Llawr F

Mae’r stoc o Lyfrgell Thomas Parry bellach wedi gorffen cael ei symud, ac mae’r Casgliad Celtaidd mewn lleoliad newydd ar Lawr F Llyfrgell Hugh Owen. Mae Llawr F bellach ar agor.

Mae’r cynllun newydd ar gael yma: https://www.aber.ac.uk/en/media/departmental/informationservices/pdf/floor-plans/ho-level-f-cy.pdf ond os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano gofynnwch wrth y Ddesg Ymholiadau ar Lawr F.

Gwaith o greu gofod wedi gorffen

Gyda diolch i ymdrechion enfawr pawb oedd ynghlwm â hyn, rydym wedi cwblhau’r gwaith o greu’r gofod yr oeddem ei angen yn Llyfrgell Hugh Owen, cyn i’r stoc o Thomas Parry gyrraedd yn yr wythnos sy’n dechrau 13 Awst.
Mae gofodau’n barod yn y mannau iawn, a gobeithio y bydd deunydd Thomas Parry yn ffitio’n berffaith i’r gofodau perthnasol yn eu trefn.

Bydd Llyfrgell Thomas Parry felly yn cau ddydd Gwener 10 Awst am y tro olaf. I gael rhagor o fanylion am y ffordd y bydd y trosglwyddo hyn yn digwydd, ewch i’n gweddalen: https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/tplsummer18/

Lleoedd newydd i ddefnyddwyr yn Hugh Owen

Rydym yn gwneud cynnydd da o ran ail-drefnu’r casgliadau a byddwn yn rhoi gwybod i chi’n fuan am y drefn newydd, ond mae’r neges hon yn sôn am y lleoedd ychwanegol i ddefnyddwyr y byddwn yn eu creu i fodloni gofynion y myfyrwyr sy’n ymuno â ni pan fydd Llyfrgell Thomas Parry’n cau.

Rydym bellach wedi dod o hyd i ddwy ystafell astudio ychwanegol i grwpiau sy’n gallu dal hyd at 8 o bobl yr un. Mae’r ystafelloedd hyn wedi’u lleoli ar Lawr E ac yn ystafell gyfrifiaduron EL6.

Yn ogystal â’r ystafelloedd hyn rydym yn ychwanegu:

• 10 o leoedd i gyfrifiaduron ar Lawr F, wedi’u rhannu rhwng y brif lawr ac Ystafell Tom Lloyd
• 16 o leoedd i gyfrifiaduron yn ystafell Iris De Freitas
• 4 o leoedd i gyfrifiaduron ar brif lawr ar Lawr E
• 2 ddesg y gellir newid eu huchder yn Iris De Freitas a’r brif lawr ar Lawr E
• 36 o ardaloedd astudio ar brif lawr Llawr E
• 44 o ardaloedd astudio yn ystafell Iris De Freitas

Rydym hefyd yn ymchwilio i’r posibilrwydd o gynyddu nifer y carelau sydd ar gael.

Mae modd addasu’r cynlluniau hyn os bydd angen, felly byddwn yn monitro’r defnydd a faint o le sydd ar gael. Wrth gwrs, mae’r holl ofodau hyn ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos yn ystod y tymor, ac mae oriau agor estynedig yn ystod y gwyliau wrth nesáu at gyfnod yr arholiadau.

Ad-drefnu dilyniannau Llawr F

Er mwyn paratoi ar gyfer symud deunydd Thomas Parry i Hugh Owen rydym ar fin dechrau ad-drefnu dilyniannau’r stoc cyfredol ar silffoedd Llawr F. Mae gennym le i bopeth, ond mae angen gwneud yn sicr bod pob lle yn y man cywir! Rydyn ni hefyd eisiau sicrhau bod y stoc yn rhedeg mewn dilyniannau llawer cliriach. Mae’r trolïau’n barod i ddechrau’r gwaith ar 1 Mehefin:

Mae hyn yn golygu y bydd peth sŵn a tharfu ar Lawr F ac ymddeurwn ymlaen llaw am hyn. Bydd angen hefyd i ni ddefnyddio’r byrddau ar gyfer cadw stoc felly gofynnwn ichi ddefnyddio’r cyfrifiaduron ar Loriau D ac E. Bydd cyfyngiadau ar stoc Llawr F o bosibl os yw yn y broses o gael ei symud neu wedi’i osod mewn man newydd, felly gofynnwch am gymorth wrth y ddesg ar Lawr F.

Llyfrgell Thomas Parry – Haf 2018

Gan fod yr Adrannau yn symud i Benglais yn yr haf, byddwn yn cau Llyfrgell Thomas Parry ddydd Gwener 10 Awst 2018 ac yn dechrau symud y llyfrau a’r cyfnodolion i Lyfrgell Hugh Owen ddydd Llun 13 Awst 2018. Rydym yn gobeithio na fydd yr eitemau allan o gylchrediad am hir, ond, os na allwch ddod o hyd i rywbeth dros gyfnod yr haf, rhowch wybod i ni wrth y Ddesg Ymholiadau neu drwy e-bostio gg@aber.ac.uk

Rydym wedi dechrau’r blog hwn i roi gwybod i chi am unrhyw ddatblygiadau yn ymwneud â’r symud, yn ogystal â rhoi cyfle i chi fod ymhlith y cyntaf i weld sut yr ydym yn bwriadu cynnwys yr holl ddeunydd ychwanegol hwn yn Hugh Owen. Yn y cyfamser, mae’n bosibl y byddwch yn sylwi ar rai newidiadau yn Llyfrgell Hugh Owen i baratoi ar gyfer y mewnlif o lyfrau newydd. Rydym eisoes wedi ail-drefnu’r cynllun ar Lawr E, gan greu rhagor o ardaloedd astudio trwy dynnu silffoedd i lawr, a byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau pellach, ond cofiwch y gallwch ofyn i’n staff os na allwch ddod o hyd i rywbeth.