Stomp Ryng-golegol Aberystwyth 2016

Iestyn Tyne a’i stôl, a roddwyd gan Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth.

Iestyn Tyne a’i stôl, a roddwyd gan Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth.

Cynhaliwyd y Ddawns Ryng-golegol yn Aberystwyth yn ystod penwythnos olaf Tachwedd. Bu’r hwyl yr un fath â phob blwyddyn arall, ond eleni, i ddechrau digwyddiadau’r penwythnos, cynhaliwyd STOMP yn nhafarn y Cŵps ar y nos Wener. Digwyddiad newydd oedd hwn, sef cystadleuaeth rhwng beirdd ifanc cymdeithasau Cymraeg y prifysgolion, dan lywyddiaeth Endaf Griffiths.

Gan fod bws Gym Gym Caerdydd yn sownd ar yr M4, fe frwydrodd Iestyn Tyne a Carwyn Eckley ar ran UMCA a Caryl Bryn ar ran UMCB. Roedd y dasg i ni’r gynulleidfa yn un syml – eistedd nôl a dewis ein bardd buddugol.

Trafodwyd themâu megis cancr yn y rownd gyntaf. Trawyd nodyn difrifol yng ngherdd Caryl, a honno’n gerdd safonol tu hwnt ar fesurau amrywiol. Cyfansoddodd Iestyn Tyne awdl i’w lety un Aberystwyth, gyda phennill i bob un o’r bechgyn sy’n byw yno.

Roedd yn ddigwyddiad hynod o gyffrous ac yn ddechrau anhygoel i benwythnos anhygoel. Fe roddodd y digwyddiad hwn wedd newydd ar ddigwyddiadau’r penwythnos, a mawr obeithiaf y bydd y STOMP yn parhau i fod yn rhan o benwythnos y Ddawns Ryng-golegol y flwyddyn nesaf.

(Ceris Thomas, Cymraeg, Rhan II)

 

Nos Wener 25 Tachwedd oedd dechrau penwythnos Dawns Ryng-golegol 2016 Aberystwyth. Mae aelodau’r cymdeithasau Cymraeg o brifysgolion Cymru, ac ambell un o Loegr, yn dod yn llu i Aberystwyth ar gyfer y digwyddiad blynyddol hwn – digwyddiad enfawr ym myd y myfyrwyr Cymraeg.

 

Yn y rownd derfynol gyffrous, mi gurodd Iestyn gerdd Carwyn gyda’i gerdd am y Rhyng-gol… Fodd bynnag, ar ddiwrnod arall, mi fuasai cerdd Carwyn am anghofio bwydo pysgodyn ei ffrind wedi ennill yn hawdd, ond mi oedd hi’n anffodus i Carwyn mai Iestyn oedd ei wrthwynebwr y tro hwn. Enillodd Iestyn y stôl fawreddog, a chalonnau pawb.

(Ieuan Wade, Cymraeg, Rhan II)

Roedd y Cŵps dan ei sang nos Wener 25 Tachwedd, ar gyfer digwyddiad newydd sbon ar benwythnos y ddawns flynyddol. Roedd y dafarn yn llawn bwrlwm wrth i fyfyrwyr o brifysgolion ledled Cymru paratoi i gefnogi eu cyd-fyfyrwyr.

Yn agor y gystadleuaeth i’r tîm cartref, o flaen cynulleidfa gefnogol iawn, roedd Carwyn Eckley. Nesaf roedd Caryl Bryn o Brifysgol Bangor a rhaid oedd edmygu ei hyder wrth iddi sefyll o flaen ei chyd-fyfyrwyr. Enillydd Stomp gyntaf y Ddawns Ryng-gol oedd Iestyn Tyne o Benllŷn. Roedd yn benwythnos llwyddiannus iawn i’r bardd o Benllŷn, gan iddo gipio’r gadair yn Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc yn Abertawe y noson ganlynol.

Roedd hi’n noson i’w chofio i bawb a fu’n rhan o’r digwyddiad newydd hwn, ac mae’n siŵr y bydd modd cynnal y digwyddiad yn flynyddol o hyn ymlaen fel rhan o benwythnos y Ddawns Ryng-gol a gynhelir yn Aberystwyth bob mis Tachwedd.

(Owen Howell, Cymraeg a Daearyddiaeth)

Y Stompfeistr oedd Endaf Griffiths, ac ef oedd yn cadw trefn ar y noson. Myfyriwr sy’n astudio am radd MPhil yn Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth yw Endaf. Fe lwyddodd i wneud sioe dda o’r cystadlu, gan sicrhau fod popeth yn llifo’n esmwyth. Y beirdd a ddewiswyd i fod yn rhan o’r Stomp oedd Carwyn Eckley a Iestyn Tyne o Brifysgol Aberystwyth, Caryl Bryn o Brifysgol Bangor a Caio Harri Parri Hughes o Brifysgol Caerdydd. Yn anffodus, roedd bws Prifysgol Caerdydd yn hwyr yn cyrraedd ac felly fe fethon nhw gystadlu yn y Stomp.

Y rownd gyntaf oedd ysgrifennu cwpled yn cynnwys y llinell ‘Yn y Cŵps rwy’n mynd o’m co’’, naill ai fel llinell gyntaf neu ail linell. Dyma enghreifftiau o’r hyn a gyflwynwyd:

Iestyn Tyne, Aberystwyth:

O’r bar bu’n rhaid fy nghario,                                                                                             Yn y Cŵps rwy’n mynd o’m co’.

Caryl Bryn, Bangor:

Caf fonc cyn mynd rhy honco,                                                                                        Yn y Cŵps rwy’n mynd o’m co’.

Carwyn Eckley, Aberystwyth:

Yn y Cŵps rwy’n mynd o’m co’,                                                                                          I witied am stomp eto.

Ar gyfer y rownd derfynol roedd angen i’r beirdd ddarllen cerdd, ac fe ymgeisiodd y tri chystadleuydd yn frwd. Y cyntaf i adrodd ei gerdd oedd Carwyn Eckley, cerdd a oedd yn sôn am y ffaith ei fod wedi anghofio bwydo pysgodyn, ac fe ysgrifennwyd y cyfan ganddo ar ffurf cywydd. Gwaith arbennig, o ystyried mai dim ond blwyddyn sydd ers iddo ddechrau cynganeddu. Yr ail i gamu i’r llwyfan oedd Caryl Bryn. Cerdd dipyn yn fwy dwys oedd ganddi hi, un a ysbrydolwyd gan berthynas iddi a fu’n brwydro yn erbyn cancr. Yr olaf i gystadlu oedd Iestyn Tyne. Cerdd ddigri oedd yr hyn a gyflwynwyd ganddo. Teitl ei gerdd oedd ‘Baled yr Alun Afradlon’, ac roedd hi’n adrodd hanes ei ffrind yn mynd i’r brifysgol.

Enillydd y Stomp Ryng-gol gyntaf erioed, felly, oedd Iestyn Tyne, myfyriwr addawol o ardal Penrhyn Llŷn. Mae ei enw bellach yn adnabyddus i eisteddfodwyr Cymru gan mai ef a enillodd y Goron yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Yn ogystal â hyn, fe enillodd Iestyn gadair Eisteddfod CFfI Cymru a gynhaliwyd yn Abertawe y noson ganlynol. Tipyn o gamp – bu’n benwythnos llwyddiannus iawn iddo yn wir.

(Siriol Teifi)

Dros y penwythnos, fe fu’r Ddawns Ryng-Gol yn bywiogi tref Aberystwyth ac, yn ôl yr arfer, cafodd myfyrwyr o brifysgolion ar draws Cymru groeso cynnes i ymuno â ni yn y dawnsio, y canu a’r yfed tan oriau mân y bore. Ond eleni, am y tro cyntaf, cynhaliwyd digwyddiad newydd fel rhan o’r dathliadau: Stomp yn y Cŵps.

Er bod hen elyniaeth gyfeillgar rhwng myfyrwyr Aberystwyth a Bangor, pan ddaeth hi’n amser i’r Stomp ddechrau, fe ymunodd pawb â’i gilydd i chwerthin a joio’r cerddi clyfar a digri drwy gydol y noson. O gerddi am ffrindiau a datgelu cyfrinachau i linellau bach lliwgar a chlyfar, roedd digonedd o amrywiaeth, ac felly roedd hynny ynddo’i hun yn ei gwneud hi’n noson ddifyr.

Rhaid llongyfarch pawb a gymerodd ran yn y noson. Roedd pob un gerdd yn wych ac yn llawn haeddu pob un chwerthiniad a chymeradwyaeth. Ond rhaid dymuno llongyfarchiadau mawr i’r enillydd, a gipiodd wobr y stôl fach bren, sef Iestyn Tyne, myfyriwr yn Adran y Gymraeg Aberystwyth.

Gobeithio, gan fod y noson wedi bod yn gymaint o lwyddiant, y bydd Stomp y Cŵps yn dychwelyd y flwyddyn nesaf i’n diddori ni unwaith yn rhagor, ac i gynnig mwy o amrywiaeth i un o benwythnosau mwyaf hwyliog y flwyddyn academaidd.

(Elan Lois Roberts, Cymraeg Proffesiynol)

Sylwadau ar gau.