Blwyddyn yn Aberystwyth – Fulbright – A Year in Aberystwyth

Jackie Burek ydw i. Fel arfer, dwi’n byw yn Philadelphia, yn astudio ar gyfer fy PhD yn yr Adran Saesneg ym Mhrifysgol Pennsylvania. Ond ces i gyfle i ddod i Brifysgol Aberystwyth am flwyddyn, fel ysgolhaig ôl-raddedig Fulbright 2014–2015, yn yr Adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Roeddwn i’n gobeithio ymchwilio i lawysgrifau canoloesol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC), a dysgu siarad Cymraeg yn well. Dw i’n hapus i ddweud fy mod i wedi cyflawni’r ddau fwriad! Ond daeth fy mlwyddyn Fulbright i ben, a nawr dwi’n gallu myfyrio ar fy amser yn Aberystwyth.

Dwi wedi mwynhau ymchwilio i lawysgrifau yn LlGC yn fawr iawn, a dw i wedi ysgrifennu pennod o’m traethawd PhD gan ddefnyddio’r ymchwil hon. Ond mae fy rhyngweithiadau, ffurffiol ac anffurffiol, gydag athrawon a myfyrwyr yr Adran wedi bod yr un mor ddefnyddiol i mi â fy ymchwil fy hun. Trwy’r gyfres o ddarlithoedd dan ymbarel SACMC (Sefydliad Astudiaethau Canoloesol a Modern Cynnar) cwrddais i â phobl yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru – a rhoddais i ddarlith i’r grŵp hefyd! Mae’r haneswyr yn Aberystwyth wedi bod yn adnodd bendigedig a grŵp newydd o ffrindiau, jyst fel y bobl yn yr Adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Yn wir, y bobl yw’r peth mwyaf arbennig ynghylch Prifysgol Aberystwyth.

Mae’r bobl sy’n byw yn Aberystywth a’r cylch yn arbennig iawn hefyd, a dwi wedi cael croeso cynnes ganddyn nhw. Ymunais i â’r grŵp hanes lleol ym Mhenparcau, a dwi wedi dysgu llawer am hanes a diwylliant Cymru, a Phenparcau yn arbennig. Hefyd, ces i gyfle i deithio trwy Aberystwyth ar fflôt yng Ngharnifal Aberystwyth! Dwi’n ddiolchgar iawn am garedigrwydd pobl Aberystwyth a Phenparcau.

Dydy hi ddim yn bosib i mi ddisgrifio’r dylanwad dwfn a gafodd fy mhrofiadau ar fy ymchwil ac ar fy mywyd. Diolch yn fawr iawn i bawb, ac yn arbennig i’r Adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd a Chomisiwn Fulbright Unol Daleithiau, am fy nghefnogi trwy’r ysgoloriaeth Fulbright. Byddaf i’n nôl yn Aberystwyth yn fuan, dwi’n siŵr!

Jacqueline Burek

Jacqueline Burek

Jacqueline Burek

 

Gwobr Goffa Vernam Hull Memorial Prize

[This post congratulates Dr Richard Glyn Roberts, a new member of staff, who was recently awarded the Vernam Hull Memorial Prize for his scholarly edition and discussion of the collection of proverbs in the iconic medieval manuscript Llyfr Coch Hergest (The Red Book of Hergest): Diarhebion Llyfr Coch Hergest (2013). The Ellis Grifiths Memorial Prize was awarded to Dr Rhiannon Marks, graduate of the Department of Welsh and Celtic Studies at Aberystwyth, and lecturer at the School of Welsh, Cardiff University]

Llongyfarchiadau calonnog i’n cydweithiwr newydd Dr Richard Glyn Roberts, enillydd Gwobr Goffa Vernam Hull. Dyfernir Gwobr Goffa Vernam Hull am waith cyflawn sy’n ymwneud â Rhyddiaith Gymraeg cyn 1700, a derbyniodd Richard y wobr am ei gyfrol Diarhebion Llyfr Coch Hergest (Aberystwyth: CMCS, 2013). Ceir yn y gyfrol y golygiad cyntaf o’r casgliad o ddiarhebion a gedwir yn y llawysgrif ganoloesol Gymraeg bwysig, Llyfr Coch Hergest, ynghyd ag astudiaeth o’r deunydd diddorol hwnnw. Mae ei ymchwil i baremioleg, sef diarhebion, yn parhau… Mae ef ar hyn o bryd yn golygu casgliad diarhebion William Salesbury a Gruffydd Hiraethog, Oll Synnwyr pen Kembero ygyd (1547), sef yr ail lyfr printiedig yn y Gymraeg. Bydd myfyrwyr Rhan 2 yr Adran yn mwynhau darlithiau Richard ar William Salesbury ar y modiwl ‘Y Gymraeg: iaith dysg a chymdeithas’.
Screen Shot 2015-10-06 at 22.34.00
Hefyd, dyfarnwyd Gwobr Goffa Ellis Griffiths 2014 i Dr Rhiannon Marks, un o raddedigion yr Adran hon a darlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Derbyniodd Rhiannon y wobr am ei chyfrol ‘Pe gallwn, mi luniwn lythyr’: golwg ar waith Menna Elfyn (Gwasg Prifysgol Cymru, 2013), cyfrol feirniadol arbrofol sy’n dehongli cerddi Menna Elfyn ac yn trafod ein perthynas â llenyddiaeth.

Llongyfarchiadau i Richard a Rhiannon!

Gweinyddir a dyfernir y gwobrau gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru.
Darllenwch y stori lawn yma