[:en]Meeting for Students with Learning Differences or Mobility Issues[:cy]Cyfarfod adborth â’r myfyrwyr sydd â phroblemau symudedd neu wahaniaethau dysgu.[:]

[:en]

Hello again,

This Friday we are having a feedback meeting with students who may have mobility issues or who may have learning differences. The project team is really keen to hear what you have to say about the proposed new layout; you may be able to highlight an issue that we haven’t yet thought of. We will be looking at the layout, the proposed colour scheme and some furniture picks. Building regulations do cover the basic mobility issues that will arise but we also want to consider things like sensory and hearing issues. We can only do this with your help.

The meeting will take place at 10am in the Hugh Owen Training room (the little room off the big PC suite on E floor) this Friday morning (the 24th). Users with mobility issues, who have previously arranged access via Student Support, are welcome to use the accessibility entrance on Level E.

If you are a student with a mobility issue or a learning difference please do come along and let us know what you think.

Lucy[:cy]

Helo eto,

Ddydd Gwener byddwn yn cynnal cyfarfod adborth â’r myfyrwyr sydd â phroblemau symudedd neu wahaniaethau dysgu. Mae tîm y prosiect yn awyddus iawn i glywed beth sydd gennych chi i’w ddweud am y cynllun newydd arfaethedig; efallai y bydd modd i chi amlygu problem nad oeddem wedi ei hystyried eto. Byddwn yn edrych ar y cynllun, y cynllun lliw arfaethedig a rhai o’r dodrefn. Mae’r rheoliadau adeiladu’n ymdrin â’r problemau symudedd sylfaenol a fydd yn codi ond rydym hefyd eisiau ystyried materion yn ymwneud â’r synhwyrau a’r clyw. Dim ond gyda’ch cymorth chi y gallwn ni wneud hyn.

Cynhelir y cyfarfod am 10yb yn ystafell hyfforddi Hugh Owen (yr ystafell fach ger yr ystafell gyfrifiaduron fawr ar lawr E) fore dydd Gwener (24ain). Mae croeso i ddefnyddwyr sydd â phroblemau symudedd, sydd eisoes wedi trefnu mynediad drwy’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, ddefnyddio’r fynedfa hygyrchedd ar Lawr E.

Os ydych chi’n fyfyriwr gyda phroblemau symudedd neu wahaniaeth dysgu dewch i roi gwybod beth ydych chi’n ei feddwl.
[:]

[:en]User Feedback[:cy]Adborth gan Ddefnyddwyr[:]

[:en]

One thing I forgot to mention in my previous post is that the plans to date are very much based on feedback we have already received (the above image is the Feedback board we used in the library to gather your thoughts via Post-Its). Where ever possible your suggestions have been incorporated and we greatly appreciate the engagement and enthusiasm shown for the project so far.

Although the finer detail is still under discussion some of the high level architectural changes are more firmed up and we are about to approach a major milestone in the project as we will be going out to tender for the building contract at the end of this month. Watch this space! [:cy]

Un peth yr anghofiais sôn amdano yn fy neges ddiwethaf oedd bod y cynlluniau wedi’u seilio’n fawr iawn ar yr adborth yr ydym eisoes wedi’i gael (mae’r llun uchod yn dangos y bwrdd adborth a ddefnyddiwyd yn y llyfrgell i gasglu eich sylwadau drwy gyfrwng nodiadau Post-It). Pan fo’n bosibl, rydym wedi ymgorffori’ch awgrymiadau ac rydym yn gwerthfawrogi’ch ymrwymiad a’ch brwdfrydedd tuag at y prosiect hyd yma.

Er bod y manylion bach yn dal i gael eu trafod mae rhai o’r newidiadau pensaernïol mawr yn fwy cadarn ac rydym ar fin dod at garreg filltir fawr yn y prosiect gan ein bod yn mynd i dendr am y contract adeiladu ddiwedd y mis. Rhagor cyn hir![:]

[:en]Welcome to Level D Refurbishment Blog[:cy]Croeso i Blog Ailwampio Lefel D [:]

[:en]

Hello, I’m Lucy O’Donnell the Project Manager for the Hugh Owen Library Level D Refurbishment and I am blogging on behalf of the Library Refurbishment Team. I have been a librarian in Information Services since 2012 and am an Aberystwyth University graduate.

The aim of this blog is to keep all users of the Hugh Owen library informed of the refurbishment plans and to seek your involvement and opinions on the project.

Here you will find the latest architect’s plan for the refurbishment (image is courtesy of Pensaernïaeth DarntonB3 Architecture) Hugh Owen Level D Option G – Architect Design

Please be aware that these plans are currently in draft form. If you have any feedback on the project you are welcome to leave a comment or contact us via is-feedback@aber.ac.uk.

The web page with further information can be found here:
https://www.aber.ac.uk/en/is/news/librefurb/
We aim to blog each week to keep you informed of how the work is progressing.

Thank you!
Lucy
[:cy]

Helo, Lucy O’Donnell ydw i, Rheolwr Prosiect Adnewyddu Llawr D Llyfrgell Hugh Owen, ac rwy’n blogio ar ran Tîm Adnewyddu’r Llyfrgell. Rwyf wedi bod yn llyfrgellydd yn y Gwasanaethau Gwybodaeth ers 2012 ac rwy’n raddedig o Brifysgol Aberystwyth.

Nod y blog hwn yw darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau adnewyddu i holl ddefnyddwyr Llyfrgell Hugh Owen, ac i ofyn am eich cyfranogiad a’ch barn ar y prosiect.

Yma fe welwch gynllun diweddaraf y penseiri ar gyfer y gwaith adnewyddu (llun trwy garedigrwydd Pensaernïaeth DarntonB3 Architecture)
Hugh Owen Level D Option G – Architect Design

Sylwch bod y cynlluniau hyn ar ffurf drafft ar hyn o bryd. Os oes gennych unrhyw adborth am y prosiect mae croeso i chi gynnig sylwadau neu gysylltu â ni trwy: is-feedback@aber.ac.uk.
Am ragor o wybodaeth gweler y dudalen ganlynol: https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/librefurb/
Anelwn at flogio bob wythnos i roi gwybod i chi sut mae’r gwaith yn dod yn ei flaen.
Diolch!
Lucy
[:]