Lle y gallai daearyddiaeth fynd â chi?

by Sara Elizabeth Fisher

Ydych chi erioed wedi meddwl am sut i fynd ar drywydd eich cariad at ddaearyddiaeth. Mae gan y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol (gydag IBG) yr ateb ar ffurf cynllun Llysgenhadon sydd wedi’i dargedu at ddaearyddwyr israddedig, ôl-raddedig a graddedigion sy’n chwilio i wneud cyfraniad gweithredol i’w cymunedau ac i hyrwyddo daearyddiaeth fel pwnc. Simon Faulkner, cydlynydd y cynllun sydd yma’n esbonio’r manteision i ddisgyblion ysgol:

‘Defnyddia Cynllun Llysgenhadon Daearyddiaeth frwdfrydedd ac angerdd israddedigion a graddedigion daearyddiaeth am y pwnc i ddangos i ddisgyblion ysgol o unrhyw oed Ysgolion Uwchradd perthnasedd a phwysigrwydd y pwnc, nid yn unig iddynt hwy yn bersonol, ond hefyd ei bwysigrwydd i’r byd ehangach.’

Mae’r cynllun yn bodoli i hyrwyddo disgyblaeth daearyddiaeth. Mae pawb sydd wedi ymwneud â daearyddiaeth wedi profi pobl sydd â chanfyddiad o stereoteipiau negyddol o’r pwnc, sy’n bethau sy’n tynnu oddi ar dyfnder a disgleirdeb y pwnc. Mae’r cynllun hwn yn ceisio chwalu’r mythau sy’n gysylltiedig â’r pwnc a hybu daearyddiaeth fel pwnc ysbrydoledig ac amrywiol.

Ymunais â’r cynllun yn fy nhrydedd flwyddyn fel ffordd o wella fy nghyflogadwyedd ac i fy helpu i ystyried llwybrau gyrfa amgen. Fodd bynnag synnais o’r ochr orau gyda’r diwrnod hyfforddi. Yn onest, roeddwn yn disgwyl ychydig oriau yn mynd drwy ganllawiau a rheoliadau diogelwch. Fodd bynnag, roedd y sesiwn yn dangos Daearyddiaeth ar ei orau; roedd yn ddiddorol, yn llawn gwybodaeth ac yn hynod o bleserus. Trwy gydol y sesiwn hyfforddi buom yn trafod sut i annog disgyblion iau i ymgysylltu â’r ddisgyblaeth, sut i wneud sesiynau creadigol a rhyngweithiol a delio ag unrhyw broblemau a allai godi drwy gydol ein cyfranogiad ar y cynllun. Roedd y pwyslais ar sut y gallwn gymryd ein syniadau a chariad at Ddaearyddiaeth y tu hwnt i’r sefydliad, mae hyn fel Simon Faulkner yn datgan yw prif ddiben y cynllun:

‘Mae’r Cynllun yn rhoi pwyslais mawr ar gyfathrebu’r pwnc i ddisgyblion ysgol, gan dynnu ar yr hyn ddysgwyd gan y Llysgenhadon yn ystod eu gradd a syniadau na fyddai disgyblion wedi dod ar eu traws o’r blaen, mewn ymdrech i’w hannog i gymryd y pwnc heibio i’r camau gorfodol.’

Mae’r cynllun yn hybu ymwybyddiaeth a set o sgiliau sy’n werthfawr ar lefel bersonol, gan ddarparu’r Llysgenhadon gyda’r hyder a’r cymhelliant i wneud rhywbeth gyda’u hangerdd am y pwnc. Eglura William Hingley, myfyriwr Daearyddiaeth yn y drydedd flwyddyn a ymgymerodd â’r cynllun y llynedd sut mae’r cynllun wedi ei alluogi i ehangu ei set sgiliau, ‘mae’r cynllun wir wedi datblygu fy hyder wrth weithio â phlant iau ac fy helpu i rannu fy nghariad o Ddaearyddiaeth’. Mae hwn yn deimlad a rennir gan Gydlynydd y cynllun, ‘mae’r cynllun yn hyrwyddo agweddau o ddaearyddiaeth nad ydynt bob amser yn cael eu cydnabod, megis yr amrywiaeth o sgiliau byddwch yn eu hennill a natur ymwybodol cymdeithasol (socially conscious) y pwnc’. Mae’r cynllun yn anarferol o ran mynd i’r afael â llawer o faterion, gan ehangu gorwelion y daearyddwr a’r pwnc ill dau.

‘Rwyf yn argymell y dylai pob myfyriwr wneud cais am y cynllun:

‘Mae’r Cynllun Llysgennad RGS wedi helpu i gadarnhau fy angerdd am ddaearyddiaeth. Cofiais faint o hwyl sydd y tu hwnt i draethodau hir a dyddiadau cau. Roedd y diwrnod yn llawer o hwyl a byddwn yn annog pawb i roi cynnig arni’. Daniel McConaghy, myfyriwr Daearyddiaeth trydedd flwyddyn.

Felly, y tro nesaf y daw’r e-bost i ofyn pobl i gofrestru ar y cynllun Llysgenhadon RGS, rho gynnig arni!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *