Her yr Hinsawdd
18 – 22 Hydref 2021

Newyddion Ymchwil ↗

Straeon am ein hymchwil ar newid hinsawdd.

Rhaglen ↗

Manylion llawn am raglen yr ŵyl a sut i gadw lle.

Adnoddau i Ysgolion ↗

Gwybodaeth am ein cystadleuaeth creu poster ac adnoddau eraill i ysgolion.

Yn y cyfnod yn arwain at Gynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP26) ym mis Tachwedd 2021 mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal gŵyl arbennig, wythnos o hyd, yn amlygu ehangder ei hymchwil, yn canolbwyntio ar gwestiynau allweddol ac yn trafod atebion posibl i’r argyfwng hinsawdd ac ecolegol fyd-eang sy’n ein hwynebu yn yr 21ain ganrif.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ac yn agored i bawb gydag amrywiaeth o weithgareddau ar-lein ac wyneb yn wyneb, gan gynnwys siaradwyr uchel eu proffil, trafodaethau panel trawsddigyblaethol, perfformiadau a mwy.

Newid hinsawdd yw’r her fwyaf sy’n wynebu’n planed ac fel Prifysgol, rydym wedi ymrwymo i ymgymryd ag ymchwil sy’n helpu i ddatblygu atebion ar gyfer y byd go iawn. Wrth i arweinwyr rhyngwladol ymgynnull yn y DU i drafod gweithredu byd eang, bydd ein Gŵyl Ymchwil yn helpu i daflu goleuni ar y materion dwys sy’n ein hwynebu ac yn darparu llwyfan ar gyfer trafodaeth dreiddgar ar draws pob disgyblaeth.

Yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth

Mae’r ddynoliaeth a byd natur yn wynebu argyfwng ar hyn o bryd yng nghyd-destun newid hinsawdd. Mae angen dybryd i ni weithredu er mwyn atal rhai o effeithiau negyddol a phellgyrhaeddol newid hinsawdd ond mae angen hefyd i’r gweithredoedd hyn fod yn seiliedig ar yr ymchwil gwreiddiol sy’n digwydd mewn Prifysgolion, gan gynnwys Prifysgol Aberystwyth. Amcan yr ŵyl hon yw amlygu’r materion hyn a hyrwyddo deialog gadarnhaol rhwng ein prifysgol, ein gwleidyddion a’r cyhoedd.

Yr Athro Rhys Jones, Cadeirydd Gŵyl Ymchwil, Prifysgol Aberystwyth

Yn unol â’n Strategaeth Ymchwil ac Arloesi, hon yw’r Ŵyl Ymchwil gyntaf o’i bath i’w chynnal gan y Brifysgol a’r bwriad yw ei gwneud yn ddigwyddiad blynyddol o hyn allan.

Disgrifiad Llun: Mae Dyffryn Dyfi yng Nghanolbarth Cymru yn gynefin pwysig i blanhigion a bywyd gwyllt, ac mae ganddo statwws Gwarchodfa Biosffer UNESCO. Llun gan: Scott Waby.