’n defnyddio darlithoedd byr neu gwisiau Panopto wrth ddysgu ar-lein? Rydyn ni’n chwilio am enghreifftiau ar gyfer ein modiwl arferion da newydd. E-bostiwch udda@aber.ac.uk os hoffech rannu eich deunydd â ni.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth.

Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Mwy o sesiynau hyfforddi ar gael

Distance Learner BannerMae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu wedi trefnu mwy o hyfforddiant Symud i Ddysgu Ar-lein a Defnyddio Microsoft Teams ar gyfer Gweithgareddau Dysgu. Cewch gadw eich lle ar-lein ac fe wnawn ni anfon gwahoddiad Calendr Teams i chi er mwyn i chi gael mynychu’r sesiynau hyfforddi.

Yn y sesiwn Symud i Ddysgu Ar-lein, rydym ni’n cyflwyno rhywfaint o ganllawiau cyffredinol ar sut i gynllunio a pharatoi ar gyfer dysgu ar-lein. Rydym ni’n edrych ar yr amrywiol offer rhyngweithiol sydd ar gael yn Blackboard ac yn cynnig cyngor ar y ffordd orau i’w ddefnyddio wrth ddysgu. Rydym yn cynnig canllawiau hefyd ar yr adnoddau e-asesu sydd ar gael i chi, canllawiau ar sut i deilwra eich recordiadau Panopta er mwyn eu cyflwyno ar-lein, a sut i gynllunio a pharatoi ar gyfer sesiynau cynadledda fideo ar-lein. Gorffennir gyda chanllawiau ar sut i ddefnyddio meddalwedd trydydd parti i gefnogi dysgu.

Yn y sesiwn Defnyddio Microsoft Teams ar gyfer Gweithgareddau Dysgu, rydym ni’n ymhelaethu ar ein cyngor ar gynnal sesiynau dysgu ar-lein i fyfyrwyr ac yn mynd drwy’r nodweddion sydd ar gael i chi mewn cyfarfodydd Teams.

Egwyddorion Dysgu Gweithredol a Hygyrchedd sy’n sail i’r sesiynau hyn a bydd yr egwyddorion yn helpu eich myfyrwyr i ddysgu ar-lein yn effeithiol.

Byddwn yn datblygu ein rhaglen DPP dros yr haf er mwyn ymateb i anghenion staff. Os ydych chi’n dymuno trafod unrhyw agwedd ar ddysgu, anfonwch e-bost at udda@aber.ac.uk. I gael unrhyw ganllawiau technegol, anfonwch e-bost at eddysgu@aber.ac.uk.

Dysgu ar-lein? Sut i wneud Gweithgareddau Blackboard yn fwy rhyngweithiol gyda Rhyddhau Deunyddiau’n Ymaddasol

Distance Learner Banner

Yn sgil symud i ddysgu ar-lein, bwriad y blogbost hwn yw rhoi rhai syniadau i chi ynglŷn â sut i wneud eich Safle Cwrs Blackboard yn fwy rhyngweithiol i fyfyrwyr. Yn y gyntaf o’r gyfres hon o flogbostiadau, byddwn yn edrych yn benodol ar nodwedd o’r enw Rhyddhau Ymaddasol.

Mae symud i ddysgu ar-lein, os rhywbeth, yn dangos i ni fod Blackboard yn adnodd dysgu pwerus y gellir ei ddefnyddio am amrywiaeth eang o weithgareddau dysgu, nid dim ond fel lle i ddod o hyd i ddeunyddiau, gwylio darlithoedd, a chyflwyno aseiniadau. Un o’r elfennau allweddol wrth gynllunio dysgu ar-lein a digidol yw ystyried pa weithgareddau yr hoffech i’ch myfyrwyr eu gwneud yn ogystal â pha adnoddau y bydd eu hangen arnynt.

Un o’r adnoddau mwyaf pwerus, ond sydd ddim yn cael ei ddefnyddio ddigon yn Blackboard yw Rhyddhau Ymaddasol. Mae Rhyddhau Ymaddasol yn rhoi cyfle i chi ryddhau deunydd ar sail cyfres o reolau. Y mwyaf cyffredin o’r rhain yw cyfyngu mynediad at ddeunydd ar sail dyddiadau ac amserau neu ar gyfer defnyddiwr neu grŵp o fyfyrwyr, ond gallwch hefyd ddefnyddio Rhyddhau Ymaddasol i ryddhau deunydd ar ôl i fyfyrwyr gwblhau gweithgaredd penodol neu ar ôl iddynt weld deunyddiau penodol.

Er enghraifft, os oes gennych ddwy ddarlith y mae’n rhaid i fyfyrwyr eu gweld, ond nad ydych am iddynt fynd ymlaen yn syth i’r ail ddarlith cyn i chi asesu eu dealltwriaeth o’r ddarlith gyntaf. Yn ogystal â hyn, gallai dealltwriaeth y myfyrwyr o ddeunydd yr ail ddarlith ddibynnu ar y deunydd a drafodwyd yn y ddarlith gyntaf.  

Os hoffech roi cyfyngiad i atal myfyrwyr rhag symud ymlaen i’r ail ddarlith:

Mae Rhyddhau Ymaddasol fel yn y sefyllfa uchod yn gysylltiedig â Gradd yn y Ganolfan Raddau. Mae nifer o reolau y gallwch eu defnyddio. Er enghraifft, fe allech osod rheol bod rhaid i fyfyrwyr gael marc penodol yn y prawf cyn bod modd iddynt weld y deunydd, i ddangos eu bod yn ei ddeall.

Yn y sefyllfa hon, gallwch sicrhau bod gan fyfyrwyr wybodaeth a dealltwriaeth ddigonol o’r deunydd, a chreu amgylchedd sy’n ymateb yn uniongyrchol i’w gweithgarwch ar yr un pryd.  

Awgrymiadau Dysgu at Gysondeb Ddysgu ac Addysgu

Distance Learner Banner

Pwyntiau Cyffredinol

 • Rhowch gyfarwyddiadau clir a diamwys. Bydd hyn yn lleihau’r nifer o negeseuon ebost ac ymholiadau y byddwch yn eu cael.
 • Defnyddiwch y dechnoleg yr ydych chi a’ch myfyrwyr yn gyfarwydd â hi ac yn gallu ei defnyddio. Cofiwch y gallwch gynnwys dolenni i’n cwestiynau cyffredin yn eich cwrs Blackboard er mwyn cynorthwyo eich myfyrwyr.
 • Os ydych chi’n defnyddio eich cyfrifiadur eich hun, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gallu gwneud popeth y bydd angen ichi allu ei wneud. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau gallwch gysylltu ag eddysgu@aber.ac.uk  Bydd y cwestiynau cyffredin hyn yn eich helpu:
 • Adnoddau pellach: Mynnwch gip ar y set ragorol o adnoddau sydd ar gael ym mhecyn cymorth dysgu ar-lein ACUE:

Rheoli eich cynnwys dysgu yn effeithiol

 • Dysgu gweithredol o bell: Ystyriwch y tasgau dysgu y mae arnoch eisiau i’r myfyrwyr eu cyflawni, nid dim ond y cynnwys sy’n cael ei gwmpasu. Gwnewch yn siŵr bod y tasgau’n cael eu hegluro’n iawn i’r myfyrwyr. Os yw’r dasg ddysgu’n glir, bydd yn hybu dysgu gweithredol, hyd yn oed o bell.
 • HygyrcheddDefnyddiwch egwyddorion arfer hygyrchedd da yn eich dogfennau Powerpoint a Word ac mewn deunyddiau eraill.
  • Rhowch dagiau ‘alt’ ar gyfer y delweddau mewn unrhyw ddeunyddiau.
  • Sicrhewch fod nodiadau’r siaradwr wedi’u cynnwys yn eich ffeiliau Powerpoint, a llwythwch y ffeil PPT i Blackboard. Peidiwch â llwytho PDF yn unig. Mae hyn yn rhoi cyfrwng arall i fyfyrwyr allu cael yr holl wybodaeth y mae arnoch eisiau iddynt ei chael.
  • Defnyddiwch iaith syml i’r graddau y mae hynny’n bosibl. Os nad yw eich myfyrwyr yn deall rhywbeth yn dda, ni fyddant yn gallu gofyn cwestiynau ichi yn ystod y ddarlith.
  • Gwnewch yn siŵr ei bod yn rhwydd iddynt lywio eu ffordd o amgylch eich cwrs Blackboard. Dylent allu canfod y deunydd perthnasol ar gyfer pob wythnos yn rhwydd ac yn gyflym.
 • Deunyddiau darllen: Sicrhewch fod yr holl ddeunydd darllen ar gael trwy Blackboard. Defnyddiwch restrau darllen Aspire. Os mai dim ond mewn print y mae rhai deunyddiau ar gael (e.e. llyfrau yn y llyfrgell), dewch o hyd i e-lyfrau neu ffynonellau ar-lein amgen y gallant eu defnyddio yn eu lle.
 • Rhyddhau Addasol: Gallwch ddefnyddio Rhyddhau Addasol fel bod eich deunyddiau’n ymddangos ar adegau penodol. Ceisiwch osgoi gormod o reolau rhyddhau addasol cymhleth gan y gallant fod yn anodd i’w datrys os ydych yn ceisio darganfod pam nad yw myfyriwr yn gallu gweld dogfennau.
 • Mae Box of Broadcasts yn adnodd rhagorol ar gyfer deunydd teledu a radio. Gallwch drefnu recordiadau o ddeunyddiau sydd i ddod neu ddefnyddio rhaglenni sydd wedi’u darlledu o’r blaen.

Enghraifft o dasg ddysgu sydd braidd yn amwys fyddai darllen tair erthygl.
Tasg ddysgu fwy gweithredol fyddai darllen y tair erthygl a gwerthuso eu dadleuon o’u cymharu â’i gilydd, neu ddadansoddi data o sawl ffynhonnell i geisio canfod patrymau ac ati. 

Defnyddio Profion ac Arolygon Blackboard ar gyfer asesu ffurfiannol

Mae profion yn ffordd wych i fyfyrwyr wirio eu dealltwriaeth o bwnc ac maent yn gymorth i chi wybod mwy am eu cynnydd.

 • Cofiwch gynnwys adborth ar atebion cywir ac anghywir, fel y gall eich myfyrwyr ddysgu o’r cwis ffurfiannol.
 • Nid oes rhaid ichi roi’r ateb cywir ond gallwch roi dolenni i waith darllen, neu adnoddau pellach i’w helpu i ddysgu’r deunydd.
 • Ysgrifennwch gwestiynau sy’n helpu eich myfyrwyr i ymwneud â’r deunydd, yn hytrach na dim ond cofio ffeithiau. Gallwch ysgrifennu cwestiynau a fydd yn golygu bod rhaid iddynt ddadansoddi deunyddiau, gweithio gyda sefyllfaoedd a gwneud cyfrifiadau.

Galluogi i’r myfyrwyr ymwneud â chi ac â’ch gilydd trwy gyfrwng bwrdd trafod

Mae byrddau trafod yn ffordd wych o gynnal seminar o bell. Maent yn galluogi myfyrwyr i ymwneud â’r dysgu pan fo modd iddynt, ac mae’r myfyrwyr hefyd yn gyfarwydd â’u defnyddio.

 • Gweithgareddau: Darparwch weithgareddau i’r myfyrwyr ymwneud â hwy ar y byrddau trafod – gosodwch gwestiynau cychwynnol y mae angen iddynt ymwneud yn weithredol â hwy, megis dadansoddi data, cymharu erthyglau, crynhoi eu gwaith darllen a chreu cwestiynau ar sail y deunyddiau y maent wedi eu darllen.
 • Canllawiau ar ymwneud: Rhowch ganllawiau i’r myfyrwyr ynghylch sut y mae arnoch eisiau iddynt ymwneud â’r byrddau trafod.
  • Er enghraifft, gallech ofyn iddynt ysgrifennu eu postiadau eu hunain a rhoi sylwadau ar bostiadau pobl eraill.
  • Dywedwch wrth y myfyrwyr pa mor aml y mae arnoch eisiau iddynt ymwneud â’r bwrdd trafod, a pha mor aml y byddwch chithau’n ymwneud ag ef.
  • Os ydych chi’n cynnal edefyn ar gyfer pob seminar, efallai y bydd arnoch eisiau parhau â’r drafodaeth am wythnos ac yna dechrau un newydd ar adeg benodol.
 • Canllawiau ar ysgrifennu:
  • A oes arnoch eisiau iddynt ysgrifennu’n ffurfiol ynteu’n anffurfiol?
  • A ddylent gyfeirio at eu gwaith darllen?
  • Mae postiadau byrion yn well na thraethodau – nod y byrddau trafod yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ryngweithio yn hytrach na dim ond rhoi eu traethodau cyfan ar-lein.

Defnyddio Blogiau, Wicis a Dyddlyfrau er mwyn rhoi cyfle i fyfyrwyr fyfyrio a chydweithio

Mae Blogiau a Dyddlyfrau yn ffordd dda i fyfyrwyr gofnodi proses neu arfer sy’n parhau – dyddlyfr darllen, er enghraifft. Gall myfyrwyr ddefnyddio testun, delweddau, fideos ac ati. Gall holl aelodau’r dosbarth weld blogiau, tra bod dyddlyfrau’n breifat rhwng y myfyriwr a’r hyfforddwr.

Mae wicis yn dda ar gyfer gwaith grŵp. Gall y dosbarth cyfan eu defnyddio, neu gallwch rannu’n grwpiau a gall pob grŵp gael wici. Gall myfyrwyr ddefnyddio testun, delweddau a fideos, a gallwch weld cyfraniad pob myfyriwr.

 • Rhowch gyfarwyddiadau clir i’r myfyrwyr ynghylch sut i ddefnyddio blogiau, wicis neu ddyddlyfrau. Dywedwch wrthynt beth yr ydych yn ei ddisgwyl: pa mor aml y mae arnoch eisiau iddynt gyfrannu a pha mor aml y byddwch yn ymwneud â hwy.
 • Gall enghreifftiau o gyfraniadau fod yn ddefnyddiol i helpu myfyrwyr ddeall yr hyn yr ydych yn ei ddisgwyl.
 • Gallwch wneud sylwadau ar bostiadau er mwyn rhoi adborth.
 • Gellir graddio pob un o’r tri math o weithgaredd os oes arnoch eisiau eu defnyddio fel dull asesu.

Gwneud recordiad Panopto

Mae recordiadau Panopto yn ffordd dda o gyflwyno gwybodaeth i’ch myfyrwyr, ynghyd â sleidiau PowerPoint. Gallwch ailddefnyddio recordiadau yr ydych wedi’u gwneud eisoes, ond os ydych yn gwneud recordiadau newydd yn benodol at ddibenion dilyniant, cadwch y pethau canlynol mewn cof:

 • Gwnewch eich fideos yn fyrrach na darlith arferol. Bydd myfyrwyr yn ei chael hi’n haws canolbwyntio ar fideos byrrach.
 • Cysylltwch y recordiad â gweithgaredd dysgu ar gyfer eich myfyrwyr. Anogwch ddysgu gweithredol trwy gyfrwng cwestiynau neu weithgareddau eraill.
 • Sicrhewch fod y PowerPoint a nodiadau’r siaradwr (os ydych yn eu defnyddio) ar gael ar Blackboard.

Ychwanegu cwisiau at eich recordiad Panopto

Mae cwisiau’n ffordd dda o gyflwyno amrywiaeth i’ch recordiad, yn debyg i’r modd y byddech yn defnyddio cwestiynau mewn darlith

 • Ysgrifennwch gwestiynau clir a fydd o gymorth i’ch myfyrwyr ymwneud yn weithredol â’r recordiad

Parhad Dysgu ac Addysgu

Distance Learner BannerMae’r Cwestiynau Cyffredin hyn yn amlinellu’r offer e-ddysgu sydd ar gael i staff i sicrhau bod y gwaith dysgu yn parhau yn ddi-dor. 

Gallwch ddod o hyd i ganllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth ar weithio gartref yn y Cwestiynau Cyffredin yma

Gallwch ddod o hyd i ganllawiau Adnoddau Dynol (AD) ar weithio gartref ar wefan AD yma

Argymhellwn bod staff a myfyrwyr yn defnyddio porwyr gwe Google Chrome neuMozilla Firefox

Blackboard fel Amgylchedd Dysgu

Beth alla i ei wneud?

Sut mae gwneud hynny?

Ymgyfarwyddwch â Blackboard Gweler ein Canllaw ar sut i ddefnyddio Blackboard

Os nad ydych yn gweld eich holl fodiwlau gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i gofrestru staff ar fodiwlau

Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am Blackboard

Rheolwch eich deunydd dysgu yn effeithiol Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am uwchlwytho ffeiliau a deunydd i Blackboard

Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i reoli eich dolenni a’ch ffolder

Gweler ein Rhestr wirio ar gyfer creu dogfennau hygyrch

Defnyddiwch Gyhoeddiadau yn Blackboard i gyfathrebu â’r myfyrwyr ar eich modiwl Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i ychwanegu cyhoeddiad yn Blackboard
Gadewch i’ch myfyrwyr wybod sut i gysylltu â chi drwy ychwanegu manylion cyswllt i’ch proffil Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i ychwanegu gwybodaeth am staff i fodiwl ar Blackboard
Defnyddiwch brofion ac arolygon yn Blackboard ar gyfer asesiadau ffurfiannol Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i greu prawf neu arolwg yn Blackboard

Gweler ein canllaw ar brofion ac arolygon

Galluogi myfyrwyr i gysylltu â chi ac â’i gilydd trwy gyfrwng bwrdd trafod Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i ychwanegu bwrdd trafod i’ch modiwl ar Blackboard

Gweler eincanllaw ar fyrddau trafod

Defnyddiwch flogiau, cyfnodolion a wicis y gall myfyrwyr eu hystyried a chydweithio arnynt. Gweler ein canllaw ar flogiau

Gweler ein canllaw ar wicis

Gweler ein canllaw ar gyfnodolion

E-gyflwyno

Beth alla i ei wneud?

Sut mae gwneud hynny?

Ymgyfarwyddwch â defnyddio Turnitin ar gyfer E-gyflwyno Gweler ein Canllaw Cyflym i Turnitin

Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am Turnitin

Creu mannau cyflwyno Turnitin y gall eich myfyrwyr eu defnyddio i gyflwyno eu haseiniadau Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am greu mannau cyflwyno Turnitin
Marcio gwaith a gyflwynir trwy Turnitin a darparu adborth ar-lein Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am farcio aseiniadau yn Turnitin

Recordio Darlithoedd

Beth alla i ei wneud?

Sut mae gwneud hynny?

Gosodwch Panopto ar eich cyfrifiadur fel bod modd i chi wneud recordiadau o ble bynnag yr ydych yn gweithio Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i osod Panopto ar eich cyfrifiadur
Gwnewch yn siŵr bod eich meicroffon yn gweithio Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i wneud yn siŵr bod eich meicroffon yn gweithio
Gwneud recordiad gan ddefnyddio Panopto Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i wneud recordiad gan ddefnyddio Panopto
Ychwanegwch gwisiau i’ch recordiad Panopto Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i ychwanegu cwisiau i’ch recordiad Panopto

Cyfarfodydd Rhithwir

Beth alla i ei wneud?

Sut mae gwneud hynny?

Ymgyfarwyddwch â defnyddio Skype for Business i gynnal cyfarfodydd rhithwir. Gweler ein Canllaw ar ddefnyddio Skype for Business

Gweler ein Skype for Business Guide for Learning and Teaching Activities. 

Gosodwch Skype for Business ar eich cyfrifiadur Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i osod Skype for Business (Windows)

Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i osod Skype for Business (Android)

Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i osod Skype for Business (Mac)

Trefnwch gyfarfod neu sesiwn ddysgu rithwir Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am sut i gynnal cyfarfod neu fideo-gynhadledd gan ddefnyddio Skype for Business

 

I gael rhagor o gymorth ac arweiniad gweler y tudalennau E-ddysgu a’n tudalen Canllawiau a Dogfennau

Croeso i fyfyrwyr newydd (a chroeso’n ôl i bawb sy’n dychwelyd) – awgrymiadau ar sut i ddefnyddio ein systemau E-ddysgu

Croeso i'n holl fyfyrwyr newydd

Hoffem groesawu’r holl fyfyrwyr newydd a dweud ‘croeso’n ôl’ wrth y rheini ohonoch sy’n ymuno â ni eto am flwyddyn arall. Gan fod y tymor bellach ar gychwyn, dyma rywfaint o gyngor ac awgrymiadau ichi o ran defnyddio ein systemau E-ddysgu. Yn y blogbost hwn, byddwn yn cyflwyno ein prif wasanaethau i chi. Mae cefnogaeth a chyngor ar e-ddysgu yn cael eu darparu gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu o fewn y Gwasanaethau Gwybodaeth.

Dyma rai o’n hawgrymiadau gorau i’ch helpu i ddechrau defnyddio ein systemau.

 • Defnyddiwch Chrome neu Firefox i gael mynediad i’n systemau
 • Gwnewch yn siŵr fod eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Aberystwyth wrth law gennych
 • Dros yr wythnosau nesaf, treuliwch amser yn ymgyfarwyddo â’r systemau hyn fel eich bod yn barod i’w defnyddio

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â gwasanaethau TG neu’r llyfrgell, ebostiwch gg@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 62 2400.

Yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir

Blackboard Logo

Blackboard yw amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol. Gallwch ddod o hyd i Blackboard trwy fynd i blackboard.aber.ac.uk. Bydd arnoch angen eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Aberystwyth er mwyn mewngofnodi. Bydd eich dewis iaith ar gyfer defnyddio Blackboard yn seiliedig ar eich dewis iaith yn eich cofnod myfyriwr (Cymraeg neu Saesneg). Bydd gan bob modiwl y byddwch yn ei astudio ei safle Blackboard ei hun.  Yma, cewch adnoddau a fydd yn cefnogi eich dysgu a’ch addysgu.  Byddwch hefyd yn gallu cael gafael ar recordiadau o’ch darlithoedd a chyflwyno eich aseiniadau yn electronig. Gallwch lywio eich ffordd i wahanol rannau o fodiwl trwy glicio ar y ddewislen ar y chwith.

Yn ogystal â chael gafael ar eich adnoddau dysgu, efallai y bydd eich darlithydd yn gofyn ichi wneud gweithgareddau eraill yn Blackboard megis profion neu gwisiau, wicis, blogiau, neu ddyddiaduron myfyriol. Bydd gennych hefyd safleoedd Adrannol a fydd yn cynnwys gwybodaeth bwysig am eich aseiniadau a’r gefnogaeth bellach y gallwch ei chael.

E-gyflwyno

Turnitin logo

Bydd pob darn o waith testun sydd wedi’i lunio ar raglen prosesu geiriau yn cael ei gyflwyno’n electronig trwy gyfrwng Blackboard yn ystod eich cyfnod yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Byddwch hefyd yn cael eich marciau a’ch adborth yn electronig. Mae dau wahanol fath o gyflwyno electronig ar gael: Turnitin a Blackboard Assignment. Mae gennym gyngor penodol ar gyflwyno trwy gyfrwng Turnitin a hefyd trwy gyfrwng Blackboard Assignment yn ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml. Gweler isod ein hawgrymiadau pennaf ar sut i gyflwyno eich gwaith yn electronig:

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi digon o amser i chi’ch hun gyflwyno’r aseiniad cyn y dyddiad cau
 • Bydd y rhan fwyaf o’r gwaith y byddwch yn ei gyflwyno yn cael ei farcio’n ddienw, felly peidiwch ag ysgrifennu eich enw ar eich aseiniad
 • Cadwch eich aseiniad dan enw sy’n ystyrlon i chi
 • Gwiriwch ddwywaith eich bod yn cyflwyno’r gwaith i’r modiwl cywir
 • Edrychwch ar eich ebost wedi ichi gyflwyno er mwyn gwneud yn siŵr eich bod wedi cael derbynneb ebost
 • Treuliwch amser yn darllen eich adborth yn ofalus ar ôl i chi gael eich marciau

Recordio Darlithoedd

Panopto logo

Mae Prifysgol Aberystwyth yn defnyddio meddalwedd recordio darlithoedd o’r enw Panopto. Mae hyn yn golygu y gallwch gael gafael ar recordiadau o’ch darlithoedd trwy Blackboard. Mae gan Nordmann et al (2018) ffeithlun da ar sut i wneud y defnydd gorau o recordiadau o ddarlithoedd er mwyn cefnogi eich dysgu. Dyma grynodeb o’u cyngor:

Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd i’ch darlithoedd. Er bod recordiadau o ddarlithoedd ar gael ichi, ni ddylid eu defnyddio yn hytrach na bod yn bresennol yn y sesiwn ddysgu ei hun. Bryd hynny, cewch gyfleoedd i ofyn cwestiynau ac i ddysgu hefyd gan eich cyfoedion. Meddyliwch am y recordiad o’r ddarlith fel rhywbeth sy’n atodol i’r sesiynau dysgu byw. Yn eich darlithoedd, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud nodiadau a cheisiwch grynhoi’r trafodaethau yn eich geiriau eich hun.

Wrth ailwylio’r darlithoedd, byddwch yn benodol ac ewch yn ôl i’r rhannau nad ydych yn eu deall neu nad ydych yn eu cofio. Peidiwch â gwylio’r ddarlith gyfan – yn ddelfrydol dylech wneud hyn o fewn ychydig ddyddiau i’r ddarlith er mwyn gweld faint yr ydych yn ei gofio. Gwnewch yn siŵr fod eich nodiadau o’r ddarlith wrth law gennych fel y gallwch ychwanegu atynt.

Os na allwch fynd i’r ddarlith am resymau dilys, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwylio’r recordiad o fewn wythnos fel y byddwch yn ymwybodol o’r cynnwys diweddaraf – peidiwch â chadw’r holl ddarlithoedd tan ddiwedd y semester a’u gwylio i gyd un ar ôl y llall bryd hynny. Os byddwch yn defnyddio’r recordiad, gwyliwch ef ar y cyflymder arferol heb ei gyflymu er mwyn symud ymlaen. Rhowch eich sylw’n llawn i’r recordiad a pheidiwch â gwneud tasgau eraill. Ewch yn ôl at y rhannau nad ydych yn eu deall a’u hailwylio.  Gallwch ganfod yr erthygl lawn ar-lein.

Cyfeiriadau

Nordmann, E., Kuepper-Tetzel, C. E., Robson, L., Phillipson, S., Lipan, G., & Mcgeorge, P. (2018). Lecture capture: Practical recommendations for students and lecturers. [ar-lein]. https://doi.org/10.31234/osf.io/sd7u4. Cyrchwyd ddiwethaf: 03.10.2019.

Cipio Darlithoedd yn Effeithiol: Awgrymiadau i staff a myfyrwyr

Yn y blog hwn byddwn yn edrych at sut y gallwn gipio darlithoedd yn fwy effeithiol i ehangu dysgu a chofio gwybodaeth. Byddwn yn adeiladu ar ein blog blaenorol o’r enw Defnyddio’r adnodd capsiynau a chwis yn Panopto.

Mae’r awgrymiadau a’r drafodaeth isod yn seiliedig ar bapur sy’n cael ei gyhoeddi eleni gan seicolegwyr o Brifysgolion Glasgow, Dundee, Sheffield ac Aberdeen, ar y cyd â staff o’r Gwasanaethau TG ym Mhrifysgol Manceinion. Mae’r papur, ‘Lecture capture: Practical recommendations for students and lecturers’, wedi cael ei ysgrifennu o fewn cyd-destun dysgu hunanreoledig ac mae’n cynnig cyfarwyddyd i staff a myfyrwyr ar sut i fanteisio i’r eithaf ar recordiadau darlith. Gwnaeth Prifysgol Aberystwyth gyflwyno ei Pholisi Cipio Darlithoedd yn 2016 yn sgil cyflwyno Panopto yn 2013. Gan fod cipio darlithoedd wedi cynyddu ledled y sector Addysg Uwch yn y DU[1], mae’r ffocws yn symud nawr i sut mae’n gweithio o ran dysgu.

Mae’r erthygl ar gael ar-lein ac mae wedi’i rhannu’n 4 adran:

 1. Cyflwyniad
 2. Dysgu hunanreoledig fel fframwaith damcaniaethol ar gyfer gweithredu cipio darlithoedd
 3. Argymhellion i fyfyrwyr
 4. Argymhellion i staff

Yn ogystal â hyn, mae awduron yr astudiaeth wedi creu ffeithlun i fyfyrwyr sy’n cynnwys eu prif ddarganfyddiadau:

Nordmann et al. 2018.

Mae’r ffeithlun llawn ar gael ar-lein.

Trafododd y Grŵp E-ddysgu’r papur hwn yn rhan o’r awr hyfforddiant tîm rheolaidd. Isod ceir rhai o’r pwyntiau yr hoffem eu hamlygu i staff a myfyrwyr:

 • Dylai myfyrwyr ystyried y recordiadau fel ychwanegiad at eu dysgu ac nid i gymryd lle presenoldeb. Mae astudiaethau wedi dangos bod presenoldeb yn y sesiwn fyw yn golygu perthynas gryfach o ran y radd derfynol gyda chipio darlithoedd yn cael ei ddefnyddio i gynorthwyo’r dysgu.[2]
 • Cyflwynwch y myfyrwyr i system cymryd nodiadau Cornell a’u hannog i gymryd nodiadau yn ystod darlithoedd. Mae cymryd nodiadau yn helpu’r gallu i gadw gwybodaeth, ond mae’n dasg sy’n golygu ymdrech gwybyddol felly gall defnyddio strategaethau megis system cymryd nodiadau Cornell helpu myfyrwyr i fanteisio i’r eithaf arno. Mae fideo sy’n cyflwyno nodiadau Cornell ar gael yma.
 • Ymgorfforwch adolygu recordiadau fideo i’r gweithgareddau ‘gwaith cartref’, gan eu hannog i fynd drwy’u nodiadau ac ail-wylio adrannau penodol o’r recordiadau’n unig. Dylai myfyrwyr ail-wylio’r ddarlith o fewn rhai diwrnodau i fynychu’r sesiwn, ond nid yn syth ar ôl y sesiwn. Mae cael toriad rhwng adolygu yn cynyddu’r gallu i gadw gwybodaeth. Mae gwylio’r fideo yn llawn yn ei gwneud hi’n fwy tebygol y byddant yn cael trafferth canolbwyntio, felly dylai myfyrwyr ganolbwyntio ar yr adrannau hynny nad ydynt yn eu cofio na’u deall a defnyddio’r recordiad i wella’r nodiadau y gwnaethant eu cymryd yn y lle cyntaf. Dylent adolygu eu nodiadau wrth wylio’r recordiad.
 • Os bydd myfyriwr yn colli darlith fe’u cynghorir i wylio’r recordiad yn llawn cyn gynted â phosibl ac yna ail-wylio’r recordiad ymhen rhai diwrnodau gan wylio adrannau penodol fel y nodwyd uchod. Dylent wylio’r recordiad ar y cyflymder arferol a chymryd nodiadau wrth wylio yn yr un modd ag y buasent yn ei wneud mewn sesiwn fyw.
 • Defnyddio’r gweithgareddau dysgu gweithredol – gallai’r rhain gynnwys trafodaethau gyda chymheiriaid, cwestiynau ymarfer ar ddiwedd y sesiwn, pleidleisio yn y dosbarth. Mae tystiolaeth yn dangos bod mwy o weithgareddau rhyngweithiol yn fwy tebygol o annog myfyrwyr i ddod i’r darlithoedd yn hytrach na gwylio’r recordiad. Ystyriwch ddefnyddio cwisiau yn Panopto i brofi eu gwybodaeth neu i weld a ydynt wedi deall y deunydd: https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=2771

Byddwn yn mewnosod yr awgrymiadau o’r papur hwn i’n sesiynau hyfforddi sydd i ddod

 • E-ddysgu Uwch: Defnyddio Offer E-ddysgu ar gyfer Gweithgareddau Adolygu (27 Mawrth am 3yp yn E3, Ystafell Hyfforddi E-ddysgu)

Gallwch archebu lle ar y sesiynau hyn yma.

Rydym bob amser yn chwilio am flogwyr gwadd felly os ydych chi’n defnyddio Panopto mewn ffordd benodol, e-bostiwch ni.

Cyfeiriadau

Credé, M., Roch, S.G., & Kieszczynka, U. M. (2010). Class attendance in college: A meta-analytic review of the relationship of class attendance with grades and student characteristics. Review of Educational Research, 80 (2), 272-295. https://doi.org/10.3102%2F0034654310362998

Newland, B. (2017). Lecture Capture in UK HE: A HeLF Survey Report. Heads of eLearning Forum, a gafwyd o https://drive.google.com/file/d/0Bx0Bp7cZGLTPRUpPZ2NaaEpkb28/view

Nordmann, E., Kuepper-Tetzel, C. E., Robson, L., Phillipson, S., Lipan, G., & Mcgeorge, P. (2018). Lecture capture: Practical recommendations for students and lecturers. https://doi.org/10.31234/osf.io/sd7u4

[1] Mae Newland, 2017 yn adrodd bod gan 86% o Sefydliadau Addysg Uwch dechnoleg cipio darlithoedd.

[2] Gweler Credé, Roch a Kieszcynka (2010).

Defnyddio’r adnoddau sgrindeitlo a chwisiau yn Panopto

Panopto yw meddalwedd Cipio Darlithoedd y Brifysgol. Yn haf 2018, symudodd Panopto i’r cwmwl sy’n golygu yn ogystal â llai o amser segur, gwnaethom hefyd fanteisio ar ddiweddariadau a gwelliannau rheolaidd i’r feddalwedd. Er mai defnyddio Panopto ar gyfer cipio darlithoedd yw’r brif swyddogaeth o hyd, rydym hefyd wedi gweld cynnydd mewn defnydd arloesol ar draws y Brifysgol, gan gynnwys ei defnyddio i recordio asesiadau, ei defnyddio i greu aseiniadau a hefyd i greu perfformiadau.

Yn dilyn diweddaru Panopto ym mis Rhagfyr i fersiwn 6.0, cyflwynwyd cwisiau, sgrindeitlo a gwell ystadegau er mwyn i chi allu gweld rhagor o wybodaeth am sut mae gwylwyr yn defnyddio eich cynnwys Panopto. Mae’r neges flog hon yn edrych yn benodol ar ddefnyddio’r adnodd sgrindeitlo a hefyd defnyddio’r cwisiau (os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y gwelliannau i’r ystadegau, edrychwch ar y neges flog hon a’n Cwestiwn Cyffredin).

Defnyddio’r adnodd sgrindeitlo yn Panopto

Er nad yw’n gywir 100%, gallwch fewnforio sgrindeitlau awtomatig ar gyfer eich recordiadau. I wneud hyn, ewch i’r fideo yn abercast.aber.ac.uk yr hoffech gael sgrindeitlau ar ei gyfer a dilynwch y canllawiau yn y Cwestiwn Cyffredin hwn. Yn ogystal â darparu trawsgrifiadau i’r rhai sydd eisiau gweld y ddarlith, efallai y byddai unigolion sydd eisiau cynnal cyfweliadau yn rhan o’u hymchwil neu’u traethawd estynedig yn gweld yr adnodd sgrindeitlo awtomatig yn sail ddefnyddiol ar gyfer trawsgrifio. Os hoffech recordio cyfweliad, lawrlwythwch Panopto, crëwch recordiad a mewnforio’r capsiwn.

Defnyddio’r adnodd gwisiau yn Panopto

Yn ogystal â gallu sgrindeitlo recordiadau, mae Panopto bellach yn gallu ychwanegu cwisiau er mwyn i’r gwylwyr allu rhyngweithio â recordiadau darlith mewn ffordd fwy ystyrlon. Ar hyn o bryd mae tri chwestiwn gwahanol a’r gallu i rwystro gwyliwr rhag symud ymlaen drwy’r recordiad nes eu bod wedi ateb y cwestiynau. Gallwch hefyd lawrlwytho’r canlyniadau er mwyn i chi allu gweld cynnydd. Rydym yn gweld cynnydd enfawr yn y defnydd o Panopto yn ystod cyfnod yr arholiadau. O ddiwedd y tymor ym mis Rhagfyr 2018 tan ddiwedd cyfnod yr arholiadau ym mis Ionawr 2019, gwyliwyd 768,594 munud o recordiadau. Mae hyn yn gyfwerth â 12810 awr neu 534 diwrnod. Bydd ychwanegu cwisiau i recordiadau Panopto yn golygu y bydd modd i wylwyr brofi eu gwybodaeth wrth wylio. Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio cwisiau darllenwch y Cwestiwn Cyffredin hwn a’r canllaw hwn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio sgrindeitlo neu gwisiau yn Panopto cysylltwch â ni (eddysgu@aber.ac.uk / 01970 62 2472). Rydyn ni hefyd yn cynnal sesiwn Hyfforddiant E-ddysgu Uwch ar Ddefnyddio Offer E-ddysgu ar gyfer Gweithgareddau Adolygu ddydd Mercher 27 Mawrth am 3yp. Gallwch archebu lle ar y cwrs yma.

Ystadegau Gwylwyr Panopto

Weld pwy sy’n edrych ar eich fideos Panopto, am ba hyd, pryd, a pha rannau, edrychwch ar yr ystadegau ar gyfer eich fideos Panopto.

O fis Medi 2018 gall defnyddwyr Panopto sydd â mynediad Crëwr weld nifer y bobl sydd wedi edrych ar recordiad yn ôl dyddiad, faint o amser a dreuliwyd yn edrych ar y recordiad, rhestr o’r defnyddwyr sydd wedi edrych ar y recordiad gan gynnwys sawl gwaith y maent wedi edrych arno a sawl munud o’r recordiad y maent wedi edrych arno, a map gwres, sy’n dangos pa rannau o’r fideos y mae gwylwyr wedi ymgysylltu â hwy ar gyfer eu fideos Panopto.

Gall defnyddwyr weld nifer y bobl sydd wedi edrych ar y recordiad bob dydd, gan gynnwys ymwelwyr unigryw, cyfanswm y munudau a dreuliwyd yn edrych ar y fideo, ymgysylltiad y gwyliwr â’r fideo, gwirio pa ddefnyddwyr sydd wedi edrych ar eu fideo, sawl gwaith ac am faint o amser, yn ogystal â lawrlwytho adroddiadau Excel o nifer y bobl sydd wedi edrych ar y fideo bob dydd, ymgysylltiad y gwylwyr a phrif wylwyr.

I ddarganfod ac adolygu’r ystadegau ar gyfer eich fideos Panopto, gweler Cwestiwn Cyffredin 697 .

Noder: Gall defnyddwyr weld ystadegau mynediad ar gyfer fideos y maent hwy wedi’u creu neu’u huwchlwytho yn unig.

E-ddysgu i’r rhai sy’n cynorthwyo Gweithgareddau Dysgu ac Addysgu

Mae’r Grŵp E-ddysgu’n gobeithio eich bod wedi cael amser braf dros y gwyliau. Wrth i bethau ac wrth i ni ddechrau ar gyfnod yr arholiadau, roeddem yn meddwl y byddai’n ddefnyddiol i ni nodi pa gymorth sydd ar gael i gydweithwyr sy’n darparu cymorth gweinyddol i weithgareddau dysgu ac addysgu.

Efallai fod ein Cwestiwn Cyffredin, Pa Gwestiynau Cyffredin sy’n ddefnyddiol i ddarparu cymorth gweinyddol ar gyfer system e-ddysgu?, yn fan dechrau da. Dyma Gwestiwn Cyffredin a luniwyd i ddod â’n holl Gwestiynau Cyffredin ynghylch cymorth gweinyddol ynghyd er mwyn i chi gael ateb i’ch cwestiwn cyn gynted â phosibl.

Yn ogystal â’n Cwestiynau Cyffredin, mae gennym hefyd Ganllawiau E-ddysgu ar gael ar ein gweddalennau. Cynlluniwyd y canllawiau hyn i’ch tywys drwy broses lawn o’r dechrau i’r diwedd ac maent yn ddefnyddiol i’r rhai sydd eisiau meithrin dealltwriaeth o’r broses lawn. Rydym  hefyd yn hapus i gwrdd wyneb i wyneb ac wrth gwrs gallwn roi cymorth dros y ffôn a thrwy e-bost. Rydym hefyd yn barod i roi hyfforddiant i chi a’ch cydweithwyr. Os hoffech chi a’ch cydweithwyr wneud cais am sesiwn hyfforddi, cysylltwch â ni. Efallai fod yna sesiynau hyfforddi eraill a fyddai’n ddefnyddiol i chi. Ceir ein rhaglen lawn o sesiynau hyfforddi ar gyfer 2018/19 ar ein gweddalennau.

eddysgu@aber.ac.uk

01970 62 2472

www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/elearning

Blog E-ddysgu