Datrysiadau

Beth all ysgolion ei wneud?

Ffynhonnell: Prifysgol Aberystwyth

Gall bob ysgol wneud cais i gael eu gwobrwyo am ystyried yr amgylchedd, o feithrinfeydd hyd at golegau. Mae eco-bwyllgor o disgyblion mewn ysgolion, sydd fel arfer yn cael ei gydlynu gan aelod o staff, yn cynnal adolygiad, yna’n creu cynllun gweithredu, yn dod o hyd i’r deunydd sydd ei angen ar y cwricwlwm, yn annog pawb i gymryd rhan ac, yn olaf, yn cymharu ac yn gwerthuso effeithiau eu gweithredoedd cyn ac ar ôl unrhyw newidiadau a wnaethpwyd. Er mwyn derbyn gwobr rhaid i’r ysgol hefyd ddangos ei hymrwymiad i fod yn ystyriol o’r amgylchedd. Gallai hyn fod yn ddatganiad, yn waith celf neu yn rywbeth arall. Wedi hyn fydd modd i’r ysgol wneud cais am asesiad i dderbyn y wobr baner werdd. Rydych chi’n dewis 3 phwnc y tro cyntaf (neu 5 o’r pynciau isod fel arall):

 • Ynni
 • Trafnidiaeth
 • Bywyd Gwyllt/Bioamrywiaeth
 • Sbwriel
 • Dinasyddiaeth Fyd-eang
 • Byw yn iach
 • Tiroedd yr Ysgol
 • Morol/Cefnfor
 • Gwastraff
 • Dŵr

Mae mwy o fanylion, enghreifftiau a dolenni ar gael yn Eco Schools.

Gallai ysgolion osod y peiriant chwilio ar eu cyfrifiaduron i Ecosia. Pan fyddwch chi’n pori’r we gyda’r peiriant chwilio hwn, mae unrhyw arian a wneir gan hysbysebion yn codi arian ar gyfer Ecosia. Mae’r arian yma yn cael ei ddefnyddio i gyfrannu tuag at brosiectau adfer coedwigoedd, gan helpu i wrthdroi datgoedwigo.

Ffynhonnell: GLS Bank

Mewn chwe phennod, mae’r gyfres gartref Fully Charged yn esbonio sut i sicrhau bod eich cartref neu eich ysgol yn cael effaith niwtral ar yr hinsawdd. Esbonid sut y gellid gwneud hyn drwy wella effeithlonrwydd ynni, newid y dechnoleg a ddefnyddir ar gyfer gwresogi, newid i ddarparwr trydan adnewyddadwy a storio trydan a/neu wres. Mae technolegau gwresogi yn cynnwys:

 • Pympiau gwres ffynhonnell aer – cymerwch wres o’r awyr
 • Pympiau gwres o’r ddaear – cymerwch wres o’r ddaear
 • Paneli thermol solar – mae’r haul yn cynhesu’ch dŵr
 • Boeleri storio yn ystod y nos – cynheswch â thrydan rhad yn ystod y nos, ei storio a’i ryddhau yn ôl y galw
 • Boeleri biomas[1] – llosgi biomas i gynhesu’ch cartref/dŵr
 • Paneli is-goch – gwres trawst ar berson neu wrthrych
Ffynhonnell: Krzysztof Lis
Ffynhonnell: Noya Fields
Ffynhonnell: Ervins Strauhmanis

Mae yna gwmni o’r enw West Wales Heating sy’n dylunio a gosod systemau gwresogi adnewyddadwy yng Nghymru ac mae’r Brifysgol yn gweithio ar ddefnyddio planhigion i helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd wrth gynhyrchu tanwydd biomas. Gellir dod o hyd i fanylion ar y dudalen ymchwil.

Sut allwn ni newid trafnidiaeth?

Mae’r sector trafnidiaeth yn cyfrannu’n enfawr at allyriadau carbon a newid yn yr hinsawdd[2]. Mae’r cilometrau y pen a deithir y flwyddyn wedi cynyddu 352% rhwng 1952 a 2013 yn y DU yn unig[3]. Fodd bynnag, mae trafnidiaeth yn fater allweddol a all helpu i leihau allyriadau carbon a chadw’r DU ar y trywydd iawn i gyflawni eu hymrwymiad i fodloni allyriadau sero net erbyn 2050[4]. Mae llawer o leoedd yn annog ardaloedd di-draffig, yn buddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus, ac yn caniatáu mwy o hygyrchedd ar gyfer beicio a cherdded[5]. Mae Aberystwyth wedi gweithredu prosiect i uwchraddio ac ychwanegu llwybrau cerdded a beicio yn y gobaith o leihau traffig a gwella ansawdd aer[6].

Ffynhonnell: .matter.

Dangosodd astudiaeth yn Awstralia pe bai hyd yn oed 10% o’u poblogaeth yn newid i drafnidiaeth gyhoeddus, megis bysiau, y hytrach na defnyddio ceir, byddai allyriadau nwyon tŷ gwydr yn wynebu gostyngiad o 400,000 tunnell y flwyddyn[7]. Mae cerbydau trydan hefyd yn ddull cludo da gan eu bod yn cynhyrchu allyriadau sero ac yn effeithlon iawn yn eu defnydd o ynni[8].

Ffynhonnell: Matt Buck
Ffynhonnell: North West Transport Photos

Mae’r rhaglen Maddie Goes Electric yn raglen chwe phennod ar sut i fyw gyda char trydan yn y DU. Mae yna hefyd beiciau cwad trydan a wneir yn y DU gan Eco Charger Quads a all fynd mor bell â rhai beiciau cwad petrol gyda digon o gryfder tynnu i dynnu fan[9]. Maent hefyd yn cael eu defnyddio mewn ysgol yn Awstria i ganiatáu i fyfyrwyr archwilio potensial pŵer trydan[10].

Sut allwn ni newid y ffordd rydyn ni’n cynhyrchu bwyd?

Mae amaethyddiaeth yn cyfrannu’n fawr at newid yn yr hinsawdd ond mae yna lawer o bethau eraill y gellid eu hystyried.

Gall y canlynol niweidio pridd sy’n achosi allyriadau ac yn lleihau diogelwch dŵr:

 • Gwrteithwyr artiffisial
 • Plaladdwyr
 • Gor-aredig (mae’n bosib gwneud dim pan fydd anifeiliaid)
 • Pridd moel
 • Llosgi
 • Dyfrhau (dyfrio)

Os ydym yn osgoi’r pethau hyn, gallwn adfer y pridd a chael gwared ar rai o’n hallyriadau amaethyddol blaenorol. Gelwir hyn yn amaethyddiaeth adfywiol.[11]

Ffynhonnell: NRCS Oregon

Daw’r isod o ystod eang o wefannau gan ffermwyr a garddwyr organig:

Gellir defnyddio’r canlynol yn lle gwrteithwyr artiffisial:

 • Compost
 • Tail anifeiliaid o bori anifeiliaid
 • Gwrtaith o ddyframaeth gwymon
 • Codlysiau wedi’u plannu (planhigion sy’n sugno ffrwythlondeb allan o’r awyr ac i’r pridd)
 • Plannu cydymaith (lle mae gwahanol rywogaethau o blanhigion ar yr un fferm yn helpu i ffrwythloni ei gilydd)

Gellir defnyddio’r canlynol yn lle plaladdwyr:

 • Ffens drydan
 • Nematodau (mwydod microsgopig)
 • Ieir
 • Hwyaid rhedwr (hwyaid heb adenydd)
 • Geifr
 • Planhigion cydymaith (planhigion y mae bodau dynol / anifeiliaid yn eu bwyta sy’n helpu i gael gwared ar blâu ar gyfer planhigyn arall y mae bodau dynol / anifeiliaid yn ei fwyta)

Gwymon

Mae Cat Joniver, myfyriwr PHD ac ecolegydd morol, wedi dod o hyd i wybodaeth am wymon a all gael gwared â llawer iawn o garbon deuocsid. Mae gwybodaeth ar y dudalen ymchwil.

Newid ein arferion siopa

Ffynhonnell: Andrew Hill
Ffynhonnell: Phil Beard

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi helpu i frwydro yn erbyn hinsawdd wrth i chi siopa. Isod mae rhai lleoedd defnyddiol i’ch helpu chi i siopa’n fwy ecogyfeillgar.

Mae yna lawer o siopau eco yn Aberystwyth:

 • Treehouse – yn gwerthu bwyd a glanhawyr organig gyda’r opsiwn i ail-lenwi hen boteli neu osgoi plastig yn llwyr.
 • Iwtopia – deli fegan
 • Belit Deer – yn gwerthu ystod eang o gynhyrchion cartref ecogyfeillgar
 • Aber Food Surplus – yn gwerthu bwyd lleol a fyddai fel arall wedi’i daflu i ffwrdd yn Aberystwyth. Mae yna hefyd rai awgrymiadau ar sut i leihau gwastraff bwyd gartref ar y wefan.
 • The climate Shop – yn gwerthu eitemau ail law ac yn rhoi eu helw i brosiectau plannu coed o Kenya. Bydd y siop hon yn agor ar 21 Medi.
 • Peiriant llaeth Jenkins – llaeth cyflawn organig mewn potel wydr o beiriant gwerthu. Gallwch ddychwelyd eich hen botel wydr yma. Gellir ei brynu yn Aberystwyth neu Machynlleth.
Ffynhonnell: Royal Botanic Garden Sydney

Mae yna hefyd rai lleoedd gwych i brynu pethau:

 • Rachel’s Organic – yn gwerthu cynhyrchion llaeth organig a wneir yn Aberystwyth. Mae’r ffermydd llaeth yn lleol a gallant ganiatáu cyfleoedd gwirfoddoli a / neu addysg i ysgolion.
 • Blychau llysiau organig Riverford – yn gwerthu blychau llysiau y gellir eu haddasu sy’n cynnwys bwyd organig tymhorol lleol gyda phecynnu eco-gyfeillgar neu ddim deunydd pacio.
 • Primal Meats – yn gwerthu cig ar-lein a gynhyrchir gan ddefnyddio dulliau adfywiol sy’n gyfeillgar i’r hinsawdd sy’n adfer bywyd gwyllt. Mae tanysgrifio i flwch cig rheolaidd yn caniatáu iddynt gydbwyso’r holl doriadau o’r carcasau i leihau gwastraff ac arallgyfeirio’ch bwyd, gan ei wneud yn iachach. Dim ond pecynnu bioddiraddadwy sy’n cael ei ddefnyddio.
 • Shop NO Plastic – yn gwerthu eitemau heb blastig ar-lein

Addasu i newid yn yr hinsawdd

Mae amddiffyn ein hafonydd yn ffordd bwysig o addasu i’r newid yn yr hinsawdd. Mae argaeau’n rhwystro llif gwaddod, sy’n cynyddu’r nifer o lifogydd yn yr ardal gyfagos ac yn atal maetholion rhag cyrraedd tiroedd amaethyddol ffrwythlon a choedwigoedd mangrof. Mae gorlifdiroedd o amgylch afonydd yn gweithredu fel sbyngau a gallant amsugno llawer iawn o ddŵr, gan leihau llifogydd[12]. Mae afonydd yn cynnwys rhai o’r lefelau bioamrywiaeth uchaf ar y Ddaear sy’n darparu pysgod i gannoedd o filiynau o bobl eu bwyta[13].

Addasu ac Aberystwyth

Mae Dr William Stiles o adran IBERS ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi ysgrifennu erthygl ar gyfer busnes Cymru o’r enw “The potential of tree and hedgerow planting to reduce the frequency and impact of flood events in the UK” sy’n edrych ar atebion posib i faterion llifogydd yn y DU.

Addasiadau o amgylch Aberystwyth a’r ardaloedd cyfagos:

 • Ffermydd gwynt
 • Y ganolfan ar gyfer technoleg amgen ger Dyfi (canolfan eco gydag ynni adnewyddadwy, coetiroedd a reolir yn gynaliadwy)
 • Planhigyn ynni dŵr Rheidol
 • Wal lanw Borth
 • Amddiffyniad llanw Aberystwyth
 • RNLI yn cynnig citiau gollwng olew ar gyfer harbyrau bae Aberteifi i leihau llygredd (Hyd yn hyn wedi’i osod yn y Bermo)
Ffynhonnell: – bjornsphoto –
Ffynhonnell: c.art
Ffynhonnell: Wessex Archaeology

Mae llywodraeth Cymru wedi llunio adroddiad ar sut maen nhw’n addasu i newid yn yr hinsawdd.

Ffynonellau

 1. https://www.thegreenage.co.uk/tech/biomass-boiler/ Dyddiad cyrchu: 26/08/2021
 2. Sims R., R. Schaeffer, F. Creutzig, X. Cruz-Núñez, M. D’Agosto, D. Dimitriu, M.J. Figueroa Meza, L. Fulton, S. Kobayashi, O. Lah, A. McKinnon, P. Newman, M. Ouyang, J.J. Schauer, D. Sperling, and G. Tiwari, 2014: Transport. In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel and J.C. Minx (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. Dyddiad cyrchu: 01/09/2021
 3. DfT. Passenger Transport by mode since 1952. Transport Statistics Great Britain: 2014, DfT (2014). https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/tsgb01-modal-comparisons#table-TSGB0101. Dyddiad cyrchu: 01/09/2021
 4. David Banister (2019) The climate crisis and transport, Transport Reviews, 39:5, 565-568, DOI: 10.1080/01441647.2019.1637113. Dyddiad cyrchu: 01/09/2021
 5. David Banister (2018). Inequality in transport. ISBN:9780906661024. Dyddiad cyrchu: 01/09/2021
 6. Ceredigion Council. Ceredigion Active Travel. Help to improve walking and cycling routes in your local area. https://ceredigion.commonplace.is/about. Dyddiad cyrchu: 01/09/2021
 7. CRA International, 2006, Impact on the Australian Economy of Increased Bus Patronage, Kingston, ACT. Dyddiad cyrchu: 01/09/2021
 8. Z.-.H. Zhu, Z.-.Y. Gao, J.-.F. Zheng, H.-.M. Du. Charging station location problem of plug-in electric vehicles. J. Transp. Geogr., 52 (2016), pp. 11-22, 10.1016/j.jtrangeo.2016.02.002. Dyddiad cyrchu: 01/09/2021
 9. https://www.youtube.com/watch?v=aLzUOfnaiKM&t=228s Dyddiad cyrchu: 26/08/2021
 10. https://ecochargerquads.com/case-studies-goes-to-school Dyddiad cyrchu: 26/08/2021
 11. Walter Jehne: Climate Solutions for a Blue Planet presentation. Sefydlodd Walter Jehne https://www.healthysoils.com.au/. https://www.youtube.com/watch?v=DQN9t-g2J-0. Dyddiad cyrchu: 25/08/2021
 12. Thieme, M., World Wildlife Fund (WWF).2021. Rivers can be climate change solutions too (commentary). Mongabay News US. Dyddiad cyrchu: 26/08/2021
 13. Hughes, K., The worlds forgotten fishes. World Wildlife Fund International. 2021. https://europe.nxtbook.com/nxteu/wwfintl/freshwater_fishes_report/index.php#/p/48 Dyddiad cyrchu: 27/08/2021