Ymgartrefu yn y Coleg Ger y Lli

[Dr Rhianedd Jewell blogs about settling in to her new job at Aberystwyth as Coleg Cymraeg Cenedlaethol Lecturer in Profesional Welsh.]
Ym mis Medi eleni dechreuais fy swydd newydd fel Darlithydd mewn Cymraeg Proffesiynol yn Adran y Gymraeg. Cefais fy ngeni a’m magu yn ardal Caerffili, ac ar wahân i ambell daith i’r dref gyda ffrindiau a’r teulu (bu fy nhad a’m tad-cu yn astudio yn Aber!), roedd Aberystwyth yn ddieithr iawn i mi. Y mae’r wythnosau diwethaf, felly, wedi bod yn antur i mi; cyfle i grwydro’r dref ac i fynd ar goll sawl gwaith yng nghoridorau cymhleth a grisiau troellog yr Hen Goleg.

Rwyf wedi darganfod sawl agwedd hyfryd ar fywyd yn Aber erbyn hyn…

Y cyntaf yw presenoldeb yr Eidal yng Ngorllewin Cymru. Treuliais naw mlynedd o’m bywyd yn astudio Eidaleg fel myfyrwraig yn Rhydychen, ac yn naturiol felly, rwyf yn dwli ar fwyd Eidalaidd. Pleser pur felly yw torri ar draws gwaith darllen neu ymchwil er mwyn cael cappuccino bach yn Agnelli’s ar Stryd y Bont.

Yr ail bleser yw’r promenâd, y rhodfa hirfaith sy’n rhannu machlud anhygoel ar noson glir, ac sy’n cynnig croeso cynnes wrth gerdded i’r gwaith ben bore. Mae’r gwyntoedd yn cryfhau wrth i fisoedd y gaeaf nesáu, gan herio f’ymbarél bach, ond mae’r ymarfer corff yn gwneud lles i mi! Ac mae adlewyrchiad y lloer a goleuadau’r prom ar lan y môr yn gysur wrth i’r nosweithiau gau yn gynt.

Y pleser olaf yw’r llyfrgelloedd. Caiff hanes, traddodiad, creadigrwydd a hunaniaeth Cymru eu diogelu yn llyfrgell y Brifysgol a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a gwahoddir myfyrwyr, darlithwyr a darllenwyr o bob math i ddyfnhau eu gwybodaeth a’u dychymyg trwy ymddiddori yn y trysorau a gedwir ynddynt.

Yn wir, dyma leoliad ysbrydoledig i ddechrau antur newydd, ac er mor brysur yw gwaith y tymor, yr wyf yn mwynhau’r fraint o gyd-gerdded â’r myfyrwyr ar eu hanturiau nhw.

Rhianedd Jewell, Darlithydd mewn Cymraeg Proffesiynol

Llun Rhianedd

Profiad Gwaith

[In this post, Ffion Gwen Davies blogs about her work experience with Telesgob production company as part of her assessment for the undergraduate employability module ‘Y Gymraeg yn y Gweithle’ (Welsh in the Workplace).]
A minnau’n ferch fferm â diddordeb ym materion cefn gwlad ac hefyd yn gobeithio dilyn gyrfa ym myd y cyfryngau, ble gwell i dreulio’m cyfnod o brofiad gwaith ar gyfer y modiwl ‘Y Gymraeg yn y Gweithle’ na Chwmni Cynhyrchu Telesgop?
Dwi wedi bod yn ddigon ffodus yn y gorffennol i gael gweithio ar gynyrchiadau’r Sioe Frenhinol a’r Ffair Aeaf. Er nad oedd byd ymchwilio a golygu yn ddieithr i mi, braf oedd cael blas ar strwythur swyddfa wahanol a dod i adnabod llond swyddfa o gyd-weithwyr newydd. Er hyn, rhaid cyfaddef, braf oedd cael gweld ambell i wyneb cyfarwydd wrth gyrraedd, yn enwedig ar ôl y siwrne hunllefus trwy’r gwynt a’r glaw a thagfeydd traffig yr M4.
Gan fod Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc ar y gorwel, dyma oedd fy mhrif dasg yn ystod fy nghyfnod o brofiad gwaith: ymchwilio a pharatoi ar gyfer darllediad byw Telesgop o Bafiliwn Môn. Roedd pob math o dasgau gennyf, megis pori trwy’r cystadlaethau, pecynnu eitemau llwyfan a threfnu gwesteion ar gyfer y stiwdio. Yn ffodus iawn, mae mwy o oriau darlledu gan Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc eleni ac, er bod hynny’n golygu mwy o waith i mi, mae hi hefyd yn golygu mwy o oriau o ddiddanwch a boddhad i wylwyr S4C ar nos Sadwrn yr Eisteddfod.
Cynhyrchiad arall dwi wedi bod yn gweithio arno yn ystod fy nghyfnod yma ydy’r Ŵyl Gerdd Dant a gynhaliwyd ym Mhontrhydfendigaid 9 Tachwedd. A darnau gosod yr ŵyl eleni yn dal i atseinio yn fy mhen, mae’r holl becynnau bellach yn barod ar gyfer y darllediad.

Wrth gyrraedd diwedd fy nghyfnod yma yn Nhelesgop, rhaid i mi ganmol y cyfle a roddwyd i mi gan yr Adran Gymraeg i ddilyn modiwl o’r fath, sef modiwl a gynigia’r cyfle i chi gael profiad o fywyd go iawn ac i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a gweinyddu – a hynny oll trwy gyfrwng y Gymraeg!
A chofiwch wylio rhaglen y Ffermwyr Ifanc ar nos Sadwrn 16 Tachwedd. Mwynhewch!

Ffion Gwen Davies, Rhan II, Cymraeg, Drama ac Astudiaethau Theatr

Llun Ffion Gwen