Open Access Glossary

Article processing charge (APC)

A publisher’s fee to cover editorial, peer review, marketing and distribution costs of publishing a Gold Open Access article.

Author Accepted Manuscript (AAM)

The author’s final manuscript as uploaded into the publisher’s formatted page. The AAM is distinguishable from the final published version by the lack of page, volume and issue numbers.

CADAIR

Aberystwyth University’s institutional repository – http://cadair.aber.ac.uk, shortly to be replaced by the PURE portal for external open access to AU papers

Copyright

The exclusive and assignable legal right, given to the creator of an original work to print, publish, perform or record academic, literary, artistic or musical materials.

Creative Commons Licenses

A form of licence outlining what a person may do with an open access work where the copyright is held by a third party. Details of these licenses can be found on the Creative Commons (CC) website where the 4 basic elements of the licenses are described: the attribution-only license (CC-BY), the no-derivatives license (CC-BY-ND), the no commercial reuse license (CC-BY-NC), and the ‘share-alike’ principle license (CC-BY-SA) and their various combinations.

Deposit 

Adding a research output such as an article to a repository – accompanied by standard metadata.

E-Journal Aggregators

Companies which bring together the e-journal output from multiple publishers on a single web platform through license arrangements with the primary publishers.

Embargo

A period during which access to scholarly work is restricted to those who have paid for access. Once the embargo period ends, the full-text of an article in either preprint, postprint or final published version can be deposited in a repository as permitted by the publisher of copyright holder.

Full-Text Version

The complete content of an article, which can include the background research data files associated with the output.

Gold Open Access

A system by which articles which are ‘born open access’ at the time of publication. Fully open access journals mostly charge a fee for such publication.

Green Open Access

Making a version of work (usually a postprint or author-accepted manuscript) available in an open access repository. These can be institutional such as CADAIR or subject based, such as arXivPubMed Central or RePec. Placing work in ResearchGate or other social media collections is not considered to be Green open access.

HEFCE Open Access Rules

The open access availability rules which the HEFCE’s apply for UK higher education authored papers to be eligible for the next Research Excellence Framework exercise, as variously amended at: http://www.hefce.ac.uk/rsrch/oa/

Institutional Repository

An online archive of an institution’s scholarly outputs which can include publications in peer-reviewed journals, books and book-sections, technical reports, working papers, monographs, conference presentations, audio/visual materials, mathematical models or any other research content that has scholarly value.

Metadata 

Data that describes the format and content of material in a repository or database. For items in open access repositories, this usually consists of a minimum of full bibliographic reference, abstract, keywords, any embargo details and web address.

Open Access

The process by which research results can be made freely available to anyone with an internet connection rather than keeping those results hidden behind a subscription paywall.

Postprint

The author’s peer reviewed and corrected manuscript, usually created in Word or LaTeX. When publishers require authors to upload their final postprint version of an article into a formatted page, this document is considered to be the Author Accepted Manuscript (AAM)

Preprint

Any one of the preliminary drafts of an article before it has been peer-reviewed and possibly even before any submission to a publisher.

PURE 

The Current Research Information System (CRIS) used by Aberystwyth University to manage research metadata and to deposit related publications.

RCUK Open Access Rules

The open access availability rules which RCUK applies for papers to be eligible for assessment in the award of future RCUK grants – as variously amended at: http://www.rcuk.ac.uk/research/openaccess/

REF

The Research Excellence Framework devised by the UK Higher Education Funding Councils for assessing the quality of research in UK universities and HE colleges.

Repository

An online database of Open Access works. Repositories do not undertake peer review but do hold material that has been peer reviewed elsewhere. In addition repositories can hold ‘grey literature’ such as Theses, Discussion Papers, Datasets and other material.

Scholarly Communication / Output 

A piece of research content, including articles, books, chapters, technical reports, working papers, monographs, conference presentations, audio/visual materials, research datasets, mathematical models and sequence data amongst others.

Sherpa Databases

A set of databases detailing the Open Access requirements of journals, publishers and research funders and allowing the matching of Open Access requirements between these sub-sets (e.g. for HEFCE REF eligibility requirements)

Subject Repository 

An online archive of open access literature in particular fields e.g. PubMed Central and arXiv. Can include preprints, postprints or final versions of articles as determined by the repositories’ own rules or publishers’ conditions

 

Rhestr Termau Mynediad Agored

 Adneuo

Ychwanegu cynnyrch ymchwil fel erthygl i storfa – gyda’r metadata safonol.

Agregedwyr E-gyfnodolion

Cwmnïau sy’n dod â chynnyrch e-gyfnodolion o wahanol gyhoeddwyr at ei gilydd ar un llwyfan gwe drwy drefniadau trwyddedu â’r prif gyhoeddwyr.

CADAIR

Storfa sefydliadol Prifysgol Aberystwyth – http://cadair.aber.ac.uk, a fydd yn cael ei diddymu’n fuan gan borthol PURE ar gyfer mynediad agored allanol i bapurau PA

Cronfeydd Data Sherpa

Set o gronfeydd data sy’n rhoi manylion ynghylch gofynion Mynediad Agored cyfnodolion, cyhoeddwyr a noddwyr ymchwil ac sy’n galluogi cyfateb gofynion Mynediad Agored rhwng yr is-setiau hyn (e.e. ar gyfer gofynion cymhwysedd FfRhY CCAU)

Cyfathrebu / Cyhoeddiad Ysgolheigaidd

Darn o ymchwil, yn cynnwys erthyglau, llyfrau, penodau, adroddiadau technegol, papurau gweithredol, monograffau, cyflwyniadau mewn cynadleddau, deunyddiau clyweledol, setiau data ymchwil, modelau mathemategol a data dilynol ymhlith eraill.

Cyn-brint

Unrhyw un o ddrafftiau rhagarweiniol erthygl cyn iddo gael ei adolygu gan gymheiriaid a chyn iddo gael ei gyflwyno i gyhoeddwr, o bosib.

Embargo

Yn ystod y cyfnod hwn bydd mynediad at waith ysgolheigaidd yn gyfyngedig i’r sawl sydd wedi talu am fynediad. Ar ôl diwedd y cyfnod embargo, gellir cadw testun llawn erthygl – fersiwn cyn-brint, ôl-brint neu derfynol – mewn storfa, yn unol â’r hyn a ganiateir gan y cyhoeddwr neu’r deiliad hawlfraint.

Fersiwn Testun Llawn

Cynnwys llawn erthygl, sy’n gallu cynnwys ffeiliau data ymchwil cefndirol sy’n gysylltiedig â’r gwaith.

FfRhY

Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil a luniwyd gan Gynghorau Cyllido Addysg Uwch y DU ar gyfer asesu ansawdd ymchwil ym mhrifysgolion a cholegau addysg bellach y DU.

Hawlfraint

Hawl gyfreithiol unigryw a throsglwyddadwy, a roddir i grëwr  gwaith gwreiddiol i argraffu, cyhoeddi, perfformio neu recordio deunyddiau academaidd, llenyddol, artistig neu gerddorol.

Llawysgrif sy’n cael ei derbyn gan Awduron (AAM)

Llawysgrif derfynol yr awdur sy’n cael ei llwytho i dudalen sy’n cael ei fformatio gan y cyhoeddwr. Mae’r Llawysgrif hon yn wahanol i’r fersiwn cyhoeddedig terfynol oherwydd diffyg rhifau tudalen, cyfrol a chyhoeddiad.

Metadata 

Data sy’n disgrifio fformat a chynnwys deunydd mewn storfa neu gronfa ddata. O ran eitemau mewn storfeydd mynediad agored, bydd hyn yn cynnwys fel arfer o leiaf gyfeiriadau llyfryddiaethol llawn, crynodeb, geiriau allweddol, manylion embargo a chyfeiriad gwe.

Mynediad Agored

Y broses ar gyfer sicrhau bod canlyniadau ymchwil ar gael i bawb â chysylltiad â’r rhyngrwyd yn hytrach na chuddio’r canlyniadau hyn y tu ôl i wal dalu drwy danysgrifio.

Mynediad Agored Aur

Mae erthyglau’r system hon yn cael eu ‘geni’n fynediad agored’ adeg eu cyhoeddi. Mae’r rhan fwyaf o gyfnodolion mynediad agored llawn yn codi tâl am y cyhoeddiadau hyn.

Mynediad Agored Gwyrdd

Peri bod fersiwn o waith (fel arfer ôl-brint neu lawysgrif sy’n cael ei derbyn gan awdur) ar gael mewn storfa mynediad agored. Gall fod yn storfa sefydliadol fel CADAIR neu storfa bynciau, fel arXivPubMed Central neu RePec. Nid yw gosod gwaith yn ResearchGate neu gasgliadau cyfryngau cymdeithasol eraill yn cael ei ystyried yn fynediad agored Gwyrdd.

Ôl-brint

Llawysgrif yr awdur wedi’i hadolygu gan gymheiriaid a’i chywiro, ac wedi’i chreu yn Word neu LaTeX fel arfer. Pan fydd cyhoeddwyr yn gofyn i awduron lwytho fersiwn ôl-brint terfynol erthygl i dudalen sydd wedi’i fformatio, ystyrir mai Llawysgrif sy’n cael ei derbyn gan Awduron (AAM) yw’r ddogfen hon

PURE 

Y System Wybodaeth Ymchwil Cyfredol (CRIS) a ddefnyddir gan Brifysgol Aberystwyth i reoli metadata ymchwil ac i gadw cyhoeddiadau cysylltiedig.

Rheolau Mynediad Agored Cynghorau Ymchwil y DU (RCUK)

Dyma’r rheolau argaeledd mynediad agored a ddefnyddir gan RCUK er mwyn gwneud papurau’n gymwys i’w hasesu wrth ddyfarnu grantiau RCUK yn y dyfodol – gydag amrywiol ddiwygiadau: http://www.rcuk.ac.uk/research/openaccess/

Rheolau Mynediad Agored HEFCE

Dyma’r rheolau argaeledd mynediad agored a ddefnyddir gan Gynghorau Cyllido er mwyn i bapurau gan awduron addysg uwch yn y DU fod yn gymwys ar gyfer yr ymarfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf – gydag amrywiol ddiwygiadau: http://www.hefce.ac.uk/rsrch/oa/

Storfa

Cronfa ddata ar-lein o weithiau Mynediad Agored. Nid yw storfeydd yn cynnal adolygiadau gan gymheiriaid ond maent yn cynnwys deunyddiau sydd wedi’u hadolygu gan gymheiriaid mewn mannau eraill. Gall storfeydd hefyd gadw ‘llenyddiaeth lwyd’ fel Traethodau Ymchwil, Papurau Trafod, Setiau Data a deunyddiau eraill.

Storfa Bynciau

Archif ar-lein o gyhoeddiadau mynediad agored mewn meysydd penodol, e.e. PubMed Central ac arXiv. Gall gynnwys cyn-brintiau, ôl-brintiau neu fersiynau terfynol erthyglau yn ôl yr hyn a bennir gan reolau’r storfeydd neu amodau’r cyhoeddwyr.

Storfa Sefydliadol

Archif ar-lein o gynnyrch ysgolheigaidd sefydliad all gynnwys cyhoeddiadau mewn cyfnodolion, llyfrau ac adrannau mewn llyfrau, adroddiadau technegol, papurau gweithredol, monograffau, cyflwyniadau mewn cynadleddau, deunyddiau clyweledol,  modelau mathemategol neu unrhyw gynnyrch ymchwil arall o werth ysgolheigaidd sydd wedi’i adolygu gan gymheiriaid.

Tâl prosesu erthyglau (APC)

Ffi cyhoeddwr i dalu costau golygu, adolygu gan gymheiriaid, marchnata a dosbarthu erthygl Mynediad Agored Aur.

Trwyddedau Creative Commons

Math o drwydded sy’n amlinellu’r hyn all unigolyn ei wneud â gwaith mynediad agored os yw’r hawlfraint yn nwylo trydydd parti. Gellir dod o hyd i fanylion y trwyddedau hyn ar wefan Creative Commons (CC) lle disgrifir 4 elfen sylfaenol y trwyddedau: trwydded priodoli yn unig (CC-BY), trwydded heb ddeilliadau (CC-BY-ND), trwydded heb ailddefnydd masnachol (CC-BY-NC), a thrwydded egwyddor ShareAlike (CC-BY-SA) a’u hamrywiol gyfuniadau.

 

Data Ymchwil / Research Data

Featured

“Caiff data ymchwil ei reoli i’r safonau uchaf trwy gydol cylch bywyd y data ymchwil fel rhan o ymrwymiad y Brifysgol i ragoriaeth ymchwil”

Beth yw Rheolaeth Data Ymchwil (RhDY)?

Rheolaeth data ymchwil yw’r storfa, curadu, cadwraeth, a darpariaeth o fynediad parhaus i ddata ymchwil. Mae RhDY yn ffordd o gymhwyso’r arferion da ymchwil hyn i’w gwneud yn haws i chi gynnal eich ymchwil

Pam RhDY?

Mae gan Cynghorau Ymchwil y DU, arianwyr eraill, a’r Brifysgol yn gofyn am brawf o reolaeth a rhannu data ymchwil. Mae’r manteision yn cynnwys:

 • dyfyniadau cynyddol
 • mwy o gyfleoedd ar gyfer cydweithio
 • gwelededd mwy o ddata ymchwil
 • lleihau risg o golli data trwy gadw data’n ddiogel
 • chydymffurfio â gofynion y Brifysgol a’r cyllidwyr

Beth yw cynllunio data?

Mae cynllunio data yn golygu gwneud penderfyniadau wrth ddechrau’r ymchwil i benderfynu:

 • pa feddalwedd i’w ddefnyddio
 • sut i drefnu
 • storio a rheoli’ch data
 • beth i’w gynnwys yn y cytundebau caniatâd y byddwch yn eu trafod

Oes angen imi ysgrifennu Cynllun Rheolaeth Data?

Oes! Mae’r Brifysgol yn disgwyl bod “Rhaid i bob cynnig ymchwil newydd gynnwys cynlluniau rheolaeth data ymchwil sy’n mynd i’r afael yn benodol â: cipio data, rheoli, gonestrwydd, cyfrinachedd, cadw, rhannu a chyhoeddi” Mae disgwyl gan arianwyr, yn enwedig RCUK eich bod yn ysgrifennu cynllun fel rhan o’r broses ceisio

Dylwn i rannu fy nata?

Dylwch! Dylid bob ymchwilydd recordio, cadw ac archifo eu data yn briodol, gan gynnwys ei rannu drwy ystorfa fel PURE. Gellir hyd yn oed rhannu data sensitif i’w ddefnyddio gan eraill pan mae’n cael ei ddi-enwi gyda chaniatâd addas

Ydych chi’n newydd i Reolaeth Data Ymchwil? – Erioed wedi sgrifennu CRhD?

Cysylltwch i drefnu cyfarfod i siarad ynglŷn a’ch gofynion cynllunio rheolaeth data ag ymchwil.

Rydym yn darparu canllawiau a hyfforddiant mewn:

 • Cynllunio Rheolaeth Data, ble y gallwn weithio gyda chi i ddatblygu CRhD sy’n addas i ofynion eich prosiect ymchwil
 • Trefnu, dogfennu a storio’ch data yn ddiogel yn ystod eich prosiect
 • Diogelu a rhannu data ymchwil ar ddiwedd eich prosiect trwy adneuo mewn archif PURE neu eraill

Gwybodaeth, cyngor, a cysylltiadau at adnoddau allanol: aber.ac.uk/cy/research/good-practice/data-management

Cysylltwch a ni gyda’ch cwestiynau am reolaeth data: dataymchwil@aber.ac.uk

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Set ddata

Dataset

Nifer yr lawrlwythiadau Number of downloads

Simulations of quasi-static foam flow through a diverging-converging channel

Cox, S., Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University, 02/09/2016

10.20391/4984f7f8-5091-46b6-82b2-72be3d127f62

502

Lord of The Rings world audience database

Barker, M., Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University, 25/06/2008

10.20391/b403222b-74b6-4686-9cc6-dfd1de16a31a

118

Disability and Industrial Society 1780-1948: A Comparative Cultural History of British Coalfields: Statistical Compendium

Thompson, S., Curtis, B., Turner, D., Borsay, A., Bohata, K., Jones, A., Mantin, M., Blackie, D., McIvor, A., Turner, A., Long, V., Brown, V., Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University, 01/12/2016

10.5281/zenodo.183686

110

HIV Prevalence and Armed Conflict BY INTENSITY Dataset v.2

Woodling, M. L., McInnes, C., Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University, 2011

10.20391/c0ddc2ec-3630-4cba-8a15-ccb0512081c6

91

HIV Prevalence and Armed Conflict Dataset v.2

Woodling, M. L., McInnes, C., Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University, 2011

10.20391/5a9bac47-2fee-403e-9e9f-b6548ef35bb7

90

Visual attention and cognition data set

McBride, S., Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University, 05/12/2016

10.20391/1d79e0e4-fb8d-4e2d-ba6a-194bb0938422

52

Analysis of wheat grain traits using X-ray micro computed tomography

Hughes, N., Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University, 16/08/2017

10.20391/a11df174-d73d-4443-a7fd-ab5b7039df79

29

Do educational digital films enhance patient COPD outcomes?

Knox, L., Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University, 19/12/2016

10.20391/8b3002e6-f1be-4a19-987b-22eb2616fbe7

4

“Research data will be managed to the highest standards throughout the research data lifecycle as part of the University’s commitment to research excellence”

What is Research Data Management (RDM)?

Research data management is the storage, curation, preservation, and provision of continuing access to research data. RDM is a way of applying these research good practices to make it easier for you to conduct your research

Why RDM?

UK Research Councils, other funders, and the University require evidence of managing and sharing research data. Benefits include:

 • increased citations
 •  increased opportunities for collaboration
 • enhanced visibility of research data
 • reduced risk of data loss by keeping data safe
 • compliance with University and funder requirements

.What is data planning?

Data planning involves making decisions at the outset of your research to decide:

 • which software to use
 • how to organise
 • store and manage your data
 • what to include in the consent agreements you negotiate

Do I need to write a Data Management Plan (DMP)?

Yes! The University expects that “All new research proposals must include research data management plans that explicitly address: data capture, management, integrity, confidentiality, retention, sharing and publication.” Many funders, especially Research Councils (RCUK), expect you to write a formal Data Management Plan as part of the application process

Should I share my data?

Yes! All researchers should record, store, and archive their data appropriately. Including sharing it via a repository such as Pure. Even sensitive data, when properly anonymised with appropriate consent can be shared for re-use by others

New to Research Data Management? – Never written a DMP?

Get in touch to arrange a meeting to talk about your research and data management planning needs.

We provide guidance and training in:

 • Data Management Planning, where we can work with you to develop a DMP suited to your research project
 • Organising, documenting, and storing your data safely during your project
 • Preserving and sharing research data at the end of your project by depositing in Pure or other repositories

Information, advice and links to external resources: aber.ac.uk/en/research/good-practice/data-management

Please contact us with your data management queries:

researchdata@aber.ac.uk