Dyma gyflwyno: Adnodd Chwilio am Gronfeydd Data

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein hadnodd newydd i Chwilio am Gronfeydd Data ar Primo – catalog y llyfrgell. Mae wedi cael ei gyflwyno yn lle’r dudalen A-Y o Adnoddau Electronig.

Mae ein tudalen newydd ‘Chwiliad Cronfeydd Data’ yn rhan o brif adnodd chwilio’r llyfrgell a gellir ei gweld ar frig Primo, felly nid oes angen ichi gofio unrhyw gyfeiriadau gwe ar wahân.

Mae’r adnodd newydd i Chwilio am Gronfeydd Data wedi’i rannu’n bynciau gwahanol felly gallwch bori drwy’r adnoddau sy’n berthnasol i’ch cwrs chi. Neu gallwch chwilio yn ôl termau allweddol a chywain canlyniadau o’r casgliad cyfan.

Ceir disgrifiad byr o bob adnodd fel y gallwch archwilio sut y gallent fod o fudd i’ch astudiaethau.

Mae’r nodwedd chwilio newydd ar gael yma.

Yn Cyflwyno: LibKey Nomad

Estyniad porwr gwe i’w lawrlwytho yw LibKey Nomad. Mae’n darparu dolenni at erthyglau o gyfnodolion y mae eich llyfrgell yn tanysgrifio iddynt yn awtomatig. Bydd mynediad un-clic LibKey Nomad at erthyglau sy’n cael eu cyfeirnodi ar wefannau ysgolheigaidd a pheiriannau chwilio yn gwneud eich ymchwil a dod o hyd i ffynonellau yn gyflymach ac yn haws o lawer.

Lawrlwytho LibKey Nomad yma

Mae LibKey Nomad yn hawdd i’w ddefnyddio. Ewch i’r dudalen lawrlwytho ac ychwanegwch yr estyniad at eich porwr o ddewis. Ar ôl ei osod, bydd gofyn ichi ddewis eich sefydliad. Dewiswch Prifysgol Aberystwyth a bydd LibKey Nomad yn rhoi gwybod ichi am erthyglau sydd ar gael trwy’r llyfrgell lle bynnag y byddwch chi’n crwydro ar-lein.

Bydd LibKey Nomad hefyd yn cyfoethogi eich profiad ar safleoedd poblogaidd fel PubMed, Wikipedia, Scopus, Web of Science a mwy.

Cymhariaeth

Dyma enghraifft o restr gyfeirnodau ar Wikipedia cyn i LibKey Nomad gael ei osod ac ar ôl ei osod (sgroliwch ar draws i gymharu):

Cyfeirnodau ar Wikipedia cyn ac ar ôl gosod yr estyniad Libkey Nomad ar eich porwr gwe

Gallwch weld bod LibKey Nomad yn ychwanegu dolen at yr erthygl os oes mynediad gan y llyfrgell. Mae clicio ar y ddolen yn mynd â chi’n uniongyrchol i’r ffynhonnell.

Dysgwch ragor am LibKey Nomad yn y fideo isod:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth am LibKey Nomad, anfonwch e-bost atom ar llyfrgellwyr@aber.ac.uk. Fel bob amser, os oes angen help arnoch i ddod o hyd i adnoddau ar gyfer eich astudiaethau, cysylltwch â’ch Llyfrgellydd Pwnc.

Dyma gyflwyno BrowZine

Mae BrowZine yn ffordd newydd o bori a chwilio miloedd o gyfnodolion electronig sydd ar gael i chi fel aelod o Brifysgol Aberystwyth.

Tudalen hafan BrowZine

Gan ddefnyddio BrowZine gallwch:

  • Pori neu chwilio yn ôl maes pwnc i ddod o hyd i e-gyfnodolion o ddiddordeb
  • Chwilio am deitl penodol
  • Creu eich silff lyfrau eich hun o’ch hoff e-gyfnodolion a’u trefnu sut y dymunwch
  • Dilyn eich hoff deitlau a derbyn hysbysiadau pan fydd rhifyn newydd yn cael ei gyhoeddi
  • Cadw erthyglau yn eich llyfrgell bersonol a fydd yn cysoni ar draws eich dyfeisiau

Gallwch ddefnyddio BrowZine ar eich cyfrifiadur, neu lawrlwythwch yr ap i’w ddefnyddio ar ddyfais Android neu Apple. Bydd BrowZine yn cysoni ar draws sawl dyfais fel y gallwch chi ddarllen eich e-gyfnodolion lle bynnag y byddwch.

Dewch o hyd iddo ar Primo, catalog y llyfrgell, drwy glicio ar y botwm Chwiliad e-gyfnodolion ar frig y dudalen neu lawrlwythwch yr ap o’ch siop apiau.

Sut i gyrraedd BrowZine o Primo, catalog y llyfrgell

Wythnos Llyfrgelloedd 2022 – Dysgu Gydol Oes

Thema Wythnos Llyfrgelloedd eleni yw’r rhan ganolog sydd gan lyfrgelloedd yn cefnogi dysgu gydol oes.

Heddiw, rydym yn canolbwyntio ar ein myfyrwyr Dysgu Gydol Oes a’n defnyddwyr allanol.

Dysgu Gydol Oes

Ein canllaw Dysgu Gydol Oes yw eich canllaw cyflawn i’r llyfrgell a’r adnoddau dysgu ar gyfer eich pynciau. Yma cewch fanylion am adnoddau allweddol a chanllawiau ar sut i ddefnyddio’r llyfrgell a chysylltiadau cymorth.

Hafan LibGuide Dysgu Gydol Oes

Casgliad Astudio Effeithiol Mae’r Casgliad Astudio Effeithiol wedi’i gynllunio i’ch helpu chi astudio. Mae’n ymdrin â phynciau fel sut i wneud ymchwil a sut i astudio, sgiliau ysgrifennu, ysgrifennu academaidd, defnyddio’r Saesneg, rheoli amser, sgiliau cyfathrebu a rhai canllawiau cyffredinol ynglŷn ag ymchwil ac astudio ym maes y celfyddydau.

Os ydych yn dychwelyd i fyd addsyg ar ôl seibiant, mynnwch olwg.

Mannau astudio a chyfleusterau TG yn y llyfrgell Peidiwch anghofio y gall myfyrwyr Dysgu Gydol Oes ddefnyddio holl gyfleusterau’r llyfrgell megis mannau astudio tawel, cyfrifiaduron, Wi-Fi ardderchog, a’r argraffwyr / copïwyr. Porwch yr A i Y o Wasanaethau’r Llyfrgell yma.

Y Casgliad Celtaidd Mae’r Casgliad Celtaidd yn cynnwys tua 25,000 o lyfrau yn ymwneud â Llydaw, Cernyw, Ynys Manaw, Iwerddon, yr Alban a Chymru. Mae’r casgliad yn cynnwys deunydd ar bob pwnc sy’n ymwneud â’r gwledydd Celtaidd, ac mae’n adnodd bendigedig i ymchwilwyr a selogion.

Dysgu Cymraeg neu am wella eich sgiliau? Dewch chi o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch i ymarfer a datblygu’ch sgiliau darllen a siarad yn y casgliad hwn – o nofelau graddedig gyda geirfa i wers-lyfrau.

Dewch o hyd i’r casgliad ar Lefel F, Llyfrgell Hugh Owen:

Rhai o adnoddau dysgu Cymraeg yn y Casgliad Celtaidd

Digimap Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu data mapiau Arolwg Ordnans llawn a chynhwysfawr a mapiau hanesyddol yn ogystal â data daearegol. Mae Digimap yn adnodd hudol ac yn ddefnyddiol tu hwnt i ymchwilwyr hanes lleol a Gwyddorau Daear fel ei gilydd. Yr unig beth sydd angen arnoch yw cyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth i gofrestru i’w weld.

Linkedin Learning Caiff holl fyfyrwyr ddefnyddio’r cyfoeth o gyrsiau gan arbenigwyr sydd ar gael ar-lein am ddim ac yn ddiderfyn 24/7 trwy Linkedin Learning.

Dyma ddetholiad o gyrsiau ddewiswyd gan ein Pencampwr Digidol Myfyrwyr, Urvashi Verma, a allai fod o ddefnydd i fyfyrwyr Dysgu Gydol Oes

Casgliad Dysgu Gydol Oes Casgliad o gyrsiau a fideos byrion i’ch helpu chi ddatbygu’ch sgiliau astudio a rheoli’ch amser yn well.

Urvashi Verma

Defnyddwyr Allanol

Mae ein llyfrgelloedd yn croesawu gwahanol gategorïau o ddefnyddwyr allanol, o gyn-fyfyrwyr ac aelodau o staff sydd wedi ymddeol ac sy’n awyddus i ddal i ddefnyddio adnoddau’r llyfrgell, myfyrwyr o sefydliadau eraill sy’n ymweld ag Aber ac angen lle i astudio neu drigolion lleol.

Rhowch gip ar y categorïau a’r manylion cofrestru: Gwybodaeth ar gyfer Ymwelwyr a Defnyddwyr Allanol.

Casgliadau Arbennig Gall Ddefnyddwyr Allanol wneud cais i ddefnyddio cyfleusterau TG a mannau astudio’r llyfrgell ac hefyd drefnu i weld eitemau hardd yn ein Casgliadau Arbennig.

Wythnos Llyfrgelloedd 2022 – Staff

Thema Wythnos Llyfrgelloedd eleni ydy’r rhan ganolog sydd gan lyfrgelloedd yn cefnogi dysgu gydol oes.

Heddiw byddwn yn canolbwyntio ar holl staff Prifysgol Aberystwyth a rhai o adnoddau’r llyfrgell sy’n cynorthwyo unigolion i ddatgloi a chyflawni eu potensial ar bob cam o’u bywydau a’u gyrfaoedd.

Gale OneFile News Gallwch weld y newyddion ar-lein, gan gynnwys gweisg masnachol proffesiynol. Mae Newyddion Gale OneFile yn caniatáu ichi chwilota drwy 2,300 o bapurau newydd mawr, gan gynnwys miloedd o ddelweddau, darllediadau radio a theledu a thrawsgrifiadau.

Digimap Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu data mapiau Arolwg Ordnans llawn a chynhwysfawr a mapiau hanesyddol yn ogystal â data daearegol. Adnodd hynod ddefnyddiol a difyr yw Digimap, a fydd yn diddanu ymchwilwyr hanes lleol a phobl sy’n ymwneud â’r Gwyddorau Daear fel ei gilydd. Yr unig beth sydd angen arnoch yw cyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth i gofrestru i ddefnyddio’r adnodd.  

Map o Aberystwyth yn 1880 – Digimap

Box of Broadcasts Ydych chi’n gwneud rhywfaint o ymchwil? Mae Box of Broadcasts (BoB) yn wasanaeth teledu a radio ar alw i staff a myfyrwyr at ddefnydd academiadd, sy’n cynnig mynediad at ddwy filiwn o ddarllediadau o dros 65 o sianeli teledu am ddim. Erbyn hyn mae BoB hefyd yn cynnwys archif y BBC, sef rhaglenni radio a theledu hanesyddol.

Y Weithfan Ystafell astudio 24 awr yw’r Weithfan, sydd yn darparu cyfrifiaduron, peiriannau argraffu, WiFi, ac ystafell astudio i grwpiau / ystafell gyfarfod i fyfyrwyr a staff PA. Dewch o hyd i’r Weithfan wrth ymyl y Wetherspoons ger gorsaf drenau Aberystwyth a dewch â’ch Cerdyn Aber i gael mynediad.

Gwasanaethau Gyrfaoedd i holl staff PA A wyddoch y gall aelodau staff Prifysgol Aberystwyth hefyd fanteisio ar wasanaethau gyrfaoedd arbenigol y Brifysgol? Ewch draw i’n Canllaw Cyflogadwyedd i ddechrau arni.

Darllen er pleser Mae gan y llyfrgell gasgliadau sylweddol o ffuglen, llyfrau ffeithiol a barddoniaeth ar gyfer darllen er pleser. Porwch ein casgliad Ffuglen Gyfoes wrth ymyl y Ddesg Ymholiadau ar Lefel F neu ewch at y silffoedd o’r nod dosbarth PN (neu catalog y llyfrgell, Primo).

Casgliad Ffuglen Gyfoes

Y Casgliad Celtaidd Os ydych yn chwilio am nofel, barddoniaeth, llyfr hanes neu lyfrau i’ch helpu ddysgu neu loywi’ch Cymraeg, cofiwch fod miloedd o lyfrau Cymraeg ar bob pwnc dan haul yn y Casgliad Celtaidd. Mae’r casgliad yn cynnwys cannoedd o lyfrau i’ch helpu i ddatblygu eich Cymraeg, o gyrsiau iaith cyflawn a llyfrau gramadeg i ffuglen gyda geirfa ddefnyddiol. Dewch o hyd i’r casgliad ar Lefel F.

Casgliad Astudio Effeithiol Efallai y bydd ambell deitl yn ein Casgliad Astudio Effeithiol o ddefnydd ichi wrth ddatblygu’ch sgiliau astudio neu’ch sgiliau proffesiynol, megis sgiliau cyflwyno neu ymchwil.

Linkedin Learning Gall pob myfyriwr ac aelod o staff PA ddefnyddio’r cyfoeth o gyrsiau sydd ar gael ar-lein yn rhad ac am ddim ac sydd wedi’u harwain gan arbenigwyr trwy Linkedin Learning.

Dyma ddetholiad bach o gyrsiau a allai fod yn ddefnyddiol i staff PA a grëwyd gan Jeffrey Clark, Pencampwr Digidol Myfyrwyr:

Casgliad Datblygiad Personol a Phroffesiynol –  Mae’r casgliad hwn yn cynnwys cyfres o gyrsiau sydd wedi’u cynllunio i gynorthwyo aelodau o staff i ddatblygu eu sgiliau proffesiynol a phersonol.

Jeffrey Clark

Graddio 2022 Dydd Mercher 13, Dydd Iau 14 a Dydd Gwener 15 Gorffennaf

students graduating at Aberystwyth University
Myfyrwyr yn graddio

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr hyn sy’n graddio ar y diwrnodau canlynol


Gallwch ddarllen eu traethodau ymchwil ym Mhorth Ymchwil Aberystwyth drwy glicio ar y dolenni

Dydd Mercher 13 Gorffennaf

Ffiseg

Llyr Humphries ‘Studies in chromospheric and transition region events and their relationship with the corona using IRIS and AIA’ http://hdl.handle.net/2160/b85c1f59-36fb-4d1b-a351-4bce858102e2


Dydd Iau 14 Gorffennaf

Cyfraith a Throseddeg

Roger Owen ‘Dealing with child offenders: An examination of some aspects of juvenile justice systems and a proposal for reform based on the needs of the individual child’ http://hdl.handle.net/2160/19f33534-0de6-4df8-9b9a-1d21651f9174

Megan Talbot ‘A comparative examination of methods of legal recognition of non-binary gender and intersex identity’ http://hdl.handle.net/2160/b8b9844d-6814-4455-9af1-2794f4d8f161

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Nick Dimonaco ‘ORFs, StORFs and Pseudogenes: Uncovering Novel Genomic Knowledge in Prokaryotic and Viral Genomes’ http://hdl.handle.net/2160/7ec11bc9-57b4-4acc-94ff-ef99986e8a31


Dydd Gwener 15 Gorffennaf

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Rachel Lilley ‘Rethinking Government Capacities to Tackle Wicked Problems: Mind, Emotion, Bias and Decision-Making. An Experimental Trial using Mindfulness and Behavioural Economics’ http://hdl.handle.net/2160/c119949d-43de-43eb-ab85-6ca2a3aba425

Graddio 2022 Dydd Mawrth 12 Gorffennaf

Myfyrwyr yn y Neuadd Fawr

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr canlynol sy’n graddio heddiw!

Gallwch ddarllen eu traethodau ymchwil ym Mhorth Ymchwil Aberystwyth drwy glicio ar y dolenni

Ffiseg

Benjamen Reed ‘Developments in the Catalytic Graphitisation of Diamond and Silicon Carbide Surfaces’ http://hdl.handle.net/2160/43e778c7-99d1-420b-903b-8f426bef7d9a

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Kittie Belltree ‘Photograph albums of the dead: Imagining the unsayable through poetry’ http://hdl.handle.net/2160/12005

Simon Jones ‘My Rosalind: A Novel and Critical Commentary’ http://hdl.handle.net/2160/94c9ec09-e0e4-49f6-aa6e-cf66cc758181

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Emma Kast ‘Capitalism and the Logic of Deservingness: Understanding Meritocracy through Political Economy’ http://hdl.handle.net/2160/eee80e95-6d8b-4e26-9ec1-72eb5af24d4b

Thomas Vaughan ‘South Africa and Nuclear Order: Between ‘Local’ Technopolitics and ‘global’ Hegemony’ http://hdl.handle.net/2160/073ddb26-50db-4ee8-8e11-449c90c2c271

Graddio 2022 Dydd Llun 11 Gorffennaf

Myfyrwyr yn graddio

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr canlynol sy’n graddio heddiw!


Gallwch ddarllen eu traethodau ymchwil ym Mhorth Ymchwil Aberystwyth drwy glicio ar y dolenni

Cyfrifiadureg

Edore Akpokodje ‘Effective mobile query systems for rural farmers’ http://hdl.handle.net/2160/d8193099-77c7-4c43-8afa-9a83e96b2cd7

Emmanuel Isibor ‘Exploring the Concept of Navigability for Virtual Learning Environments’ http://hdl.handle.net/2160/eedfaa52-0c74-4f46-ad60-ac06e9d8eb40

Suresh Kumar ‘Learning with play behaviour in artificial agents’ http://hdl.handle.net/2160/a53c855c-e6b2-4a93-886e-914d11bf1528

Mathemateg

Tirion Roberts ‘Modelling foam flow through vein-like geometries’ http://hdl.handle.net/2160/cba4f24d-c09b-4a15-a678-7ffe7d333ee4

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cameron Garty ‘Oxidative Heterodimerisation Of 4’- Hydroxycinnamate Esters With 4’-Hydroxycinnamic Acids As Potential HIV-1 Integrase Inhibitors And Identification Of Two Novel Homoisoflavonoids With Anti-cancer Potential’ http://hdl.handle.net/2160/6f2a9a52-4d49-4af7-8155-f4ac7d92d781

Sam Harvey ‘Assessing the Feasibility of an Over 60’s One-Day Health and Functional Fitness Workshop’ http://hdl.handle.net/2160/d1afbc7e-a55a-48ce-8660-da11585f1039

Robert Jacques ‘Vermicomposting manure: ecology and horticultural use’ http://hdl.handle.net/2160/cecb9239-6b6c-478d-837b-f0b15fb028a0

Rachel Stafford ‘Investigating Metabolic Changes Associated with Human Oncology’ http://hdl.handle.net/2160/328dd80a-0c58-44d4-9933-6afec6df973f

Nathan Allen ‘Molecular approaches to uncover the fundamental biology of Calicophoron daubneyi’ http://hdl.handle.net/2160/54faf6be-b293-497a-99d7-b91d1725f0d5

Sumana Bhowmick ‘Exploiting Traditional Chinese Medicine for Potential Anti-Microbial Drug Leads’ http://hdl.handle.net/2160/3fe3a15c-1bb8-46c4-b2df-206a5319e11d

Clare Collett ‘Towards the penside detection of triclabendazole efficacy against Fasciola hepatica parasites of livestock’ http://hdl.handle.net/2160/ed4005f0-5186-439f-ae71-9f1bd080f6c6

Christina Cox ‘Cocksfoot breeding for the emerging sector of by product biorefining’ http://hdl.handle.net/2160/caf17688-4a5b-4746-b4af-679176ecd345

Holly Craven ‘Analysis of quadrupliex DNA structures in Schistosoma mansoni and their potential as therapetic targets’ http://hdl.handle.net/2160/d05ee9e6-5759-44c7-8dc2-4c45afd8349a

David Cutress ‘Towards validation of the sigma class GSTs from the liver fluke Fasciola hepatica as chemotherapeutic targets’ http://hdl.handle.net/2160/a6347525-bbd9-4269-be09-2eca9315307a

Rebecca Entwistle ‘Targeting endophytic bacteria for plant growth promotion and heavy metal tolerance’ http://hdl.handle.net/2160/6de2bd1d-a386-42d0-86fa-b07fbb26328c

Jessica Friedersdorff ‘Studying the Understudied: Hyper Ammonia Producing Bacteria And Bacteriophages in the Rumen Microbiome’ http://hdl.handle.net/2160/29a04747-63d5-414a-b83b-d668e34f81fd

Gina Martinez ‘Understanding the phenotypic and genetic mechanisms of plant-plant interactions’ http://hdl.handle.net/2160/6e4edefe-a2df-4558-bcdd-8561e45824f0

Nicholas Gregory ‘Evaluating the efficacy of a GP led pre diabetes intervention targeting lifestyle modification’ http://hdl.handle.net/2160/b7773d30-1393-4b7a-9e56-0f4bfbbed9fd

Amy Healey ‘Understanding the phenotypic and genetic mechanisms of plant-plant interactions’ http://hdl.handle.net/2160/6e4edefe-a2df-4558-bcdd-8561e45824f0

Rebecca Hindhaugh ‘The effect of mechanical perturbation on the growth and development of wheat’ http://hdl.handle.net/2160/f02d9825-efac-4064-a8a5-5e793d886d09

Rosario Iacono ‘Miscanthus biomass quality for conversion: exploring the effect of genetic background and nutrient limitation on the cell wall’ http://hdl.handle.net/2160/92c1700d-7190-493d-8dce-9bf2a8b66ee3

Gilda Padalino ‘Identification of new compounds targeting the Schistosoma mansoni protein methylation machinery’ http://hdl.handle.net/2160/3518109d-506b-4caa-a442-f1e18356e803

Manod Williams ‘Machine Learning for Dairy Cow Behaviour Classification’ http://hdl.handle.net/2160/0198dc84-48b6-48f4-b4bc-23c860bf825e

Graddio 2022 Dydd Sadwrn 9 Gorffennaf

Graddio ar y Piazza ar Gampws Penglais

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr canlynol sy’n graddio heddiw!

Gallwch ddarllen eu traethodau ymchwil ym Mhorth Ymchwil Aberystwyth drwy glicio ar y dolenni

Hanes a Hanes Cymru

Laura Evans ‘An Investigation of the Middling Sort of Bridgnorth in the Later Middle Ages’ http://hdl.handle.net/2160/249a4051-693f-43e9-90bc-cd12e140d1bf

Cyfraith a Throseddeg

Gethin Jones ‘The Recovery Experience of Service Users in Substance Use Treatment with Co-occurring Anxiety and Depression’ http://hdl.handle.net/2160/4dd2935a-e624-4fc8-8498-13469b9affcd

Angharad James ‘An exploration of the legal minefield of retention of title clauses’ http://hdl.handle.net/2160/1404c07b-45f3-46ff-a110-e84077b86f3f

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Martin Burgess ‘The Implementation of Personal Carbon Accounts’ http://hdl.handle.net/2160/28807ebf-9903-4a95-b54b-5b2b725a40a0

Sioned Llywelyn ‘Archwilio’r posibiliadau o fewnblannu dealltwriaeth geomorffolegol wrth hyrwyddo a gwarchod geodreftadaeth Cymru’ http://hdl.handle.net/2160/7fe1f02c-3caf-4b7a-93b7-8f007f995bdd…

Siobhan Maderson ‘The Traditional Environmental Knowledge of Beekeepers: A Charter for Sustainability?’ http://hdl.handle.net/2160/986a1b5c-cb30-4733-964d-c420b6bc9de6

Svenja Riedesel ‘Exploring variability in the luminescence properties of feldspars’ http://hdl.handle.net/2160/c36efd1e-594b-493d-b2c1-a0ce8f432cec

Nina Sharp ‘Mobility and philanthropy: embodied practices, fundraising and charity sport events’ http://hdl.handle.net/2160/a8765e8a-97a0-46e3-a686-bd0cb6b301e8

Aseiniadau: O Adnoddau i Gyfeirnodau

A book and notepadParatowyd y modiwl Aseiniadau: O Adnoddau i Gyfeirnodau gan y Llyfrgellwyr Pwnc yn y Brifysgol i ddatblygu sgiliau llythrennedd gwybodaeth allweddol sy’n hanfodol ar gyfer astudiaeth academaidd – o ddod o hyd i ddeunyddiau academaidd o safon uchel i ddyfynnu adnoddau’n gywir yn eich aseiniadau. Mae’r modiwl ar gael ar Blackboard i bob myfyriwr.

Ar hyn o bryd mae’r modiwl yn cynnwys tair adran:

Canllaw y Llyfrgell a TG
• Darparu popeth y mae angen i chi ei wybod am ddechrau arni gyda gwasanaethau a chasgliadau llyfrgell.
• Cwis i ymarfer defnyddio adnoddau’r llyfrgell.

Cyfeirnodi ac ymwybyddiaeth Llên-ladrad
• Eich helpu i ddeall pwysigrwydd cyfeirnodi cywir; sut i greu dyfyniadau a chyfeiriadau cywir; sut i reoli eich dyfyniadau gan ddefnyddio offer meddalwedd cyfeirnodi a sut i ddehongli eich Adroddiad Tebygrwydd Turnitin.
• Mae’r canllaw hwn yn cynnwys cwis sy’n eich galluogi i ymarfer y sgiliau yr ydych wedi’u dysgu gan ddefnyddio’r dull cyfeirio penodol a bennwyd gan eich adran

Llythrennedd Newyddion a’r Cyfryngau
• Mae’r canllaw hwn yn helpu i ddatblygu sgiliau hanfodol wrth werthuso’r wybodaeth a ddefnyddiwn ar-lein. Byddwch yn dysgu sut i ddiffinio cysyniadau allweddol megis rhyddid i lefaru, camwybodaeth, twyllwybodaeth a sensoriaeth; deall cysyniadau dethol a rhagfarn yn y cyfryngau a sut i adnabod newyddion ffug.
• Mae’r canllaw hwn yn cynnwys cwis sy’n eich galluogi i brofi’r wybodaeth yr ydych wedi’i chael.

Bydd canllawiau a chwisiau pellach yn cael eu hychwanegu at y modiwl yn y dyfodol.
Os oes angen arweiniad arnoch wrth ddefnyddio’r modiwl, os oes gennych unrhyw gwestiynau am ddefnyddio casgliadau a gwasanaethau’r llyfrgell neu os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch â: llyfrgellwyr@aber.ac.uk / 01970 621896