Cymorth Astudio

gan Helen Siegieda

Y LLYFRGELL
Yn y flwyddyn gyntaf efallai na fyddwch yn treulio llawer iawn o amser yn y llyfrgell, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn dod yn gyfarwydd â sut i ddod o hyd i a benthyg llyfr, sut i weithredu’r argraffwyr a sganwyr a sut i gael gwybod ble mae cyfrifiaduron ar gael. Fe wnes i hyn yn fy mlwyddyn gyntaf ac mae’n helpu i chi neidio yn syth i mewn i eich astudiaethau yn yr ail flwyddyn fel y gwyddoch beth i’w wneud! Yn hytrach na threulio misoedd yn ceisio deall popeth.

YR ADRAN DDAEARYDDIAETH
Mae’r holl staff yn wirioneddol gyfeillgar yn yr Adran Ddaearyddiaeth ac yn barod i helpu os ydych yn cael trafferth gydag unrhyw beth. Yn bersonol roeddwn yn cael trafferth â setlo i mewn i’r brifysgol ac es i siarad â’m tiwtor personol, Kevin Grove, a helpodd i mi gadw fy nghymhelliant ac fy annog i beidio â gadael. Cynigiodd ei brofiadau ei hun ynglŷn â symud filltiroedd i ffwrdd o gartref a sut mae’n anodd ar y dechrau. Mae Kim Peters yn diwtor academaidd gwych hefyd ac yr wyf yn gwybod ei bod fy nghyd-fyfyrwyr wedi cysylltu â hi ar sawl achlysur oherwydd eu bod wedi bod yn ansicr am sut i gwblhau aseiniad; cadwch gofnod o oriau swyddfa staff neu mae croeso i chi anfon e-bost atyn nhw! Mae manylion pawb ar wefan Prifysgol Aberystwyth.

RHEOLI AMSER
Yn bersonol, dyma oedd un o’r agweddau mwyaf anodd o fywyd prifysgol. Gyda bod yn fyfyriwr newydd, anghyfarwydd i’r dref, yn awyddus i gymdeithasu a gwneud ffrindiau newydd yn ogystal â cheisio bod yn ran o’r Clwb Taekwondo a’r Clwb heicio, cefias fy llethu â phopeth roedd rhaid i mi ei wneud. Peidiwch â gadael i bethau fynd yn drech arno chi! Cadwch ddyddiadur ac ysgrifennu i lawr yr holl bethau rhaid i chi wneud yr wythnos honno. Peidiwch â phentyrru gormod i un diwrnod rhag i chi orlwytho eich hun; dosbarthwch y gwaith drwy gydol yr wythnos a peidiwch ag anghofio i adael ychydig o nosweithiau rhydd i dreulio gyda ffrindiau neu ymlacio.

ASEINIADAU
Mae Prifysgol Aberystwyth yn unigryw gan ei fod yn asesu ei myfyrwyr mewn llu o ffyrdd gwahanol; nid traethodau’n unig, ond adroddiadau, adolygiadau llenyddiaeth, cyflwyniadau grŵp, cyflwyniadau unigol, cyfweliadau, holiaduron a mwy. Mae bod yn fyfyriwr daearyddiaeth yn rhoi amrywiaeth eang o sgiliau proffesiynol y gallwch eu cymryd i mewn i’r gweithle chi. Peidiwch â phoeni os ydych yn brin o hyder wrth wneud cyflwyniad neu bod eich traethodau ddim yn ddigon da, dyna yw bwriad y flwyddyn gyntaf – i wella eich gwendidau. Yn bersonol, yn yr ysgol uwchradd ni fyddai fy athrawon yn fy newis i wneud cyflwyniad oherwydd byddwn yn rhy nerfus a methu siarad o flaen grŵp bach o bobl. Ar ôl ychydig o gyflwyniadau yn y Brifysgol rwyf bellach yn gallu cyflwyno o flaen dau gant o bobl yn hyderus, a nid wyf hyd yn oed yn mynd yn nerfus. Mae’n cael ei brofi yn ystadegol ar ôl 5-10 o gyflwyniadau y dewch chi’n llawer mwy hyderus ac arfer â’r gweithgaredd. ‘Practice makes perfect!’

TRAETHODAU
Rwyf bob amser yn meddwl taw y mwyaf rwy’n darllen, yr hawsaf bydd y traethawd i’w hysgrifennu. Dechreuwch drwy gael golwg yn y llyfrgell ac wrth fenthyg llyfrau sydd â theitlau / penodau perthnasol i’ch aseiniad. Dechreuwch drwy gael rhywfaint o wybodaeth gefndirol o gwmpas y pwnc, yna gallwch ddefnyddio Google Scholar neu Primo i ganolbwyntio ar feysydd penodol. Rwy’n argymell tua 7-10 o ffynonellau o safon uchel ar gyfer traethawd gweddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ysgrifennu’r cyfeiriadau wrth i chi fynd yn eich blaen, does dim yn waeth na gorffen traethawd a chyrraedd y llyfryddiaeth ‘mond i sylweddoli nad oes gennych syniad o ble y daw pob dyfyniad a darn o wybodaeth. Yn olaf, cymerwch eich amser. Mae’r broses o ysgrifennu traethawd yn cymryd 4-5 diwrnod; treuliwch 3 diwrnod yn darllen a gwneud nodiadau, ac yna cynllunio ac ysgrifennu dros y dau ddiwrnod nesaf.

GWAITH GRŴP
Mae gwaith grŵp yn rhan wirioneddol bleserus o brifysgol, a gallwch wneud ffrindiau newydd wrth i chi gael eich rhoi mewn grwpiau gyda myfyrwyr na fyddech fel arfer yn cymdeithasu â hwy. Byddwch yn gwrtais a dod i adnabod aelodau eraill yn eich grŵp cyn dechrau ar y gwaith. O brofiad, mae creu tudalen Facebook yn ffordd hawdd iawn i ddiweddaru aelodau eraill y grŵp a gwneud yn siŵr eich bod i gyd ar y trywydd iawn. Gwnewch yn siwr i gwrdd fwy nag unwaith yn eich grŵp. Byddwch yn gwahanu ac yn gwneud darnau unigol o waith ymchwil, ond mae’n rhaid i hyn ddod at ei gilydd, felly bydd angen cyfarfod i roi’r cyfan mewn un cyflwyniad / adroddiad ac yna ei ymarfer ychydig o weithiau i wneud yn siŵr ei fod yn llifo. Camsyniad cyffredin yw nad oes angen darllen ar gyfer gwaith grŵp. Mae hynny’n anghywir; mae’r darlithwyr i gyd yn hoffi gweld ôl darllen mewn darn o waith felly gwnewch ychydig o ddarllen yr un a thaflu mewn dyfyniad yma ac acw i wneud hi’n amlwg eich bod wedi darllen, a sicrhewch ei fod yn berthnasol i’ch pwnc.

Barn Myfyrwyr

gan Helen Siegieda

Gan fy mod yn fyfyriwr Daearyddiaeth Ddynol yn Aberystwyth roeddwn i am gael gwybod sut mae fy nghyd-fyfyrwyr yn dod ymlaen ar eu cyrsiau, a pha gyngor sydd ganddynt i ddarpar fyfyrwyr a glas-fyfyrwyr yr Adran Ddaearyddiaeth.

Isabel Parry (Ail Flwyddyn, F800)
A oes gennyt unrhyw gyngor i fyfyrwyr wrth iddynt ddewis modiwlau?
Ystyria sut caiff y modiwl ei asesu a’r hyn yr wyt yn perfformio orau ynddo e.e. traethodau, arholiadau, cyflwyniadau. Fodd bynnag, yn bwysicaf oll, dewisa modiwlau ‘sgen ti ddiddordeb ynddo ac y byddi’n mwynhau.

Beth yw dy ddiddordebau personol mewn daearyddiaeth?
Y ffordd yr ydym yn effeithio ar yr amgylchedd a sut mae’r amgylchedd yn effeithio arnom ni e.e. trychinebau naturiol, newid hinsawdd, diogelwch bwyd a dŵr.

Beth wyt ti’n ei wneud ar gyfer eich traethawd hir?
Fy mwriad yw i edrych ar ddiogelwch dŵr a mynediad anghyfartal at adnoddau dŵr.

Cyngor cyffredinol?
Gwna dy orau o gyfleoedd a gynigir, cael hwyl ond gofala dy fod yn gwneud amser ar gyfer gwaith prifysgol (yn enwedig yn yr ail flwyddyn!!!).

Olly Haines (Ail Flwyddyn, L700)
Beth fu dy hoff modiwl hyd yn hyn?
‘Placing Politics’ oherwydd ei fod y mwyaf perthnasol i fy niddordebau ac ei fod yn fy nghaniatáu i ddadlau fy marn yn erbyn safbwyntiau eraill. Mae’r darlithwyr hefyd wedi bod y mwyaf diddorol.

Beth yw dy ddiddordebau personol o fewn daearyddiaeth?
Gwleidyddiaeth daearyddiaeth a sut mae gwleidyddion wedi datblygu ar hyd y blynyddoedd wrth i’r byd o’u cwmpas newid. Er enghraifft, sut mae cyfryngau cymdeithasol yn chwarae mwy o ran ym mhob etholiad cyffredinol. Mae’r diddordeb hwn wedi fy arwain at gael profiad gwaith / interniaeth gyda Kirsty Williams.

A oes gennyt unrhyw gyngor i fyfyrwyr wrth iddynt ddewis modiwlau?
Gwna yn siŵr dy fod yn deall cynnwys y modiwl cyn ei ddewis a sicrhau ei fod y modiwl cywir sy’n briodol i dy radd, yn enwedig dewisiadau ail flwyddyn.