Swper ffarwel yr Athro Patrick Sims-Williams

Daeth staff a ffrindiau’r Adran, ynghyd â’u partneriaid, at ei gilydd nos Wener 10 Hydref i ddiolch yn ddiffuant i’r Athro Patrick-Sims am ei 20 mlynedd ar staff yr Adran. Yn sgil anerchiad gan Robrin Chapman a’r llwnc destun ‘Patrick, yr Adran a’r dyfodol’, ac atgofion am Patrick fel athro gan Simon Rodway, darllenodd Huw Meirion Edwards yr englyn hwn o deyrnged a gyfansoddodd i nodi’r achlysur:

Nid un wyt ti i daenu — gŵn o ddysg

Yn ddi-wên o’th ddeutu;

Dy anian ydyw rhannu

Ymroddiad oes – da foes fu.

Dywedodd yr Athro Gruffydd Aled Williams air byrfyfyr wedi hynny. Cyfeiriodd at unplygrwydd Patrick, a soniodd am ddigwyddiad pan oedd draw yn Tsieina wrth y Mur Mawr. Holodd brodor o ble’r oedd yn dod, a phan atebodd mai Aberystwyth yng Nghymru, gofynnwyd iddo a oedd yn adnbod Patrick Sims-Williams!

Cyflwynwyd cardiau a rhodd i Patrick gan Rhian Haf Owen: rhestr o’i brif weithiau cyhoeddedig wedi’i llythrennu’n gain gan Mihangel Morgan. Wrth ddiolch am y rhodd a’r anerchiadau, soniodd Patrick am ddod i Aberystwyth o Gaer-grawnt yn 1994, am ei bryder wrth ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg am y tro cyntaf, ac am y cyfeillgarwch a ddangoswyd iddo yn ei gartref newydd.

Daeth y noson i ben dros lasaid neu ddau, a phawb yn cael cyfle i sgwrsio â phawb arall bron. Noson i’w chofio!

Dr Robin Chapman, Yr Athro Patrick Sims-Williams a Dr Mihangel morgan

Dr Robin Chapman, Yr Athro Patrick Sims-Williams a Dr Mihangel Morgan

Comments are closed.