Canllawiau Llyfrgell

Mae’r Canllawiau Llyfrgell wedi cael eu diweddaru i sicrhau bod yr holl ddolenni’n gweithio a bod yr holl lyfrau a restrir yn cynnwys y rhifyn diweddaraf, sy’n golygu eu bod yn well nag erioed! Mae pob Canllaw Llyfrgell wedi’i theilwra i bwnc penodol, sy’n golygu bod yr wybodaeth yn arbenigol i’r hyn yr ydych chi’n chwilio amdano. Dyma lle gallwch gael eich cyfeirio at, ac archebu cyfarfod â’ch llyfrgellydd pwnc, darganfod pa lyfrau y dylech eu darllen, cael cymorth i gyfeirnodi, a llawer mwy! Os ydych chi’n cael trafferth gyda chyfeirio, aseiniadau, neu eich traethawd hir, dyma’r lle i fynd. Mae’r Canllawiau Llyfrgell yn hawdd iawn i’w defnyddio, gyda chyfeiriadau a gwybodaeth wedi’u gosod yn glir.

Dymunwn wyliau Nadolig pleserus i chi!

Mae’r tymor hwn wedi bod yn brysur ac wedi mynd heibio’n gyflym iawn! Mae wedi bod yn gymysgedd gwych gyda sesiynau addysgu ar-lein yn ogystal ag wyneb yn wyneb a darparu cefnogaeth. Rydym wedi mwynhau bod yn ôl ar ddesg ymholiadau Llawr F Hugh Owen, gan helpu gyda llawer o gwestiynau ac ymholiadau amrywiol.

Rydym yma tan ddydd Iau 22 Rhagfyr, os bydd arnoch angen unrhyw gymorth cysylltwch â ni ar llyfrgellwyr@aber.ac.uk. Ar ôl y gwyliau byddwn ni nôl ddydd Mawrth 3 Ionawr.

Mae Ystafell Iris de Freitas ar agor 24/7 o 22 Rhagfyr – 3 Ionawr 2023.

Ydych chi’n aros ar y Campws neu yn Aberystwyth yn ystod gwyliau’r Nadolig?

Hoffem ddymuno gwyliau hyfryd i bawb ac edrychwn ymlaen at eich helpu a’ch cefnogi yn 2023!

Porfeydd newydd i Connie

Rydym yn drist iawn ein bod wedi ffarwelio ag aelod gwerthfawr o’r Tîm Ymgysylltu Academaidd, Connie Davage. Ymunodd Connie â’n tîm nôl yn 2018 gan ddod â’i chyfoeth o brofiad o Dîm Desg Gwasanaeth y Llyfrgell i gyfuno’r rôl hon â chefnogi’r tîm lle bynnag y bo angen. Roedd Connie hefyd yn cefnogi’r Adran Dysgu Gydol Oes a bydd holl staff yr Adran yn gweld ei heisiau’n fawr.

Mae nifer o gydweithwyr ar draws y Brifysgol wedi cael cymorth Connie dros y blynyddoedd, o gefnogaeth ar gyfer Rhestr Ddarllen Aspire, i geisiadau digideiddio a chymorth llyfrgell gwerthfawr.

Hoffem ddymuno’r gorau i Connie yn ei rôl newydd fel llyfrgellydd ym Mhrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant a diolch iddi am fod yn gydweithiwr gwych, yn bobydd o fri ac yn ffrind i bawb yn y tîm.

Connie Davage hod
Connie Davage

Newyddion cyffrous i fyfyrwyr Astudiaethau Gwybodaeth!

Rydym wedi bod yn tanysgrifio i adnodd gwych ‘LISA’, ers blynyddoedd lawer. Mae’r adnodd hwn wedi bod yn amhrisiadwy i fyfyrwyr a staff Astudiaethau Gwybodaeth ers tro byd.
Mae LISA (Library & Information Science Abstracts) yn helpu i ganolbwyntio chwiliadau am destunau ysgolheigaidd rhyngwladol ar lyfrgellyddiaeth a gwyddor gwybodaeth. Ond, fel mae’r enw yn ei awgrymu, gwasanaeth crynodebau yn unig yw hwn.
Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod gennym nawr fynediad i’r Casgliad Llyfrgellyddiaeth a Gwyddor Gwybodaeth. Mae’r casgliad newydd hwn bellach yn chwilio adnodd poblogaidd LISA yn ogystal â’r Gronfa Ddata Testun Llawn Llyfrgellyddiaeth.
I grynhoi, mae gennym bellach dros 300 o gyfnodolion testun llawn wedi’u cynnwys pan fyddwch yn chwilio’r ‘Casgliad Llyfrgellyddiaeth a Gwyddor Gwybodaeth’.

LibGuide Astudiaethau Gwybodaeth

LISA database screenshot

Mae Llyfrgellwyr Pwnc yn dymuno egwyl braf i bawb!

Rydyn ni mor ffodus yma yn Aberystwyth ein bod yng nghanol cen gwlad odidog sy’n berffaith ar gyfer mynd am dro. Roedd yn arbennig o addas bod cyfarfod olaf y tîm wedi rhoi cyfle i ddianc oddi wrth ein sgriniau a dod at ein gilydd cyn gwyliau’r Nadolig i gerdded a chael paned a sgwrs yn Nant yr Arian.

Bu’r tymor yn un prysur ac aeth heibio’n gyflym iawn! Cafwyd cyfuniad da o sesiynau wyneb yn wyneb ac ar-lein a darparu cymorth. Roeddem wrth ein bodd i fod nôl wrth y ddesg ymholiadau ar Lawr F yn Hugh Owen, yn cynorthwyo gyda chwestiynau ac ymholiadau o bob math.

Fe fyddwn ni yma tan ddydd Iau 23 Rhagfyr, ac os byddwch chi angen cymorth cysylltwch â ni trwy e-bostio llyfrgellwyr@aber.ac.uk. Ar ôl yr egwyl byddwn yn ailddechrau ddydd Mawrth 4 Ionawr.

Bydd rhai ystafelloedd cyfrifiaduron a mannau astudio ar gael i’w defnyddio dros wyliau’r Nadolig, mae mwy o fanylion i’w gweld yn: Newyddion a Digwyddiadau : Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth.

Gobeithio y cewch chi i gyd egwyl hyfryd ac edrychwn ymlaen i’ch cefnogi a’ch cynorthwyo yn 2022!

(O’r chwith i’r dde: Joy Cadwallader, Abi Crook, Sioned Llywelyn, Lloyd Roderick, Anita Saycell, Sarah Gwenlan)

Cwrdd â’r Tîm!

Dros y 18 mis diwethaf rydym i gyd wedi bod yn gweithio ar-lein gyda myfyrwyr a chydweithwyr eraill drwy Teams. Roedd yn wych i ni fel tîm gwrdd wyneb yn wyneb o’r diwedd, mwynhau mynd am dro ar hyd y prom a chael cyfarfod awyr agored i helpu i gynllunio ein gweithgareddau ar gyfer 2021/22 (cafwyd cwmni’r dolffiniaid hyd yn oed!).

Rydym i gyd yn edrych ymlaen i gwrdd â chi yn y Flwyddyn Academaidd nesaf, ond yn y cyfamser mae croeso i chi gysylltu os ydych chi angen unrhyw gymorth.

llyfrgellwyr@aber.ac.uk
01970 621896

Llyfrgellwyr Pwnc
O’r chwith i’r dde: Anita Saycell, Lloyd Roderick, Simon French, Abi Crook, Sarah Gwenlan, Connie Davage, Non Jones, Joy Cadwallader. Dim yn y llun: Alex Warburton