[:en]Relocation of Service[:cy]Ail-leoli Gwasanaethau [:]

[:en]Hello,

Work to move our Library and IT services to E floor began in earnest yesterday.

  • Self Issue with Fines Payment Kiosk has been relocated from Level D to the Iris De Freitas Room
  • Computers outside the lift on E floor have been removed and will be re-distributed throughout the library. Do check the Computer Availability page to find an available PC.
  • Tables outside the lift on E floor have been relocated to the area outside the lift on F floor.
  • The IT Service Desk Team are currently relocating up to Level E along with the Library Service Desk Team

A reminder that Level D will close to all at 5:30pm on Monday the 5th of June.

From 8:30am on Tuesday the 6th of June our front line services will be delivered from Level E.

Please enter and exit the library via the Accessibility entrance on E floor (the entrance faces the upper foyer at the south end of the Hugh Owen building – above entrance to the Welsh and Celtic Studies department).

A huge thank you to our Portering staff who have worked very hard moving furniture around the library. Thanks also to our Workshop colleagues who have been busy moving PC’s around.

More moving and shaking next Monday and Tuesday and I’ll aim to update you all again soon.


Temporary desk layout on E floor.

Relocated Self-Issue with Fine Payment machine.

[:cy]Helo,

Dechreuodd y gwaith o symud ein gwasanaethau Llyfrgell, TG, Cyfryngau a Gwerthiannau i Lawr E o ddifrif ddoe.

  • Mae’r Peiriant Hunan Fenthyca sydd ag Adnodd Talu Dirwyon wedi’i symud o Lawr D i Ystafell Iris De Freitas
  • Mae’r cyfrifiaduron y tu allan i’r lifft ar Lawr E wedi cael eu symud a chânt eu hailddosbarthu drwy’r llyfrgell. Edrychwch ar y dudalen Argaeledd Cyfrifiaduron Computer Availability page i ddod o hyd i gyfrifiadur sydd ar gael.
  • Mae’r byrddau y tu allan i’r lifft ar Lawr E wedi cael eu symud i’r ardal y tu allan i’r lifft ar Lawr F.
  • Mae Tîm y Ddesg Gwasanaethau TG wrthi’n ail-leoli i Ystafell Hyfforddiant Hugh Owen.
  • Mae cydweithwyr yn y gwasanaeth Cyfryngau a Gwerthiannau wedi symud i ardal yr Academi ar Lawr E.
  • Bydd Tîm y Ddesg Gwasanaethau Llyfrgell yn symud ddydd Llun i’r swyddfa cynllun agored i staff ar Lawr E.

Nodyn i’ch atgoffa y bydd Llawr D yn cau i bawb am 5:30yp ddydd Llun 5 Mehefin.

O 8:30yb ddydd Mawrth 6 Mehefin bydd ein gwasanaethau rheng flaen yn cael eu cyflwyno o Lawr E.

Ewch i mewn ac allan o’r llyfrgell drwy’r fynedfa Hygyrchedd ar Lawr E (mae’r fynedfa’n wynebu’r cyntedd uchaf ar ochr ddeheuol adeilad Hugh Owen – uwchlaw’r fynedfa i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd).

Diolch yn fawr iawn i’r Porthorion sydd wedi gweithio’n galed iawn i symud dodrefn o amgylch y llyfrgell. Diolch hefyd i staff y Gweithdy sydd wedi bod yn brysur yn symud cyfrifiaduron o un lle i’r llall.

Bydd rhagor o symud ddydd Llun a dydd Mawrth nesaf ac fe geisiaf roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi gyd eto’n fuan.

Cynllun dros dro y desgiau ar Lawr E.


Lleoliad newydd y Peiriant Hunan Fenthyca gydag adnodd Talu Dirwyon.

[:]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*