[:en]Updates! Group study room and gender neutral toilets.[:cy]Newyddion diweddaraf! Ystafell astudio i grwpiau a thoiledau niwtral o ran y rhywiau.[:]

[:en]Hello all!

Level D refurbishment progress is stepping up fast. Every week we see things changing and beginning to take shape. Most recently our crew started working on:

• Your new group study room…

• and the gender neutral toilets at the bottom of the stairs.

We would like to apologise once again for any noise disruption. As we mentioned in our previous blog posts, this will soon become less of an issue.

Please check our previous posts:
We are now undertaking work on the ceiling
Come to celebrate Level D reopening on 3 January 2018!

You will hear from us soon,
Ania and Arfon
[:cy]Helo bawb!

Mae’r gwaith o ailwampio Llawr D yn symud ymlaen yn gyflym. Bob wythnos rydym yn gweld pethau’n newid a dechrau cymryd siâp. Y gwaith diweddaraf oedd dechrau gweithio ar:

• Eich ystafell astudio newydd i grwpiau…

• … a’r toiledau niwtral o ran y rhywiau ar waelod y grisiau.

Hoffem ymddiheuro unwaith eto am unrhyw aflonyddwch sŵn. Fel y soniwyd yn ein blogiau blaenorol, bydd hyn yn dod yn llai o broblem o hyn allan.

Edrychwch ar ein negeseuon blaenorol:
Rydym nawr yn gweithio ar y nenfwd
Dewch i ddathlu ail-agor Llawr D ar 3 Ionawr 2018

Byddwn mewn cysylltiad eto’n fuan,
Ania ac Arfon[:]

[:en]Come to celebrate Level D reopening on 3 January 2018![:cy]Dewch i ddathlu ail-agor Llawr D ar 3 Ionawr 2018! [:]

[:en]Hello again,

Just two weeks ago we updated you on the ceiling work undertaken on Level D (see our last post here). We are pleased to say that the noisiest work is nearly over. Spaces are really starting to take shape with fixtures and fittings now being added – take a look at some new photos below:

• The first lamps are being installed here.


• The refreshment area is looking good!


We know that during the past few weeks the library was not as quiet as it usually is. Your patience and understanding will be rewarded with cake for all who come to celebrate Level D reopening on Wednesday 3 January 2018. A small formal opening by the Vice-Chancellor will take place around a week later.

We will come back soon with new updates and photos.

Take care!

Ania and Arfon

[:cy]Helo eto,

Bythefnos yn ôl gwnaethom roi’r newyddion diweddaraf i chi am y gwaith i’r nenfwd ar Lawr D (gweler ein neges ddiwethaf). Mae’n bleser gennym ddweud bod y gwaith mwyaf swnllyd bron drosodd. Mae’r ardaloedd yn dechrau cymryd siâp gyda’r darnau gosod a’r gosodiadau nawr yn cael eu hychwanegu – edrychwch ar rai o’r ffotograffau newydd isod:

• Mae’r lampau cyntaf yn cael eu gosod yma.


• Mae’r ardal luniaeth yn edrych yn dda!
#

Rydym yn gwybod nad oedd y llyfrgell mor dawel ag arfer dros yr wythnosau diwethaf. Byddwn yn gwobrwyo eich amynedd a’ch dealltwriaeth gyda chacen i bawb sy’n dod i ddathlu ail-agoriad Llawr D ddydd Mercher 3 Ionawr 2018. Bydd agoriad ffurfiol bach gan yr Is-Ganghellor yn digwydd tua wythnos wedyn.

Byddwn yn ôl yn fuan gyda rhagor o newyddion a ffotograffau.

Hwyl am y tro!

Ania ac Arfon
[:]

[:en]We are now undertaking work on the ceiling[:cy]Rydym nawr yn gweithio ar y nenfwd[:]

[:en]Dear students and staff,

We hope that you all settled well in the new academic year. You might have wondered why recently the library was noisier than usual. The reason for all the disruptive drilling noise in the library is that our crew has now started working on the ceiling. They will be carrying these works over the coming two weeks. We apologise for the disruption, the noise will lessen as soon as work moves to more decorative finishing touches.

We are working towards making our Library a modern and comfortable place to study, with the very best facilities and learning resources. Let’s now take a look at what is currently happening on Level D:

 

 • This will be your refreshment area, where you can socialize and have a cup of tea!
 •  

 • Currently, we are installing the drop ceiling in there.
 •  

 • Looking from the refreshment area we can see the cleaning up ready for ceiling grid and the new doorway on the left.
 •  

 • Apart from the ceiling we are also working on preparing the floor for our new carpets.
 •  

 • Completing interior walls for staffing area.
 •  

 • And font door new lobby frame.

 

We are grateful for your patience and hope you look forward Level D to be re-open in January 2018.

We will update you soon, keep checking our blog for the latest refurbishment news!

Anna and Arfon[:cy]Annwyl fyfyrwyr a staff,

Gobeithio eich bod wedi setlo’n dda i’r flwyddyn academaidd newydd. Efallai eich bod wedi bod yn pendroni pam mae’r llyfrgell wedi bod yn fwy swnllyd nag arfer yn ddiweddar. Y rheswm dros yr holl sŵn drilio aflonyddgar yn y llyfrgell yw bod y criw bellach wedi dechrau gweithio ar y nenfwd. Byddant yn parhau â’r gwaith hwn dros y pythefnos nesaf. Rydym yn ymddiheuro am yr aflonyddu, bydd y sŵn yn lleihau wrth i’r gwaith symud ymlaen i bethau mwy addurnol.

Rydym yn gweithio i wneud ein Llyfrgell yn lle mwy modern a chyfforddus i astudio ynddi, gyda’r cyfleusterau a’r adnoddau dysgu gorau posibl. Beth am gael cipolwg ar yr hyn sy’n digwydd ar Lawr D ar hyn o bryd:

 

 • Hon fydd yr ardal luniaeth, lle gallwch gymdeithasu a chael paned o de!
 •  

 • Ar hyn o bryd, rydym yn gosod y nenfwd cwymp yno.
 •  

 • Gan edrych o’r ardal luniaeth gallwn weld y gwaith glanhau er mwyn paratoi ar gyfer y grid nenfwd a’r drysau newydd ar y chwith.
 •  

 • Yn ogystal â’r nenfwd rydym hefyd yn gweithio ar baratoi’r llawr ar gyfer ein carpedi newydd, lliwgar.
 •  

 • Cwblhau’r waliau mewnol ar gyfer yr ardal staff.
 •  

 • A ffrâm drws ffrynt y cyntedd newydd.

 

Rydym yn ddiolchgar am eich amynedd ac yn gobeithio eich bod yn edrych ymlaen at weld Llawr D yn cael ei ail-agor ym mis Ionawr 2018.

Byddwn yn rhoi’r manylion diweddaraf i chi’n fuan, cofiwch edrych ar ein blog i gael y newyddion diweddaraf am y gwaith ailwampio!

Ania ac Arfon[:]