Gwobrau Dysgu Prifysgol Aberystwyth – 2014 – Aberystwyth Teaching Awards

Llongyfarchiadau i Adran y Gymraeg!

Cynhaliwyd noson i nodi’r ‘Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr’ yn ddiweddar ac, yn dilyn llwyddiant Dr Robin Chapman y llynedd, fe fu’r Adran yn amlwg mewn dau gategori eleni…
Enillodd James McCann (myfyriwr PhD) dystygrif ‘Cymeradwyaeth Uchel’ yn y categori ‘Cynrychiolydd Myfyrwyr’, ac fe enillodd Adran y Gymraeg dystysgrif ‘Cymeradwyaeth Uchel’ yng nghategori ‘Adran y Flwyddyn’. Gellir gweld lluniau o’r noson ar dudalennau Facebook Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
‘Mae Adran y Gymraeg yn adran anhygoel sy’n llawn darlithwyr brwdrydig ac yn barod i helpu’
Llongyfarchiadau i James ac i holl staff yr Adran. Diolch iddynt hefyd am eu hymroddiad a’u gwaith caled, a diolch i bob un o fyfyrwyr yr Adran a ddangosodd eu gwerthfawrgogiad drwy bleidleisio.

Congratulations to the Welsh Department!
May witnessed the annual ‘Student Led Teaching Awards’ and, following Dr Robin Chapman’s success last year, the Department was prominent in two categories this year…
James McCann (a PhD student) gained a ‘Highly Commended’ certificate in the ‘Student Representative’ category and the Department of Welsh gained a ‘Highly Commended’ certificate in the category, ‘Department of the Year’. Photographs of the evening are available on Aberystwyth Student Union’s Facebook page…
‘The Department of Welsh is an incredible department full of enthusiastic lecturers and always ready to help’
Congratulations to James and all staff of the Department and a big thank you for their commitment and hard work. With thank also to every student who showed their appreciation by voting.

James a Rhian

James a Rhian

Bydd Y Ddraig yn hedfan yn Eisteddfod yr Urdd

Ar stondin Prifysgol Aberystwyth ar ddiwrnod olaf Eisteddfod yr Urdd yn y Bala bydd myfyrwyr sy’n astudio Cymraeg Proffesiynol yn lansio rhifyn 2014 o gylchgrawn Y Ddraig, sef cylchgrawn llenyddol blynyddol yr Adran Gymraeg. Byddant yn gwneud hynny yng nghwmni’r wraig wadd, Mared Ifan, Llywydd UMCA.

Caiff nifer o feirdd a llenorion yr Adran weld eu gwaith mewn print, a cheir llawer o eitemau gwahanol yn amrywio o englynion a chywyddau a straeon byrion i gyfweliadau a darnau o lên meicro. Y myfyrwyr eu hunain a oedd yn gyfrifol am gomisiynu a golygu’r holl gyfraniadau.

Ymhlith uchafbwyntiau’r rhifyn hwn y mae’r cyfweliadau â’r llenor Manon Steffan Ros a’r gwleidydd Jonathan Edwards AS, yn ogystal â’r ddau gywydd gan y cynganeddwr ifanc addawol Endaf Griffiths, y naill i’r mewnlifiad o Saeson i’w fro enedigol a’r llall i’r gobaith a gynigia dysgwyr yr iaith i ddyfodol y Gymraeg. Ceir yma hefyd ddarnau doniol o lên meicro ac englyn i’r ‘Traethawd Munud Olaf’!

Meddai Dr Rhianedd Jewell, cydlynydd y cwrs:

‘Llwyddodd y myfyrwyr i gasglu deunydd amrywiol hynod safonol at ei gilydd, a gallant fod yn falch iawn o gynnwys y rhifyn. Cawsant hyfforddiant yn y dosbarth ynghylch comisiynu a golygu gwaith ysgrifenedig ar gyfer ei gyhoeddi, ac mae’n braf eu gweld yn rhoi’r hyn a ddysgwyd ar waith mewn modd mor ymarferol â hyn.”

Cynhelir y lansiad am 1.00 o’r gloch ar stondin y Brifysgol ar faes Eisteddfod yr Urdd ar ddydd Sadwrn 31 Mai. Croeso i bawb.

Gellir archebu copi am £5.00 (yn cynnwys cludiad) drwy gysylltu â cymraeg@aber.ac.uk
Y Ddraig 2014 bach

Llawlyfr Hen Gymraeg

[This post celebrates the beginning of a project to update and translate Dr Alexander Falileyev’s grammar of Old Welsh into Welsh. Originally written in Russian, the volume was translated into French in 2008 and subsequently won the Vernam Hull Memorial Prize. The Welsh version, Llawlyfr Hen Gymraeg, is funded by a Coleg Cymraeg Cenedlaethol grant awarded to Dr Falileyev and Dr Simon Rodway.]

Llongyfarchiadau! Heddiw yw diwrnod cyntaf prosiect newydd yn Adran y Gymraeg. Mae Dr Simon Rodway a Dr Alexander Falileyev wedi ennill grant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gyfieithu gramadeg Hen Gymraeg Dr Falileyev, a ysgrifennwyd yn Rwsieg yn wreiddiol, i’r Gymraeg. Y gyfrol hon yw’r disgrifiad cynhwysfawr cyntaf o’r iaith. Cyfieithwyd y gyfrol Rwsieg i’r Ffrangeg yn 2008 ac enillodd Wobr Goffa Vernam Hull y flwyddyn honno. Bydd y fersiwn Gymraeg newydd yn cael ei thargedu at gynulleidfa yng Nghymru ac ym Mhrydain yn gyffredinol, yn fyfyrwyr ac yn ddarlithwyr fel ei gilydd. Nid cyfieithiad moel fydd hwn, ond yn hytrach ddiweddariad cyflawn o argraffiad 2008. Bydd fformat y llyfr yn debyg i lawlyfrau academaidd eraill a gyhoeddwyd yng Nghymru, e.e. Llawlyfr Llydaweg Canol (1922) a Llawlyfr Cernyweg Canol (1928) gan Henry Lewis.

CCC-Melyn