Rydym ar agor!

Helo bawb,

Yn sgil ein lansiad llwyddiannus, braf gweld bod yr adnewyddu newydd ar Lawr D yn Llyfrgell Hugh Owen wedi’u cwblhau yn llawn ac ar waith. Mae’r ystafelloedd astudio grŵp yn brysur ac mae’r llyfrgell yn llawn o fyfyrwyr yn adolygu’n ddiwyd ar gyfer eu harholiadau.

Agorwyd y llawr yn swyddogol gan ein his-ganghellor , yr Athro Elisabeth Treasure ar ddydd Llun 8fed o Ionawr. Gallwch ddarllen am y lansiad yma.


Mae gennym albwm o luniau o’r llawr ar ei newydd wedd ar Flickr.

Diolch i bawb a gyfrannodd eu syniadau tuag at ddyluniad yr ardal newydd. Credwn y gallwch weld bod eich adborth a’ch syniadau wedi dylanwadu ar yr adnewyddu.

Ar ran staff y Gwasanaethau Gwybodaeth, hoffwn ddymuno pob lwc i’n holl fyfyrwyr a’u harholiadau.

Manteision y Gwaith Ailwampio

Helo eto!

Efallai eich bod wedi sylwi ar brysurdeb mawr y tu ôl i adeilad Hugh Owen yr wythnos hon. Mae’r dodrefn wedi cyrraedd ac mae’r ardal newydd yn dechrau dod i drefn.

Wrth i ni nesáu at ein dyddiad lansio (dydd Mercher 3 Ionawr) dyma nodyn i’ch atgoffa am fanteision y gwaith ailwampio:
Bydd yn cynyddu’r lle i ddefnyddwyr o:

 • 21 Ardal Astudio gyda Chyfrifiadur
 • 24 Ardal Astudio i Grwpiau
 • 21 lle eistedd hyblyg/hamddenol
 • i:

 • 22 Ardal Astudio gyda Chyfrifiadur (gan gynnwys desgiau sy’n gallu newid uchder ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn)
 • 76 Ardal Astudio i Grwpiau
 • 26 lle eistedd hyblyg/hamddenol
 • Dyma gynnydd o 88% mewn ardaloedd astudio i chi ar Lawr D.

  Rydym wedi defnyddio ardal y staff i greu:

 • Ardal i chi fwynhau diodydd poeth ac oer a byrbrydau oer.
 • Cyfleusterau niwtral o ran y rhywiau newydd sbon ar Lawr D.
 • Dwy Ystafell Astudio i Grwpiau ar gyfer gweithio ac astudio mewn grwpiau.
 • Rydym wedi gwella’r awyriad, y gwres a’r golau i greu amgylchedd gwaith mwy pleserus i’r myfyrwyr a’r staff sy’n gweithio ar Lawr D.

  Dyma nodyn i’ch atgoffa ein bod yn ailagor Llawr D eto ddydd Mercher 3 Ionawr am 8:30yb. Gobeithio y gwelwn ni chi bryd hynny.

  Adroddiad Cynnydd 2

  Helo,
  Rydym wedi cyrraedd wythnos 10 o’r gwaith adeiladu.
  Yn ein cyfarfod yr wythnos ddiwethaf gyda’r contractwyr, RL Davies, cadarnhawyd y cynnydd canlynol:
  • Mae’r gwaith o ynysu/tynnu’r deunyddiau mecanyddol a thrydanol wedi’i gwblhau 100%
  • Mae cam cyntaf y gwaith plymio a mecanyddol wedi dechrau.
  • Gosodwyd byrddau ar un ochr o’r paredau mewnol i gyd.
  • Cwblhawyd is-strwythur cyntedd y fynedfa. Tynnwyd cydrannau i greu lle ar gyfer ein mynedfa newydd. (Cofiwch y bydd y fynedfa yn cael ei symud i wynebu’r ymgynullfan)
  • Bydd grid ein nenfwd crog yn cael ei osod yr wythnos nesaf.
  • Mae’r gwaith ar y system awyru yn parhau. Bydd y system awyru newydd hon yn creu amgylchedd gweithio gwell i’r staff a’r myfyrwyr ar Lawr D.


  Y prif beth rydym yn gweithio arno’r wythnos hon gyda’n trydanwyr a’n peirianwyr mecanyddol yw safle ein dodrefn newydd. Yn dilyn adborth cyson gan y myfyrwyr, rydym yn ceisio sicrhau bod gennym gymaint o socedi trydan ac USB ag sy’n rhesymol bosibl yn ein gofod newydd fel bod modd i chi wefrio eich gliniaduron a’ch cyfarpar symudol.


  Rydym hefyd wedi cael cyfarfodydd hynod lwyddiannus gyda’n cydweithwyr yn y Stiwdio Ddylunio. . Eto, yn sgil adborth oddi wrth y myfyrwyr, rydym yn gobeithio y bydd gennym furluniau a phapur wal prydferth iawn ar Lawr D ar ei newydd wedd.

  Y Newyddion Diweddaraf

  Rydym wedi cyrraedd wythnos 6 o’r gwaith adeiladu:

  Yr wythnos ddiwethaf, ar ôl siarad â’r contractwyr, RL Davies, rhoddwyd gwybod am y cynnydd canlynol:
  • Mae’r gwaith gosod a galluogi wedi’i gwblhau.
  • Mae’r contractwyr bron â gorffen y gwaith o dynnu deunyddiau meddal allan a dymchwel.
  • Maent wedi dechrau ar y gwaith o dynnu’r deunydd trydanol ac mae’r gwaith gosod cychwynnol wedi dechrau.
  • Bydd y gwaith o dynnu’r deunyddiau mecanyddol yn dechrau’n fuan iawn.
  • Maent wedi gosod bwrdd cyflenwad newydd.

  Gwnaethom hefyd drafod pethau megis cloeon y drysau, teils i’r nenfwd a theils carped.

  Yr wythnos hon byddant yn gweithio ar yr uned awyru a’r system blymio.

  Rydym yn gobeithio llwytho rhagor o luniau o’r gwaith i fyny yn fuan.

  Dechrau ar y gwaith!

  Mae gwaith ar y prosiect wedi dechrau ac mae ein contractwyr RL Davies yng nghanol y gwaith dymchwel. Mae’n hynod gyffrous gweld y cynnydd sy’n cael ei wneud. Mae’r palisiau wedi’u codi o amgylch y safle ac rydym wedi rhoi posteri gwybodaeth i fyny i sicrhau bod pawb yn gwybod beth sy’n digwydd y tu ôl i’r rhwystr.

  Rydym hefyd wedi gosod arddangosfa fach y tu allan i’r fynedfa dros dro i’r Llyfrgell. Mae hwn yn dangos union gynllun y gofod sy’n cael ei ailwampio, yn ogystal â rhai o’r dodrefn, lliwiau a phatrymau y byddwn yn eu gweld pan fydd y gwaith wedi’i gwblhau.

  Y gwaith dymchwel yw cam mwyaf swnllyd y prosiect ac mae ein contractwyr yn disgwyl i’r gwaith bara am tua tri diwrnod arall yn unig; maent hefyd yn gweithio gyda’r hwyr i leihau’r sŵn yn ystod oriau swyddfa. Rydym yn gwerthfawrogi bod y cam hwn o’r gwaith wedi bod yn swnllyd ac fe hoffem ddiolch i bawb am eu dealltwriaeth a’u hamynedd wrth i ni gyflawni’r gwaith hanfodol hwn.

  Dyma ambell lun o’r gwaith sy’n digwydd ar hyn o bryd.

  Julie Hart, ein Prif Lyfrgellydd a Swyddog Gweithredol y Prosiect, a minnau yn gwisgo offer diogelwch hynod ffasiynol, ar ein ffordd i ymweld â’r contractwyr.

  Dod o hyd i’r fynedfa i Lyfrgell Hugh Owen

  Helo bawb,

  I helpu ein defnyddwyr i ddod o hyd i’r fynedfa i Lyfrgell Hugh Owen yn ystod y gwaith adnewyddu, mae Ellie Downes, ein cynorthwyydd llyfrgell hyfryd, wedi gwneud fideos sy’n dangos yn union sut i ddod o hyd i ni.

  Sut i ddod o hyd i’r fynedfa i Lyfrgell Hugh Owen o gyfeiriad Rosser/Parry-Williams (Adran ThFfaTh):

  Sut i ddod o hyd i’r fynedfa i Lyfrgell Hugh Owen o gyfeiriad y Piazza

  Prosiect Adnewyddu’r Llyfrgell a’r Amgylchedd

  Mae gan y Gwasanaethau Gwybodaeth hanes o gefnogi gweithgareddau ‘Gwyrdd’ ac ystyried effaith amgylcheddol ein holl weithgareddau. Yr haf diwethaf dyfarnwyd Gwobr Safon Aur i ni yn unol â’r Rhaglen Effaith Gwyrdd.

  I barhau â’n harferion cynaliadwy yn ystod y broses o symud y gwasanaeth a gwagio Llawr D rydym wedi:

  • Cadw’r gwydr o Lawr D er mwyn ei ailddefnyddio yn y cynllun newydd.
  • Addasu dodrefn diangen at ddibenion gwahanol a rhoi bywyd newydd iddynt (mae’r ffotograffau isod o hen ddroriau sydd wedi cael gweddnewidiad)
  • Rhoi unrhyw lestri nad oedd eu hangen o lolfa’r staff i Craft er mwyn iddynt eu hailddefnyddio.
  • Gosod peiriant Hydrachill – bydd hwn yn ein galluogi i ail-lenwi ein poteli dŵr gan leihau’r angen i brynu dŵr potel.
  • Cadw ein Pwyntiau Mynediad Diwifr a’n hoffer CCTV er mwyn eu hailddefnyddio.
  • Adleoli’r dodrefn / silffoedd ar draws ein llyfrgelloedd.
  • Ailgylchu’r holl offer trydanol/TG diangen.
  • Cadw’r moduron drws er mwyn eu hailddefnyddio yn yr ystafell newydd.

  Pan fo’n bosibl, rydym wedi ceisio sicrhau bod y cyfan yn cael cyn lleied o effaith ar yr amgylchedd â phosibl.

  Ail-leoli Gwasanaethau

  Helo,

  Dechreuodd y gwaith o symud ein gwasanaethau Llyfrgell, TG, Cyfryngau a Gwerthiannau i Lawr E o ddifrif ddoe.

  • Mae’r Peiriant Hunan Fenthyca sydd ag Adnodd Talu Dirwyon wedi’i symud o Lawr D i Ystafell Iris De Freitas
  • Mae’r cyfrifiaduron y tu allan i’r lifft ar Lawr E wedi cael eu symud a chânt eu hailddosbarthu drwy’r llyfrgell. Edrychwch ar y dudalen Argaeledd Cyfrifiaduron Computer Availability page i ddod o hyd i gyfrifiadur sydd ar gael.
  • Mae’r byrddau y tu allan i’r lifft ar Lawr E wedi cael eu symud i’r ardal y tu allan i’r lifft ar Lawr F.
  • Mae Tîm y Ddesg Gwasanaethau TG wrthi’n ail-leoli i Ystafell Hyfforddiant Hugh Owen.
  • Mae cydweithwyr yn y gwasanaeth Cyfryngau a Gwerthiannau wedi symud i ardal yr Academi ar Lawr E.
  • Bydd Tîm y Ddesg Gwasanaethau Llyfrgell yn symud ddydd Llun i’r swyddfa cynllun agored i staff ar Lawr E.

  Nodyn i’ch atgoffa y bydd Llawr D yn cau i bawb am 5:30yp ddydd Llun 5 Mehefin.

  O 8:30yb ddydd Mawrth 6 Mehefin bydd ein gwasanaethau rheng flaen yn cael eu cyflwyno o Lawr E.

  Ewch i mewn ac allan o’r llyfrgell drwy’r fynedfa Hygyrchedd ar Lawr E (mae’r fynedfa’n wynebu’r cyntedd uchaf ar ochr ddeheuol adeilad Hugh Owen – uwchlaw’r fynedfa i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd).

  Diolch yn fawr iawn i’r Porthorion sydd wedi gweithio’n galed iawn i symud dodrefn o amgylch y llyfrgell. Diolch hefyd i staff y Gweithdy sydd wedi bod yn brysur yn symud cyfrifiaduron o un lle i’r llall.

  Bydd rhagor o symud ddydd Llun a dydd Mawrth nesaf ac fe geisiaf roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi gyd eto’n fuan.

  Cynllun dros dro y desgiau ar Lawr E.


  Lleoliad newydd y Peiriant Hunan Fenthyca gydag adnodd Talu Dirwyon.

  Cynllun terfynol, lliwiau a ffabrigau

  Helo bawb,
  Mae’n bleser gennyf rannu’r fersiwn terfynol (bron iawn) o gynllun newydd Llawr D.  Cynllun Llawr D 2017

  Rydym yn parhau i addasu fymryn ar y cynllun llawr ond mae hwn yn rhoi syniad da i chi o’r newidiadau sydd ar droed.
  Bydd y gwaith adeiladu yn:

  • Symud y fynedfa i wynebu’r gynteddfa.
  • Symud y ddesg ymholiadau.
  • Creu Dwy Ystafell Astudio i Grwpiau.
  • Creu Ardal i Beiriannau Gwerthu Bwyd a Diod.
  • Creu mwy o ofod i astudio ac i gyfrifiaduron.
  • Creu toiledau niwtral o ran y rhywiau.

  Rydym wedi bod yn brysur yn dewis lliwiau a ffabrigau ar gyfer y dodrefn. Cafodd tîm y prosiect ‘Weithdy Lliw’ cynhyrchiol iawn gyda BOF Furniture ym Mhen-y-Bont ar Ogwr. Isod ceir lluniau o’r gorffeniadau, y lliwiau a’r patrymau y byddwn yn eu defnyddio i ddodrefnu’r Llawr D newydd.  Yr ydym hefyd yn falch iawn o allu rhannu delweddau sy’n rhoi syniad o sut yr yr ydym yn dychmygu’r gofod wedi’r gwaith ailwampio. Mae’r delweddau yma ar gael trwy garedigrwydd Dodrefn BOF – Swyddfa Penybont.

  Bydd y contract ar gyfer y gwaith adeiladu yn cael ei ddyfarnu’n fuan, a gyda llai na thair wythnos cyn y bydd y staff yn gadael Llawr D, mae cyffro mawr yma.

  Ar ran tîm y prosiect, hoffwn ddymuno’n dda iawn i’r holl fyfyrwyr sy’n sefyll arholiadau ac yn cyflwyno aseiniadau a thraethodau estynedig!

  Estyn Amserlen Prosiect

  I sicrhau ein bod yn cwblhau’r prosiect ailwampio hwn i safon uchel, mae’n rhaid i ni ganiatáu rhagor o amser ar gyfer y gwaith nag y rhagwelwyd yn wreiddiol. Amcangyfrifir y bydd y gwaith yn cymryd tan fis Rhagfyr 2017. Rydym yn gobeithio y bydd y gwaith yn dechrau ym mis Mehefin, ond ni fydd modd i ni gadarnhau amserlen benodol nes ein bod wedi penodi contractwyr.

  Rydym yn gweithio ar gynlluniau i sicrhau nad ydym yn cael gormod o effaith ar ein cwsmeriaid a’n staff yn ystod y cyfnod hwn, gan gynnwys sicrhau bod yr holl wasanaethau presennol, a’r ardaloedd astudio a’r ystafelloedd cyfrifiaduron ar gael, ond mae’n anochel y bydd rhywfaint o aflonyddwch, ac ymddiheurwn am hyn o flaen llaw. Bydd y gwasanaethau a’r Ddesg Ymholiadau Llyfrgell a TG ar Lawr E llyfrgell Hugh Owen trwy gydol cyfnod y gwaith ailwampio.

  Dros y diwrnodau nesaf byddaf yn rhannu dyluniadau terfynol y penseiri o’r cynllun newydd a hefyd yn rhoi syniad i chi o’r math o ddodrefn yr ydym yn gobeithio eu rhoi ar Lawr D.
  Yn y cyfamser gobeithio eich bod wedi cael gwyliau braf.