Cynhadledd Fer: ‘Cyngor i Weithredu: Hyrwyddo Arfer Adborth Da’, Dydd Mercher 16 Rhagfyr, 10:30yb

Mini Conference Logo
Ar Ddydd Mercher 16eg o Ragfyr, bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnal y cyntaf o Gynadleddau Byr yr Academi eleni, a hynny ar-lein.

Y thema fydd ‘Cyngor i Weithredu: Hyrwyddo Arfer Adborth Da’, a byddwn yn archwilio sut i wneud adborth yn fwy defnyddiol a diddorol ar gyfer ein myfyrwyr. Bydd y Gynhadledd Fer yn rhedeg o 10:30-16:30.

Mae’n bleser gyda ni gyhoeddi ein rhaglen:

  • Dr Naomi Winstone (Darllenydd mewn Addysg Uwch a Chyfarwyddwr Sefydliad Addysg Surrey ym Mhrifysgol Surrey, y DU): ‘From Transmission to Transformation: Maximising Student Engagement with Feedback’ (Siaradwr Allanol – mwy o wybodaeth)
  • Angharad James (Y Gyfraith a Throseddeg): ‘Using Rubrics in Law and Criminology Modules’
  • Anna Udalowska (Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu): ‘Grading Efficiency and Reliability – Using Blackboard and Turnitin Rubrics’
  • Mary Jacob (Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu): ‘Writing Better Assignments in the Post-Covid19 Era’

Gobeithiwn y byddwch yn gallu ymuno â ni. Gallwch gofrestru i fynychu’r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at udda@aber.ac.uk.

Cadwch y Dyddiad: Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu

Save the date banner - 30.06.2021-02.07.2021

Mae’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gyhoeddi dyddiad yr 9fed Gynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu. Cynhelir y gynhadledd o ddydd Mercher 30 Mehefin hyd ddydd Gwener 2 Gorfennaf 2021.

Cadwch lygad am Alwadau am Gynigion a chyhoeddi thema’r gynhadledd yn ddiweddarach y fis hwn. Yn ôl ein harfer, byddwn yn diweddaru ein tudalennau gwe ynghylch y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn ogystal â’n blog er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi ynghylch sut mae pethau’n datblygu.

Siaradwr Allanol: Cynhadledd Fer – Cyngor i Weithredu: Hyrwyddo Arfer Adborth Da

Distance Learner Banner

Ar ddydd Mercher 16eg o Ragfyr, bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnal eu Cynhadledd Fer nesaf.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Dr Naomi Winstone o Brifysgol Surrey yn rhoi cyflwyniad:

From Transmission to Transformation: Maximising Student Engagement with Feedback 

Even the highest-quality feedback on students’ work will not have an impact on their development unless students actively engage with and implement the advice. The literature, alongside anecdotal reports of educators, often paint a negative picture of students’ willingness to read and enact feedback. My recent programme of research has focused on students’ cognitive, motivational, and emotional landscapes and how they influence the ways in which students receive, process, and implement feedback on their work. In this talk, I will argue that maximising students’ engagement with feedback is fundamentally an issue of design, where opportunities for students to develop the skills required for effective use of feedback, and opportunities to apply feedback, can transform the role of students in assessment. In particular, I will share a toolkit of resources that we developed in partnership with students to support the development of feedback ‘recipience skills’. Through this approach, I demonstrate how the responsibility for ensuring that feedback has high impact can, and should, be shared between educators and students.

Parhau i ddarllen

Cynhadledd Fer yr Academi (galwad am gynigion) – ‘Cyngor i Weithredu: Hyrwyddo Arfer Adborth Dda’

Mini Conference Logo
Ar Ddydd Mercher 16eg o Ragfyr, bydd yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnal y cyntaf o Gynadleddau Byr yr Academi eleni, a hynny ar-lein. Y thema fydd ‘Cyngor i Weithredu: Hyrwyddo Arfer Adborth Dda’, a byddwn yn archwilio sut i wneud adborth yn fwy defnyddiol a diddorol ar gyfer ein myfyrwyr.

Y tri phrif edefyn ar gyfer y Gynhadledd Fer fydd:

  • Marcio asesiadau grŵp
  • Asesu ac adborth gan gymheiriaid
  • Gwella sut mae myfyrwyr yn dysgu drwy adborth

Rydym yn chwilio am gynigion gan staff, cynorthwywyr addysgu ôl-raddedig a myfyrwyr, i roi cyflwyniadau, arddangosiadau, gweithdai a thrafodaethau ar eu harferion adborth ac asesu cyfredol. Hyd yn oed os nad yw eich cynnig yn cyd-fynd yn union â’r edefynnau uchod, croesawn gynigion perthnasol eraill.

Os hoffech gyflwyno cynnig i’r Gynhadledd Fer, llenwch y ffurflen ar-lein hon cyn Dydd Mercher 18fed o Dachwedd.

Gallwch gofrestru i fynychu’r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at eddysgu@aber.ac.uk.

Gwahoddiad: Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth 2020

Rydyn ni’n edrych ymlaen at Gynhadledd Dysgu ac Addysgu eleni a gynhelir ymhen ychydig llai na mis, rhwng 7-9fed Medi 2020.

Efallai eich bod wedi darllen y bydd y Gynhadledd eleni’n cael ei chynnal ar-lein trwy Teams, felly gallwch ymuno am gymaint neu gyn lleied o’r gynhadledd ag y dymunwch.

Gallwch lwytho’r rhaglen llawn ac archebu eich lle ar-lein.

Rydyn ni’n ddiolchgar i gael nifer o siaradwyr allanol eleni. Traddodir y ddarlith gyweirnod gan yr Athro Ale Armellini, a fydd yn sôn am ymgorffori dysgu cyfunol yn yr holl gyrsiau ym Mhrifysgol Northampton. Gallwch ddarllen mwy am y prosiect hwn ar we-ddalen Prifysgol Northampton.

Heblaw’r Athro Armellini, byddwn hefyd yn croesawu Dr Kate Lister o’r Brifysgol Agored a fydd yn sôn am ymgorffori lles yn y maes llafur. Yn ogystal â’i chyflwyniad, bydd Kate hefyd yn cynnig sesiwn galw heibio lle gallwch holi cwestiynau penodol am y strategaeth lles.

Parhau i ddarllen

Gofrestru ar y Gynhadledd

Gallwch gofrestru ar gyfer y wythfed gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol. Eleni bydd y gynhadledd Dysgu ac Addysgu yn dwyn y thema Cyfoethogi’r Cwricwlwm: Ysgogi Dysgu a Bywiogi’r Addysgu! ac fe’i cynhelir rhwng dydd Llun 7 a dydd Mercher 9 Medi 2020.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gynhadledd trwy lenwi’r ffurflen ar-lein hon.

Eleni, mae gennym raglen gyffrous ac amrywiol o weithgareddau, gweithdai a chyflwyniadau sy’n dangos yr arferion dysgu arloesol a geir yn y Brifysgol. Mae copi drafft o’r rhaglen  ar gael ar ein tudalennau gwe.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Learning and Teaching Conference 2020 Logo

Atgoffa: Galwad am Gynigion: Cynadledd Dysgu ac Addysgu 2020

*Cau Dydd Gwener*

Gwahoddir staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig a myfyrwyr i gyflwyno cynigion ar gyfer 8fed Cynhadledd Dysgu ac Addysgu, Dydd Llun 7 Medi – Dydd Mercher 9 Medi 2020.

Gallwch gyflwyno a gweld yr alwad am gynigion ar-lein.

Mae thema’r gynhadledd eleni, Cyfoethogi’r Cwricwlwm: Ysgogi Dysgu a Bywiogi’r Addysgu, yn adlewyrchu’r ymroddiad sydd gan staff Prifysgol Aberystwyth i wella profiad dysgu eu myfyrwyr.

Dyma 5  prif gangen y gynhadledd eleni:

 • Troi at Ddysgu Ar-lein
 • Creu Cymuned Ddysgu
 • Datblygu Lles yn y Cwricwlwm
 • Ymgorffori Dysgu Gweithredol
 • Gweithio gyda Myfyrwyr fel Partneriaid

Parhau i ddarllen

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau – 22/6/2020

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd - Dysgu ac Addysgu

Crynodeb Wythnosol o Adnoddau gyda Mary Jacob Darlithydd – Dysgu ac Addysgu

Fel darlithydd ym maes dysgu ac addysgu sy’n gyfrifol am y TUAAU, rwy’n cadw llygad am adnoddau newydd i gynorthwyo ein staff i ddysgu’n effeithiol ar-lein. Mae hyn yn cynnwys gweminarau allanol, pecynnau cymorth, cyhoeddiadau ac adnoddau eraill. Oherwydd bod dysgu gweithredol yn cael blaenoriaeth ar agenda’r Brifysgol, rwy’n hynod o awyddus i rannu canllawiau ar gyfer symud dysgu gweithredol ar-lein.  

Rwyf wedi rhestru isod eitemau y sylwais arnynt yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Er mwyn eglurder, ein polisi yw dangos y teitlau a’r disgrifiadau yn yr iaith y cyflwynir yr adnoddau ynddi.

Galw staff @PrifAber. Ydych chi’n defnyddio darlithoedd byr neu gwisiau Panopto wrth ddysgu ar-lein? Rydyn ni’n chwilio am enghreifftiau ar gyfer ein modiwl arferion da newydd. E-bostiwch udda@aber.ac.uk os hoffech rannu eich deunydd â ni.

Ewch i’r dudalen archebu Hyfforddiant Staff i weld pa hyfforddiant a gynigir gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu a staff eraill Prifysgol Aberystwyth.

Gobeithio y bydd y crynodeb wythnosol hwn o adnoddau yn ddefnyddiol ichi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â’n tîm ar lteu@aber.ac.uk. Efallai hefyd yr hoffech ddilyn fy nghyfrif Twitter, Mary Jacob L&T.

Newidiadau i’r Gynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu

Bwriedir cynnal y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu am eleni rhwng dydd Llun, 7 a dydd Mercher, 9 Medi. Rydym yn dechrau cynllunio i ddarparu elfennau o’r gynhadledd ar-lein.

Cafodd y dyddiad cau i dderbyn cynigion ar gyfer y gynhadledd ei ymestyn tan ddydd Gwener 26 Mehefin 2020 ac ychwanegwyd edefyn arall at y thema am eleni, sef: Cyfoethogi’r Cwricwlwm: Ysgogi Dysgu a Bywiogi’r Addysgu!

 • Troi at Ddysgu Ar-lein
 • Creu Cymuned Ddysgu
 • Datblygu Lles yn y Cwricwlwm
 • Ymgorffori Dysgu Gweithredol
 • Gweithio gyda Myfyrwyr fel Partneriaid

Cyflwynwch eich cynigion ar-lein.

Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan gydweithwyr a hoffai rannu awgrymiadau a phrofiadau ymarferol ar ddysgu ac addysgu ar-lein.

Mae’r cyfnod i archebu lle yn y gynhadledd bellach ar agor.

Traddodir y ddarlith gyweirnod eleni gan yr Athro Ale Armellini o Brifysgol Northampton. Fe welwch ragor o wybodaeth am yr Athro Armellini yn y blog-bost hwn.  

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, e-bostiwch eddysgu@aber.ac.uk.  

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu 2020 – ein Prif Siaradwr Gwadd: yr Athro Ale Armellini

Rydym yn hynod falch o gael cyhoeddi mai’r Athro Ale Armellini fydd yn Brif Siaradwr Gwadd inni yn ein Cynhadledd Dysgu ac Addysgu eleni.

Ac yntau wedi datblygu cynllun Dysgu ac Addysgu Prifysgol Northampton, a’i weithredu a’i gloriannu, rydym ni’n disgwyl yn eiddgar am syniadau’r Athro Ale Armellini ar thema’r gynhadledd eleni, sef Cyfoethogi’r Cwricwlwm: Ysgogi Dysgu a Bywiogi’r Addysgu!

Mae Cynllun Dysgu ac Addysgu Prifysgol Northampton a Strategaeth Rhagoriaeth mewn Addysg Aberystwyth fel ei gilydd yn pwysleisio pwysigrwydd dysgu gweithredol, ac yn ceisio rhoi dysgu gweithredol ar waith ar raddfa ehangach ar draws eu prifysgolion. Dysgu gweithredol yw un o brif bynciau’r gynhadledd eleni, felly fe fydd presenoldeb yr Athro Armellini fel y prif siaradwr gwadd yn bendant ymhlith yr uchafbwyntiau.

Nod Prifysgol Aberystwyth yw, drwy gynllun tri cham, hyrwyddo ethos o ddysgu gweithredol mwy parhaus ymhlith y myfyrwyr, drwy ddilyn cyfres o strategaethau allweddol a strategaethau parhaus, drwy’r Gymraeg a’r Saesneg. Mae hyn yn cynnwys ein Prosiect Dysgu Gweithredol, a’n Datblygiad Iechyd Meddwl Staff a Myfyrwyr, dau faes allweddol o’n strategaeth, yn ogystal â Chyfoethogi Darpariaeth Tiwtoriaid Personol, a Mentrau Cyflogadwyedd yn rhan o’n gwaith strategol presennol. Yn y pen draw, erbyn haf 2022, bydd Prifysgol Aberystwyth wedi ymdrechu i drawsnewid sut rydym yn dysgu ein myfyrwyr a sut maent hwythau’n dysgu, a’n gobaith yw y byddwn yn annog prifysgolion eraill i wneud hynny hefyd.

Mae elfennau tebyg i’w cael yn Amcanion Dysgu ac Addysgu Prifysgol Northampton, a ddatblygwyd gan ein prif siaradwr gwadd, sy’n dangos pwysigrwydd arloesi mewn addysgeg. Gan fod swydd yr Athro Armellini yn golygu ei fod yn arwain ar ddysgu ym mhob rhan o Brifysgol Northampton, a’i fod yn ymchwilio i arloesi ym maes dysgu ac addysgeg ar-lein, ac enwi dim ond ychydig o’i feysydd ymchwil, fe fydd yn darparu cyngor a dealltwriaeth anhepgorol i’n cynadleddwyr.

Cynhelir y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol ym Mhrifysgol Aberystwyth o 7 i 9 Medi 2020. 

Cewch ddilyn ei lif trydar yn @alejandroa