5 PRIF BETH I DDOD GYDA TI I’R BRIFYSGOL

Gall dechrau’n y Brifysgol fod yn gyfnod gofidus ond cyffrous iawn. Byddi wedi clywed hanesion gan y teulu, athrawon neu ffrindiau am eu profiad nhw, ond fel byddi’n dod i wybod (os nad wyt yn barod) mae profiad pawb o fywyd prifysgol yn wahanol. Gall hyn ei gwneud yn anodd i benderfynu beth fyddi’n dod gyda ti. Dyma restr o bethau dwi’n meddwl sy’n hanfodol os wyt ti’n dod yma i Aber i astudio:

 

Cot law

 

Gall y tywydd yn Aberystwyth fod yn wych, ond fel gweddill Prydain, rydyn ni’n cael peth tywydd eitha drwg (sy’n golygu na fydd ymbarél yn ddigon, heblaw bo ti am hedfan i ffwrdd!). Bydd cot law fel haenen o groen ychwanegol yn ystod misoedd y gaeaf pan fyddi’n cerdded o gwmpas rhwng gatre a’r darlithoedd.

 

Hen bar o drainers

 

Y tro cynta i mi deimlo diflastod llwyr oedd yn ystod Wythnos y Glas pan nath glas-fyfyriwr arall dipio cwrw dros fy hoff bar o fŵts swêd, a dyna oedd diwedd y bŵts. Fyddi di ddim yn hir cyn sylweddoli mai dyna fydd hanes dy hoff bâr di o sodlau neu Brogues hefyd, ar ôl noson allan yn Aber. Mae cael pâr o drainers nad oes gwahaniaeth gyda ti bo nhw’n dwyno yn ffordd wych o sicrhau nad yw dy hoff esgidiau’n cael eu sbwylio, a hefyd byddi di’n hollol gyfforddus tra’n dawnsio drwy’r nos. Maen nhw hefyd yn wych os wyt ti’n ystyried cymryd rhan mewn chwaraeon, ond dwyt ti ddim eisiau gwario gormod ar bâr newydd, rhag ofn fyddi di ddim yn eu defnyddio rhyw lawer.

 

 

Goleuadau bach sy’n gweithio ar fatri

 

Dwyt ti ddim yn cael defnyddio canhwyllau na goleuadau bach â phlwg trydan yn Llety’r Brifysgol. Felly ystyria oleuadau bach neu ganhwyllau sy’n gweithio ar fatri, fel galli greu awyrgylch glud i ymlacio ynddi pan fyddi’n gorffwys.

 

Crysau t gwyn a phinnau ffelt

 

Yn ystod Wythnos y Glas byddi’n siŵr o ymuno â nifer o gymdeithasau a clybiau chwaraeon yn y Ffeiriau Chwaraeon a Chymdeithasau. Byddi di siŵr o fod wedi ymuno â gormod, a falle na ei di i bob un – ond paid â phoeni, mae hyn yn hollol naturiol! Un o’r pethau gorau am ymuno â’r clybiau yma yw’r holl nosweithiau cymdeithasol, a’r cyntaf o’r rhain fel arfer yw’r Noson Crys T Gwyn.

 

Rhywbeth â gwerth personol

Hyd yn oed os wyt ti’n berson caled, byddi’n siŵr o weld eisiau gartref ar ryw adeg yn ystod dy flwyddyn gyntaf. Tyrd â lluniau neu dy hoff degan neu rywbeth o gartref gyda ti, fel bod gyda ti rywbeth i’th atgoffa o gartref.

 

Siwt nofio

 

Fel rwyt ti siŵr o wybod erbyn hyn, un o brif atyniadau Aberystwyth yw ei bod yn dref glan môr. Mae hyn yn golygu y cei di gyfle i drio nifer o chwaraeon gwlyb fel brigdonni a phadl fyrddio. Mae yma hefyd bwll nofio yng Nghanolfan Chwaraeon y campws i ti ei ddefnyddio, a bydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau mawr fel Superteams a gemau polo dŵr hefyd. Hyd yn oed os nad wyt ti’n  ystyried dy hun fel nofiwr mawr, mae werth i ti ddod â’th siwt nofio gyda ti ta beth, rhag ofn byddi’n ffansio bola heulo ar y traeth yn ystod yr h