[:en]Progress Report 2 [:cy]Adroddiad Cynnydd 2 [:]

[:en]Hello,

We are currently in week 10 of building works.

In our meeting last week with the contractors, RL Davies it was confirmed that:
• Mechanical and Electrical isolation/strip out is 100% complete.
• Plumbing and Mechanical 1st fix is in progress.
• Internal partitions are all boarded on one side.
• Entrance lobby substructure has been completed. Components have been removed to create space for our new entrance. (A reminder that the entrance will be relocated to face onto the concourse)
• Our suspended ceiling grid is due to be installed next week.
• Work continues on the ventilation system. This new ventilation system will result in a more pleasant working environment for staff and students on Level D.


View from old entrance facing new Refreshment Area – Before

View from old entrance facing new Refreshment Area – Currently

The main thing we are working on this week with our electricians and mechanical engineers, is the position of our new furniture. Following on from regular student feedback, we are endeavoring to ensure we have as many plug and USB points as is reasonable in our new space to enable you to charge your devices.


View from old entrance – Before
View from old entrance. Door on left of photo leads to stairs. Current view.


Location of new entrance – before


New entrance being build on left side of photo. Current view

We have also had very successful meetings with our colleagues in the Design Studio. Again, following on from student feedback, we are hoping to have some very beautiful murals and wallpaper in our new look Level D.

(Welsh translation to follow)[:cy]Helo,
Rydym wedi cyrraedd wythnos 10 o’r gwaith adeiladu.
Yn ein cyfarfod yr wythnos ddiwethaf gyda’r contractwyr, RL Davies, cadarnhawyd y cynnydd canlynol:
• Mae’r gwaith o ynysu/tynnu’r deunyddiau mecanyddol a thrydanol wedi’i gwblhau 100%
• Mae cam cyntaf y gwaith plymio a mecanyddol wedi dechrau.
• Gosodwyd byrddau ar un ochr o’r paredau mewnol i gyd.
• Cwblhawyd is-strwythur cyntedd y fynedfa. Tynnwyd cydrannau i greu lle ar gyfer ein mynedfa newydd. (Cofiwch y bydd y fynedfa yn cael ei symud i wynebu’r ymgynullfan)
• Bydd grid ein nenfwd crog yn cael ei osod yr wythnos nesaf.
• Mae’r gwaith ar y system awyru yn parhau. Bydd y system awyru newydd hon yn creu amgylchedd gweithio gwell i’r staff a’r myfyrwyr ar Lawr D.


Y prif beth rydym yn gweithio arno’r wythnos hon gyda’n trydanwyr a’n peirianwyr mecanyddol yw safle ein dodrefn newydd. Yn dilyn adborth cyson gan y myfyrwyr, rydym yn ceisio sicrhau bod gennym gymaint o socedi trydan ac USB ag sy’n rhesymol bosibl yn ein gofod newydd fel bod modd i chi wefrio eich gliniaduron a’ch cyfarpar symudol.


Rydym hefyd wedi cael cyfarfodydd hynod lwyddiannus gyda’n cydweithwyr yn y Stiwdio Ddylunio. . Eto, yn sgil adborth oddi wrth y myfyrwyr, rydym yn gobeithio y bydd gennym furluniau a phapur wal prydferth iawn ar Lawr D ar ei newydd wedd.
[:]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*