Rhaglen

Digwyddiadau Blaenorol

Mae modd ailwylio nifer o’r trafodaethau a gynhaliwyd yn ystod yr Ŵyl Ymchwil. Edrychwch am ddolen yn y golofn ar y dde.


Dydd Iau 14 Hydref 2021

19.00 – 20.00

Lleoliad: Arlein

Jan Selby
Yr Athro Jan Selby

Darlith Goffa Kenneth Waltz
Yr Athro Jan Selby
“International/Inter-Carbonic Relations”

Bydd yr Athro Jan Selby o Brifysgol Sheffield yn cynnig, yn herfeiddiol, y dylem ystyried gwleidyddiaeth ryngwladol yn ‘rhyng-garbonig’: gwleidyddiaeth ryngwladol wedi’i chlymu yn ei hanfod â charbon. Mae goblygiadau pwysig yn codi o ran sut rydym ni’n deall hanes gwleidyddiaeth ryngwladol, disgyblaeth Cysylltiadau Rhyngwladol, her yr hinsawdd a phosibiliadau ar gyfer gwleidyddiaeth y dyfodol.

Caiff Darlith Goffa Kenneth Waltz ei threfnu’n flynyddol gan ein Hadran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.


Dydd Llun 18 Hydref 2021

11.50 – 13.00

Lleoliad: Arlein

 Virginijus-Sinkevicius
Virginijus Sinkevičius

Lansiad yr Ŵyl Ymchwil yng nghwmni Comisiynydd yr UE Virginijus Sinkevičius

Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd yr UE a chyn-fyfyriwr Prifysgol Aberystwyth Virginijus Sinkevičius sy'n traddodi'r brif darlith, gyda thrafodaeth yn dilyn â phanel o arbenigwyr newid hinsawdd o Brifysgol Aberystwyth.

19.00 – 20.00

Lleoliad: Arlein

Julian-Agyeman
Yr Athro Julian Agyeman

Darlith Gyhoeddus Prifysgol Aberystwyth
Yr Athro Julian Agyeman
“Just Sustainabilites in Policy, Planning and Practice”

Yn arbenigwr ar bolisi a chynllunio amgylcheddol a threfol ym Mhrifysgol Tufts, UDA, bydd yr Athro Julian Agyeman yn amlinellu’r cysyniad o gynaliadwyedd cyfiawn fel ymateb i’r ‘diffyg ecwiti’ sy'n aml yn perthyn i drafodaethau a gweithredu ar faterion cynaliadwyedd. Bydd yn ymhelaethu ar ei ddaliad mai'r sawl sy'n cael perthyn i'n dinasoedd fydd yn y pen draw yn penderfynu ar ddyfodol ein dinasoedd, ac yn egluro'i syniadau drwy gyfeirio at enghreifftiau o gynllunio a dylunio trefol, cyfiawnder bwyd a ‘Pharadocs Minneapolis’. 

Dydd Mawrth 19 Hydref

10.00 – 10.30

Lleoliad: Arlein

Dr Cathryn Charnell-White
Dr Cathryn Charnell-White

Y tywydd a ffenomena naturiol yn llenyddiaeth y cyfnod modern cynnar

Dr Cathryn Charnell-White

Bydd Dr Cathryn Charnell-White, Pennaeth Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth, yn trafod y shifft oddi wrth feteoroleg glasurol (cyfuniad o ofergoeliaeth a chred mewn rhagluniaeth) i feteoroleg fodern (datblygiad gwyddoniaeth). 

14.00 – 15.30

Lleoliad:
Sinema, Canolfan y Celfyddydau

Arts Centre building

Delweddu Tirweddau’r Dyfodol: Cydweithredu rhwng y Celfyddydau a’r Gwyddorau mewn Cyfnod o Newid

Trafodaeth banel yn ystyried gwerth a photensial cydweithredu rhwng artistiaid a gwyddonwyr er mwyn ceisio gwella dealltwriaeth o faterion yn ymwneud â newid hinsawdd. Dan gadeiryddiaeth yr Athro Stephen Tooth, sy'n arbenigwr ar geomorffoleg a gwaddodeg, bydd y panel yn cynnwys cyfraniadau gan Miranda Whall a Dr Julian Ruddock o'r Ysgol Gelf, a Robert Davies a Dr Helen Miles o'r Adran Gyfrifiadureg, sy'n arbenigwr mewn amgylcheddau rhithwir a delweddu data.

Dydd Mercher 20 Hydref

09.45 – 15.30

Lleoliad: Arlein

Prof Anwen Jones

Symposiwm HinsawddAber
“Colled, Difrod, Adferiad”

Symposiwm undydd yn canolbwyntio ar faterion newid hinsawdd, gyda pherfformiad cerddorol a phedair trafodaeth banel gydag arbenigwyr o Brifysgol Aberystwyth. 

9.45 Croeso a Rhagarweiniad (Yr Athro Anwen Jones)

10.00 'The Science of Climate Change'
Yr Athro Sarah Davies (Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear)
Dr Dylan Gwynn Jones (IBERS)

11.00 Egwyl

11.15 'The Future of Energy'
Dr Rachel Cross (Ffiseg)
Dr Jamie Harris (Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol)

12.15 Perfformiad wedi’i recordio o Gynghanedd y Coed by Ensemble Cymru (geiriau 
gan Mererid Hopwood)

12.30 Egwyl cinio

13.15 'The Politics of Climate Change'
Yr Athro Milja Kurki (Gwleidyddiaeth Rhwngwladol)
Athro Rhys Jones (Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear)

14.15 Egwyll

14.30 'Climate and the Arts'
Dr Kim Knowles (Theatr, Film a Theledu)
Dr Neal Alexander (Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol)

15.30 Gorffen

15:00 – 16.30

Lleoliad: Arlein

Natalia Greene

‘International Tribunals of Nature’
Natalia Greene

Yn y sesiwn hon, bydd Natalia Greene (sy'n gweithio i Ysgrifenyddiaeth Cyffredinol y mudiad Tribiwnlysoedd Iawnderau Natur) yn trafod canlyniadau cyfuno gwahanol fathau o wybodaeth a phrofiadau i fynd i’r afael â difrod amgylcheddol. Bydd hefyd yn ystyried y dewisiadau amgen i lywodraethu Newid Hinsawdd a awgrymir gan weithredoedd a dyfarniadau’r ‘Tribunals of Rights of Nature’. Caiff y sesiwn ei chadeirio gan Anwen Elias ac Amaya Querejazu o Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol y Brifysgol.


Dydd Iau 21 Hydref 2021

11.00 – 12.00

Lleoliad: Arlein

AberInnovation log

Agoriad Swyddogol ArloesiAber gyda’r Prif Weinidog Mark Drakeford


Y Prif Weinidog Mark Drakeford a’r Athro Melanie Welham, Cadeirydd Gweithredol Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Biodechnoleg a Biolegol (BBSRC) bydd yn arwain agoriad swyddogol Campws Arloesi a Menter Aberystwyth, gydag Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Elizabeth Treasure. Bydd modd dilyn y seremoni’n fyw arlein.

12.00 – 12.30

Lleoliad: Arlein

Mark Drakeford
Prif Weinidog Mark Drakeford

Trafodaeth banel gyda’r Prif Weinidog Mark Drakeford

Bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford a’r Athro Melanie Welham, Cadeirydd Gweithredol Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Biodechnoleg a Biolegol (BBSRC), ar banel yn trafod heriau’r hinsawdd a COP26. Y newyddiadurwraig a Chymrawd Anrhydeddus y Brifysgol Betsan Powys fydd yn cadeirio’r drafodaeth.


12.30 – 14.00

Lleoliad: The Hut ar draeth y de

students walking on a beach

Digwyddiad Glanhau Traeth

Mae criw o wirfoddolwyr sy’n rhan o brosiect Tîm Gwyrdd Undeb Myfyrwyr Aberystwyth yn cynnal digwyddiad glanhau’r traeth rhwng 12:30-14:00 ddydd Iau 21 Hydref. Byddan nhw’n darparu’r holl offer angenrheidol a dylai pobl ymgynnull ger The Hut ar draeth y de.


Dydd Gwener 22 Hydref

10:00 – 11:00

Venue:
Online

ECHOES logo

Platfform Digidol ECHOES – Adnoddau, Dyluniad a Datblygiad

Mae prosiect ymchwil ECHOES yn astudio effaith newid hinsawdd ar gynefinoedd adar o amgylch Môr Iwerddon. Dyfarnwyd cyllid o €2.6 miliwn i’r prosiect gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy raglen Cydweithrediad Iwerddon Cymru.

Wedi cyflwyniad cryno i’r prosiect, bydd dangosiad byw o blatfform digidol ECHOES sy’n cael ei ddatblygu gan Compass Informatics. Caiff technegau prosesu arsylwi daear arloesol sy’n gysylltiedig â phlatfform ECHOES eu trafod hefyd.


10:30 – 17:00

Lleoliad:
MedRus 1,
Campws Penglais, Aberystwyth

Joe Thurgate
Joe Thurgate
Toni Cerkez
Toni Cerkez

Gweithdy Meddwl Llifol a Newid HinsawddFluid Thinking and Climate Change

Grŵp ymchwil Ôl-ddynol (PHRG)

Mesurau Rheoli COVID-19: Mae disgwyl i’r holl gyfranogwyr ddod â’u pás COVID neu brawf negyddol i’r lleoliad a gwisgo mygydau y tu fewn, oni bai eich bod yn cael eich heithrio, yn bwyta neu’n yfed

Amserlen y Gweithdy

Gweithdy 1 (10.30 – 12.00): Archwilio Meddwl Llifol

 • Beth mae meddwl yn llifol yn ei olygu?
 • Trafodaeth ar glip fideo byr ar llifedd
 • Gosod cyd-destun ar gyfer meddwl yn llifol i drafodaethau academaidd ar wleidyddiaeth a meddwl athronyddol

12.00-13.00 Cinio (darperir cinio)

Gweithdy 2  (13.30 – 15.00): Meddwl Llifol

 • Rhagolygon ar gyfer meddwl llifol yng nghyd-destun newid hinsawdd
 • Sut gallai newid y ffordd rydym ni’n meddwl am effaith newid hinsawdd ar y gymuned leol?

15:00 Toriad byr ar gyfer paned a lluniaeth

Gweithdy 3 (15.30 – 17.00): Ymgorffori Llifedd: A Allwn Ni Greu Llifedd?

 • Melin drafod am y ffyrdd gorau i gyfathrebu a rhannu’n syniadau.
 • Cynllunio a chymryd y camau cyntaf tuag at gynhyrchu clipiau, gwaith ysgrifenedig, a lluniau ar gyfer arddangosfa sydd i’w chynnal ar blatfform GatherTown yn hwyrach eleni.

11.00 – 11.50

Lleoliad:
A14 Hugh Owen,
Campws Penglais, Aberystwyth

Ben Ó Ceallaigh
Ben Ó Ceallaigh

The Green New Deal: a window of opportunity for minoritised languages

Dr Ben Ó Ceallaigh

Bydd Dr Ben Ó Ceallaigh o Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd y Brifysgol yn trafod yr angen am “Fargen Newydd Werdd”. Er bod union ffurf cytundeb o’r fath yn parhau’n destun cryn drafod, mae rhai yn ei ystyried yn gam tuag at roi diwedd ar neoliberaliaeth. Gallai hyn, yn ei dro, arwain o bosibl at ddatblygu hegemoni economaidd a fyddai, drwy gyd-ddigwyddiad, yn fwy ffafriol o ran cynnal a chadw ieithoedd lleiafrifol. Bydd Dr Ó Ceallaigh yn trafod y posibilrwydd yma.


12.30 – 14.30

Lleoliad:
Campws Penglais, Aberystwyth

students taking samples on the beach

Ymchwil Newid Hinsawdd a Chyflogadwyedd

Bydd y gweithdy hwn yn cynnwys cyfres o gyflwyniadau gan ymchwilwyr sy’n gweithio ar brosiectau Ewropeaidd a ariennir gan Interreg drwy Lywodraeth Cymru ac sy’n mynd i’r afael â her newid hinsawdd mewn ffyrdd cyffrous. Yn ogystal â thynnu sylw at yr ymchwil arloesol sy’n digwydd yn Aberystwyth, bydd y gweithdy yn mynd i’r afael â chyflogadwyedd a gyrfaoedd mewn perthynas â’r sectorau amgylcheddol a newid hinsawdd.

Bydd y digwyddiad hwn o ddiddordeb arbennig i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, yn ogystal ag ymchwilwyr gyrfa gynnar.


Dydd Sadwrn 23 Hydref

07.00 – 08.00

Lleoliad:
BBC Radio Cymru

BBC Radio Cymru logo

Galwad Cynnar

BBC Radio Cymru

Ar fore dydd Sadwrn 23 Hydref, darlledir rhaglen arbennig o Galwad Cynnar ar Radio Cymru. Bydd y rhaglen yn cynnwys cyfres o eitemau yn trafod yr ymchwil arloesol ar yr amgylchedd a newid hinsawdd a wneir gan staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.


Lleoliad:
Arlein

Logo FfotoAber

10.00 – 21.00

FfotoAber

Cyfle i gamu allan i dy amgylchfyd lleol a chael golwg agosach ar Aberystwyth drwy lens camera. Ry’n ni’n wedi partneru gyda FfotoAber, sy’n cynnal marathon ffotograffiaeth yn y dre bob blwyddyn i greu categori cystadlu newydd sbon ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Yr her fydd tynnu 6 llun ar 6 thema ar ddydd Sadwrn 23 Hydref 2021.

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael felly cofrestrwch nawr drwy ebostio ffotomarathon@gmail.com o dy gyfrif Prifysgol aber.ac.uk, gan nodi dy enw, dy fanylion cyswllt ac ymha gategori byddi di’n cystadlu. Manylion pellach yn cynnwys rheolau ac amodau.


Dydd Mawrth 26 Hydref

16:00 – 17:00

Lleoliad:
Ddarlithfa 312,
Edward Davies, Yr Ysgol Gelf

Alex Gilbey
Alex Gilbey

O’r Stryd: Golwg Ffotograffydd ar Y Gwrthryfel Difodiant

Bydd Alex Gilbey, o Ysgol Gelf y Brifysgol, yn cyflwyno delweddau o’i brosiect ffotograffig sy’n ymdrin ag ymgyrch di-drais Gwrthryfel Difodiant rhwng 2019 a heddiw. Bydd sesiwn holi ac ateb fer yn dilyn.


Dydd Mercher 27 Hydref

21.00 – 22.00

Lleoliad:
BBC Radio Cymru

BBC Radio Cymru logo

Talwrn y Tywydd

BBC Radio Cymru

Darlledir ‘Talwrn y Tywydd’ ar BBC Radio Cymru nos Fercher Hydref 27. Bydd dau dîm yn cystadlu gan lunio cerddi ar y tywydd a’r hinsawdd, sef Staff Presennol Prifysgol Aberystwyth v Cynfyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

Y timoedd yw:
Yr Yma o Hyd …

Emyr Lewis
Eurig Salisbury
Hywel Griffiths
Elinor Gwynn
Mererid Hopwood
Gwenallt Llwyd ab Ifan

Y Buom Unwaith …

Marged Tudur
Casia Wiliam
Gruffudd Owen
Iestyn Tyne
Arwel Pod Roberts
Myrddin ap Dafydd


18 – 31 Hydref 2021

Lleoliad: Ffenest Hen Ystafell Arddangos y Bwrdd Nwy, Coedlan y Parc, Aberystwyth, SY23 1PB

Yr Athro Mererid Hopwood, yr Athro Matthew Jarvis, Eurig Salisbury
Cyfanswoddwyd y cerddi gan Yr Athro Mererid Hopwood, yr Athro Matthew Jarvis ac Eurig Salisbury.

Stryd y Beirdd’
Arddangosfa o hen lawysgrifau a cherddi cyfoes am newid hinsawdd

Mae tri bardd o Brifysgol Aberystwyth wedi cyfansoddi cerddi newydd mewn ymateb i hen lawysgrifau o Lyfrgell Genedlaethol Cymru sy’n ymdrin â’r tywydd a newid hinsawdd. Bydd y cerddi a’r llawsygrifau’n cael eu rhannu arlein a’u harddangos yn ffenest hen ystafell arddangos y bwrdd nwy, sy’n eiddo i Gyngor Sir Ceredigion yng Nghoedlan y Parc, Aberystwyth, rhwng 18-31 Hydref 2021. 

Dydd Iau 4 Tachwedd 2021

10.30 – 14.00

Lleoliad:
Arlein

Hay Festival logo

Y Sgriblwyr Cymraeg

Fel rhan o Ŵyl y Gelli, cynhelir gweithdy gan rai o feirdd enwocaf Prifysgol Aberystwyth – Hywel Griffiths, Mererid Hopwood, ac Eurig Salisbury – ar thema’r tywydd.

Pam fod yr eira’n bwrw? A phwy yw’r hen wragedd a’u ffyn? Pam fod yr haul yn felyn mewn llun, ond mewn awyr ‘go iawn’ yn wyn?

A beth yn y byd ydy ‘nigen’? Ac o ble daw’r fellten a’i thân? A pham bod y lleuad bob amser yn dlos, a’r glaw weithiau’n fras, weithiau’n fân…?

Bydd y gweithdy hwn yn gyfle i ni graffu o’r newydd ar y tywydd drwy greu cerddi ar y cyd.