Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc, 2016

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol CFfI Cymru 2016 yn Neuadd Brangwyn, Abertawe 19 Tachwedd. Sir Gaerfyrddin oedd yn llywyddu’r eisteddfod eleni ac, yn ôl Lowri Thomas, cadeirydd y pwyllgor gwaith, ‘Roedd hi’n steddfod lwyddiannus dros ben, gyda channoedd o aelodau o bob ffederasiwn yn camu ar y llwyfan i gystadlu mewn amryw o gystadlaethau. Braf oedd clywed ymateb ffafriol y beirniaid i safon y cystadlu, a braf oedd gweld y neuadd yn llawn drwy gydol y dydd.’

Daeth yr aelodau i Abertawe o bob cwr o’r wlad i gymryd rhan mewn amrywiaeth o gystadlaethau, gan gynnwys Canu Emyn, Dawnsio Gwerin a Pharti Unsain. Ffederasiwn Sir Benfro a ddaeth i’r brig ar ddiwedd diwrnod hir o gystadlu brwd rhwng y siroedd, gyda Sir Gaerfyrddin yn cipio’r ail wobr.

Iestyn Tyne o glwb Godre’r Eifl, Eryri, a ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth y gadair eleni, gyda’i gerdd ar y testun ‘Gwawr’. Enillydd coron gyntaf Eisteddfod CFfI Cymru am ei stori fer ar y testun ‘Cefn Gwlad’ oedd Naomi Seren Nicholas o glwb Llys y Frân, Sir Benfro. Mae’r ddau ohonynt yn astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth, Naomi am radd mewn Cymraeg a Drama, a Iestyn am radd yn y Gymraeg. Llongyfarchiadau gwresog i’r ddau ohonynt!

Naomi Nicholas ac Iestyn Tyne

Naomi Nicholas ac Iestyn Tyne

Lluniwyd y gadair hardd gan Bedwyn Rees a lluniwyd y goron gan Dylan Bowen, y ddau yn gyn-aelodau o glwb Capel Iwan. Noddwyd y gadair gan Hefin Jones, a’r goron gan Undeb Amaethwyr Cymru, Cangen Caerfyrddin.

Un o uchafbwyntiau’r diwrnod oedd cystadleuaeth y côr. Sir Feirionydd a gipiodd y wobr gyntaf mewn cystadleuaeth o safon uchel iawn. Comisiynwyd y gân ‘Yma i Aros’ gan CFfI Sir Gâr i’w pherfformio mewn cyngerdd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014, fel rhan o ddathliadau’r clwb yn 70 oed. 

Jessica Robinson o Ffederasiwn Sir Benfro a enillodd Gwpan Ardudwy am yr unigolyn gorau yn yr adran gerddoriaeth, a Siôn Jenkins, hefyd o Sir Benfro, a dderbyniodd y wobr am yr unigolyn gorau yn yr adran lefaru. Rhoddwyd Cwpan Her Joy Cornock i Dyfan Jones o Sir Feirionydd, wedi i’r beirniaid ei enwi fel yr unigolyn mwyaf addawol yn holl gystadlaethau’r Eisteddfod.

Yn cipio Tlws Undeb Amaethwyr Cymru am ennill yr adran Gwaith Cartref, roedd Sir Ceredigion. Ac eleni, Sir Benfro wnaeth berfformio orau yn holl gystadlaethau’r llwyfan, gan ennill Tarian Elonwy Philips.

Cafodd rhaglen arbennig ei ddarlledu ar S4C yn cynnwys yr holl uchafbwyntiau, ac mae’r cyfan i’w weld ar S4C Clic neu ar dudalen Facebook Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc 2016.

Eirios Thomas, trefnydd CFfI Sir Gâr, oedd Llywydd yr Eisteddfod eleni, ac yn ystod ei haraith soniodd pa mor allweddol yw mudiad y Ffermwyr Ifanc o ran cynnal cymunedau yng nghefn gwlad Cymru. I gloi ei haraith, pwysleisiodd unwaith eto mor bwysig oedd y mudiad o ran creu Gwell Ffermwyr, Gwell Gwladwyr a Gwell Dinasyddion. Dymuna CFfI Sir Gâr bob lwc i Bethan Wyn Williams a Phwyllgor Eisteddfod Sir Eryri gyda’r trefniadau ar gyfer Eisteddfod CFfI 2017.

Sulwen Richards, myfyrwraig Cymraeg Proffeisynol Rhan II

Sylwadau ar gau.