Gofrestru ar y Gynhadledd

Gallwch gofrestru ar gyfer y wythfed gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol. Eleni bydd y gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn dwyn y thema Cyfoethogi’r Cwricwlwm: Ysgogi Dysgu a Bywiogi’r Addysgu! ac fe’i cynhelir rhwng dydd Llun 7 a dydd Mercher 9 Medi 2020.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd trwy lenwi’r ffurflen ar-lein hon.

Eleni, mae gennym raglen gyffrous ac amrywiol o weithgareddau, gweithdai a chyflwyniadau sy’n dangos yr arferion dysgu arloesol a geir yn y Brifysgol. Mae copi drafft o’r rhaglen  ar gael ar ein tudalennau gwe.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Learning and Teaching Conference 2020 Logo

Atgoffa: Galwad am Gynigion: Cynadledd Dysgu ac Addysgu 2020

*Cau Dydd Gwener*

Gwahoddir staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig a myfyrwyr i gyflwyno cynigion ar gyfer 8fed Cynhadledd Dysgu ac Addysgu, Dydd Llun 7 Medi – Dydd Mercher 9 Medi 2020.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion ar-lein.

Mae thema’r gynhadledd eleni, Cyfoethogi’r Cwricwlwm: Ysgogi Dysgu a Bywiogi’r Addysgu, yn adlewyrchu’r ymroddiad sydd gan staff Prifysgol Aberystwyth i wella profiad dysgu eu myfyrwyr.

Dyma 5  prif gangen y gynhadledd eleni:

 • Troi at Ddysgu Ar-lein
 • Creu Cymuned Ddysgu
 • Datblygu Lles yn y Cwricwlwm
 • Ymgorffori Dysgu Gweithredol
 • Gweithio gyda Myfyrwyr fel Partneriaid

Parhau i ddarllen

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 22/6/2020

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd - Dysgu ac Addysgu

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd – Dysgu ac Addysgu

Fel darlithydd ym maes dysgu ac addysgu sy’n gyfrifol am y TUAAU, rwy’n cadw llygad am adnoddau newydd i gynorthwyo ein staff i ddysgu’n effeithiol ar-lein. Mae hyn yn cynnwys gweminarau allanol, pecynnau cymorth, cyhoeddiadau ac adnoddau eraill. Oherwydd bod dysgu gweithredol yn cael blaenoriaeth ar agenda’r Brifysgol, rwy’n hynod o awyddus i rannu canllawiau ar gyfer symud dysgu gweithredol ar-lein.  

Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.

Galw staff @PrifAber. Ydych chi’n defnyddio darlithoedd byr neu gwisiau Panopto wrth ddysgu ar-lein? Rydyn ni’n chwilio am enghreifftiau ar gyfer ein modiwl arferion da newydd. E-bostiwch udda@aber.ac.uk os hoffech rannu eich deunydd â ni.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth.

Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Newidiadau i’r Gynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu

Bwriedir cynnal y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu am eleni rhwng dydd Llun, 7 a dydd Mercher, 9 Medi. Rydym yn dechrau cynllunio i ddarparu elfennau o’r gynhadledd ar-lein.

Cafodd y dyddiad cau i dderbyn cynigion ar gyfer y gynhadledd ei ymestyn tan ddydd Gwener 26 Mehefin 2020 ac ychwanegwyd edefyn arall at y thema am eleni, sef: Cyfoethogi’r Cwricwlwm: Ysgogi Dysgu a Bywiogi’r Addysgu!

 • Troi at Ddysgu Ar-lein
 • Creu Cymuned Ddysgu
 • Datblygu Lles yn y Cwricwlwm
 • Ymgorffori Dysgu Gweithredol
 • Gweithio gyda Myfyrwyr fel Partneriaid

Cyflwynwch eich cynigion ar-lein.

Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan gydweithwyr a hoffai rannu awgrymiadau a phrofiadau ymarferol ar ddysgu ac addysgu ar-lein.

Mae’r cyfnod i archebu lle yn y gynhadledd bellach ar agor.

Traddodir y ddarlith gyweirnod eleni gan yr Athro Ale Armellini o Brifysgol Northampton. Fe welwch ragor o wybodaeth am yr Athro Armellini yn y blog-bost hwn.  

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, e-bostiwch eddysgu@aber.ac.uk.  

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2020 – ein Prif Siaradwr Gwadd: yr Athro Ale Armellini

Rydym yn hynod falch o gael cyhoeddi mai’r Athro Ale Armellini fydd yn Brif Siaradwr Gwadd inni yn ein Cynhadledd Dysgu ac Addysgu eleni.

Ac yntau wedi datblygu cynllun Dysgu ac Addysgu Prifysgol Northampton, a’i weithredu a’i gloriannu, rydym ni’n disgwyl yn eiddgar am syniadau’r Athro Ale Armellini ar thema’r gynhadledd eleni, sef Cyfoethogi’r Cwricwlwm: Ysgogi Dysgu a Bywiogi’r Addysgu!

Mae Cynllun Dysgu ac Addysgu Prifysgol Northampton a Strategaeth Rhagoriaeth mewn Addysg Aberystwyth fel ei gilydd yn pwysleisio pwysigrwydd dysgu gweithredol, ac yn ceisio rhoi dysgu gweithredol ar waith ar raddfa ehangach ar draws eu prifysgolion. Dysgu gweithredol yw un o brif bynciau’r gynhadledd eleni, felly fe fydd presenoldeb yr Athro Armellini fel y prif siaradwr gwadd yn bendant ymhlith yr uchafbwyntiau.

Nod Prifysgol Aberystwyth yw, drwy gynllun tri cham, hyrwyddo ethos o ddysgu gweithredol mwy parhaus ymhlith y myfyrwyr, drwy ddilyn cyfres o strategaethau allweddol a strategaethau parhaus, drwy’r Gymraeg a’r Saesneg. Mae hyn yn cynnwys ein Prosiect Dysgu Gweithredol, a’n Datblygiad Iechyd Meddwl Staff a Myfyrwyr, dau faes allweddol o’n strategaeth, yn ogystal â Chyfoethogi Darpariaeth Tiwtoriaid Personol, a Mentrau Cyflogadwyedd yn rhan o’n gwaith strategol presennol. Yn y pen draw, erbyn haf 2022, bydd Prifysgol Aberystwyth wedi ymdrechu i drawsnewid sut rydym yn dysgu ein myfyrwyr a sut maent hwythau’n dysgu, a’n gobaith yw y byddwn yn annog prifysgolion eraill i wneud hynny hefyd.

Mae elfennau tebyg i’w cael yn Amcanion Dysgu ac Addysgu Prifysgol Northampton, a ddatblygwyd gan ein prif siaradwr gwadd, sy’n dangos pwysigrwydd arloesi mewn addysgeg. Gan fod swydd yr Athro Armellini yn golygu ei fod yn arwain ar ddysgu ym mhob rhan o Brifysgol Northampton, a’i fod yn ymchwilio i arloesi ym maes dysgu ac addysgeg ar-lein, ac enwi dim ond ychydig o’i feysydd ymchwil, fe fydd yn darparu cyngor a dealltwriaeth anhepgorol i’n cynadleddwyr.

Cynhelir y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol ym Mhrifysgol Aberystwyth o 7 i 9 Medi 2020. 

Cewch ddilyn ei lif trydar yn @alejandroa

Galwad am Gynigion: Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2020

Gwahoddir staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig a myfyrwyr i gyflwyno cynigion ar gyfer 8fed Cynhadledd Dysgu ac Addysgu, Dydd Llun 7 Medi – Dydd Mercher 9 Medi 2020.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion yma.

Mae thema’r gynhadledd eleni, Cyfoethogi’r Cwricwlwm: Ysgogi Dysgu a Bywiogi’r Addysgu yn adlewyrchu’r ymroddiad sydd gan staff Prifysgol Aberystwyth i wella profiad dysgu eu myfyrwyr. Dyma dair prif gangen y gynhadledd eleni:

 • Creu Cymuned Ddysgu
 • Datblygu Lles yn y Cwricwlwm
 • Ymgorffori Dysgu Gweithredol
 • Gweithio gyda Myfyrwyr fel Partneriaid

Mae croeso i staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig, a myfyrwyr gynnig sesiynau ar unrhyw bwnc sy’n berthnasol i ddysgu, yn enwedig os ydynt yn canolbwyntio ar ymgorffori a defnyddio technoleg wrth ddysgu. Mae croeso i chi gyflwyno pynciau eraill, hyd yn oed os nad ydynt yn cyd-fynd ag un o’r canghennau uchod.

Rydym yn annog cyflwynwyr i ystyried defnyddio fformatau amgen sy’n cyd-fynd â’r hyn a drafodir yn eu sesiynau. Gan hynny, ni fyddwn yn gofyn am fformat cyflwyno safonol, ond gofynnwn i chi gynnwys fformat, hyd y sesiwn ac unrhyw ofynion eraill a fo gennych wrth i chi wneud eich cynnig isod.

Gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen hon erbyn 26 Mehefin 2020. 

Anelwn at roi gwybod i chi am ganlyniad eich cais erbyn 25 Mai 2020. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â’r Uned Datblygu ac Addysgu am eddysgu@aber.ac.uk, neu ffonio ar estyniad 2472.

Gweithdai Kate Exley

Mae’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gyhoeddi y bydd Dr Kate Exley yn cynnal dau weithdy ddydd Mawrth 24 Mawrth. 

Mae Dr Exley yn Uwch Swyddog Datblygu Staff ym Mhrifysgol Leeds ac yn Ymgynghorydd Addysg Uwch. Mae ganddi arbenigedd penodol mewn Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch, Asesu ac Achredu, Arolygu Myfyrwyr Ymchwil ac Adolygu Gyrfaoedd, a Chynllunio Cyrsiau a Newid yn y Cwricwlwm.

Mae’r gweithdai hyn wedi’u cynllunio’n benodol er mwyn cefnogi’r gwaith o gyflwyno’r prosiectau Dysgu Gweithredol sydd ar y gweill ac sy’n rhan o Strategaeth Dysgu ac Addysgu 2019-2022. Bydd y gweithdai’n canolbwyntio ar Ddysgu Gweithredol wrth ddysgu grwpiau bach a mawr. Mae’r gweithdai’n agored i holl aelodau cymuned y Brifysgol ond argymhellwn yn gryf y dylai aelodau o staff sy’n cyfrannu at gyflwyno’r prosiectau Dysgu Gweithredol fod yn bresennol, neu eu bod yn enwebu rhywun i fod yno ar eu rhan. 

Er mwyn sicrhau y gall cynifer o bobl â phosibl fod yn bresennol, bydd y gweithdy’n cael ei gynnal ddwywaith – unwaith am 9.30am-12pm ac eto am 12.30-3pm.  Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig ac argymhellir eich bod yn archebu eich lle.

Er mwyn archebu, rhowch eich manylion yn y ffurflen ar-lein hon a nodwch pa weithdy yr hoffech fod yn bresennol ynddo.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y gweithdai hyn ebostiwch udda@aber.ac.uk.

Cadwch y Dyddiad: Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu

Mae’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gyhoeddi dyddiad yr 8fed Gynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu. Cynhelir y gynhadledd o ddydd Llun 7 Medi hyd ddydd Mercher 9 Medi 2020.

Cadwch lygad am Alwadau am Gynigion a chyhoeddi thema’r gynhadledd yn ddiweddarach y fis hwn. Yn ôl ein harfer, byddwn yn diweddaru ein tudalennau gwe ynghylch y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn ogystal â’n blog er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi ynghylch sut mae pethau’n datblygu.

Cynhadledd Fer: Gwaith Grŵp ac Asesiad Grŵp, Dydd Llun 16 Rhagfyr, 10.30yb

Rhaglen yr Cynhadledd Fer

Mini Conference Logo

Ddydd Llyn 16  Rhagfyr, ar 10.30yb, bydd yr Uned Datblygu Dyscu ac Addysgu’n cynnal Cynhadledd Fer yr Academi eleni.

Mae’r Gynhadledd Fer yn fersiwn llai o’n Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol sy’n ein galluogi i gasglu ynghyd gyfres o gyflwyniadau a gweithdai sy’n ymwneud â phwnc dysgu ac addysgu penodol.

Thema’r Gynhadledd Fer eleni yw Gwaith Grŵp ac Asesiad Grŵp.

Mae’n bleser gennym gadarnhau ein rhaglen:

 • Yr Athro John Traxler, Professor of Digital Learning, University of Wolverhampton: Working (Groups) in the Digital Age
 • Dr Jennifer Wood & Roberta Sartoni (Ieithoedd Modern): Group Work as an Active-Learning Tool in Translation Classes
 • Janet Roland & John Harrington (Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr): Supporting students who find group work challenging
 • Dr Gareth Llŷr Evans (Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu): Prosesau Creadigol Agored ac Asesu Grwpiau Bach
 • Dr Ian Archer (Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu): Learning Environments and your personality preferences
 • Mary Jacob (Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu): Designing and Assessing Group Work

Gobeithio y bydd modd i chi ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad hwn. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael yn y Gynhadledd Fer felly archebwch le drwy’r dudalen archebu hon.

Cynhadledd Fer Cyweirnod: Gwaith (Grŵp) yn yr Oes Ddigidol

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi mai’r Athro John Traxler fydd y prif siaradwr yn ein Cynhadledd Fer.

Bydd y gynhadledd fer yn canolbwyntio ar Waith Grŵp ac Asesiad Grŵp ac fe’i cynhelir ddydd Llun 16 Rhagfyr, 10:30yb-4yp yn B.03,Canolfan Ddelweddu.

Gallwch archebu lle ar y digwyddiad ar-lein

Cynhadledd Fer Cyweirnod: Gwaith (Grŵp) yn yr Oes Ddigidol

Ers troad y ganrif, gwelsom dechnolegau digidol yn esblygu o fod yn ddrud, bregus, prin, tila ac anodd, ac yn aml ddim ond yn sefydliadol, i fod yn rymus, yn hollbresennol, hawdd, rhad a chadarn, a phersonol a chymdeithasol. Yn y cyfnod hwn, maent wedi newid natur y nwyddau, asedau, trafodion a threfniadaeth sy’n creu ein bywydau economaidd; wedi herio agweddau sicr materion, ymlyniadau a phrosesau gwleidyddol; mewn ieithoedd, daeth geirfaoedd, ffurfiau, a thafodieithoedd newydd i’r golwg; maent wedi bwydo braw moesol a chreu dulliau newydd o niweidio, sarhau a chamymddwyn.

Ar ben hynny, maent wedi rhoi i fyfyrwyr y modd a’r cyfle i greu, rhannu, trawsnewid, trafod a chael gafael ar syniadau, delweddau, hunaniaethau a gwybodaeth ac, wrth wneud hynny, wedi rhoi o fewn eu gafael y gallu i fygwth proffesiynau, sefydliadau a dulliau addysg sefydledig, i newid perchnogaeth a rheolaeth yr hyn sy’n wybyddus, pwy sy’n ei wybod a’r ffordd i gaffael yr wybodaeth.

Hwn felly yw’r byd y mae graddedigion yn mynd iddo, byd gwaith wedi’i drawsnewid a phopeth arall mewn bywyd yn ddi-ddiffiniad. Mae Prifysgolion yn mynd â hwy o strwythur a diogelwch yr ysgol i fydoedd lle nad yw’r naill na’r llall ar gael. Sut y gall furfiau pedagogaidd megis asesu a gwaith grŵp gefnogi’r trawsnewid hwn?