Dewch i ymweld â’n stondin LinkedIn Learning dros yr Wythnos Groeso!

Post blog gan Laurie Stevenson (Pencampwr Digidol Myfyrwyr)

Banner with Student Digital Champion

Mae LinkedIn Learning, sy’n blatfform dysgu ar-lein, ar gael am ddim i bob myfyriwr. Mae gan ein stondin wybodaeth am y platfform ac mae’n dangos enghreifftiau o’r math o fideos byr, cyrsiau a sgiliau y gallwch ddod o hyd iddynt yno.

Yn fwy na hynny, os cofrestrwch chi i LinkedIn Learning erbyn diwedd yr Wythnos Groeso, a gallwch wneud hynny ar-lein neu drwy ddefnyddio’r cod QR ar ein stondin, byddwch yn cael eich cynnwys mewn raffl lle bydd cyfle gennych ennill un o dair taleb gwerth £20!

Mae ein stondin wedi’i leoli ar lawr gwaelod Llyfrgell Hugh Owen (Lefel D) yn y cefn ger y grisiau.

Croeso i’n Pencampwyr Digidol Myfyrwyr newydd!

Croeso cynnes i’n Pencampwyr Digidol Myfyrwyr newydd a ymunodd â’r Tîm Galluoedd Digidol ar ddechrau mis Medi! Byddant yn gweithio gyda ni drwy gydol y semester i annog myfyrwyr ar draws y brifysgol i ddatblygu eu galluoedd digidol ac i roi mewnwelediadau gwerthfawr i’r hyn y mae myfyrwyr ei eisiau.

Laurie Stevenson (Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd)

“Helo, Laurie Stevenson ydw i ac rwy’n astudio Cadwraeth Bywyd Gwyllt. Ar hyn o bryd rwy’n ymgymryd â lleoliad ymchwil blynyddol sy’n canolbwyntio ar ddefnydd llinad y dŵr (duckweed) fel ffynhonnell protein cynaliadwy ar gyfer y dyfodol, a hefyd ar gyfer glanhau dŵr gwastraff amaethyddol. Mae fy niddordebau penodol ar gael atebion i sut gallwn gynhyrchu bwyd mewn modd cynaliadwy er mwyn cynnal poblogaeth fyd-eang sydd yn tyfu ymysg heriau tlodi byd-eang a newid yn yr hinsawdd.

Fe ddewisais fod yn Bencampwr Digidol Myfyrwyr oherwydd roeddwn yn chwilio am rywbeth creadigol i’w wneud y tu allan i’r labordy ac rwy’n mwynhau creu cynnwys ar-lein a chyfathrebu â myfyrwyr eraill. Ro’n i wir yn gwneud defnydd da o’r cynnwys digidol a’r gohebiaethau yr oedd y brifysgol yn cyhoeddi yn ystod fy ail flwyddyn, ac felly byddwn i wrth fy modd yn talu hynny’n ôl a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i brofiadau myfyrwyr drwy’r rôl hon. Rwyf wir yn caru Prifysgol Aberystwyth, ac rwy’n angerddol am helpu eraill i deimlo’r un fath! Yn ystod fy amser hamdden, dwi’n mwynhau nofio dŵr oer trwy’r flwyddyn, dwi’n dysgu Cymraeg a dwi hefyd yn mwynhau mynd am anturiaethau ar hyd y ffyrdd ac ymweld â llefydd newydd yn fy nghar yr ydw i wedi ei drosi yn campervan.”

Read More

Hyfforddiant i Staff Academaidd: Defnyddio LinkedIn Learning i Gefnogi eich Addysgu

Mae LinkedIn Learning yn llwyfan dysgu ar-lein sydd â llyfrgell ddigidol helaeth o gyrsiau a fideos byr dan arweiniad arbenigwyr. Byddwn yn cynnal sesiynau hyfforddi yn ystod mis Hydref 2022 a Ionawr 2023 ar gyfer staff academaidd sydd â diddordeb mewn defnyddio LinkedIn Learning i gefnogi eu haddysgu.

Bydd sesiynau ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar y dyddiadau canlynol:

 • 11 Hydref 2022 (11:00-12:00): Defnyddio LinkedIn Learning i Gefnogi eich Addysgu
 • 13 Hydref 2022 (14:00-15:00): Using LinkedIn Learning to Support your Teaching
 • 17 Ionawr 2023 (12:00-13:00): Using LinkedIn Learning to Support your Teaching
 • 18 Ionawr 2023 (14:00-15:00): Defnyddio LinkedIn Learning i Gefnogi eich Addysgu

Gallwch dderbyn rhagor o wybodaeth a sicrhau eich lle drwy’r Wefan Hyfforddi Staff ac ar gyfer unrhyw ymholiad, cysylltwch â Sioned Llywelyn, Swyddog Galluoedd Digidol (digi@aber.ac.uk).

Datblygwch eich Sgiliau Cyfathrebu Digidol

A ydych chi eisiau dysgu sut i wella eich sgiliau cyfathrebu digidol, ac yn enwedig sut i ddefnyddio Instagram i hyrwyddo eich Busnes neu Fenter Gymdeithasol?

Bydd AberPreneurs, sy’n rhan o Wasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol, yn cynnal digwyddiad ar-lein cyffrous, Use Instagram for your Business/Social Enterprise – with Kacie Morgan, ar 5 Medi (18:00-19:00). Bydd y sesiwn hon yn cael ei chynnal ar-lein dros MS Teams.

I sicrhau eich lle, neu ar gyfer unrhyw ymholiadau, cysylltwch â aberpreneurs@aber.ac.uk.

Hyfforddiant i Staff Academaidd: Cyflwyniad i’r Offeryn Darganfod Digidol

Bydd yr Offeryn Darganfod Digidol ar gael i bob myfyriwr Blwyddyn Sylfaen a Blwyddyn Gyntaf o ddechrau blwyddyn academaidd 2022/23. Byddwn yn cynnal sesiynau hyfforddi yn ystod mis Medi a Hydref ar gyfer staff academaidd a fydd yn cefnogi eu myfyrwyr i adolygu eu hadroddiadau Offeryn Darganfod Digidol, a bydd yn hwyluso sgyrsiau gyda myfyrwyr am alluoedd digidol.

Bydd sesiynau ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar y dyddiadau canlynol:

 • 15 Medi 2022 (11:00-12:00): Introduction to the Digital Discovery Tool
 • 15 Medi 2022 (15:00-16:00): Cyflwyniad i’r Offeryn Darganfod Digidol
 • 19 Medi 2022 (10:00-11:00): Cyflwyniad i’r Offeryn Darganfod Digidol
 • 21 Medi 2022 (14:00-15:00): Introduction to the Digital Discovery Tool
 • 4 Hydref 2022 (11:00-12:00): Introduction to the Digital Discovery Tool
 • 7 Hydref 2022 (14:00-15:00): Cyflwyniad i’r Offeryn Darganfod Digidol

Gallwch dderbyn rhagor o wybodaeth a sicrhau eich lle drwy’r Wefan Hyfforddi Staff ac ar gyfer unrhyw ymholiad, cysylltwch â Sioned Llywelyn, Swyddog Galluoedd Digidol (digi@aber.ac.uk). 

1 Awst: Dyddiad cau ar gyfer lawrlwytho adroddiadau Offeryn Darganfod Digidol

Mae’r platfform presennol ar gyfer yr Offeryn Darganfod Digidol yn cael ei ddiweddaru ar 1 Awst 2022. Os ydych wedi defnyddio’r Offeryn Darganfod Digidol o’r blaen ac wedi derbyn adroddiad, rhaid ei lawrlwytho cyn 1 Awst 2022 os ydych am gadw copi ohono. 

Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn: Sut mae cael mynediad i’m hadroddiad Offeryn Darganfod Digidol a’i lawrlwytho fel ffeil PDF? 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am lawrlwytho eich adroddiad, cysylltwch â digi@aber.ac.uk.  

Hyfforddiant Curadur LinkedIn Learning ym mis Mehefin

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am fod yn guradur yn LinkedIn Learning? Gyda hawliau curadur gallwch lanlwytho a threfnu’ch cynnwys mewn fformat a fydd yn hawdd i’r gynulleidfa ei defnyddio ac yn ennyn ei diddordeb, yn ogystal â deall sut mae eich cynulleidfa yn defnyddio’ch cynnwys.  

Bydd Simon Lee, Uwch Reolwr Llwyddiant Cwsmeriaid ar gyfer Addysg Uwch yn LinkedIn, yn cyflwyno dwy sesiwn hyfforddi i staff Prifysgol Aberystwyth ym mis Mehefin i ddangos sut i wneud y gorau o’r hawliau curadur yn LinkedIn Learning. Mae’r hyfforddiant hwn wedi’i rannu’n ddwy ran, ac mae croeso i staff fynychu’r naill sesiwn neu’r llall ond fe’u hanogir i fynychu’r ddwy. 

 • Dydd Mawrth 14 Mehefin (14:30-15:30) – LinkedIn Learning: Content and Curation (Part 1)* 
 • Dydd Mawrth 21 Mehefin (10:00-11:00) – LinkedIn Learning: Content and Curation – Learning in discussion (Part 2)* 

*Noder y bydd y ddwy sesiwn yn cael eu cyflwyno yn Saesneg. 

Gallwch dderbyn rhagor o wybodaeth a sicrhau eich lle drwy’r Wefan Hyfforddi Staff ac ar gyfer unrhyw ymholiad, cysylltwch â Sioned Llywelyn, Swyddog Galluoedd Digidol (digi@aber.ac.uk). 

Diwrnod y Ddaear 2022: Buddsoddi yn ein Planed

Heddiw rydym yn dathlu Diwrnod y Ddaear, a thema eleni yw #BuddsoddiYnEinPlaned.

Gallwn ni fel unigolion fuddsoddi ein hamser a’n hymdrech i ddysgu mwy am gynaliadwyedd a’r newidiadau y gallwn ni eu gwneud i’n harferion dyddiol er mwyn byw bywyd mwy cynaliadwy. Cofiwch, gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr i’n planed.

Rydym hefyd wedi creu ymgyrch ar LinkedIn Learning ar gyfer Diwrnod y Ddaear, a gallwch gael mynediad iddo o’r prif ddangosfwrdd yn LinkedIn Learning. 

Arolwg Profiad Mewnwelediad Digidol Myfyrwyr

Myfyrwyr, dywedwch wrthym am eich profiadau diweddar wrth ddysgu’n ddigidol.

Cymerwch ran yn Arolwg Profiad Mewnwelediad Digidol Myfyrwyr arolwg byr ar-lein i ddarganfod sut rydych chi’n defnyddio technoleg a sut mae hyn yn effeithio ar eich profiad ddysgu. 

Mae’n gyfle i chi leisio eich barn am eich profiadau digidol ac yn gyfle i ennill taleb gwerth £100 neu un o bum taleb gwerth £20. 

Tystysgrif Microsoft Cyfrifiadura Cwmwl AM DDIM i fyfyrwyr

Mae cyfrifiadura cwmwl yn cael ei ystyried yn aml yn un o’r sgiliau technoleg â’r galw mwyaf amdano, a chyda’r symudiad diweddar tuag at weithio a dysgu o bell, nid oes syndod fod cyflogwyr yn chwilio am raddedigion sydd â’r gallu hwn.

Myfyrwyr, peidiwch â cholli allan ar y cyfle cyffrous, RHAD AC AM DDIM, i gael mynediad i weminarau hyfforddi byw Microsoft, sy’n cynnwys profion ymarfer ar gyfer arholiadau yn ogystal ag arholiadau ardystiedig Hanfodion Microsoft!

Y tri chwrs sydd ar gael am ddim yw:

 • 5 Ebrill 2022 – Hanfodion AI
 • 7 Ebrill 2022 – Hanfodion Azure
 • 8 Ebrill 2022 – Hanfodion Seibrddiogelwch

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau hyn, lawrlwythwch y daflen wybodaeth isod:

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer y cyrsiau drwy Cloud Ready Skills.