TipDigidol 23: Adfer eich tabiau 📂

Ydych chi erioed wedi cau tab roeddech chi’n ei ddefnyddio ar y pryd? Ydych chi wedi chwilio’n wyllt drwy eich hanes i ddod o hyd i’ch tudalen eto neu hyd yn oed chwilio trwy dudalennau gwe?  

Gyda TipDigidol 23, nid oes rhaid i chi boeni mwyach.  

Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi agor unrhyw dabiau yr ydych wedi’u cau drwy ddewis “Ctrl + Shift + T”. Bydd hyn hyd yn oed yn gweithio os ydych wedi cau ffenestr gyfan! 

Edrychwch ar y fideo isod am arddangosiad cyflym.  

I ddilyn ein TipiauDigidol, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

O le i le gydag Ap LinkedIn Learning! 📲 

Blogbost gan Shân Saunders (Cydlynydd Datblygu Sgiliau a Galluoedd Digidol)

Gallwch ddefnyddio LinkedIn Learning i ddatblygu sgiliau amrywiol megis dysgu codio, gwella eich sgiliau Microsoft neu hyd yn oed ddysgu rhywbeth hollol newydd.  Gallwch nawr ddysgu wrth fynd o le i le gydag ap symudol LinkedIn Learning.  Mae hyn yn golygu y gallwch ddysgu ar eich ffôn lle bynnag a phryd bynnag y dymunwch.  Efallai fod gennych egwyl am awr ar y tro ac am ddefnyddio’r amser hwnnw i ddysgu sgil newydd heb lwytho eich cyfrifiadur.  Trwy ddefnyddio ap LinkedIn Learning gallwch barhau â’ch cyrsiau ar eich ffôn a chael cynnwys hawdd a hygyrch.   

Mae LinkedIn Learning ar eich ffôn hefyd yn rhoi’r opsiwn i chi newid eich cyrsiau i ddefnyddio’r nodwedd sain-yn-unig ac felly os ydych chi’n hoff o bodlediadau, gallwch nawr wrando ar eich cyrsiau LinkedIn Learning wrth gerdded neu ymarfer corff.  Mae’r ap hefyd yn rhoi cyfle i chi lawrlwytho cynnwys eich cwrs i’w ddefnyddio oddi ar lein.   Nawr, os ydych chi’n teithio’n bell ar drên gallwch lawrlwytho eich cwrs a gwylio wrth i chi deithio.  Os ydych chi’n gyrru, gallwch lawrlwytho’ch cynnwys a throi at y nodwedd sain-yn-unig i wrando a dysgu wrth yrru!  

Sut ydw i’n defnyddio LinkedIn Learning ar fy ffôn?

 1. Ewch i’ch siop apiau symudol a chwiliwch am ‘LinkedIn Learning’  
 1. Lawrlwythwch yr ap LinkedIn Learning  
 1. Mewngofnodwch gyda’ch manylion PA  
 1. Ewch ati i ddysgu!

Rhagor o gwestiynau?

Am fwy o wybodaeth darllenwch ein blogiau eraill LinkedIn Learning.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu yn cael trafferth cysylltu ag ap LinkedIn Learning, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk). 

Dechrau pennod newydd – Apiau i helpu eich arferion darllen 📖

Blogbost gan Shân Saunders (Cydlynydd Datblygu Sgiliau a Galluoedd Digidol)

Gyda datblygiad ffonau a thechnoleg mae ap ar gyfer popeth erbyn hyn – gan gynnwys darllen! Fel darllenydd brwd rwy’n hoffi herio fy hun gydag amcanion blynyddol, trafod llyfrau gyda chyd-ddarllenwyr a chyflawni ystadegau darllen. Gyda fy nhri hoff ap darllen – mae hyn i gyd yn bosibl!  

 1. Goodreads  

Mae Goodreads yn wych ar gyfer tracio eich deunydd darllen cyfredol a chadw ar y trywydd iawn ar gyfer eich amcanion darllen.  

 • Gosodwch her ddarllen flynyddol i chi’ch hun a bydd Goodreads yn dweud wrthych a ydych chi ar y trywydd iawn. 
 • Traciwch eich deunydd darllen cyfredol i weld pa mor bell yr ydych wedi cyrraedd. 
 • Cewch fathodyn os byddwch yn cyrraedd eich nod. 
 • Gallwch weld llyfrau yr ydych wedi’u darllen yn y blynyddoedd diwethaf. 
 • Gallwch greu silffoedd darllen ar gyfer eich anghenion megis “eisiau darllen”. 
 • Sganiwch gloriau llyfrau yn hytrach na chwilio amdanynt. 
 • Darganfyddwch lyfrau newydd yn seiliedig ar eich darlleniadau diweddar, cyhoeddiadau newydd a llyfrau sy’n trendio.  

Read More

TipDigidol 20: Cyflwyno To Bach ⌨

Ydych chi wedi cael trafferth ysgrifennu yn Gymraeg ar eich cyfrifiadur? Ydych chi wedi defnyddio llwybrau byr neu symbolau i roi to bach ac acenion ar lythrennau Cymraeg? Peidiwch â straffaglu mwyach!  

Nawr gallwch lawrlwytho meddalwedd To Bach o’r Porth Cwmni yn rhad ac am ddim ar holl gyfrifiaduron PA.  Ar gyfer cyfrifiaduron personol, mae To Bach ar gael i’w lawrlwytho am ddim!

Ar ôl ei lawrlwytho, i deipio llythrennau gyda tho bach, yr unig beth sydd angen ei wneud yw dewis “Alt Gr” a’ch priod lafariad (e.e., â ê î ô û ŵ ŷ).  

Strôc AllweddolSymbol
Alt Gr + aâ
Alt Gr + eê
Alt Gr + oô
Alt Gr + iî
Alt Gr + yŷ
Alt Gr + wŵ
Alt Gr + uû

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Gwestiynau a Holir yn Aml yma.

I ddilyn ein TipiauDigidol, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

TipDigidol 17: Trefnu eich gwaith gyda Tasks yn Teams ✍

Ydych chi’n gynllunydd ond yn ei chael hi’n anodd bod yn gynhyrchiol? Ydych chi’n gweithio’n well gyda rhestr o bethau i’w gwneud, ond yr hoffech chi gael popeth yn yr un lle? Dyma gyflwyno Task by planner Microsoft Teams!  

Gallwch greu eich rhestrau eich hun o bethau i’w gwneud, torri’r rhain i lawr i restrau dyddiol o bethau i’w gwneud a hyd yn oed gweld tasgau sydd wedi’u clustnodi i chi yn sianeli Microsoft Teams.  

I greu eich Rhestr o bethau i’w gwneud: 

 • Ewch i’r eicon Apps ar ochr chwith MS Teams 
 • Chwiliwch a gosodwch yr ap Tasks by Planner and To Do 
 • Ar waelod y cynllunydd, dewiswch ‘+ New list or plan’ 
 • Nodwch unrhyw dasg, dewiswch y flaenoriaeth a’r dyddiad cyflwyno 
 • Ar ôl gorffen dewiswch y cylch a bydd y dasg yn cwblhau ei hun 

I dorri eich rhestr o bethau i’w gwneud i lawr i amcanion mwy cyraeddadwy, gallwch ychwanegu tasgau o’ch rhestr o bethau i’w gwneud i “my day” a fydd yn adnewyddu bob dydd.   

Gwyliwch y fideo isod am arddangosiad o sut i ddefnyddio Tasks by planner Microsoft Teams.  

I ddilyn ein TipiauDigidol, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigidol newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

TipDigi 14: Defnyddiwch Microsoft OneNote i drefnu eich gwaith 🗄

Mae Microsoft OneNote yn ffordd wych o storio’ch holl nodiadau, trefnu eich gwaith a chreu rhestrau mewn un lle.  

Gallwch greu tabiau gwahanol ar gyfer gwahanol feysydd gwaith. O fewn hyn, gallwch ychwanegu tudalennau newydd i wahanu a threfnu eich gwaith, pob un â’u penawdau ar wahân eu hunain. Gallwch liwio’ch adrannau i helpu i drefnu a chadw golwg ar eich gwaith. Gallwch hefyd greu rhestrau gwirio, tynnu sylw at wybodaeth bwysig a llawer mwy gan ddefnyddio’r nodwedd ‘tag’.  

Gwyliwch y fideo isod am arddangosiad ar ddefnyddio Microsoft OneNote neu dilynwch y cyfarwyddiadau isod.  

 • Cliciwch ar yr Eicon ‘+’ i greu adran newydd. 
 • Cliciwch fotwm de’r llygoden ar y rhan i newid y lliw. 
 • Rhowch enw o’ch dewis i’r dudalen. 
 • Daliwch y llygoden dros y cwarel ochr dde i fewnosod tudalennau newydd. 
 • Ychwanegwch flychau ticio naill ai trwy ddewis y tag To Do neu drwy glicio ar ctrl + 1
 • Gallwch wneud tudalennau, is-dudalennau trwy ddewis y dudalen, clicio botwm de’r llygoden, a dewis ‘make subpage’. 

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

TipDigi 11: Cyflwyno ap hunanofal Finch 🐥

Mae Finch yn ap hunanofal sydd wedi’i gynllunio i’ch helpu i osod nodau lles realistig i’w cyflawni trwy gydol y dydd.  

Mae’r ap yn cynnwys nodweddion megis amserydd ffocws neu fyfyrdod, dyddiaduron myfyrio, cwisiau, a seinweddau.  

Helpwch eich avatar Finch i dyfu trwy ennill pwyntiau wrth gwblhau eich nodau dyddiol. Gall cofio yfed dŵr, mynd am dro ym myd natur, cymryd rhan yn yr adran symud ar yr ap sy’n cynnwys casgliad o symudiadau ymestyn a ioga oll fod yn nodau dyddiol.  

Gallwch lawrlwytho ap Finch ar ddyfeisiau Apple ac Android. 

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

TipDigi 8: Cyfyngu ar eich amser sgrolio ar Instagram 🤳

Ydych chi’n cael trafferth canolbwyntio ar eich gwaith? Ydych chi’n oedi a gohirio ar gyfryngau cymdeithasol?  

Oes angen i chi gyfyngu ar eich amser sgrolio? 

Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi nawr gyfyngu ar eich amser sgrolio trwy’r gosodiadau ar Instagram?  

Ewch i: 

 • Settings, 
 • Time spent, 
 • Set daily time limit. 

Gallwch osod y cyfyngiadau hyn fel bod nodyn atgoffa yn ymddangos ar ôl cyfnod o’ch dewis sy’n awgrymu eich bod yn cymryd egwyl.  

I ailosod yr amserydd, caewch yr ap a’i ailagor. 

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!

TipDigi 5: Holltwch eich sgrin a chwblhau sawl tasg ar yr un pryd 💻

Ydych chi’n gweithio ar un sgrin ac yn ei chael hi’n anodd? Ydych chi wedi blino ar newid rhwng dwy ffenestr? 

Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi hollti’ch sgrin i weld dau beth ar unwaith sy’n ei gwneud hi’n llawer haws edrych ar ddwy ffenestr ar yr un pryd? Mae hyn yn golygu y gallwch weithio ar ddogfennau, tabiau a llawer mwy ochr yn ochr.  

 • Ar eich bysellfwrdd, i ochr chwith y bar gofod mae’r botwm Windows
 • Daliwch y botwm Windows ac yna tapio unrhyw allwedd saeth yr hoffech. Er enghraifft, daliwch y fysell Windows ac yna tapiwch y fysell saeth chwith.  
 • Bydd hyn yn symud eich dogfen i ochr chwith eich sgrin.  
 • Byddwch yn gweld yr holl ffenestri agored sydd gennych i lenwi gweddill y sgrin. Dewiswch ba ffenestr yr hoffech ei hagor. 

Noder, mae’r cyfarwyddiadau hyn ar gyfer Windows PC yn unig. Os ydych chi’n gweithio ar Mac, edrychwch ar y cyfarwyddiadau canlynol i hollti’r sgrin: Use two Mac apps side by side in Split View – Apple Support (UK) 

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos! 

TipDigi 3 – Trefnu eich Outlook 📧

Oes gennych chi ormod o negeseuon e-bost yn dod i mewn i’ch blwch post? Ydych chi’n ei chael hi’n anodd dod o hyd i e-bost penodol sydd ei angen arnoch, neu a ydych chi ar goll yn eich holl negeseuon e-bost? 

Mae’n amser rhoi trefn ar bethau! 

Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi greu is-ffolderi yn Outlook i helpu i drefnu’ch negeseuon e-bost?  

Gallwch ddefnyddio’r ffolderi hyn i glirio’ch mewnflwch fel mai dim ond negeseuon e-bost heb eu darllen neu bwysig sydd ar ôl. Gallwch hefyd ddefnyddio hyn i grwpio negeseuon e-bost gyda’i gilydd a fydd yn ei gwneud hi’n haws dod o hyd iddynt yn y dyfodol. Gallwch chi ddewis enwau i’r ffolderi a gallwch hyd yn oed greu is-ffolderi o fewn y ffolderi hyn.  

Gwyliwch y fideo isod neu dilynwch y cyfarwyddiadau isod: 

Yn syml: 

 • Ewch i’ch mewnflwch 
 • Cliciwch fotwm de’r llygoden a dewiswch ffolder newydd

I ddilyn ein TipiauDigi, tanysgrifiwch i’n Blog Sgiliau Digidol. Neu, gallwch hefyd ddilyn y dudalen hon, lle bydd TipDigi newydd yn cael ei ychwanegu bob wythnos!