Graddio 2015 Graduation

[This post celebrates the achievements of final year students who graduated this summer, and includes a list of undergraduates, postgraduates and new graduates who won departmental prizes at the end of the academic session. It also acknowledges the contribution of Dylan Iorwerth (Honorary Doctorate) to the discipline of Creative Writing and Professional Welsh]

Un o dasgau mwyaf pleserus y bwrdd arholi terfynol yw dyfarnu gwobrau i’n myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig. Dyma’r rhestr o o fyfyrwyr a gipiodd y gwobrau eleni:

Gwobr Thomas ac Elizabeth Maelgwyn Davies

Carwyn Eckley, Seren Haf MacMillan a Lois Angharad Roberts-Jones

 Gwobr Thomas ac Elisabeth Evans mewn Gwyddeleg

Alice Taylor ac Indeg Williams

 Gwobr yr Athro Thomas Jones

Rhodri Siôn a Gwilym Tudur

 Gwobr T. E. Nicholas

Miriam Glyn a Rhys Hughes

 Gwobr y Gyngres Geltaidd

Siân Mererid Jones a Shannon Parker

 Ysgoloriaeth Gymraeg Cynddelw

Owen Howell, Naomi Seren Nicholas ac Elin Tomos

 Ysgoloriaeth Syr Thomas Parry-Williams

Kirsty Louise Jones ac Alice Taylor

 Gwobr Syr Goronwy Daniel

Endaf Griffiths

Llongyfarchiadau calonnog i bob un a lwyddodd yn yr arholidau eleni ac yn arbennig i raddedigion newydd Adran y Gymraeg a raddiodd 15 Gorffennaf 2015. Gellir gwylio’r seremoni ar-lein.

Roedd un o gyn-fyfyrwyr mwyaf adnabyddus Prifysgol Aberystwyth hefyd yn rhan o’r seremoni honno, sef Dylan Iorwerth a dderbyniodd Ddoethuriaeth er Anrhydedd yn gydnabyddiaeth am ei gyfraniad aruthrol i’r iaith Gymraeg a’i diwylliant. Er ei fod yn newyddiadurwr wrth ei alwedigaeth, mae Dylan Iorwerth hefyd yn adnabyddus fel bardd a llenor, ac fel darlledwr rheolaidd ar y teledu a’r tonfeydd radio. Ymhlith ei gyhoeddiadau ar y Gymru gyfoes mae Gohebydd Tramor (1993), A Week in Europe (1996), Nabod y Teip (2007), Llyfr Mawr Wcw a’i Ffrindiau (2007) Y Gohebydd yng Ngheredigion yn y Flwyddyn Fawr (2007) ac, yn fwyaf diweddar, Golwg ar Gymru (2013). Mae’r ddeinameg rhwng y lleol a’r bydeang yn allweddol i’w weledigaeth broffesiynol. Ar ôl graddio, fe ymunodd â’r Wrexham Leader, a gweithiodd i Adran Newyddion BBC Radio Cymru cyn cael ei benodi yn ohebydd seneddol BBC Cymru yn Llundain. Arloesodd wrth gyd-sefydlu’r papur Dydd Sul Cymraeg ei iaith, Sulyn, ynghyd â’r cylchgrawn wythnosol Golwg a lansiwyd yn 1988. Dylan Iorwerth yw Golygydd Gyfarwyddwr Golwg Cyf. ac roedd hefyd yn allweddol wrth ddatblygu Golwg360, gwasanaeth newyddion a diwylliannol ar-lein. Darllenwch y stori yn llawn… ble arall, ond ar Golwg360! Llongyfarchiadau calonnog i’r Dr Dylan Iorwerth!

Dylan Iorwerth

Dylan Iorwerth

Gwireddu breuddwyd drwy ddysgu’r Gymraeg

Wrth imi baratoi ar gyfer fy lefel A penderfynais i astudio Cymraeg ymhellach yn y brifysgol. Ar ôl gwylio’r gyfres deledu ‘Pen Talar’ dysgais am hanes ein hiaith a thyfodd fy niddordeb yn yr iaith. Yr oeddwn yn benderfynol o fod yn rhugl yn y Gymraeg ac yr oeddwn yn gwybod y byddai gradd yn y Gymraeg o fudd i mi, i gyrraedd fy nod. Ymddiddorwn ym mhob agwedd o’r iaith: canwn yn y Gymraeg a phob blwyddyn awn i’r Eisteddfod Genedlaethol.

Ar ôl ymweld â Phrifysgol Aberystwyth, penderfynais yn syth fod arnaf i eisiau astudio yma. Yr oedd yr holl ddarlithwyr yn gyfeillgar, teimlais yn gyfforddus wrth siarad â nhw yn y Gymraeg.

Yn fy mlwyddyn gyntaf astudiais y modiwl ‘Trafod y Byd’. Yr oedd y modiwl yn hynod o bwysig imi ddatblygu fy hyder. Trafodem faterion cyfoes yn y Gymraeg a dysgid ein dosbarth bach ambell waith mewn grwpiau bychain. Teimlwn yn hyderus yn siarad yr iaith a chefais gyfle i sgwrsio’n naturiol.

Dysgais Ieithoedd Celtaidd trwy’r Gymraeg; fe helpodd hyn fy ngeirfa a’m dealltwriaeth o dermau gramadegol. Ambell waith nid oeddwn yn gwybod y termau yn y Gymraeg, felly yr oedd yn rhaid imi ofyn. Buaswn i’n annog pobl i ddysgu ieithoedd newydd yn eu hail iaith oherwydd mae’n helpu datblygiad yr iaith honno; mae’n eich gorfodi i feddwl yn eich ail iaith.

Cefais fy mhenodi fel Llywydd y Gymdeithas Gymraeg Ail Iaith yn fy ail flwyddyn yn y Brifysgol. Trefnais i’r gymdeithas ymweld â chartref gofal o’r enw Hafan y Waun yn Aberystwyth. Nid oes gan y cleifion lawer o gyfle i sgwrsio yn y Gymraeg. Yr oedd yn hynod o dda gweld y bobl sydd wedi dysgu Cymraeg yn mwynhau cwmni’r cleifion. Ceisiais sicrhau fod gan y gymdeithas awyrgylch ymlaciol, awyrgylch lle’r oedd yn bosib i’r myfyriwr deimlo’n gyfforddus ac yn hyderus i siarad Cymraeg ar ei lefel ei hun.

Fe wneuthum ymweld ag Ysgol Gyfun Caerllion cyn dechrau fy mlwyddyn olaf er mwyn annog disgyblion yng nghyfnod allweddol pedwar i astudio Cymraeg ymhellach yn y brifysgol. Rhoddais hyder iddynt gan sicrhau y gallent fod yn rhugl yn yr iaith trwy ddyfalbarhad a thrwy weithio’n galed. Atgyfnerthodd y profiad fy mreuddwyd i helpu dysgwyr Cymraeg o gefndir di-gymraeg i ddod yn rhugl yn yr iaith.

Ym mis Medi byddaf yn gwneud cwrs TAR Uwchradd, a hoffwn roi’r profiadau yr wyf wedi’u cael i ddisgyblion ysgol. Gobeithiaf y byddant yn ymddiddori yn yr iaith yn yr un ffordd ag yr ydw i wedi gwneud.

Rydw i’n ddiolchgar iawn i’r Adran Gymraeg. Yr wyf i wedi datblygu fy iaith ac rydw i’n teimlo’n fel fy mod i’n rhugl yn y Gymraeg nawr. Mae’r Adran wedi fy helpu ac rydw i’n hynod o falch fy mod i wedi astudio yma. Mae pawb yn gyfeillgar ac yn barod i helpu drwy’r amser.

Bethan Davies

Bethan Davies 1

Y Ddraig yn dal i hedfan

Ar ddydd Iau 28ain Mai, lansiwyd cylchgrawn llenyddol Adran y Gymraeg, Y Ddraig, ym Mar Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau. Cyhoeddir y cylchgrawn fel rhan o waith y cynllun gradd arloesol, Cymraeg Proffesiynol. Myfyrwyr y flwyddyn gyntaf a fu’n gyfrifol am gomisiynu a golygu’r holl eitemau, ac am drefnu’r lansiad i ddathlu ffrwyth eu gwaith.

Cydlynir modiwl y flwyddyn gyntaf gan Dr Bleddyn Huws a Dr Rhianedd Jewell, Darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Cymraeg Proffesiynol. Dywedodd Dr Jewell:

“Mae’r profiad hwn yn rhoi blas i’r myfyrwyr ar gyhoeddi, golygu ac ysgrifennu’n broffesiynol. Fel rhan o’r cwrs mae’r myfyrwyr yn datblygu sgiliau hynod o werthfawr ar gyfer y byd gwaith ar ôl graddio, a gallant fod yn falch iawn o’r cylchgrawn hwn sydd o safon uchel iawn.”

Mae’r rhifyn eleni yn cynnwys amrywiaeth ddiddorol o gerddi, darnau o lên meicro a chyfres o gyfweliadau ag unigolion megis yr awdures llyfrau pobi, Elliw Gwawr, a’r actor Gareth Jewell.

Dyma bedwaredd flwyddyn y cylchgrawn yn ei ffurf bresennol gan mai cwrs gweddol newydd o hyd yw Cymraeg Proffesiynol, ond mae hanes Y Ddraig lawer yn hŷn.

Lansiwyd y gyfrol yn swyddogol eleni gan yr Athro Marged Haycock, a ddatgelodd yn ei hanerchiad fod y cylchgrawn bron mor hen ag Adran y Gymraeg. Nododd fod nifer fawr o lenorion Cymru wedi cyfrannu at Y Ddraig yn y gorffennol, gan gynnwys y bardd Gerwyn Wiliams, y nofelydd Mared Lewis a’r awdures Lleucu Roberts. Darllenodd englyn o rifyn 1985 yn y lansiad sydd yn disgrifio gwerth y cylchgrawn hyd heddiw:

Y Ddraig

Mawr yw pryder y werin – am yr haint

       Ym mhridd y Gorllewin,

Ond parhau wna’r hen ŷd prin,

– Y Ddraig ry nawdd i’r egin.

Gellir archebu copi o gylchgrawn Y Ddraig am £3 drwy gysylltu ag Adran y Gymraeg drwy e-bostio cymraeg@aber.ac.uk

 

Lansiad y Ddraid 2015 bach

Marged Edwards, Lois Roberts-Jones, Gwenno Ywain, Yr Athro Marged Haycock, Gwen Williams, Heledd Hawkins a Carwyn Eckley

Cymraeg Proffesiynol: y dewis amlwg!

Pan oeddwn yn y chweched dosbarth yn chwilota am gwrs gradd i’w astudio, apeliodd Cymraeg Proffesiynol yn syth. Yn wahanol i gwrs Cymraeg arferol, law yn llaw â meistroli’r iaith ac ymgyfarwyddo â’i llenyddiaeth, rhoir profiadau ymarferol i’ch paratoi ar gyfer y byd gwaith proffesiynol.

Gydag enw da Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth a’i harbenigwyr toreithiog, sy’n fwy na pharod i’ch cefnogi, yr oedd y dewis yn un gwbl amlwg. Mae’r brifysgol hon yn gadarnle i’r iaith Gymraeg gyda chymdeithas Gymraeg ffyniannus a changen Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n sicrhau darpariaeth academaidd a chyfleusterau digonol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yr hyn a wna Cymraeg Proffesiynol yn gwrs mor werthfawr ac unigryw yw’r profiadau a’r cyfleoedd amhrisiadwy a gynigir – y cyfan er mwyn cael blas ar y byd gwaith proffesiynol. Yn ystod fy nhair blynedd, cefais gyfle i hogi amryw sgiliau defnyddiol, megis sgiliau cyfieithu yn y modiwl ‘Astudiaethau Trosi ac Addasu’, sgiliau gweithio mewn tîm, cysodi a golygu wrth gyd-olygu cylchgrawn llenyddol Y Ddraig yn y modiwl ‘Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol’, a sgiliau dewis a dethol a gweithio’n annibynnol yn y modiwlau ‘Bro a Bywyd’ a’r ‘Prosiect Hir’. Yn ogystal â’r modiwlau sy’n meithrin sgiliau ar gyfer y byd gwaith proffesiynol, mae digon o gyfleoedd i astudio modiwlau llenyddol a hanesyddol amrywiol, megis ‘Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar’, ‘Dafydd ap Gwilym a’i Gyfoeswyr’, ‘Y Cynfeirdd Diweddar’ a llawer mwy.

Un o uchafbwyntiau’r cwrs i mi oedd cael mynd am gyfnod o brofiad gwaith fel rhan o’r modiwl ‘Y Gymraeg yn y Gweithle’ yn yr ail flwyddyn. Oherwydd fy niddordeb brwd mewn cyfieithu, manteisiais ar y cyfle i ymweld ag Adran Gyfieithu Cyngor Gwynedd yng Nghaernarfon a Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru yn Aberystwyth a Chaerdydd. Heb os, yr oedd y profiadau hyn yn agoriad llygad gwerthfawr i rôl y Gymraeg yn y byd gwaith.

Yn ychwanegol i’r profiadau a oedd yn rhan o’r cwrs, cefais nifer o gyfleoedd allgyrsiol i ennill profiad proffesiynol. Un enghraifft o hyn oedd y fraint o gael cyfieithu ar y pryd yn Sioe Nadolig Ysgol Bro Siôn Cwilt y llynedd. Yr oedd yn brofiad gwych ac yn gyfle i fagu hyder ac i greu cysylltiadau defnyddiol ar gyfer y dyfodol.

Rwy’n hynod falch fy mod wedi dewis astudio’r cwrs hwn ac yn ddiolchgar iddo am fy mharatoi at y dyfodol ac am agor fy llygaid i’r digonedd o gyfleoedd sydd ar gael gyda’r Gymraeg. Dewis doeth yn ddiau oedd dewis astudio Cymraeg Proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth, ar gyfer fy natblygiad personol fy hun ac ar gyfer fy nyfodol yn y byd gwaith.

Rhys Hughes, Rhan II, Cymraeg Proffesiynol

Rhys hughes

Rhodd i’r Adran: Llyfrgell T. Gwynn Jones yn dod adref

Mae Adran y Gymraeg yn byw unwaith eto yng nghwmni un o aelodau mwyaf adnabyddus ei staff.

Diolch i haelioni ei ŵyr, Mr Emrys Wynn Jones, mae casgliad o lyfrau’r llenor a’r academydd Thomas Gwynn Jones (1871- 1949), a weithiodd yn yr adran am 34 o flynyddoedd, bellach ar gael i’w defnyddio gan staff a myfyrwyr.

Meeting Michael D. Higgins, President of Ireland

Three members of staff and three students from the Welsh Department’s Celtic Studies programme recently represented Aberystwyth University at a reception held in the Cardiff Millennium Centre for Michael D. Higgins, the good-natured, eloquent and immensely popular President (since October 2010) of the Irish Republic who was visiting Wales to promote the development of a Wales-Ireland sector for facing a shared range of economic, political cultural and environmental challenges.

President Higgins is well known as a poet and supporter of the arts. As Minister for Arts, Culture (now ‘Heritage’) and the Gaeltacht in 1993–97 he was largely responsible for re-establishing the Irish Film Board and creating the nation’s Irish language television service (TG4). In April 2014 his was the first official visit ever made by an Irish Head of State to the United Kingdom, to Parliament and to Windsor Castle.

Dr Ian Hughes, Dr Simon Rodway, and Dr William Mahon, along with postgrads James McCann (MA) and Hynek Janousek and Erasmus student Sarah O’Neill (National University of Ireland, Galway) made the minibus trip to Cardiff on Tuesday, 28 October. The reception was held from 12.30 – 2.30 and featured an inspiring speech by the President which included specific reference to the Irish-language tuition available at Aberystwyth University and the financial support it receives from the Irish government. Each of the Aberystwyth representatives also had an opportunity to exchange private words with President Higgins.

An additional highlight for the Aberystwyth visitors was a chance meeting with the Welsh literary giant and Gaelophile Dr Harri Pritchard Jones who shared memories of his days spent in the Aran Islands and spoke to them in excellent Irish.

Derbyniad gyda Arlywydd Iwerddon 1

Dr Ian Hughes, Sarah O’Neill, Dr William Mahon, Dr Harri Pritchard Jones, Dr Simon Rodway, James McCann, Hynek Janousek

The invitation to members of Aberystwyth University came from the Irish Embassy in London at the suggestion of Séamus Mac Giolla Chomhaill, Principal Officer for Irish Language policy and economic, social and cultural development of the Gaeltacht (Irish-speaking regions) within the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht. Mr Mac Giolla Chomhaill had paid a visit to the Aberystwyth Welsh Department last May and was highly impressed by the linguistic competence and expertise of the Celtic-Studies teaching staff.

Dr William Mahon, Darlithydd Astudiaethau Celtaidd

In Tune with Aberystwyth

[Wrth i ymarferion Philomusica, cerddorfa’r Brifysgol, ailddechrau gyda dyfodiad y semester newydd, mae Shannon Parker yn sôn am ei phrofiadau cerddorol amrywiol yn Aberystwyth ac am ei chwrs gradd mewn Astudiaethau Celtaidd.]

Although I haven’t enough Welsh yet to write this post with confidence, since coming to Aberystwyth in September 2013 and learning Welsh for the first time, the progression of my grasp on the language has been more than encouraging. I enjoyed the ‘Cwrs Haf’ (summer course) which greatly improved my language skills. As a student of Celtic Studies, I’ve also thoroughly enjoyed learning Irish and Old Irish, but my favourite module this year has probably been the ‘Introduction to Welsh Literature’. As a keen reader, I’ve really enjoyed exploring Welsh literature and learning about Wales’s history at the same time.

Aside from the course, one of the main reasons I chose Aberystwyth was the place itself and the natural beauty that surrounds it. I enjoy walking and spend a lot of my time in the local nature reserve. The sea is also obviously a plus and I was glad of the swimming weather over the summer! Taking advantage of the sea, something my native Shropshire lacks, I joined the sea rowing club – a fantastic new experience.

Another of Aberystwyth university’s pulling factors for me was the very active music centre. Being passionate about music, I wanted a university where I could be involved in ensembles of a good standard, and Aberystwyth has definitely provided this. I sing in the university choir and I also play the bassoon in Philomusica, Aberystwyth’s Symphony orchestra, which is great fun and always a challenge. Most recently in Philomusica, we performed Neil Brand’s musical accompaniment to Alfred Hitchcock’s silent film, Blackmail, alongside the projection. It was brilliant to play in such an ambitious project which one would not usually get the opportunity to experience. We put a lot of work and time into it and, happily, the audience’s response was fantastic!

When I arrived in Aberystwyth last year I auditioned for the music bursary and was successful. The scholarship has been a great help funding my musical interests and thanks to it I was finally able to take my instrument to be serviced and fixed, and also pay for things like reeds and sheet music. During the next academic year I plan to use the money to have instrumental lessons and perhaps take some higher performance exams. The music scholarship has definitely enhanced my musical life at Aberystwyth and I would advise any orchestral player to audition for it!

Another thing I really enjoy about Aberystwyth is that, although small, it is never lacking in arts events. I put myself forward to be the Arts Centre’s student music ambassador and it’s been great to be involved in the venture.  Over the summer, I heard the National Orchestra of Wales perform for the second time, a brilliant opportunity that you would usually only expect in a busy city. Aberystwyth is also a great place to hear traditional music, whether in the pub or the theatre, and because of this I’ve started playing the Irish flute in the hope that one day soon I’ll be able to join in the traditional music scene.

Shannon Parker

Shannon Parker

Shannon Parker, Astudiaethau Celtaidd/Celtic Studies, Rhan I.

Cymraeg Proffesiynol yn Agor Drysau

Cynhaliwyd digwyddiad arloesol a chyffrous gan yr adran ddydd Sadwrn y 4ydd o Hydref, sef Cynhadledd Cymraeg Proffesiynol. Roedd y gynhadledd yn gyfle gwych i arddangos doniau ein myfyrwyr presennol, cynnwys amrywiol y cwrs Cymraeg Proffesiynol, a gwerth sgiliau galwedigaethol wrth fentro i’r byd gwaith ar ôl graddio.

Gwahoddwyd myfyrwyr chweched dosbarth i’r gynhadledd a daeth disgyblion o bob rhan o Gymru i ymgymryd â gweithgareddau’r diwrnod. Agorwyd y gynhadledd yn swyddogol gan Dr Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-ganghellor dros y Gymraeg a Diwylliant Cymru, a nododd lwyddiannau’r adran yn sgil ein canlyniadau cyflogadwyedd. Mae’r ystadegau diweddaraf yn dangos bod 100% o’r myfyrwyr a raddiodd o’r Adran yn 2013 mewn gwaith neu’n astudio 6 mis ar ôl graddio, ac fe ymddengys y bydd y cwrs Cymraeg Proffesiynol yn ychwanegu at y llwyddiant arbennig hwn yn y dyfodol.

Cafwyd cyflwyniadau i fodiwlau’r cwrs BA gan staff yr adran, a amlinellodd yr amrywiaeth eang o bosibiliadau a gynigir. Bydd myfyrwyr Cymraeg Proffesiynol yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau marchnata, golygu, cyfieithu, cyfieithu ar y pryd, ymchwilio, a siarad cyhoeddus. Cânt hefyd ddatblygu prosiectau unigol a chynhyrchu gwaith y gellir ei gyhoeddi, megis llyfryn ar hanes eu hardal leol, app, taith lenyddol neu gyfieithiadau proffesiynol. Mae’r holl brofiadau a’r cynyrchiadau hyn wrth gwrs yn cyfoethogi unrhyw CV.

Clywyd hefyd gan fyfyrwyr presennol yr adran a oedd yn trafod eu profiadau ar y cwrs ac ar leoliadau profiad gwaith. Siaradodd Rhodri Siôn a Mared Jones am dasgau’r flwyddyn gyntaf, megis trefnu Noson Llên a Chân a golygu rhifyn o’r Ddraig, sef cylchgrawn llenyddol blynyddol yr Adran Gymraeg. Disgrifiodd Cerys Davey ei phrofiad arbennig gyda Golwg ac S4C, a dangosodd gynnyrch ei gwaith ar ffurf dwy erthygl a gyhoeddwyd gan y cylchgrawn. Y Cyngor Llyfrau a chwmni cyhoeddi Atebol oedd pwnc cyflwyniad Hanna Merrigan a gafodd y cyfle i gyfieithu llyfrau plant i’r Gymraeg. Yn olaf, siaradodd Rhys Hughes am ei obaith i weithio fel cyfieithydd yn dilyn ei brofiadau gyda Chyngor Sir Gwynedd a Llywodraeth Cymru. Roedd y cyflwyniadau yn ysbrydoliaeth a oedd yn adlewyrchu gwerth ac amrywiaeth y cwrs Cymraeg Proffesiynol.

Daeth cyflwyniadau’r prynhawn gan bobl broffesiynol sydd wedi datblygu gyrfaoedd gwahanol iawn ym myd y Gymraeg. Siaradodd Dylan Iorwerth, Golygydd Gyfarwyddwr Golwg, am y byd newyddiadurol ac am sut y mae’r Gymraeg wedi ei gludo y tu hwnt i Gymru i weithio mewn llefydd fel Hawaii, Bangladesh a De America. Soniodd Delyth Jewell, Pennaeth Ymchwil Plaid Cymru yn San Steffan, am gyffro’r Senedd yn Llundain, ac ymdrechion llwyddiannus plaid leiafrifol i wneud gwahaniaeth hollbwysig yn y byd gwleidyddol. Y mae cerddi ei hoff feirdd, Waldo Williams a T. H. Parry-Williams hyd yn oed wedi treiddio i’w hareithiau yn Llundain. Daeth y diwrnod i glo gyda chyflwyniad gan Branwen Huws, cyn-fyfyrwraig o’r adran sy’n gweithio erbyn hyn fel Pennaeth Marchnata i’r Lolfa. Pwysleisiodd Branwen bwysigrwydd profiad gwaith yn ei gyrfa, gyrfa sy’n caniatáu iddi weithio gydag enwogion y byd llenyddol megis Angharad Tomos a Dr Mihangel Morgan.

Trefnwyd y gynhadledd gan Dr Rhianedd Jewell sy’n gweithio fel Darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Cymraeg Proffesiynol. Dywed Rhianed am y digwyddiad:

“Dangosodd holl gyflwyniadau’r gynhadledd bod y Gymraeg yn agor dewis eang o ddrysau yn y byd gwaith, ac y gall y cwrs gradd Cymraeg Proffesiynol eich galluogi chi hefyd i wireddu breuddwydion o bob math.”

Cynhaledd Cymraeg Proffesiynol

Diwrnod Agored 13 Medi

Dyma gyfle bellach i ddweud gair am Ddiwrnod Agored llwyddiannus.  Daeth criw da at ei gilydd o bob rhan o Gymru a’r tu hwnt yn y bore a’r pnawn (mwy na’r disgwyl!) i fwynhau paned o de a siarad â staff a myfyrwyr am gyrsiau gradd mewn Cymraeg, Cymraeg Proffesiynol ac Astudiaethau Celtaidd.

Diolch yn arbennig i Rebecca, Bethan a Gwenno am estyn croeso mor gyfeillgar i’n hymwelwyr.

Llongyfarchiadau!

Cafodd staff Adran y Gymraeg broblem bleserus eleni, sef dyfarnu gwobrau adrannol i’n myfyrwyr. Ar ôl cryn ddadlau a bargeinio, dyma’r enwau a ddaeth i’r brig mewn blwyddyn arbennig o dda. Llongyfarchiadau arbennig i bob un ohonynt, ac i bawb a lwyddodd yn yr arholidau eleni.

Gwobr Thomas ac Elizabeth Maelgwyn Davies

H. Gwilym Tudur

Gwobr Thomas ac Elisabeth Evans mewn Gwyddeleg

Hynek Janousek

Gwobr yr Athro Thomas Jones

S. Fflur Rhys

Gwobr T.E. Nicholas

Marged Tudur, Llinos Haf Jones a S. Fflur Rhys

Gwobr y Gyngres Geltaidd

Siân Mererid Jones

Ysgoloriaeth Gymraeg Cynddelw

Manon Elin James, Anna Powys a Rhodri Siôn

Ysgoloriaeth Syr Thomas Parry-Williams

Marged Tudur, Megan Elenid Lewis a Mared Grug Llywelyn

Gwobr Bunford

Shannon Parker

Gwobr Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth

Miriam Glyn