Cymorth Astudio

gan Helen Siegieda

Y LLYFRGELL
Yn y flwyddyn gyntaf efallai na fyddwch yn treulio llawer iawn o amser yn y llyfrgell, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn dod yn gyfarwydd â sut i ddod o hyd i a benthyg llyfr, sut i weithredu’r argraffwyr a sganwyr a sut i gael gwybod ble mae cyfrifiaduron ar gael. Fe wnes i hyn yn fy mlwyddyn gyntaf ac mae’n helpu i chi neidio yn syth i mewn i eich astudiaethau yn yr ail flwyddyn fel y gwyddoch beth i’w wneud! Yn hytrach na threulio misoedd yn ceisio deall popeth.

YR ADRAN DDAEARYDDIAETH
Mae’r holl staff yn wirioneddol gyfeillgar yn yr Adran Ddaearyddiaeth ac yn barod i helpu os ydych yn cael trafferth gydag unrhyw beth. Yn bersonol roeddwn yn cael trafferth â setlo i mewn i’r brifysgol ac es i siarad â’m tiwtor personol, Kevin Grove, a helpodd i mi gadw fy nghymhelliant ac fy annog i beidio â gadael. Cynigiodd ei brofiadau ei hun ynglŷn â symud filltiroedd i ffwrdd o gartref a sut mae’n anodd ar y dechrau. Mae Kim Peters yn diwtor academaidd gwych hefyd ac yr wyf yn gwybod ei bod fy nghyd-fyfyrwyr wedi cysylltu â hi ar sawl achlysur oherwydd eu bod wedi bod yn ansicr am sut i gwblhau aseiniad; cadwch gofnod o oriau swyddfa staff neu mae croeso i chi anfon e-bost atyn nhw! Mae manylion pawb ar wefan Prifysgol Aberystwyth.

RHEOLI AMSER
Yn bersonol, dyma oedd un o’r agweddau mwyaf anodd o fywyd prifysgol. Gyda bod yn fyfyriwr newydd, anghyfarwydd i’r dref, yn awyddus i gymdeithasu a gwneud ffrindiau newydd yn ogystal â cheisio bod yn ran o’r Clwb Taekwondo a’r Clwb heicio, cefias fy llethu â phopeth roedd rhaid i mi ei wneud. Peidiwch â gadael i bethau fynd yn drech arno chi! Cadwch ddyddiadur ac ysgrifennu i lawr yr holl bethau rhaid i chi wneud yr wythnos honno. Peidiwch â phentyrru gormod i un diwrnod rhag i chi orlwytho eich hun; dosbarthwch y gwaith drwy gydol yr wythnos a peidiwch ag anghofio i adael ychydig o nosweithiau rhydd i dreulio gyda ffrindiau neu ymlacio.

ASEINIADAU
Mae Prifysgol Aberystwyth yn unigryw gan ei fod yn asesu ei myfyrwyr mewn llu o ffyrdd gwahanol; nid traethodau’n unig, ond adroddiadau, adolygiadau llenyddiaeth, cyflwyniadau grŵp, cyflwyniadau unigol, cyfweliadau, holiaduron a mwy. Mae bod yn fyfyriwr daearyddiaeth yn rhoi amrywiaeth eang o sgiliau proffesiynol y gallwch eu cymryd i mewn i’r gweithle chi. Peidiwch â phoeni os ydych yn brin o hyder wrth wneud cyflwyniad neu bod eich traethodau ddim yn ddigon da, dyna yw bwriad y flwyddyn gyntaf – i wella eich gwendidau. Yn bersonol, yn yr ysgol uwchradd ni fyddai fy athrawon yn fy newis i wneud cyflwyniad oherwydd byddwn yn rhy nerfus a methu siarad o flaen grŵp bach o bobl. Ar ôl ychydig o gyflwyniadau yn y Brifysgol rwyf bellach yn gallu cyflwyno o flaen dau gant o bobl yn hyderus, a nid wyf hyd yn oed yn mynd yn nerfus. Mae’n cael ei brofi yn ystadegol ar ôl 5-10 o gyflwyniadau y dewch chi’n llawer mwy hyderus ac arfer â’r gweithgaredd. ‘Practice makes perfect!’

TRAETHODAU
Rwyf bob amser yn meddwl taw y mwyaf rwy’n darllen, yr hawsaf bydd y traethawd i’w hysgrifennu. Dechreuwch drwy gael golwg yn y llyfrgell ac wrth fenthyg llyfrau sydd â theitlau / penodau perthnasol i’ch aseiniad. Dechreuwch drwy gael rhywfaint o wybodaeth gefndirol o gwmpas y pwnc, yna gallwch ddefnyddio Google Scholar neu Primo i ganolbwyntio ar feysydd penodol. Rwy’n argymell tua 7-10 o ffynonellau o safon uchel ar gyfer traethawd gweddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ysgrifennu’r cyfeiriadau wrth i chi fynd yn eich blaen, does dim yn waeth na gorffen traethawd a chyrraedd y llyfryddiaeth ‘mond i sylweddoli nad oes gennych syniad o ble y daw pob dyfyniad a darn o wybodaeth. Yn olaf, cymerwch eich amser. Mae’r broses o ysgrifennu traethawd yn cymryd 4-5 diwrnod; treuliwch 3 diwrnod yn darllen a gwneud nodiadau, ac yna cynllunio ac ysgrifennu dros y dau ddiwrnod nesaf.

GWAITH GRŴP
Mae gwaith grŵp yn rhan wirioneddol bleserus o brifysgol, a gallwch wneud ffrindiau newydd wrth i chi gael eich rhoi mewn grwpiau gyda myfyrwyr na fyddech fel arfer yn cymdeithasu â hwy. Byddwch yn gwrtais a dod i adnabod aelodau eraill yn eich grŵp cyn dechrau ar y gwaith. O brofiad, mae creu tudalen Facebook yn ffordd hawdd iawn i ddiweddaru aelodau eraill y grŵp a gwneud yn siŵr eich bod i gyd ar y trywydd iawn. Gwnewch yn siwr i gwrdd fwy nag unwaith yn eich grŵp. Byddwch yn gwahanu ac yn gwneud darnau unigol o waith ymchwil, ond mae’n rhaid i hyn ddod at ei gilydd, felly bydd angen cyfarfod i roi’r cyfan mewn un cyflwyniad / adroddiad ac yna ei ymarfer ychydig o weithiau i wneud yn siŵr ei fod yn llifo. Camsyniad cyffredin yw nad oes angen darllen ar gyfer gwaith grŵp. Mae hynny’n anghywir; mae’r darlithwyr i gyd yn hoffi gweld ôl darllen mewn darn o waith felly gwnewch ychydig o ddarllen yr un a thaflu mewn dyfyniad yma ac acw i wneud hi’n amlwg eich bod wedi darllen, a sicrhewch ei fod yn berthnasol i’ch pwnc.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *