Cyfuniad heriol a chyffrous: Cymraeg a Mathemateg

Dewisais ddilyn y cwrs cyd-anrhydedd B.A. Cymraeg a Maths. Ar un olwg mae’n ymddangos fel cyfuniad o ddau bwnc hollol wahanol a digyswllt. Fe wnes i fwynhau’r ddau bwnc wrth eu hastudio ar gyfer Lefel A, ac anodd oedd dewis pa un i’w gymryd yn y Brifysgol. Gan fod y cwrs cyd-anrhydedd ar gael ym Mhrifysgol Aberystwyth, dyma ddewis y ddau!

Tra roedd astudio rheswm a ffaith ym myd Mathemateg yn profi bod ateb i sawl sefyllfa, yr oedd astudio’r Gymraeg yn rhoi’r cyfle i ystyried yr hyn sy’n greadigol y tu hwnt i reswm. Y briodas gytbwys hon rhwng y ddau bwnc wnaeth fy nenu i astudio’r cwrs.

Dewisais y cwrs hwn er mwyn ehangu fy ngwybodaeth o’r iaith Gymraeg. Yn barod, rwyf wedi dysgu llawer am ddatblygiad ein hiaith a pha mor bwysig yw ei chynnal. Ers dod i’r Brifysgol datblygodd fy ymwybyddiaeth o sefyllfa ein hiaith a’r rôl bwysig sydd gennym ni, ac amrywiol gymdeithasau, i frwydro dros ei goroesiad a’i ffyniant. Yn ogystal â hyn rwyf wedi dysgu mwy am hanes cyfoethog ein llenyddiaeth ac wedi astudio tafodieithoedd gwahanol ledled Cymru. Rhydd Mathemateg gyfle i mi ddatblygu’r sgíl o ddeall a datrys problemau cymhleth, a braf yw gallu astudio ochr fathemategol y cwrs gradd trwy gyfrwng y Gymraeg a mynychu tiwtorialau bach er mwyn deall yn well y cysyniadau mathemategol. Hefyd, mae’r cwrs yn gymwys ar gyfer Prif Ysgoloriaeth ac Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sydd yn help mawr i ariannu fy addysg yn y Brifysgol ac hefyd i gynyddu cyflogadwyedd ym myd gwaith.

Fformiwlâu mathemategol yw patrymau gramadegol i mi, felly teimlaf fod astudio Mathemateg wedi gwella fy nealltwriaeth o wneuthuriad yr iaith Gymraeg ac, felly, wedi bod o gymorth i wella safon fy iaith ysgrifenedig. Ar hyn o bryd rwyf yn mwynhau’r cydbwysedd rhwng y ddau bwnc gan eu bod mor wahanol i’w gilydd. Galluoga hyn i mi elwa ar brofiadau addysgol amrywiol, gan osgoi cael fy llethu gan undonedd – mae’n cadw fy ymennydd yn effro!

Angharad Elin Jenkins, Rhan I, Cymraeg a Mathemateg

Comments are closed.