Cyfuniad heriol a chyffrous: Cymraeg a Mathemateg

Dewisais ddilyn y cwrs cyd-anrhydedd B.A. Cymraeg a Maths. Ar un olwg mae’n ymddangos fel cyfuniad o ddau bwnc hollol wahanol a digyswllt. Fe wnes i fwynhau’r ddau bwnc wrth eu hastudio ar gyfer Lefel A, ac anodd oedd dewis pa un i’w gymryd yn y Brifysgol. Gan fod y cwrs cyd-anrhydedd ar gael ym Mhrifysgol Aberystwyth, dyma ddewis y ddau!

Tra roedd astudio rheswm a ffaith ym myd Mathemateg yn profi bod ateb i sawl sefyllfa, yr oedd astudio’r Gymraeg yn rhoi’r cyfle i ystyried yr hyn sy’n greadigol y tu hwnt i reswm. Y briodas gytbwys hon rhwng y ddau bwnc wnaeth fy nenu i astudio’r cwrs.

Dewisais y cwrs hwn er mwyn ehangu fy ngwybodaeth o’r iaith Gymraeg. Yn barod, rwyf wedi dysgu llawer am ddatblygiad ein hiaith a pha mor bwysig yw ei chynnal. Ers dod i’r Brifysgol datblygodd fy ymwybyddiaeth o sefyllfa ein hiaith a’r rôl bwysig sydd gennym ni, ac amrywiol gymdeithasau, i frwydro dros ei goroesiad a’i ffyniant. Yn ogystal â hyn rwyf wedi dysgu mwy am hanes cyfoethog ein llenyddiaeth ac wedi astudio tafodieithoedd gwahanol ledled Cymru. Rhydd Mathemateg gyfle i mi ddatblygu’r sgíl o ddeall a datrys problemau cymhleth, a braf yw gallu astudio ochr fathemategol y cwrs gradd trwy gyfrwng y Gymraeg a mynychu tiwtorialau bach er mwyn deall yn well y cysyniadau mathemategol. Hefyd, mae’r cwrs yn gymwys ar gyfer Prif Ysgoloriaeth ac Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sydd yn help mawr i ariannu fy addysg yn y Brifysgol ac hefyd i gynyddu cyflogadwyedd ym myd gwaith.

Fformiwlâu mathemategol yw patrymau gramadegol i mi, felly teimlaf fod astudio Mathemateg wedi gwella fy nealltwriaeth o wneuthuriad yr iaith Gymraeg ac, felly, wedi bod o gymorth i wella safon fy iaith ysgrifenedig. Ar hyn o bryd rwyf yn mwynhau’r cydbwysedd rhwng y ddau bwnc gan eu bod mor wahanol i’w gilydd. Galluoga hyn i mi elwa ar brofiadau addysgol amrywiol, gan osgoi cael fy llethu gan undonedd – mae’n cadw fy ymennydd yn effro!

Angharad Elin Jenkins, Rhan I, Cymraeg a Mathemateg

Ethol Llywydd Undeb y Myfyrwyr

[Jacob Dafydd Elis, Aberystwyth Student Union’s newly elected President, blogs about his recent success and vision for the future. As a Welsh speaker, he looks forward to engaging students at Aberystwyth in both local and national campaigns. The Welsh Department wishes him every success in his new post 2014-15!]

Mae cael fy ethol yn Llywydd ar Undeb y Myfyrwyr yn destun balchder i mi. Hwn oedd y pedwerydd etholiad i mi sefyll ynddo yn yr Undeb ac felly roeddwn yn gallu tynnu ynghyd yr holl brofiadau ymgyrchu a’r holl waith paratoi. Rwy’n hynod ddiolchgar i bawb a wnaeth pleidleisio drosof ac rwy’n edrych ymlaen at gydweithio gyda’r holl fyfyrwyr i weld Undeb uchelgeisiol ac unigryw. Roedd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ar un adeg yn lwyfan i’r mudiad myfyrwyr yn genedlaethol, rwy’n edrych ymlaen i droi yn ôl at y cyfnod hwn o ymgyrchu uniongyrchol, o gyfaddawdu a chydweithio, ac o fod yr un mor benderfynol o frwydro a herio sefydliadau lleol a chenedlaethol, os oes rhaid.

Y tu hwnt i gampws Aberystwyth, mae Bangor hefyd yn dathlu ethol Llywydd sydd yn medru’r Gymraeg. Ledled Cymru, mae ymgeiswyr Cymraeg eraill yn sefyll i gynrychioli myfyrwyr. Mae hyn yn llwyddiant ynddo ei hun, sef bod myfyrwyr Cymraeg eu hiaith bellach yn sefyll i fod yn swyddogion o bob math. Mae’n destun balchder i Ganghennau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac i Undebau Myfyrwyr Cymraeg ar hyd Cymru.

Rwy’n edrych ymlaen at gryfhau llais y myfyrwyr yn y Brifysgol ac i gynyddu atebolrwydd hefyd. Rhaid i Undeb y Myfyrwyr agor ei drysau yn fwy llydan a thaflu’r rhwyd ymhellach. Mae gennym lawer i wneud i sicrhau bod ein Undeb yn cysylltu â myfyrwyr o bob cefndir. Rwy’n edrych ymlaen at gydweithio gyda’r tîm i sicrhau’r weledigaeth honno. Mae’n amser i ni frwydro dros hawliau pob myfyriwr, a chyn ein bod ni’n herio eraill, o dro i dro rhaid edrych ar ein gwasanaethau ninnau hefyd.

Hoffwn ddiolch am bob cymorth ac am gyngor yr holl sefydliadau ar draws y blynyddoedd sydd wedi rhoi’r profiadau anhygoel i mi. Carwn ddiolch yn arbennig i’r Adran Gymraeg am bob arweiniad a chefnogaeth. Ymlaen at bennod nesaf yr Adran a’r Undeb!

Jacob

Jacob Dafydd Ellis Rhan ll Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg

Dymuna’r Adran bob llwyddiant i Jacob yn ystod ei gyfnod fel Llywydd Undeb y Myfyrwyr.