Swydd ddelfrydol cyn-fyfyriwr – Former students’ ideal job

[In this Welsh-language post, Ffion Mair Parrington explains why she chose to study at Aberystwyth. She also recounts the modules she most enjoyed, including ‘Cymraeg yn y Gweithle’ (Welsh in the Workplace) which led her to her ideal job as a professional translator.]

Mae’n rhyfedd meddwl yn ôl i’r union ddiwrnod pan benderfynais astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth… Ail ddiwrnod yr Ysgol Ddeuddydd oedd hi, ym mis Medi 2009. Roeddwn, erbyn hynny, yn 17 oed ac wedi hen ddatgan mai Lerpwl oedd y lle i mi: dinas fawr, digon o siopau, bywyd cymdeithasol gwych – roedd popeth yno! Wel, bron iawn. Yn amlwg, doedd dim cyfle i astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Lerpwl, a dyna oedd sail fy mhenderfyniad i ymweld ag Aberystwyth.

O fewn munudau roedd Glannau Mersi yn angof, wrth i mi glywed am y modiwlau amrywiol yr oedd gan Adran y Gymraeg i’w cynnig. Dysgais hefyd fod modd i mi astudio Cymraeg a Saesneg ar y cyd, rhywbeth a oedd o ddiddordeb mawr i mi gan fy mod eisoes wedi ystyried gyrfa fel cyfieithydd. Un o’r prif fodiwlau a lwyddodd i’m denu i’r Adran oedd ‘Y Gymraeg yn y Gweithle’, modiwl sy’n astudio’r defnydd o’r Gymraeg yng Nghymru gyfoes. Ychydig a wyddwn bryd hynny pa mor bwysig a fyddai’r modiwl hwn i mi!

Cefais dair blynedd wych yn astudio yn Aberystwyth, ac roedd naws agos-atoch Adran y Gymraeg yn golygu fod digon ogymorth ar gael petawn ei angen. Roedd maint yr Adran yn helpu i feithrin cyfeillgarwch unigryw rhwng y staff a’r myfyrwyr, ac roedd hynny’n gaffaeliad mawr. Un o’r modiwlau rwy’n cofio ei fwynhau fwyaf oedd ‘Dafydd ap Gwilym a’i Gyfoeswyr’. Roeddwn eisoes wedi cael blas ar waith Dafydd ap Gwilym yn y chweched dosbarth, felly difyr oedd treulio’r tymor yn astudio ei waith yn fwy manwl. Cefais hefyd gyfle i ysgrifennu Traethawd Estynedig ar lenyddiaeth ychwareli: pwnc addas iawn ar gyfer merch o Ddyffryn Nantlle!

Rwyf wedi sôn eisoes am fodiwl ‘Y Gymraeg yn y Gweithle’. Dilynais y modiwl hwn yn ystod fy mlwyddyn olaf ac roedd yn ofynnol fy mod yn treulio wyth diwrnod o brofiad gwaith ar leoliad. Treuliais fy nghyfnod gyda Prysg, cwmni cyfieithu yng Nghaerdydd, gan fwynhau’r profiad yn fawr. Roedd yn gyfle i weld y Gymraeg ar waith bob dydd, yn ogystal â dysgu rhagor am waith cyfieithwyr yng Nghymru. Yn ystod fy nghyfnod yno, cefais wybod bod ycwmni yn awyddus i recriwtio cyfieithwyr newydd, ac fe es amdani. Yn dilyn prawf a chyfweliad, roeddwn yn ddigon ffodus i gael fy mhenodi, ac rwyf bellach wedi bod yn Gyfieithydd dan Hyfforddiant gyda’r cwmni ers bron i chwe mis. Pwy fyddai’n meddwl y byddai un modiwl yn f’arwain at fy swydd ddelfrydol!

Mae gen i reswm i ddiolch i’r Adran, nid yn unig am fy helpu i gychwyn ar fy ngyrfa, ond am eu cymorth a’u cefnogaeth yn ystod fy nghyfnod yn y Brifysgol. Sori Lerpwl – Aber sy’n ennill bob tro!

Llun Ffion Parrington

Ffion Mair Parrington, BA Cymraeg a Saesneg (2013)

Comments are closed.