Gweithgareddau Ymestyn Allan

Gweithgareddau ac adnoddau ar gyfer ysgolion

Ffynhonnell: Prifysgol Aberystwyth

Mae staff yn Ysgol Addysg y Brifysgol wedi tynnu ynghyd gwybodaeth am ystod o adnoddau allai fod yn ddefnyddiol i ysgolion wrth drafod materion yn ymwneud â newid hinsawdd. Mae staff hefyd yn trefnu cystadleuaeth poster ar thema newid hinsawdd ar gyfer ysgolion a bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ddydd Mercher 20 Hydref 2021. Noder nad yw’r Brifysgol yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Y Fagloriaeth Gymraeg

Mae’r Brifysgol wedi cynhyrchu dogfen ar gyfer disgyblion sy’n ymgymryd â Bagloriaeth Cymru ac yn cynnig canllawiau a chymorth ar sut y gall disgyblion ymgorffori newid yn yr hinsawdd yn y cymhwyster hwn. P’un a ydynt yn gwneud fersiwn Safon Uwch neu TGAU mae posib addasu y canllawiau a geir yma i gyd-fynd a anghenion y disgyblion. 

Y ffilm 2040

Mae yna ffilm o’r enw 2040 sy’n edrych ar yr atebion/datrysiad i’r newid yn yr hinsawdd ac mae’n creu gweledigaeth o fyd gwell. Gallwch gyfrannu at brosiectau sy’n gweithredu’r rhain ar y wefan. Yr atebion yw:

 • Micro-gridiau solar gyda storfa ynni mewn gwledydd sy’n datblygu
 • Ceir di-yrrwr
 • Amaethyddiaeth adfywiol
 • Ffermio gwymon – mae gormod o lygredd yn ein hatmosffer yn gwneud y cefnforoedd yn asidig, felly byddai hyn yn amsugno llawer iawn o asid o’r cefnfor a charbon o’r atmosffer, yn tyfu hyd at 50cm/dydd ac yn gallu cynhyrchu cynhyrchion defnyddiol fel gwrtaith, bwyd, bwyd anifeiliaid, tanwydd bioethanol a thanwydd biodisel.

Cwrs blasu permaddiwylliant

Mae yna gyrsiau blasu 1 diwrnod i bobl ddysgu am bermaddiwylliant, math o amaethyddiaeth adfywiol. Esbonnir amaethyddiaeth adfywiol ar y dudalen datrysiadau.

Canllaw plant climatekids.nasa.gov i newid hinsawdd

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys:

 • adnodd pdf ar wybodaeth gyffredinol ynghylch pa newid yn yr hinsawdd sy’n addas ar gyfer blwyddyn 5 ac uwch.
 • adran ar weithgareddau y gallwch eu gwneud i gael plant i feddwl am newid yn yr hinsawdd fel gwneud gwenyn ac archwilio effaith newid yn yr hinsawdd arnynt.
 • tudalen gwestiynau fawr sy’n archwilio beth yw newid yn yr hinsawdd ac sydd â fideo byr yn dangos sut mae’r arctig wedi newid er 1984.
 • gem ryngweithiol sy’n dangos sut y gall newidiadau bach mewn tymheredd arwain at gannu cwrel a gweithgareddau eraill sy’n cynnwys codiadau yn lefel y môr.
 • fideos ar effaith y tŷ gwydr a sut rydyn ni’n gwybod bod yr hinsawdd yn newid.

Her Newid Hinsawdd Oxfam

Cynradd

Wedi’i anelu at ddisbyglion 7-11 oed. Cynllun gwers am archwilio newid yn yr hinsawdd gan ddefnyddio gweithgareddau fel effaith Tŷ Gwydr mewn gweithgaredd jar.

Uwchradd

Wedi’i anelu at ddisbyglion 11-14 oed. Cynllun gwers am archwilio newid yn yr hinsawdd gan ddefnyddio gweithgareddau fel effaith Tŷ Gwydr mewn gweithgaredd jar sy’n cynnwys rhagfynegiadau ynghylch yr hyn a fydd yn digwydd. Crynhoi’r hyn maen nhw wedi’i ddarganfod o PowerPoint. Cynhyrchu map meddwl o’r hyn maen nhw’n ei wybod ar ddechrau’r wers ac yna ychwanegu’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu ar y diwedd.

Pencampwyr Hinsawdd WWT

Wedi’i anelu at blant 7-11 oed. Adnoddau da iawn o ran deall atal newid yn yr hinsawdd yn ogystal ag achosion gyda llawer o syniadau ar gyfer syniadau rhyngweithiol gan gynnwys gweithgareddau dan do ac awyr agored. Mae adnoddau ar gael ar gyfer plant 5-7 oed hefyd.

Clwb Newid Hinsawdd mewn Bocs

Wedi’i anelu at flynyddoedd 7 ac 8. A yw PowerPoints wedi’i rannu’n bynciau gan gynnwys gwybodaeth gyffredinol am newid yn yr hinsawdd, ynni, effeithiau, datrysiadau ac allyriadau sero net, gan ei gwneud hi’n hawdd dewis a dewis pa bynciau rydych chi am ymdrin â nhw.

Llyfrgell Adnoddau Addysg: earthday.org

Casgliad o gynlluniau gwersi, pecynnau gweithgaredd a chwisiau ar gyfer lefel ysgolion cynradd ac uwchradd, gan gynnwys pynciau fel:

 • Ansawdd aer
 • Llygredd plastig
 • Pryfed

Canolfan Wyddoniaeth Glasgow: Stiwdio Syniadau

Yn cynnwys gwybodaeth am wahanol fathau o atebion a’u heriau. Rhoddir tagiau pwnc ac argymhelliad oedran ar gyfer pob datrysiad yn nodi ym mha ddosbarthiadau y byddent yn cael eu haddysgu orau.