Croeso Megan!

Staff photo

Rwy’n cofio’n glir y balchder a deimlais pan gefais fy ngherdyn llyfrgell cyntaf yn blentyn, sawl degawd yn ddiweddarach ac mae llyfrgelloedd yn dal i fod yn rhan ganolog o fy mywyd. Mae gallu gweithio yn yr union lyfrgell wnaeth fy helpu i raddio yn dal i fod yn foment afreal! Heblaw darllen, rwyf hefyd yn mwynhau garddio, rhedeg a gwau.

Diweddaru Rhestr Ddarllen ar gyfer Staff Addysgu

Creu dolenni i’ch rhestrau darllen yn eich modiwlau Blackboard

Mewn modiwl Blackboard Ultra nid oes dolen wedi’i chreu’n awtomatig i’r rhestr ddarllen Aspire ar gyfer y modiwl hwnnw.

Er mwyn eich galluogi i greu’r cysylltiadau hyn yn ddi-oed, crëwyd rhestrau darllen gwag yn Aspire ar gyfer modiwlau newydd a’r rhai sy’n dychwelyd sydd angen rhestr.

Cysylltwch eich holl restrau darllen 2023-2024 â’ch modiwlau Blackboard 2023-2024 cyn gynted â phosibl:

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

Gallwch hefyd ddewis ychwanegu dolenni at adrannau yn eich rhestrau darllen.

Er gwybodaeth, bydd rhestrau darllen Aspire 2022-2023 yn parhau i fod ar gael ym modiwlau  Blackboard 2022-2023 a byddant yn cael eu harchifo ddiwedd mis Awst.

 

Diweddarwch rifyn 2023-2024 o’ch rhestr ddarllen.

Wrth ddiweddaru cynnwys eich rhestr ddarllen Aspire ar gyfer y flwyddyn i ddod, gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru rhifyn 2023-2024 o’ch rhestr ddarllen.

Os byddwch yn ychwanegu llyfrau at restrau darllen 2022-2023 ni fyddant yn cael eu prynu.

Cyngor ar ychwanegu adnoddau’r llyfrgell at restr Aspire newydd a diweddaru rhestr sy’n bodoli eisoes

 

Cyswllt

Cysylltwch â librarians@aber.ac.uk neu eich llyfrgellydd pwnc

  • Os nad oes rhestr ddarllen yn Aspire ar gyfer eich modiwl
  • Os hoffech apwyntiad rhestr ddarllen gyda’ch llyfrgellydd pwnc
  • Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau

Mae’r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn cynnal sesiynau hyfforddiant canolog ac adrannol i gefnogi’r staff wrth ddefnyddio Ultra. Am wybodaeth bellach, gweler ein tudalenau gwe Ultra.

Porfeydd newydd i Connie

Rydym yn drist iawn ein bod wedi ffarwelio ag aelod gwerthfawr o’r Tîm Ymgysylltu Academaidd, Connie Davage. Ymunodd Connie â’n tîm nôl yn 2018 gan ddod â’i chyfoeth o brofiad o Dîm Desg Gwasanaeth y Llyfrgell i gyfuno’r rôl hon â chefnogi’r tîm lle bynnag y bo angen. Roedd Connie hefyd yn cefnogi’r Adran Dysgu Gydol Oes a bydd holl staff yr Adran yn gweld ei heisiau’n fawr.

Mae nifer o gydweithwyr ar draws y Brifysgol wedi cael cymorth Connie dros y blynyddoedd, o gefnogaeth ar gyfer Rhestr Ddarllen Aspire, i geisiadau digideiddio a chymorth llyfrgell gwerthfawr.

Hoffem ddymuno’r gorau i Connie yn ei rôl newydd fel llyfrgellydd ym Mhrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant a diolch iddi am fod yn gydweithiwr gwych, yn bobydd o fri ac yn ffrind i bawb yn y tîm.

Connie Davage hod
Connie Davage