We are open!

Hello everyone,

Following on from a successful launch we are delighted to see the newly refurbished Hugh Owen Library Level D in full use. Our Group Study Rooms are busy and the library floor is full of students revising hard for their exams.

The space was officially reopened by our Vice-Chancellor, Professor Elizabeth Treasure on Monday January the 8th. You can read about the launch here.


We have an album of photos of the new space on Flickr.

Please continue to give us your feedback on your new space. Post on our feedback wall on Level D of the library or email tellusnow-is@aber.ac.uk.

Thank you to everyone who fed their ideas into the design of the new space. We believe you can see that your feedback and ideas impacted upon the refurbishment.

On behalf of the staff in Information Services, we wish all our students who are sitting exams the very best of luck.

[:en]Benefits of the Refurbishment[:cy]Manteision y Gwaith Ailwampio[:]

[:en]Hello again!

You may have noticed a flurry of activity out the back of the Hugh Owen building this week. We have taken delivery of the furniture and the newly refurbished space is really beginning to take shape.

As we come closer to our launch date (Wednesday the 3rd of January) a reminder of the benefits of the refurbishment:
We will be increasing user space from:

 • 21 Computer Study Spaces
 • 24 Group Study Spaces
 • 21 Flexible/relaxed seating spaces
 • To:

 • 22 Computer Study Spaces (including height adjustable desk for wheelchair users)
 • 76 Group Study Spaces
 • 26 Flexible / relaxed seating
 • This is an 88% increase in study spaces for you on Level D.

  We have re-purposed back office spaces and stores to create:

 • A vending area for you to enjoy hot and cold drinks and cold snacks. This space will also be complimented with a vending machine for supplies of stationery.
 • Brand new gender neutral facilities on Level D.
 • Brand new disabled facilities, which in addition to the work the University has undertaken on the Piazza now makes Level D far more accessible.
 • Two new Group Study Rooms for up to six users and includes high spec PCs and large screen monitors.
 • We have improved ventilation, heating and lighting replacing dated systems with more energy-efficient modern systems, which saves both money and the environment as well as creating a more pleasant working environment for both students and the staff who work on Level D.

  A reminder that we re-open Level D again on Wednesday January 3rd at 8:30am.. We hope to see you then and look forward to hearing your feedback on this space.
  [:cy]Helo eto!

  Efallai eich bod wedi sylwi ar brysurdeb mawr y tu ôl i adeilad Hugh Owen yr wythnos hon. Mae’r dodrefn wedi cyrraedd ac mae’r ardal newydd yn dechrau dod i drefn.

  Wrth i ni nesáu at ein dyddiad lansio (dydd Mercher 3 Ionawr) dyma nodyn i’ch atgoffa am fanteision y gwaith ailwampio:
  Bydd yn cynyddu’r lle i ddefnyddwyr o:

 • 21 Ardal Astudio gyda Chyfrifiadur
 • 24 Ardal Astudio i Grwpiau
 • 21 lle eistedd hyblyg/hamddenol
 • i:

 • 22 Ardal Astudio gyda Chyfrifiadur (gan gynnwys desgiau sy’n gallu newid uchder ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn)
 • 76 Ardal Astudio i Grwpiau
 • 26 lle eistedd hyblyg/hamddenol
 • Dyma gynnydd o 88% mewn ardaloedd astudio i chi ar Lawr D.

  Rydym wedi defnyddio ardal y staff i greu:

 • Ardal i chi fwynhau diodydd poeth ac oer a byrbrydau oer.
 • Cyfleusterau niwtral o ran y rhywiau newydd sbon ar Lawr D.
 • Dwy Ystafell Astudio i Grwpiau ar gyfer gweithio ac astudio mewn grwpiau.
 • Rydym wedi gwella’r awyriad, y gwres a’r golau i greu amgylchedd gwaith mwy pleserus i’r myfyrwyr a’r staff sy’n gweithio ar Lawr D.

  Dyma nodyn i’ch atgoffa ein bod yn ailagor Llawr D eto ddydd Mercher 3 Ionawr am 8:30yb. Gobeithio y gwelwn ni chi bryd hynny.

  [:]

  [:en]Progress Report 2 [:cy]Adroddiad Cynnydd 2 [:]

  [:en]Hello,

  We are currently in week 10 of building works.

  In our meeting last week with the contractors, RL Davies it was confirmed that:
  • Mechanical and Electrical isolation/strip out is 100% complete.
  • Plumbing and Mechanical 1st fix is in progress.
  • Internal partitions are all boarded on one side.
  • Entrance lobby substructure has been completed. Components have been removed to create space for our new entrance. (A reminder that the entrance will be relocated to face onto the concourse)
  • Our suspended ceiling grid is due to be installed next week.
  • Work continues on the ventilation system. This new ventilation system will result in a more pleasant working environment for staff and students on Level D.


  View from old entrance facing new Refreshment Area – Before

  View from old entrance facing new Refreshment Area – Currently

  The main thing we are working on this week with our electricians and mechanical engineers, is the position of our new furniture. Following on from regular student feedback, we are endeavoring to ensure we have as many plug and USB points as is reasonable in our new space to enable you to charge your devices.


  View from old entrance – Before
  View from old entrance. Door on left of photo leads to stairs. Current view.


  Location of new entrance – before


  New entrance being build on left side of photo. Current view

  We have also had very successful meetings with our colleagues in the Design Studio. Again, following on from student feedback, we are hoping to have some very beautiful murals and wallpaper in our new look Level D.

  (Welsh translation to follow)[:cy]Helo,
  Rydym wedi cyrraedd wythnos 10 o’r gwaith adeiladu.
  Yn ein cyfarfod yr wythnos ddiwethaf gyda’r contractwyr, RL Davies, cadarnhawyd y cynnydd canlynol:
  • Mae’r gwaith o ynysu/tynnu’r deunyddiau mecanyddol a thrydanol wedi’i gwblhau 100%
  • Mae cam cyntaf y gwaith plymio a mecanyddol wedi dechrau.
  • Gosodwyd byrddau ar un ochr o’r paredau mewnol i gyd.
  • Cwblhawyd is-strwythur cyntedd y fynedfa. Tynnwyd cydrannau i greu lle ar gyfer ein mynedfa newydd. (Cofiwch y bydd y fynedfa yn cael ei symud i wynebu’r ymgynullfan)
  • Bydd grid ein nenfwd crog yn cael ei osod yr wythnos nesaf.
  • Mae’r gwaith ar y system awyru yn parhau. Bydd y system awyru newydd hon yn creu amgylchedd gweithio gwell i’r staff a’r myfyrwyr ar Lawr D.


  Y prif beth rydym yn gweithio arno’r wythnos hon gyda’n trydanwyr a’n peirianwyr mecanyddol yw safle ein dodrefn newydd. Yn dilyn adborth cyson gan y myfyrwyr, rydym yn ceisio sicrhau bod gennym gymaint o socedi trydan ac USB ag sy’n rhesymol bosibl yn ein gofod newydd fel bod modd i chi wefrio eich gliniaduron a’ch cyfarpar symudol.


  Rydym hefyd wedi cael cyfarfodydd hynod lwyddiannus gyda’n cydweithwyr yn y Stiwdio Ddylunio. . Eto, yn sgil adborth oddi wrth y myfyrwyr, rydym yn gobeithio y bydd gennym furluniau a phapur wal prydferth iawn ar Lawr D ar ei newydd wedd.
  [:]

  [:en]Progress Update[:cy]Y Newyddion Diweddaraf [:]

  [:en]We are in week 6 of building works:

  Last week, at our regular catch up with our contractors RL Davies the following progress was reported:
  • Set up and enabling works are completed.
  • The contractors are at the end of the soft strip out and demolition phase.
  • The electrical strip out has begun and the first fix is underway.
  • The mechanical strip out is due to begin imminently.
  • A new mains board has been installed.
  We also discussed things like door locks, ceiling tiles and carpet tiles.

  This week there will be work happening on the air handling unit and the plumbing system.

  We are hoping to have more photos of the progress up soon.
  [:cy]Rydym wedi cyrraedd wythnos 6 o’r gwaith adeiladu:

  Yr wythnos ddiwethaf, ar ôl siarad â’r contractwyr, RL Davies, rhoddwyd gwybod am y cynnydd canlynol:
  • Mae’r gwaith gosod a galluogi wedi’i gwblhau.
  • Mae’r contractwyr bron â gorffen y gwaith o dynnu deunyddiau meddal allan a dymchwel.
  • Maent wedi dechrau ar y gwaith o dynnu’r deunydd trydanol ac mae’r gwaith gosod cychwynnol wedi dechrau.
  • Bydd y gwaith o dynnu’r deunyddiau mecanyddol yn dechrau’n fuan iawn.
  • Maent wedi gosod bwrdd cyflenwad newydd.

  Gwnaethom hefyd drafod pethau megis cloeon y drysau, teils i’r nenfwd a theils carped.

  Yr wythnos hon byddant yn gweithio ar yr uned awyru a’r system blymio.

  Rydym yn gobeithio llwytho rhagor o luniau o’r gwaith i fyny yn fuan.
  [:]

  [:en]Work Begins! [:cy]Dechrau ar y gwaith! [:]

  [:en]Work on the project has begun and our contractors RL Davies are in the middle of the demolition phase of the building work. It’s really exciting to see progress being made. Hoarding has gone up around the site and we have got some information posters up to ensure everyone knows what’s going on behind the barrier.

  We have also set up a display outside the temporary entrance to the library. This details the full layout of the refurbished space and also illustrates some of the furniture, colours and patterns that we will see when the work is complete.

  The demolition is the noisiest stage of the project and our contractors expect it to only last another three days or so; they are also working into the evenings to minimize noise during office hours.
  We appreciate that there has been noise disturbance during this phase and we thank everyone for their understanding and patience while we carry out these essential works.

  Here are some images of the ongoing strip out.

  Myself and Julie Hart, our Head Librarian and Project Executive, sporting very fashionable safety gear, on our way down to visit our contractors.

  [:cy]
  Mae gwaith ar y prosiect wedi dechrau ac mae ein contractwyr RL Davies yng nghanol y gwaith dymchwel. Mae’n hynod gyffrous gweld y cynnydd sy’n cael ei wneud. Mae’r palisiau wedi’u codi o amgylch y safle ac rydym wedi rhoi posteri gwybodaeth i fyny i sicrhau bod pawb yn gwybod beth sy’n digwydd y tu ôl i’r rhwystr.

  Rydym hefyd wedi gosod arddangosfa fach y tu allan i’r fynedfa dros dro i’r Llyfrgell. Mae hwn yn dangos union gynllun y gofod sy’n cael ei ailwampio, yn ogystal â rhai o’r dodrefn, lliwiau a phatrymau y byddwn yn eu gweld pan fydd y gwaith wedi’i gwblhau.

  Y gwaith dymchwel yw cam mwyaf swnllyd y prosiect ac mae ein contractwyr yn disgwyl i’r gwaith bara am tua tri diwrnod arall yn unig; maent hefyd yn gweithio gyda’r hwyr i leihau’r sŵn yn ystod oriau swyddfa. Rydym yn gwerthfawrogi bod y cam hwn o’r gwaith wedi bod yn swnllyd ac fe hoffem ddiolch i bawb am eu dealltwriaeth a’u hamynedd wrth i ni gyflawni’r gwaith hanfodol hwn.

  Dyma ambell lun o’r gwaith sy’n digwydd ar hyn o bryd.

  Julie Hart, ein Prif Lyfrgellydd a Swyddog Gweithredol y Prosiect, a minnau yn gwisgo offer diogelwch hynod ffasiynol, ar ein ffordd i ymweld â’r contractwyr.
  [:]

  [:en]Finding the entrance to the Hugh Owen Library[:cy]Dod o hyd i’r fynedfa i Lyfrgell Hugh Owen[:]

  [:en]Hello everyone,

  To help our users find the entrance to the Hugh Owen library during the refurbishment Ellie Downes, our wonderful library assistant, has made some videos which show exactly how to find us.

  How to find the Hugh Owen Library entrance from the direction of Rosser/Parry-Williams (TFTV Dept.) direction:

  How to find the Hugh Owen Library entrance from the Piazza

  [:cy]Helo bawb,

  I helpu ein defnyddwyr i ddod o hyd i’r fynedfa i Lyfrgell Hugh Owen yn ystod y gwaith adnewyddu, mae Ellie Downes, ein cynorthwyydd llyfrgell hyfryd, wedi gwneud fideos sy’n dangos yn union sut i ddod o hyd i ni.

  Sut i ddod o hyd i’r fynedfa i Lyfrgell Hugh Owen o gyfeiriad Rosser/Parry-Williams (Adran ThFfaTh):

  Sut i ddod o hyd i’r fynedfa i Lyfrgell Hugh Owen o gyfeiriad y Piazza

  [:]

  [:en]Library Refurbishment project and the Environment[:cy]Prosiect Adnewyddu’r Llyfrgell a’r Amgylchedd[:]

  [:en]Information Services has a history of supporting ‘Green’ activities and considering the environmental impact of all our activities. Last summer, we were awarded the Gold Standard Award under the Green Impact Programme.

  To continue our sustainable practice during service relocation and the emptying of Level D we have:

  • Retained glass from Level D to be reused in the new layout.
  • Repurposed some unwanted furniture and given it a new lease of life (photos below are of old drawers which have been given a makeover)
  • Donated any unwanted crockery from the staff lounge to Craft to be reused.
  • Installed a Hydrachill machine – this allows us to refill our water bottles and thus reduce the need to purchase bottled water.
  • Retained Wireless Access Points and our CCTV equipment to be reused.
  • Relocated furniture / shelving across our libraries.
  • Recycled all redundant electrical/IT equipment.
  • Retained door motors to reuse in the new build.

  Wherever possible we have endeavored to ensure all our actions have a minimal impact on the environment.

  [:cy]Mae gan y Gwasanaethau Gwybodaeth hanes o gefnogi gweithgareddau ‘Gwyrdd’ ac ystyried effaith amgylcheddol ein holl weithgareddau. Yr haf diwethaf dyfarnwyd Gwobr Safon Aur i ni yn unol â’r Rhaglen Effaith Gwyrdd.

  I barhau â’n harferion cynaliadwy yn ystod y broses o symud y gwasanaeth a gwagio Llawr D rydym wedi:

  • Cadw’r gwydr o Lawr D er mwyn ei ailddefnyddio yn y cynllun newydd.
  • Addasu dodrefn diangen at ddibenion gwahanol a rhoi bywyd newydd iddynt (mae’r ffotograffau isod o hen ddroriau sydd wedi cael gweddnewidiad)
  • Rhoi unrhyw lestri nad oedd eu hangen o lolfa’r staff i Craft er mwyn iddynt eu hailddefnyddio.
  • Gosod peiriant Hydrachill – bydd hwn yn ein galluogi i ail-lenwi ein poteli dŵr gan leihau’r angen i brynu dŵr potel.
  • Cadw ein Pwyntiau Mynediad Diwifr a’n hoffer CCTV er mwyn eu hailddefnyddio.
  • Adleoli’r dodrefn / silffoedd ar draws ein llyfrgelloedd.
  • Ailgylchu’r holl offer trydanol/TG diangen.
  • Cadw’r moduron drws er mwyn eu hailddefnyddio yn yr ystafell newydd.

  Pan fo’n bosibl, rydym wedi ceisio sicrhau bod y cyfan yn cael cyn lleied o effaith ar yr amgylchedd â phosibl.
  [:]

  [:en]Relocation of Service[:cy]Ail-leoli Gwasanaethau [:]

  [:en]Hello,

  Work to move our Library and IT services to E floor began in earnest yesterday.

  • Self Issue with Fines Payment Kiosk has been relocated from Level D to the Iris De Freitas Room
  • Computers outside the lift on E floor have been removed and will be re-distributed throughout the library. Do check the Computer Availability page to find an available PC.
  • Tables outside the lift on E floor have been relocated to the area outside the lift on F floor.
  • The IT Service Desk Team are currently relocating up to Level E along with the Library Service Desk Team

  A reminder that Level D will close to all at 5:30pm on Monday the 5th of June.

  From 8:30am on Tuesday the 6th of June our front line services will be delivered from Level E.

  Please enter and exit the library via the Accessibility entrance on E floor (the entrance faces the upper foyer at the south end of the Hugh Owen building – above entrance to the Welsh and Celtic Studies department).

  A huge thank you to our Portering staff who have worked very hard moving furniture around the library. Thanks also to our Workshop colleagues who have been busy moving PC’s around.

  More moving and shaking next Monday and Tuesday and I’ll aim to update you all again soon.


  Temporary desk layout on E floor.

  Relocated Self-Issue with Fine Payment machine.

  [:cy]Helo,

  Dechreuodd y gwaith o symud ein gwasanaethau Llyfrgell, TG, Cyfryngau a Gwerthiannau i Lawr E o ddifrif ddoe.

  • Mae’r Peiriant Hunan Fenthyca sydd ag Adnodd Talu Dirwyon wedi’i symud o Lawr D i Ystafell Iris De Freitas
  • Mae’r cyfrifiaduron y tu allan i’r lifft ar Lawr E wedi cael eu symud a chânt eu hailddosbarthu drwy’r llyfrgell. Edrychwch ar y dudalen Argaeledd Cyfrifiaduron Computer Availability page i ddod o hyd i gyfrifiadur sydd ar gael.
  • Mae’r byrddau y tu allan i’r lifft ar Lawr E wedi cael eu symud i’r ardal y tu allan i’r lifft ar Lawr F.
  • Mae Tîm y Ddesg Gwasanaethau TG wrthi’n ail-leoli i Ystafell Hyfforddiant Hugh Owen.
  • Mae cydweithwyr yn y gwasanaeth Cyfryngau a Gwerthiannau wedi symud i ardal yr Academi ar Lawr E.
  • Bydd Tîm y Ddesg Gwasanaethau Llyfrgell yn symud ddydd Llun i’r swyddfa cynllun agored i staff ar Lawr E.

  Nodyn i’ch atgoffa y bydd Llawr D yn cau i bawb am 5:30yp ddydd Llun 5 Mehefin.

  O 8:30yb ddydd Mawrth 6 Mehefin bydd ein gwasanaethau rheng flaen yn cael eu cyflwyno o Lawr E.

  Ewch i mewn ac allan o’r llyfrgell drwy’r fynedfa Hygyrchedd ar Lawr E (mae’r fynedfa’n wynebu’r cyntedd uchaf ar ochr ddeheuol adeilad Hugh Owen – uwchlaw’r fynedfa i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd).

  Diolch yn fawr iawn i’r Porthorion sydd wedi gweithio’n galed iawn i symud dodrefn o amgylch y llyfrgell. Diolch hefyd i staff y Gweithdy sydd wedi bod yn brysur yn symud cyfrifiaduron o un lle i’r llall.

  Bydd rhagor o symud ddydd Llun a dydd Mawrth nesaf ac fe geisiaf roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi gyd eto’n fuan.

  Cynllun dros dro y desgiau ar Lawr E.


  Lleoliad newydd y Peiriant Hunan Fenthyca gydag adnodd Talu Dirwyon.

  [:]

  [:en]Final layout, colour and fabric choices[:cy]Cynllun terfynol, lliwiau a ffabrigau [:]

  [:en]Hello everyone,
  I’m delighted to share the (almost!) final version of the new Level D layout.


  Level D Floor Plan 2017

  We are still tweaking the floor guide a little more but this gives you a good idea of the changes that will take place.

  A reminder that the building work will

  • Relocate the entrance to face the concourse.
  • Relocate the enquiry desk.
  • Create two new Group Study Rooms.
  • Create a Vending Area.
  • Create more study and computing space.
  • Create gender neutral toilets.

  We have been busy selecting colours and fabrics for the furniture. The project team attended a really productive ‘Colour Workshop’ with BOF Furniture in Bridgend.

  Below you will find images of the finishes, colours and patterns that our beautiful new Level D will be furnished with.  We are also excited to share some mock up images of what we imagine the space to look like. These images are courtesy of BOF Furniture – Bridgend Office.

  The contract for the building work will be awarded imminently and with less than three weeks to go before staff vacate Level D its getting very exciting.

  On behalf of the project team, we wish all our students who are sitting summer exams and submitting their assignments and dissertations the very best of luck! [:cy]Helo bawb,
  Mae’n bleser gennyf rannu’r fersiwn terfynol (bron iawn) o gynllun newydd Llawr D.  Cynllun Llawr D 2017

  Rydym yn parhau i addasu fymryn ar y cynllun llawr ond mae hwn yn rhoi syniad da i chi o’r newidiadau sydd ar droed.
  Bydd y gwaith adeiladu yn:

  • Symud y fynedfa i wynebu’r gynteddfa.
  • Symud y ddesg ymholiadau.
  • Creu Dwy Ystafell Astudio i Grwpiau.
  • Creu Ardal i Beiriannau Gwerthu Bwyd a Diod.
  • Creu mwy o ofod i astudio ac i gyfrifiaduron.
  • Creu toiledau niwtral o ran y rhywiau.

  Rydym wedi bod yn brysur yn dewis lliwiau a ffabrigau ar gyfer y dodrefn. Cafodd tîm y prosiect ‘Weithdy Lliw’ cynhyrchiol iawn gyda BOF Furniture ym Mhen-y-Bont ar Ogwr. Isod ceir lluniau o’r gorffeniadau, y lliwiau a’r patrymau y byddwn yn eu defnyddio i ddodrefnu’r Llawr D newydd.  Yr ydym hefyd yn falch iawn o allu rhannu delweddau sy’n rhoi syniad o sut yr yr ydym yn dychmygu’r gofod wedi’r gwaith ailwampio. Mae’r delweddau yma ar gael trwy garedigrwydd Dodrefn BOF – Swyddfa Penybont.

  Bydd y contract ar gyfer y gwaith adeiladu yn cael ei ddyfarnu’n fuan, a gyda llai na thair wythnos cyn y bydd y staff yn gadael Llawr D, mae cyffro mawr yma.

  Ar ran tîm y prosiect, hoffwn ddymuno’n dda iawn i’r holl fyfyrwyr sy’n sefyll arholiadau ac yn cyflwyno aseiniadau a thraethodau estynedig! [:]

  [:en]Project Timeline Extended[:cy]Estyn Amserlen Prosiect[:]

  [:en]

  To ensure that we complete this refurbishment project to a high standard, we need to allow a longer time for the works than originally anticipated. It is estimated that the works will take until December 2017. We are hopeful that work will begin as planned in June but until the contractors are appointed we will not be able to confirm exact timescales.

  We are working on plans to ensure the impact to our customers and staff is minimal during this period, including ensuring availability of all current services, study and computer spaces, but inevitably there will be some disruption, for which we apologise in advance. For the duration of the building works, Library and IT Enquiry Desks and services will be located on Level E of the Hugh Owen library.

  In the coming days I will be sharing the final architects drawing of the new layout and will also be giving you an idea of the kind of furniture we are hoping to put in on Level D.

  In the meantime I hope you all have an enjoyable vacation.

  [:cy]

  I sicrhau ein bod yn cwblhau’r prosiect ailwampio hwn i safon uchel, mae’n rhaid i ni ganiatáu rhagor o amser ar gyfer y gwaith nag y rhagwelwyd yn wreiddiol. Amcangyfrifir y bydd y gwaith yn cymryd tan fis Rhagfyr 2017. Rydym yn gobeithio y bydd y gwaith yn dechrau ym mis Mehefin, ond ni fydd modd i ni gadarnhau amserlen benodol nes ein bod wedi penodi contractwyr.

  Rydym yn gweithio ar gynlluniau i sicrhau nad ydym yn cael gormod o effaith ar ein cwsmeriaid a’n staff yn ystod y cyfnod hwn, gan gynnwys sicrhau bod yr holl wasanaethau presennol, a’r ardaloedd astudio a’r ystafelloedd cyfrifiaduron ar gael, ond mae’n anochel y bydd rhywfaint o aflonyddwch, ac ymddiheurwn am hyn o flaen llaw. Bydd y gwasanaethau a’r Ddesg Ymholiadau Llyfrgell a TG ar Lawr E llyfrgell Hugh Owen trwy gydol cyfnod y gwaith ailwampio.

  Dros y diwrnodau nesaf byddaf yn rhannu dyluniadau terfynol y penseiri o’r cynllun newydd a hefyd yn rhoi syniad i chi o’r math o ddodrefn yr ydym yn gobeithio eu rhoi ar Lawr D.
  Yn y cyfamser gobeithio eich bod wedi cael gwyliau braf.
  [:]