Manteision y Gwaith Ailwampio

Helo eto!

Efallai eich bod wedi sylwi ar brysurdeb mawr y tu ôl i adeilad Hugh Owen yr wythnos hon. Mae’r dodrefn wedi cyrraedd ac mae’r ardal newydd yn dechrau dod i drefn.

Wrth i ni nesáu at ein dyddiad lansio (dydd Mercher 3 Ionawr) dyma nodyn i’ch atgoffa am fanteision y gwaith ailwampio:
Bydd yn cynyddu’r lle i ddefnyddwyr o:

 • 21 Ardal Astudio gyda Chyfrifiadur
 • 24 Ardal Astudio i Grwpiau
 • 21 lle eistedd hyblyg/hamddenol
 • i:

 • 22 Ardal Astudio gyda Chyfrifiadur (gan gynnwys desgiau sy’n gallu newid uchder ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn)
 • 76 Ardal Astudio i Grwpiau
 • 26 lle eistedd hyblyg/hamddenol
 • Dyma gynnydd o 88% mewn ardaloedd astudio i chi ar Lawr D.

  Rydym wedi defnyddio ardal y staff i greu:

 • Ardal i chi fwynhau diodydd poeth ac oer a byrbrydau oer.
 • Cyfleusterau niwtral o ran y rhywiau newydd sbon ar Lawr D.
 • Dwy Ystafell Astudio i Grwpiau ar gyfer gweithio ac astudio mewn grwpiau.
 • Rydym wedi gwella’r awyriad, y gwres a’r golau i greu amgylchedd gwaith mwy pleserus i’r myfyrwyr a’r staff sy’n gweithio ar Lawr D.

  Dyma nodyn i’ch atgoffa ein bod yn ailagor Llawr D eto ddydd Mercher 3 Ionawr am 8:30yb. Gobeithio y gwelwn ni chi bryd hynny.

  Teils ar y nenfwd ac Arolwg i Ddefnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth 2017

  Annwyl ddefnyddwyr y llyfrgell!

  Newyddion da – mae’r golau a’r system dymheru nawr wedi’u gosod ac mae’r criw wrthi’n rhoi teils yn ffrâm y nenfwd.

  Ar nodyn gwahanol, hoffem annog yr holl fyfyrwyr a staff i roi adborth i ni am eich awgrymiadau, eich hoff bethau a’ch cas bethau, yn yr Arolwg i Ddefnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth eleni: https://aber.onlinesurveys.ac.uk/isusersurvey17

  Rydym eisiau gwybod beth yr ydych yn ei hoffi am eich llyfrgell, y gwaith ailwampio ar Lawr D a’r gwasanaethau a ddarparwn.

  Gobeithio y cewch chi wythnos dda,
  Ania ac Arfon

  Newyddion diweddaraf! Ystafell astudio i grwpiau a thoiledau niwtral o ran y rhywiau.

  Helo bawb!

  Mae’r gwaith o ailwampio Llawr D yn symud ymlaen yn gyflym. Bob wythnos rydym yn gweld pethau’n newid a dechrau cymryd siâp. Y gwaith diweddaraf oedd dechrau gweithio ar:

  • Eich ystafell astudio newydd i grwpiau…

  • … a’r toiledau niwtral o ran y rhywiau ar waelod y grisiau.

  Hoffem ymddiheuro unwaith eto am unrhyw aflonyddwch sŵn. Fel y soniwyd yn ein blogiau blaenorol, bydd hyn yn dod yn llai o broblem o hyn allan.

  Edrychwch ar ein negeseuon blaenorol:
  Rydym nawr yn gweithio ar y nenfwd
  Dewch i ddathlu ail-agor Llawr D ar 3 Ionawr 2018

  Byddwn mewn cysylltiad eto’n fuan,
  Ania ac Arfon

  Dewch i ddathlu ail-agor Llawr D ar 3 Ionawr 2018!

  Helo eto,

  Bythefnos yn ôl gwnaethom roi’r newyddion diweddaraf i chi am y gwaith i’r nenfwd ar Lawr D (gweler ein neges ddiwethaf). Mae’n bleser gennym ddweud bod y gwaith mwyaf swnllyd bron drosodd. Mae’r ardaloedd yn dechrau cymryd siâp gyda’r darnau gosod a’r gosodiadau nawr yn cael eu hychwanegu – edrychwch ar rai o’r ffotograffau newydd isod:

  • Mae’r lampau cyntaf yn cael eu gosod yma.


  • Mae’r ardal luniaeth yn edrych yn dda!
  #

  Rydym yn gwybod nad oedd y llyfrgell mor dawel ag arfer dros yr wythnosau diwethaf. Byddwn yn gwobrwyo eich amynedd a’ch dealltwriaeth gyda chacen i bawb sy’n dod i ddathlu ail-agoriad Llawr D ddydd Mercher 3 Ionawr 2018. Bydd agoriad ffurfiol bach gan yr Is-Ganghellor yn digwydd tua wythnos wedyn.

  Byddwn yn ôl yn fuan gyda rhagor o newyddion a ffotograffau.

  Hwyl am y tro!

  Ania ac Arfon

  Rydym nawr yn gweithio ar y nenfwd

  Annwyl fyfyrwyr a staff,

  Gobeithio eich bod wedi setlo’n dda i’r flwyddyn academaidd newydd. Efallai eich bod wedi bod yn pendroni pam mae’r llyfrgell wedi bod yn fwy swnllyd nag arfer yn ddiweddar. Y rheswm dros yr holl sŵn drilio aflonyddgar yn y llyfrgell yw bod y criw bellach wedi dechrau gweithio ar y nenfwd. Byddant yn parhau â’r gwaith hwn dros y pythefnos nesaf. Rydym yn ymddiheuro am yr aflonyddu, bydd y sŵn yn lleihau wrth i’r gwaith symud ymlaen i bethau mwy addurnol.

  Rydym yn gweithio i wneud ein Llyfrgell yn lle mwy modern a chyfforddus i astudio ynddi, gyda’r cyfleusterau a’r adnoddau dysgu gorau posibl. Beth am gael cipolwg ar yr hyn sy’n digwydd ar Lawr D ar hyn o bryd:

   

  • Hon fydd yr ardal luniaeth, lle gallwch gymdeithasu a chael paned o de!
  •  

  • Ar hyn o bryd, rydym yn gosod y nenfwd cwymp yno.
  •  

  • Gan edrych o’r ardal luniaeth gallwn weld y gwaith glanhau er mwyn paratoi ar gyfer y grid nenfwd a’r drysau newydd ar y chwith.
  •  

  • Yn ogystal â’r nenfwd rydym hefyd yn gweithio ar baratoi’r llawr ar gyfer ein carpedi newydd, lliwgar.
  •  

  • Cwblhau’r waliau mewnol ar gyfer yr ardal staff.
  •  

  • A ffrâm drws ffrynt y cyntedd newydd.

   

  Rydym yn ddiolchgar am eich amynedd ac yn gobeithio eich bod yn edrych ymlaen at weld Llawr D yn cael ei ail-agor ym mis Ionawr 2018.

  Byddwn yn rhoi’r manylion diweddaraf i chi’n fuan, cofiwch edrych ar ein blog i gael y newyddion diweddaraf am y gwaith ailwampio!

  Ania ac Arfon

  Adroddiad Cynnydd 2

  Helo,
  Rydym wedi cyrraedd wythnos 10 o’r gwaith adeiladu.
  Yn ein cyfarfod yr wythnos ddiwethaf gyda’r contractwyr, RL Davies, cadarnhawyd y cynnydd canlynol:
  • Mae’r gwaith o ynysu/tynnu’r deunyddiau mecanyddol a thrydanol wedi’i gwblhau 100%
  • Mae cam cyntaf y gwaith plymio a mecanyddol wedi dechrau.
  • Gosodwyd byrddau ar un ochr o’r paredau mewnol i gyd.
  • Cwblhawyd is-strwythur cyntedd y fynedfa. Tynnwyd cydrannau i greu lle ar gyfer ein mynedfa newydd. (Cofiwch y bydd y fynedfa yn cael ei symud i wynebu’r ymgynullfan)
  • Bydd grid ein nenfwd crog yn cael ei osod yr wythnos nesaf.
  • Mae’r gwaith ar y system awyru yn parhau. Bydd y system awyru newydd hon yn creu amgylchedd gweithio gwell i’r staff a’r myfyrwyr ar Lawr D.


  Y prif beth rydym yn gweithio arno’r wythnos hon gyda’n trydanwyr a’n peirianwyr mecanyddol yw safle ein dodrefn newydd. Yn dilyn adborth cyson gan y myfyrwyr, rydym yn ceisio sicrhau bod gennym gymaint o socedi trydan ac USB ag sy’n rhesymol bosibl yn ein gofod newydd fel bod modd i chi wefrio eich gliniaduron a’ch cyfarpar symudol.


  Rydym hefyd wedi cael cyfarfodydd hynod lwyddiannus gyda’n cydweithwyr yn y Stiwdio Ddylunio. . Eto, yn sgil adborth oddi wrth y myfyrwyr, rydym yn gobeithio y bydd gennym furluniau a phapur wal prydferth iawn ar Lawr D ar ei newydd wedd.

  Y Newyddion Diweddaraf

  Rydym wedi cyrraedd wythnos 6 o’r gwaith adeiladu:

  Yr wythnos ddiwethaf, ar ôl siarad â’r contractwyr, RL Davies, rhoddwyd gwybod am y cynnydd canlynol:
  • Mae’r gwaith gosod a galluogi wedi’i gwblhau.
  • Mae’r contractwyr bron â gorffen y gwaith o dynnu deunyddiau meddal allan a dymchwel.
  • Maent wedi dechrau ar y gwaith o dynnu’r deunydd trydanol ac mae’r gwaith gosod cychwynnol wedi dechrau.
  • Bydd y gwaith o dynnu’r deunyddiau mecanyddol yn dechrau’n fuan iawn.
  • Maent wedi gosod bwrdd cyflenwad newydd.

  Gwnaethom hefyd drafod pethau megis cloeon y drysau, teils i’r nenfwd a theils carped.

  Yr wythnos hon byddant yn gweithio ar yr uned awyru a’r system blymio.

  Rydym yn gobeithio llwytho rhagor o luniau o’r gwaith i fyny yn fuan.

  Dechrau ar y gwaith!

  Mae gwaith ar y prosiect wedi dechrau ac mae ein contractwyr RL Davies yng nghanol y gwaith dymchwel. Mae’n hynod gyffrous gweld y cynnydd sy’n cael ei wneud. Mae’r palisiau wedi’u codi o amgylch y safle ac rydym wedi rhoi posteri gwybodaeth i fyny i sicrhau bod pawb yn gwybod beth sy’n digwydd y tu ôl i’r rhwystr.

  Rydym hefyd wedi gosod arddangosfa fach y tu allan i’r fynedfa dros dro i’r Llyfrgell. Mae hwn yn dangos union gynllun y gofod sy’n cael ei ailwampio, yn ogystal â rhai o’r dodrefn, lliwiau a phatrymau y byddwn yn eu gweld pan fydd y gwaith wedi’i gwblhau.

  Y gwaith dymchwel yw cam mwyaf swnllyd y prosiect ac mae ein contractwyr yn disgwyl i’r gwaith bara am tua tri diwrnod arall yn unig; maent hefyd yn gweithio gyda’r hwyr i leihau’r sŵn yn ystod oriau swyddfa. Rydym yn gwerthfawrogi bod y cam hwn o’r gwaith wedi bod yn swnllyd ac fe hoffem ddiolch i bawb am eu dealltwriaeth a’u hamynedd wrth i ni gyflawni’r gwaith hanfodol hwn.

  Dyma ambell lun o’r gwaith sy’n digwydd ar hyn o bryd.

  Julie Hart, ein Prif Lyfrgellydd a Swyddog Gweithredol y Prosiect, a minnau yn gwisgo offer diogelwch hynod ffasiynol, ar ein ffordd i ymweld â’r contractwyr.

  Dod o hyd i’r fynedfa i Lyfrgell Hugh Owen

  Helo bawb,

  I helpu ein defnyddwyr i ddod o hyd i’r fynedfa i Lyfrgell Hugh Owen yn ystod y gwaith adnewyddu, mae Ellie Downes, ein cynorthwyydd llyfrgell hyfryd, wedi gwneud fideos sy’n dangos yn union sut i ddod o hyd i ni.

  Sut i ddod o hyd i’r fynedfa i Lyfrgell Hugh Owen o gyfeiriad Rosser/Parry-Williams (Adran ThFfaTh):

  Sut i ddod o hyd i’r fynedfa i Lyfrgell Hugh Owen o gyfeiriad y Piazza