Trefnu’r Noson Llên a Chân: profiadau myfyrwyr Cymraeg Proffesiynol

[Two of the department’s Professional Welsh students reflect on their experiences organising an evening of literary and musical entertainment. It was a very successful event, and the skills gained will be of great help as they approach the next challenges this term!]
Llun Cymraeg Proffesiynol
Ar ddechrau ein tymor cyntaf yma fel myfyrwyr yn Aberystwyth cafodd ein dosbarth Cymraeg Proffesiynol y dasg o drefnu noson lenyddol. Roedd yn sicr yn her i bawb gan nad oedd gan yr un ohonom brofiad o drefnu noson o’r fath.

Y peth cyntaf a benderfynwyd oedd pa fath o noson roeddem ei heisiau, a’r teimlad cyffredinol gan bawb oedd ein bod eisiau trefnu noson a fyddai’n apelio at fyfyrwyr yn ogystal â’r cyhoedd. Penderfynwyd felly gael eitemau cerddorol yn ogystal ag eitemau llenyddol, a dyma sut y cawsom y syniad o drefnu noson llên a chân.

Ar ôl cael cyfranwyr a phenderfynu ar amser a lleoliad roeddem yn gweld pethau yn dod at ei gilydd yn reit daclus. Bu’n rhaid felly ddefnyddio sgiliau cyfathrebu er mwyn holi a fyddai siaradwyr gwadd yn fodlon cyfrannu, ac hefyd bu’n rhaid cydweithio a chyd-dynnu er mwyn cytuno ar drefniadau ar gyfer y noson. Roedd yn rhaid cael ychydig o gyhoeddusrwydd i’r noson ac fe wnaethom ni hynny trwy Facebook, gwefan Adran y Gymraeg a thrwy roi posteri o amgylch tref Aberystwyth. Yr unig beth i’w wneud wedyn oedd disgwyl am y noson ei hun!

Roedd pawb yn teimlo’n nerfus iawn cyn y noson ond fe aeth pob dim yn berffaith heb yr un broblem. Fe holwyd Bet Jones, enillwraig gwobr goffa Daniel Owen, gennym ni’r myfyrwyr am ei phrofiad o ysgrifennu ei nofel, Craciau, yn ogystal â rhai o’i syniadau am themâu a welir yn y nofel sydd yn berthnasol heddiw. Holwyd Llion Jones am ei gyfrol newydd, Trydar Mewn Trawiadau, sef casgliad o’i linellau a chwpledi o gynghanedd ar ‘Twitter’ ac hefyd am ei olwg ar farddoniaeth yn yr unfed ganrif ar hugain. Cawsom gyfle yma i ddatblygu sgiliau cyfathrebu unwaith eto, yn ogystal â chyfle i ddatblygu ein gallu i siarad yn gyhoeddus. Daeth Gwilym Bowen Rhys a Catrin Herbert hefyd i’n diddori â dwy gân yr un, ac fe atgyfododd Gwilym hen draddodiad Cymreig o ‘ganu pastwn’ – canu, tra’n cnocio pastwn ar y llawr i gadw curiad, sef rhywbeth a wnaed gan feirdd na fedrent fforddio offeryn. Roedd y cyfweliadau gyda Bet a Llion yn ddiddorol tu hwnt, roedd y perfformiadau gan Gwilym a Catrin yn swynol iawn, ac roedd perfformaid Gwilym yn sicr yn wreiddiol!

Cynhaliwyd cystadleuaeth gennym yn unol â’r noson. Rhoddwyd tasg i’r ymgeiswyr o lunio naill ai gerdd drydar; cerdd heb fod dros 140 o nodau cyfrifiadurol, neu ddarn o lên meicro heb fod dros 200 gair. Yn wir, daeth dau i’r brig dan feirniadaeth Dr Huw Meirion Edwards a Dr Mihangel Morgan i ennill tocyn llyfr gwerth £20 punt yr un. Roedd safon y gwaith yn fwy na boddhaol, ond roedd gwaith y ddau lenor buddugol yn llawn haeddiannol o’r gwobrau, a bydd y darnau yn ymddangos yn rhifyn nesafcylchgrawn Adran y Gymraeg, Y Ddraig. I gloi’r noson darllenodd Endaf Griffiths, sydd yn fyfyriwr yn yr ail flwyddyn, dameidiau o’i gerddi i’n diddanu cyn i ni gael paned a sgwrs.

Teimlwn yn ffodus iawn ein bod wedi cael bod yn rhan o’r noson; roedd yn sicr yn brofiad unigryw a dysgasom lawer o’i herwydd. Bydd y sgiliau a ddefnyddiasom o fudd mawr inni wrth fynd ati i olygu cylchgrawn llenyddol Y Ddraig y tymor hwn. Bydd angen sgiliau cyfathrebu er mwyn hel nawdd, a bydd cydweithio’n allweddol er mwyn cytuno ar gynnwys y cylchgrawn ac wrth ei olygu. Hoffem ddiolch ar ran y dosbarth i Dr Rhianedd Jewell ac i Dr Bleddyn Owen Huws am eu holl gymorth trwy gydol y dasg ac am ein helpu i drefnu noson lwyddiannus a llawn hwyl.

Diolch i Jacob Ellis am y llun.

Mared Jones a Rhodri Siôn, Rhan I, Cymraeg Proffesiynol

Comments are closed.